A Munkás, 1919 (10. évfolyam, 29-38. szám)

1919-09-27 / 29. szám

A MUNKÁS \A Mozgalmi HireK A TÉTLENEK FIGYELMÉBE. A los angelesi lapkezelőnktöl, Kiss S. elvtárstól kaptuk a követ­kező levelet, aminek sorai talá- lóak nagyon sok elvtársunkra, akik állandóan hivatkoznak ugyan szocialistaságukra, de a tevékenység terén ismeretlenek. Ajánljuk az alanti sorokat azok­nak a figyelmébe, akiket megil­let : “Nagyon sajnálatos A Mun­kás jelenlegi helyzete, hogy nem tud talán majd megmaradni heti­lapnak. De még sajnálatosabb az a tény, hogy akik szocialistáknak vallják magukat bár, mégis sokan a tétlenségben tespednek, ugy- annyira, hogy csaknem minden városban egy-egy emberre tá­maszkodnak, 'hogy végezze az összes helyett a munkát. Csakis kizárólagosan az ilyesminek kö­szönhető a jelen helyzet is. Szo­cialisták megütköznek azon, hogy a nép nem akar tudatára ébred­ni helyzetének vagy a szocialista tanoknak. Hát miért nem ébred­nek tudatára a szocialisták is egyszer már annak, hogy ők is betöltenek hivatásukat, hogy ele­get tennének szocialista köteles­ségüknek, a szocialista tanoknak terjesztése terén? Hisz ha mi nem rázzuk fel a népet, akkor a nép álmodozni fog tovább ! Sokan talán úgy gondolkoznak, hogy' ha a nép meg akarja ismer­ni a szocialista tudományt, hát jöjjön hozzánk. Sokan meg már bele is fárad­tak. Mibe? A semmit tevésbe? A gyűlésekre eljárni sok elvtárs szerint már nem érdemes, mert ott sem lehet egyebet 'hallani, mint örökösen buzdítást a tevé­kenységre. És igazuk van. Mi nem vagyunk Jézusok, hogy hol­takat fel tudnánk támasztani az agitáció végzésére. Hát nem elég az, hogy tagok? Még dolgozza­nak is? Alávessék magukat a gyűléseken elmondandók meg­látásán. .yt Nem azért mondom mindeze­ket el; mintha magamat akarnám felemelni, mert az én tevékenysé­gem is oly kicsiny, hogy nem ér­demes a felemlitésre. De rosszul esik, hogy egy ily tunyaságot lá­tok elvtársak között. Egy nagy, megbocsáthatatlan gyávasága fog lenni a szocialis­táknak, ha A Munkást ily küzdel­mek között hagyják továbbra is, előidézve a hetilap megszűnését. Remélem, hogy nem maradok egyedül, aki ezentúl agitálni fog, hanem tömegesen jelentkeznek az elvtársak is kivenni a részüket a munkából....” Hisszük, hogy az elvtársak vé­gezni fogják ezentúl kötelességü­ket. A forradalmi szocialista taní­tást végezni manapság oly fon­tos kötelesség, 'hogy elvtársaink ennek tudatára ébredve hamaro­san pótolhatják két hónapos tét­lenségüket. Ezt tenni annál is könnyebb, mert a kapitalizmus maga is minderősebben agitál a meg nem szűnő zsarnol$*ágával, amely arra készteti a még szervezetlen munkásokat is, hogy szervezke­dés terére lépjenek. A talaj végtelen, csak munká­ba kell fogni. Terjeszteni kell la­punkat, amely nevel, tanit és út­baigazítást ad, abban az irány­ban, amelyen legbiztosabban ér­hetünk el a szocialista ipari köz-1 társaság felé. Munkástársak, elvtársak! Ki végzi kötelességét? WIIU. AGITÁCIÓ AKRON MASINISZTál KÖZÖTT. Márkus L. elvtárs Írja a követ­kezőket szeptember 15-i kelettel Akronból : Bár a mostani sztrájkmozgal­makkal kapcsolatban semmi kü­lönösebb megírni való nincsen, egy felemlitésre méltó eredményt azért tudathatok az elvtársakkal, amit a múlt vasárnap délelőtti zárt gyűlésen értünk el a Mashin- j ist Unionban. Tudvalevő, hogy zárt gyűlése­ken az A. F. of L. unionjaiban csak uniontagok vehetnek részt. Mi azonban a WlIU.