8 Órai Ujság, 1927. november (13. évfolyam, 248-272. szám)

1927-11-30 / 272. szám

1927 NOVEMBER 39 ÓMlUJSÁG SZERDA 5* OLD AB A volt belügyminiszterek Scitovszkyval tanácskoztak a megyei reformról Búd és Szabóky csütörtökön utaznak Gertibe, ahol a 32 millió aranykorona felszabadításáról dönt a Nép- szövetség pénzügyi bizottsága —■ Csütörtökön tárgyalja az egységespárt a valorizációt (Saját tudósítónktól.) Politikai körökben nagy várakozással tekintenek a 'jenfi tanács­kozás elé, amelyen Magyarországot érintő több fontos kérdés kerül eldöntésre. A Nép- szövetség mostani ülésszakán történik ugyan­is intézkedés annak a harminckétmillió aranykoronának felszabadításáról, amely a népszövetségi kölcsönből még fennmaradt. Búd János pénzügyminiszter és Szabóky Alajos államtitkár csütörtökön utaznak Genfbe. Nem a népszövetségi tanácsülésen vesznek részt, hanem a Népszövetség pénzügyi bizott­ságának ülésén jelennek meg, mert a hátra­lévő összegű felszabadítása e bizottság elé tartozik. A pénzügyminiszter tájékoztatni fogja a bizottságot arról, hogy a felszabadí­tandó harminckétmillió aranykoronát és annak kamatait milyen célokra kívánja a Uormány fordltan». Egyes lapok szerint a pénzügyminiszter be fogja mutatni a pénzügyi bizottságnak az 1928—29. évre szóló költségvetéstervezetét is. Erről egyáltalában nincsen szó, hiszen a szanálási idő letelte óta a magyar állam költségvetését nem terjeszti idegen államok pénzügyi szakértői­ből alakult tanács elé. Egyébként az 1928—29. évi költségvetés elő­készítő tárgyalásai most vannak folyamatban. Ezidőszerint még az egyes szakminisztériumok saját hatáskörükben állítják össze szükségletei­ket és csak az intern munkálatok befejezése után fogja megkezdeni Búd pénzügyminiszter az egyes minisztériumokkal tanácskozásait a költségvetés összeállításáról. A politikai érdeklődés homlokterében ma is a valorizációs javnstat áll, amelynek módosításáról a legutóbbi minisz­tertanács döntött Ebben a kérdésben a Keresz­tény Gazdasági Párt szerdán tart értekezletet és ezen Foss József népjóléti miniszter és Búd János pénzügyminiszter fogják tájékoztatni a pártot a javaslat rendelkezéseiről és azokról a módozatokról, amelyekkel a kormány e segé­lyezési akciót keresztül akarja vinni. Az egysé- gespárt csütörtöki értekezletén, ahol egyszer már a napirenden szerepelt ez a kérdés, újból tárgyalni fogják ezt a problémát. A karitatív valorizációval kapcsolatban a tiszti kauciók ügye is szóba került és különösen a felsőház tagjai nagy érdeklődést mutatnak a kérdés iránt és a javaslat felsőházi tárgyalása során kifeje­zésre is juttatják azt az álláspontjukat, hogy a tiszti kauciók ügyét is be kell vonni azokba a kategóriákba, amelyekbe a segélyezés tervbe van véve. Különösen Szurmay Sán­dor báró és Hasay Samu báró érdeklődnek a kérdés ilyen irányú megoldása iránt és po­litikai körökben most azt várják, hogy a felsőházban ezek az illusztris katonák szóvá fogják tenni a kérdést. A holnapi interpellációs napon Hcgymegi Kiss Pál interpellációt fog elmon­dani Zichy János grófnak a legutóbbi Ottó- ünnepen tartott beszédével kapcsolatban és kérdést intéz a kormányhoz, hogy hajlandó-e gátat vetni az ilyen irányú legitimista propa­gandának. Interpellációja során Hegymegi Kiss Pál vissza fogja utasítani Zichy János grófnak azokat a szavait, amelyek Magyaror­szág kiskorúságára vonatkoznak és tiltakozni fog az ellen a kijelentés ellen, hogy Magyar- országnak bármilyen okból vezekelnie kellene a királykérdésse! kapcsolatban. A belügyminisztériumban ma délelőtt értekezlet volt. amelyen Scitocszky Béla belügyminiszter meghívására « volt belügyminiszterek vettek részt. Scitovszky az értekezleten behatóan is­mertette volt szőkébb kollégáival a vármegyei reformj|ivaslat alapelveit, amelyekhez azután hozzá szóltak a volt belügyminiszterek. A belügyminiszter egyébként ma délután a polgári ellenzék különböző képviselőivel, szombaton pedig a szociáldemokratapárt ve­zetőivel ismerteti a javaslatot. sítette Bethlen István gróf miniszterelnököt, Klebelsberg Kunó gróf és Fuss József minisz­tereket, továbbá Flipka Ferenc főpolgármes­tert, Sipőcz Jenő