-ból vagy öten egy csomó pártirodalommal felszerelve mgkiséreltük bejut­ni tagsági könyv nélkül. Persze hamarosan elutasításban része­sültünk, de azért egyet közülünk az elnök bevitt felelősségre von­ni, hogy milyen unionra és jogon akarunk mi agitálni? A kihallga­tásnak váratlan eredménye lett. A union kiküldött szervezője és üzleti ügynökei felálltak beszélni és azt mondották, hogy ismerik a WIIU. alapszabályát és irodal­mát, amely azt bizonyítja, hogy igenis jogosak vagyunk a zárt gyűléseken résztvenni, mert va­gyunk olyan jól szervezettek, mint bármelyik A. F. of L. tag. És legnagyobb meglepetésünkre még az össztagsággal le is sza­vaztatták e kérdést. Az eredmény az lett, hogy az A. F. of L. tag-, sága nagy többséggel a mellett szavazott, hogy a WIIU. könyvé­vel bármikor, (kivéve a hivatalos üzleti gyűlést) bemehetünk a gyűlésekre. Továbbá a nevezett két alkalmazottal beszélgetve még azt a biztatást is kaptuk hogy ne törődjünk azza.. hogy a sztrájkot az A. F. of E vezeti, agitáljunk és szervezzük a mun­kásságot, s terjesszük a pártiro- da'mat a szervezettségünk teljes erejével. Már volt is alkalmunk ezt megtennünk és szép mennyiségű pártirodalmat adtunk el, minden akadékoskodás nélkül. Nem tud­juk, meddig tehetjük ezt meg, de mindenesetre kihasználjuk az alkalmat. Most erősen dolgozunk a W. I. I. U. vasipari lokáljának megala­kításán. Ha fejleményekben is­mét lesz felemlitésre méltó ese­mény, megtesszük majd a jelen­tésünket róla. Akron, O., szept. 19. — Előző levelemben tudattam, hogy mi­lyen eredményt értünk el az itte­ni Machinist unionban. Most egy újabb figyelemre méltó ered­ményről irhatok. W. W. Cox, a W. I. I. U. országos szervezője és French elvtársak, akik a cleve­landi bányász konvención voltak, átlátogattak Akronba is és 17-én este a W. I. I. U. helyiségében tartottak előadást, amely előadás­ra meghivtuk a Machinist Union szervezőjét is, megbeszélni vele, hogy csütörtökön, 18-án este a Machinist Unionban is tarthas­sunk előadást. Ez sikerült is. Cox elvtárs főleg a W. I. I. U. prog- rammját ismertette kitűnő elő­adás keretében, melyet mindvégig nagy lelkesedéssel fogadtak. A beszéd kezdeténél ugyan volt egyes csendes tiltakozás féle, de miután nem igen akadt arra pártoló, sőt a legnagyobb lelke­sedés ragadta el a tagok nagy többségét, amely a beszéd végéig meg sem szűnt. French elvtárs is jelen volt a gyűlésen és azt hi­szem, hogy vagy az Ind. U. N.- ben, vagy a W. P.-ben fog majd erről bővebben irni. Azok az elv-j társak, akiknek jár a fentnevezett két lap, bővebb tudósítást nyer­hetnek majd erről angol nyelven. Az agitáció és a hangulat a mi elveinknek és szervezkedésünk- rek kedvező. A fő az, hogy a ma­gyar munkástársak is vegyék ki óbban a részüket az agitációból. Jgy a politikai téren, mint a gaz- laságin. — M. L. WEEKLY PEOPLE EZ ÉVI SZÁMAIT KÉRJÜK. A Weekly People gyüjtemé- íyünk ez évfolyamából hiányzik öbb szám, amelyeket a W. P. ^adóhivatalából nem tudunk be- izerezni, mert ott is kifogytak, izért kérjük a szervezeteket, agy az elvtársakat, hogy ha nél- :ülözhetik a kívánt lapszámokat, dildjék be a központi hivatali ci- : imünkre. A hiányzó lapszámaink következők: feb. 9 és 22, márc. | , május 12, augusztus 2 és 16-i. i NEW YORKIAK FIGYELMÉBE. A New Yorki Szocialista Mun­kás Szervezet szeptember 24-től kezdve minden csütörtök este 8 és 10 óra között retorikai tanfolya­mot tart. A szervezet szervező bizottsá­ga felszólítja a munkástársakat, hogy minél számosabban és rend­szeresen járjanak el e tanfolya­mokra. A retorikai tanfolyam Marx gazdasági tanainak ismertetésé­vel kezdődik és folytatódni fog a Kommunisták Kiáltványának ta­nulmányozásával. A tanfolyam többi tárgyai a következők lesz­nek: Az állam eredete, Amerika ipa­ri fejlődése, A politikai mozga­lom, A gazdasági mozgalom, For­radalmi szocialista politikai és ipari szervezkedés, stb. Minden munkástársat szívesen lát a tanfolyamon a Szerv. Biz. ---------o--------­Szervezeteink köréből GYŰLÉS BROOKLYNBAN. A Brooklyni Szocialista Mun­kás Szervezet 1919 szeptember 28-án, vasárnap délután 2 óra 30 perckor a Rupp Hallban, 47 Lori- mer St. (Sholes St. sarkán) nyil­vános gyűlést tart. Napirend: A munkásmozgalom különböző ala­kulásai. Előadó: Zermann Ferenc New Yorkból. Minden munkás- társ és munkástársnő megjelené­sét kéri a Szervező Bizottság. Bridgeport. — A Bridgeporti Szocialista Munkás Szervezet tagjai, miután megtették köteles­ségüket, a nagy graphophon gyá­ri sztrájk alatt való segédkezés- ben, most ismételten a politikai téren való agitációval 'kezdenek tevékenyek lenni. A szervezet a közelgő választási harcokban ki fogja venni részét és a lap és az irodalom terjesztésére is nagy gondot fordítanak. A Központi hivatalba a bridgeporti elvtársak­tól szeptember 23-án 24 előfizetés érkezett be. South Norwalk. — A south norwalki szervezetünk tagsága el­határozta, hogy lapunkra a kör­nyékbeli helyeken is agitációt fog kifejteni. Chicago. — Mint hirlik, a chi­cagói elvtársaink a hosszú tétlen­ségből lassankint kilábalnak és megkezdik kötelességük teljesí­tését, amelyet mint forradalmá­roknak nem is lett volna szabad elhanyagolniok. Cleveland. — Itt úgy látszik az elvtársaink behuzódzkodtak a szobába és onnan filozofálnak, miért is ilyen a munkásosztály helyzete, mint amilyen. Ha igy folytatják az elvtársak, akkor ugyan sohasem kell Amerikában félni a tőkéseknek attól, hogy ne­kik is dolgozni kell menni! Ha a szervezetünk tagjai nem végzik a szocialista agitációt, akkor kiktől várjuk azt? Elvtársak, legyen elég egyszer már a tétlenségből, fel a munkára! Többi szervezeteink. — Gyű­lések rendezéséről, valamint az agitáció kiépítéséről értesítették a központi hivatalt sok helyről, most már igazán csak azt is meg kell tenniök, hogy határozataikat végre is hajtsák az elvtársak. La­punk, A MUNKÁS veszélyben van, minden egyes elvtárs végez­ze tehát kötelességét. A forra­dalmi szocialista mozgalom ‘har­cosokat igényel, akik nem csüg­gednek1 el, hanem kitartóan végzik az agitációt. A legutóbbi előfize­tés nyugtázás csak 65-öt jelzett. Egy kis akarattal ennyit a na­gyobb városok maguk is tudnának szerezni. Fel tehát a munkára! Minél több előfizetőt A Munkás- aak, minél több harcost szerveze­tinknek ! ANGOL PÄRTIRODALOM Pártunk által kiadott pártiro- lalom ezentúl könykereskedé- ünkben is megrendelhető. Van ovábbá készletünk agitációs fel- ratu képes levelező lapokban, darx, Engels, De Leon és Mor­an arcképesek is, melyeknek ára arabonkint 2 cent. Szerkesztői üzenetek. A MUNKÁSOK NEMZETKÖZI IPARI SZERVEZETÉNEK ELVI NYILATKOZATA J. B., Windig Gulf, W. Va. — Elvtárs bizonyára nem kisérte fi­gyelemmel