polgármestert, Marinovich Jenő dr. főkapitányt, valamint a felsőliáz és a képviselőház elnökséget is Ledercr Sándor elhuny tárói, külön gyászjelentést adott ki és elrendelte, hogy a temetés napján valamennyi pesti zsidó felekezeti iskolában a gyász jeléül az előadások szüneteljenek. Egyidejűleg kér­vényt intéztek a székesfőváros tanácsához, hogy az elhunyt kiváló érdemeire való tekin­tettel a tanaes tekintsen el a kötelező temetői ravatalozástól és engedje meg, hogy a holttest a temetés idejéig, szerdán reggel fél 9 óráig a Csengery-utca 30. számú gyászházban ma­radhasson és onnan ünnepélyes keretek között megkezdődhessék a gyászszertartás. A főváros Főrabbit megillető gyászpompával temetik dr. Lederer Sándort, a pesti zsidó hitközség elhunyt elnökét Súlyos csapás érte a pesti zsidóságot. Tragikus hirtelenséggel meghalt dr. Le­derer Sándor, a pesti izraelita hitközség elnöke. Hetvenöt éves volt, de páratlan energiája, hatalmas munkabírása és az az önzetlen odaadás, mellyel az ország leg­nagyobb izraelita hitközségének ügyeit intézte, feledtette magas korát,. A jó és nemes iránt való lelkesedésében megőrizte ifjúi hitét, s megőrizte azt az optimizmust is, mely a becsületes szív legbecsesebb ki­váltsága. Lederer Sándor típusa volt an­nak az értékes zsidó polgárnak, aki telje­sen asszimilálódott a nemzethez s egy­képpen volt felekezetinek és hazájának hű fia, jó zsidó és jó magyar. Soha nem volt arra kapható, hogy a felekezeti érde­ket a nemzet egyetemes érdekei fölé he­lyezze s ha mély keserűséggel is töltötték el azok a jelenségek, melyek a bensőséges felekezeti életet élő férfiú érzékenységét sérthették, bölcsessége, a nemzethez való ragaszkodása a reparáeiónak mindig azt a módját kereste, mely összhangba áll az ország érdekeivel. Lederer Sándort éppen ezért nemcsak a maga szükebb felekezete siratja, hanem osztozik a gyászban az egész magyar társadalom, mely egy kivé­telesen bölcs, derék és érdemes tagját vesztette el benne. ♦ (Saját tudósítónktól.) A magyar zsidóság köréljen rendkívül impozáns módon nyilvánul meg a részvét Lederer Sándor dr., a Pesti Izraelita Hitközség elnökének tragikus körül­mények között bekövetkezett halála fölött. Le­dérért lakása lépcsőházában tegnap délután szívszélhüdés ölte meg, amikor négy óra táj­ban hazatért Klebelsberg Kunó gróf kultusz- miniszternél való kihallgatásáról, amelyen megnyugvással vette tudomásul az egyetemek rendjét biztosító miniszteri intézkedéseket. A megrendítő halálesetről nyomban értesítették a. hitközséget, amelynek elöljárósága már teg­nap este, majd ma délben iilást tartott, hogy intézkedjék a magyar zsidóság nagy halottjá­nak diszes eltemettetése és az őszinte gyásznak az elhunyt méltó érdemeihez külsőségekben való megnyilatkozása iránt. A hitközség ma külön felterjesztéssel érte­világítási ügyosztályát arra kérte az elöljáró­ság; hogy a gyászmenet útvonalán gyújtsák meg a gázlámpákat, a főkapitánytól pedig díszruhás rendőrök kivezénylését kérték a gyászmenethez. Ma délben fél egy órakor az elöljáróság, este tel bét órakor pedig a hitközségi képvi­selőtestület nevében Vértes Emil, a templomi járóság nevében dr. Hajdú Marcel, a választ­mány képviseletében Szabolcsi, Lajos, a képvi­selőtestület nevében Vértes Emil. a templomi körzetek névben pedig fíhtm Ödön dr. mond búcsúbeszédet. A holnapi temetési gyászszertartás reggel 9 órakor kezdődik a Csengcri-utcai gyászháznál, ahol Seheiber Lajos dr. áldja meg a halottat. Innen a menet a Rombaeh-ntcai templom elé vonul, ahol Fischer Benjámin főrabbi mond beszédet és Tkach főkántor gyászdalokat éne­kel, majd a Dohány-utcai templomhoz vonul a gyászmenet, ahol az elhunyt elnököt a főra­bi knak kijáró végticsztességben részesítik, amennyiben a templomban ravatalozzák fel. Itt Hevesi Simon dr. vezetőfőrabbi emlék- beszéde után Lineczky Bernát és az énekkar gyászdalokat ad elő, a templom kijáratánál pedig Fischer Gyula dr. főrabbi és Abra- hamsohn főkántor funkcionál, Hatlovas gyász- liintó viszi a holttestet a rákoskeresztúri teme­tőbe, ahol Wcisz Miksa dr. főrabbi gvászbe- széde után az elöljáróság nevében Eulenburg Salamon dr., a Szentegylet nevében