lapunk utóbbi szá­mait, különben nem kérdezné, ad­jon-e a Magyarország nyomor­góinak megmentésére kapitalista érdekeltségek által megkezdett gyűjtésnél. — Ne adjon egy cen­tet sem. Magyarország proletá- rain nem könyöradománnyal, ha­nem forradalmi szervezettséggel segíthetünk csak. Igykezzen mi­nél több harcost szerezni tábo­runkba, hogy elég erősek legyünk ez országban megszüntetni az okokat, amelyek előidézik nem­csak Magyarország proletárjai­nak nyomorgását, ha nem az egész világ proletársjígáét is. A prole- társágnak helyzete az egész vi­lágon egyenlő, mindenütt bérrab­szolgaságban szenved osztályunk tagsága. E végtelen nagy sereget egy nagy táborba egyesíteni a feladatunk, hogy lerázhassuk magunkról a bilincseket. Csak ily módon lehetséges a helyze­tünkön való javítás. Aki képes ezt a mozgalmat szóban. Írásban, vagy anyagi támogatásban segí­teni, azt saját és munkástársai érdekében tegye meg. De határo­zottan utasítson vissza minden­féle könyöradományi gyűjtése­ket, amelyek csak jobban guzsba- kötik a munkásságot. — Egész más elbírálásba esik azonban az oly gyűjtés, amelyet saját moz­galmunk indít meg, bizonyos sztrájkban résztvevő munkástár­saink segélyezésére, vagy a ható­ság által üldözött elvtársaink vé­delmére. Ezt nem tekintjük jóté­konyságnak, hanem egymás irán­ti kötelességünk teljesítésének. — Elvtárs figyelmébe ajánljuk még augusztus 30-i számunkban megjelent “Egy napi munkabért Magyarországért ?” cimü cikket, valamint a múlt számunkban megjelent “Óvás”-t. Hunyadi J., Detroit, Mich. — A beküldött első, második és har­madik évfolyamú A ’ lunkás lap­számai^-' Ggadia 1 ’•aönetünke'- Igazán ei „ékes d> umentumok azok, még akkor is, a az egerek kirágták már egyes lapok széleit. Az évfolyamok nem teljesek, de reméljük, hogy mozgalmunk ve­teránjainál még lesznek példá­nyok, amikből pótolhatjuk a hiányzó számokat. A munkásosztálynak és a munkál­tató osztálynak semmi közössége sincs. Nem lehet béke, mig a mun­kásnép milliói éheznek és nyomor­ban vannak, a csekély számú mun­káltató osztály pedig birja az élet összes javait. E két osztály között harcnak kell folyni mindaddig, mig végre a mun­kások egyesülnek a politikai téren olyan forradalmi politikai pártban, melyet a munkásosztály érdekei irá­nyítanak, az ipari téren pedig egy nagy ipari szervezetben, hogy lefog­lalják és megtartsák a termelés és szétosztás eszközeit s a javak ter­melőinek érdekében kezeljék azo­kat. A javaknak gyors felhalmozódása és az iparok kezelésének központo­sulása egyre kevesebb kézben képte­lenné teszi a szakmaszervezeteket arra, hogy megbirkózzanak a mun­káltató osztály folyton növekvő ha­talmával, mivel a szakmaszerveze­tek olyan helyzetet idéznek elő, melyben a munkások egyik csoport­ja ugyanazon iparban szembe kerül a másik csoporttal s ezáltal egymást verik le a bérharcokban. A szakmaszervezetek segítségére vannak a munkáltató osztálynak a munkások félrevezetésében, elhitet­vén velük, hogy a munkások és munkáltatók érdekei közösek. Változtatni kell e sajnálatos hely­zeten, meg kell védelmezni a mun­kásosztály érdekeit és ki kell küzde­ni a munkások számára, amit csak lehet addig is, amig a kapitalista uralom fenáll. És ezt csakis olyan szervezettel lehet elérni, melynek végső célja a kapitalista bérrendszer teljes megdöntése és amely úgy van szervezve, hogy egy iparban, vagy ha kell, valamennyi iparban vala­mennyi tagja abbahagyja a munkát, ha az ipar bármely részében sztrájk vagy kizárás van folyamatban s ez­által egyenes sérelmét valamennyi­nek sérelmévé tegye. A W. I. I. U. MAGYAR CSOPORTJAI: Bridgeport, Conn. — W. I. I. U. 126. sz. lokál. Gyűléseit tartja 115 Auburn Street alatti helyiségében, Minden hó második vasárnapján d. e. 9 órakor. Cleveland, O. — W. I. I. U. 104. sz. lokál, 5. számú csoportja. Gyűlé­seit tartja 7703 Woodlan Ave. alatti helyiségében. jAPKEZELŐINK figyelmébe Kiadóhivatalunkban az előfize­tők nevének és címének beírása sok esetben hibás azért, mivel lap­kezelőink közül többen nem fordí­tanak kellő gondot az előfizetési szelvények pontos kitöltésére. Lap kezelőinket tehát a következő sza­bályok pontos betartására kérjük: 1. Az előfizető nevés és cimét OLVASHATÓAN és pontosan meg kell irni. 2. Jelezni kell, hogy az előfize­tés uj-e vagy folytatólagos-e? Legcélszerűbb egy kereszttel jelöl­ni ezt a szelvényen az “uj” vagy “folyt.” szó után. 3. A címváltozás haladék nél­kül bejelentendő és az ilyen beje­lentésnél előbb a régi, aztán az uj címet kell megírni. Azok a cim- változások, ahol régi cim nincsen pontosan megírva, nőm intézhetők el pontosan. Ezeknek a pontoknak a betar­tása nem nagy követelmény s még­is sok zavart és tévedést fog elhá­rítani. A SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJAI Detroit, Mich. — W. I. I. U. 148. sz. lokál, 2. számú csoportja. Gyűlé­seit tartja a Pensular Bank épület, 2225 W. Jefferson Ave. alatti helyi­ségében minden hó harmadik pén­tekjén este 8 órakor, a szervező bi­zottság minden hó első péntekjén es­te 8 órakor. New York, N. Y. — W. I. I. U. ÍOO. sz. lokál, 2. szánul csoportja. Gyűléseit tartja az S. L. P. helyisé­gében 411 E. 83rd Street alatt a hó­nap minden első szerdáján este 8 órakor. Vita- és képző előadásokat tart ugyanott minden hó második és negyedik szerdáján este 8 órakor. A W. I. I. U. a szocialista ipari köztársaságért küzd s a magyar nyelvű munkásság kötelessége, hogy ha még nem tagja a W. I. I. U. vala­mely angol nyelvű ipari lokáljának, iratkozzék be a fentnevezett szerve­zetekbe, ha azokban a városokban tartózkodik. Ha másutt van, kérjen felvilágosítást szervezet alakítására vonatkozólag a szerkesztőségünkben. MIT OLVASSUNK? “A MUNKÁS” • 1914-ik évfolyam ..........------ 2.00 1915-ik évfolyam .......... ____ 2.00 1916-ik évfolyam .......... . . . . 2.00 1917-ilc évfolyam .......... ____ 2.00 1918-ik évfolyam . . . .------ 2.00 Verseskönyv ......................... ____—.05 Ut a hatalomhoz ............... A Bányákat a Bánya­..............10 munkásságnaak ............. ____—.05-.1»-.15 Weekly People, 45 Rose Street New York, N. Y. Egy évre. .$1.50 Arbetaren (svéd hetilap) 45 .......... Rose St. New York. Egy évre ff '1.50 A Munkás (magyar hetilap) 411 E. 83rd St., New York, N. Y. Egy évre......................................$2.00 P. O. Box 302, Cincinnati, O. Organosls (görög félhavi lap.) Egy évre.......................................$1.00 Rabotnicheska Prosveta (bolgár he­tilap) Granite City, 111. Egy évre.......................................$1.00 Radnicka Borba, délszláv hetilap 3413 St. Clair Ave. Cleveland Egy évre ...................... $2.0t A W. 1. I. U. hivatalos lapja: Indus­trial Union News, heti lap, (Det­roit, Mich. P. O. Box 651. Egy évre .............................. $1.50 Ezekre a lapokra előfizetést el­fogad és továbbit a Munkás ki- adóhivatala. BASKY-CSERNITZKY VITA: I. Az egyház és a szocializmus II. Szocializmus vagy kapitaliz­mus? ........................................... EUGENE SUE: Az Arany Sarló ..........................—.65 A Réz Csengő.............................—.75 A Vas örv ....................................—.90 Az Ezüst Kereszt .....................—.80 A Sisak Taréja.......................... 1.35 DANIEL DE LEON: Tizenöt kérdés.............................—.20 Szocializmus vagy anarchizmus ..........................—.10 Az Ipari Unionizmus Alap­elvei ................................................—.15 Reform vagy forradalom . . . .—.10 A szakszervezkedés égető kérdése ...................................—.10 Két lap a római tör­ténelemből ............................—.25 EUGENE V. DEBS: Ipari unionizmus ............. BASKY LAJOS: Az egyesülés kérdése . .. JUSTUS EBERT: Amerikai Ipari fejlődése. LEON TROTZKY: A bolsheviki és világbéke. (The Bolshevik and World Peace) ...............................................i.oo kötve .................................................1.50 KARL MARX: Bérmunka és Tőke ..................—.25 DANIEL DE LEON és az ame­rikai munkásmozgalom tör­ténete (angol könyv) .... $1.75 Rendelések a következő cím­re küldendők: A Munkás Könyvkereskedése 411 E. 83rd St., New York, N. Y A Magyar Szocialista Munkás Szövetség. A Magyar Szocialista Munkás Szö­vetség titkári hivatal. Központi tit­kár: Zermann Ferenc, 411 E. 83rd St., II. emelet. Végrehajtó bizottsági tagok: Bucbbauer J., Brooklyn N. Y. 720 Myrtle Ave. Erhardt Károly, 588—6th Street, Milwaukee, Wis. Herczeg Lajos, Detroit, Mich. 154 Harbough Ave. Hovantzy János, Chicago, 111. 711 Willow St. Izsák S., Peoria, 111. 312 Easton Ave. Kiss István, Bridgeport, Conn. 115 Auburn St. Márkus László, Kenmore, O. P. O. Box 900. Akroni, (O.) Szocialista Munkás Szervezet. Saját helyisége: 30 So. Howard St. Titkár: Horváth G., 123 Cross St. Gyűléseit tartja minden hó 1-sö vasárnap d. u. 2 órakor és minden hő negyedik keddjén este fél 8 Óra­kor. Bridgeporti (Conn.) Szocialista Munkás Szervezet. Titkár: Kudlik L. 35'Princeton St. Gyűléseit tartja a hőnap első vasár­napján d. e. 9 órakor és a harmadik csütörtökjén este fél 8 órakor. Min­den hétfőn este fél 8 órától tudomá­nyos előadás és vita. Magánhellségé- ben 115 Auburn Street. Brooklyni, (N. Y.) Szocialista Mun­kás Szervezet. Havi rendes gyűléseit tartja min den hő első keddjén este 8 órakor a Rupp Hallban, 47 Lorimer Street (School St. sarkán.) Könyvtár nyit­va minden vasárnap d. e. 10-12. Tit­kár: Bethlehem J., 74 Newell St. Chicagói, (Hl.) Szocialista Munkás Szervezet. Titkár: Lahman S. 4829 Melrose Street. Helyisége 738 West Ma­dison St. cor. Halstead St. 1. em. 220 ajtő. Nyitva minden este. Gyűléseit tartja minden hó első és harmadik péntek este 8 érakor. Cincinnati, (O.) Szocialista Munkás Szervezet. Titkár: Farkas A., 1815 Race St. Gyűléseit tartja minden hó második szerda estéjén 8 órakor, az Antal- féle Hallban, 1813 im. St. — Vita­estély minden negyedik szerdán. Cleveland, (O.) East Side-i Szocialista Munkás Szervezet. Titkár: Sőgorka I., 2822 E 118th St. Havi gyűléseit minden hó első vasárnap délelőtt, szervező bizottsági üléseit minden csütörtök este fél 8 órakor tartja magánhelyiségében, Willcut Hall, 7703 Woodland Ave. Clinton-i, (Ind.) Szocialista Munkás Szervezet. Titkár Theisz B., 216 N. 10th St. Gyűléseit tartja minden hő utolsé vasárnapján Trunko József házánál, 1145 North 9th St., a hová minden levél küldendő. Detroiti (Mich.) Szocialista Munkás Szervezet. Titkár: Tamás A. 100 Thaddeus Street. Gyűléseit tartja a hó 3-ik vasárnapján d. u. 2 órakor, a szer­vező bizottság minden 2-ik és 4-ik péntek este fél 8 órakor tartja gyűlé­seit magánhelyiségében, a Pensular Bank épületében. 2225 W. Jefferson Ave. Helyiség nyitva minden este, vasárnap egész nap. Dayton-i, (O.) Szocialista Munkás Szervezet. Titkár: Szima G., 1518 W. First Street. Gyűléseit tartja minden hó 3-dik vasárnap d. e. 9 órakor, 202 Troy St. Warsaw Cafe termében. Felolvasás vagy vita minden 1. és 3. vasárnap este 8 órakor. Dűlőnvale-i, (O.) Szocialista Munkás Szervezet. Titkár: W. Kulcsár, Box 169. Gyűléseit tartja a csehek halijá­ban minden hő első szerda estéjén. Elizabeth-i, (N. J.) Szocialista Munkás Szervezet. Titkár: Hermann Zsiga, 4 26 Court Street. — Gyűléseit tartja a Magyar Munkás Otthonban. 426 Court St. minden hó második szerdáján és harmadik keddjén este 8 órakor. Mindkét gyűlésen tagfelvétel is van. Flint-i, (Mich.) Szocialista Munkás Sz<?r vezet Titkár: Hülber N. 1226 Maple Street. Gyűléseit tartja minden hő második vasárnap délután 3 órakor, az S. L. P. Otthonban, 2807 St. John Street. Milwaukee-i, (Wis.) Szocialista Munkás Szervezet. Titkár: Erhardt K., 588—6th St. Gyűléseit tartja minden hé 1-sö szombatján, havigyülés. He­lyisége: 825 Winnebago St. Nyitva e*t* 7-1-ig. Vasárnap és ünnepnap Teggel 8-től este 11-ig. Minden szom­bat este előadás vagy vita. Milwaukee-i, (Wis.) Német-Sí agyar nyelvű Szocialista Munkás Szervezet. Titkár: P. Wessinger, 717—52nd St. Gyűléseit tartja minden péntek este a Müller Hallban, Eight and State St. sarok, 3-ik emelet. New Yorki, (N. Y.) Szocialista Munkás Szervezet. Titkár: Terhes J., 218 E. 80th Str. Gyűléseit tartja minden hő 2-ik és 4-ik szombatján este 8 órakor magánhelyiségében, 411 E. 83rd St. Nyitva minden este. Peoria-i, (111.) Szocialista Munkás Szervezet. Titkár: Izsák S., 312 Easton Ave. Gyűléseit tartja minden hó első va­sárnapján d. e. 9 órakor a Schiit* Hall-ban (Adams St. es Western Ave. Barkán.) Stratford!, (Conn.) Szocialista Munkás Szervezet. Titkár: Kozma F. Box 215 T. Feely St. Gyűléseit tartja minden hó nap első szombatján. San Francisco-i (Cal.) Szocialista Munkás Szervezet. Titkár Shoffa J. 217—17th Ave. Helyisége 1791 Mission St. Gyűléseit tartja minden hó első szerdáján, este 8 órakor. A többi szerda estéken felolvasások, vitaestélyek. St. Louis, (Mo.) Szocialista Munkás Szervezet. Titkár: Haselbacher I. 3996 Sarpy Ave. Gyűléseit tartja 524 S. Vander- venter Ave. minden hő utolsó szerdá­ján, képző gyűléseket első és har­madik szerdáján. South Norwalk, (Conn.) Szocialista Munkás Szervezet. Titkár: Horváth I. 92 Ely Ave. Gyűléseit tartja minden hő második és negyedik szombatján, minden kedden felolvasás, minden pénteken vita. Magánhelyiség 37 Ely Ave. Toledo, (O.) Szocialista Munkás Szervezet. Titkár: Ambrus I., 2147 Woodford St. Havonta öt gyűlést tart a Front Streeten levő Stark Hallban. Képző gyűlései minden hő