Kramer Miksa elnök, a templomi körzetek nevében ZaMer Emil dr., a hitközségi tisztviselők ne­vében Gábor Gyula főtitkár, a rabbiképző ne­vében BLm Lajos, a zsidó kórházak nevében. Alapi Henrik dr. búcsúztatja. Külön gyászjelentést adott ki Lederer Sán­dor elhunytéról a pesii Chcvra Kadisa izraelita szentegyház, amely ugyancsak ma dél­ijén gyászülésben méltatta Lederer kiváló ér­demeit. Gyászjelentést adott még ki a zsidó­diákokat segítő bizottság, az Országos Iroda, a hitközség tisztviselői kara és a VI. község- kerület elnöksége is. A Hemplienne-konszern ügyében megkezdődtek a csődtárgyalások (Saját tudósítónktól.) , A budapesti kir. törvényszék, mint ismeretes, két hónappal ez­előtt elrendelte a csődöl a Ilemptienne-kon­szern vállalatai ellen, melyek ntvenmiUiárdos passzívával fizetés képtelenséget jelentettek be. Annak idején részletesen beszámoltunk azokról az izgalmas jelenetekben bővelkedő tárgyalásokról, melyek a hitelezők és a Hemptienne-család között minden eredmény nélkül folytak. A esőd elrendelése óta megtörtént az egyes vállalatok árukészletének leltározása és a kö­vetelések bejelentése. Ennek befejeztével megkezdődtek a felszámolási tárgyalások dr. Barta Aurél törvényszéki bíró, csődbiztos előtt. A tárgyalások során kitűnt, hogy Fleischmann Samu, a vállalatok volt igazga­tója 96.000 pengős és Ilemptienne Henrik 110.000 pengős követelést jelentett be, me­lyet a tömeggondnok teljes egészében kifo­gásolt. A követelések elbírálása után megalakí­tották az állandó esődválasztmá nyt s rövi­desen megkezdődik az árukészletei; értéke­sítése. Az eddigiekből következtetve való­színű, hogy a hitelezők kvótája igen mmi- ‘mális lesz. — Elfogták Pékár Gyula tolvaját. Pékár Gyula, Krínitz Arthnrné föidbirtokosnő, Avas Károlyné magánzónő és még néhány előkelő' budapesti állami tisztviselő bűnvádi feljelenté­seket tettek a rendőrségen tolvaj cselédeik ellen, akik a lopások elkövetése után meg­szöktek. Az adott személy 1 ei rásokbóI a rendőr­ség előbb megállapította, hogy a lopásokat valószínűleg egy és ugyanazon személy követ­hette el, aki valószínűleg lopott cselédköny- .vekkel szegődött el minduntalan más néven. • A rendőrség feltevése valónak is bizonyult, mert a soknevű cselédleányt Tóth Mária 28 éves mindenes személyében elfogták. A leány bevallotta, hogy a különböző lopásokat álne­veken mind ő követte el. Tóth Máriát letar­tóztatták. — Halálos repülőszerencsétlcnségck gya­korlótéren. Grácból táviratozzak: A Tage- spost jelenti Kosztárból: Az itteni katonai repülőtéren ma újabb szerencsétlenség történt. Az együk repülőgép motorhiba miatt a földre zuhant és pozdorjává tört. Az egyik utas meglehetős magasságból kiugrott a repülőgép­ből, de oly szerencsétlenül esett le, hogy ösz- szezúzott koponyával holtan maradt a föl­dön. A másik utast, egy repülőkatonát, véres cafatokban holtan szedték ki a repülőgép roncsai alól. — Uniontownból (Pennsylvania) táviratozzak: Egy nehéz Douglas-repülőgép a hegyek közt lezuhant, valószínűleg motorhiba 'miatt. A repülőgép mindkét utasa életét vesz­tette. » — Nádasdy-huszárok emlékünnepe. \ vi­lágháború folyamán, a haza védelmében, hősi halált halt Nádasdy-huszárok kegyeletteljes em­lékezetére, a volt cs. és kir. 9-ik számú Gróf Nádasdy-huszárezred tisztikarának a háborút túlélt maradványa, — a limanovai hajnali hu­szárroham évfordulóján, — december hó 11-én, délelőtt fél 11 órakor, a Szent Ferenciek templo­mában, szent misét olvastat, melyre a volt Ná­dasdy-huszárok hozzátartozóit ezúton tisztelet- teljesen meghívja. — Tűz. Kispesten a Kossuth Lajos-utca 11. szám alatti városi Vigadó kéménye ismeretlen okból meggyulladt. A tüzet a kispesti tűzoltók rö- yitl .munkával eloltották. FOtÓ r • A rádió-. All gramofon-, _ optika- és mechanikai §8| J\ gyermekjáték - -Mrfi ^ osztályok fényképészeti ^ A ’k# szak üzlet Budapest, VII, kér., Itákóczi-ut 80. szám. Fiók: IV., Kossuth Lajos-utca 20. szám. Karácsonyi occasionir^k f Óriási 1 sikerének titka: vásárléküzünségHnk teljes megelégedése! MistjÉiiés Ml. i k csak É Lw., Bácsi-utca « Jm Vigyár.at, fióküzlet nincs!

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék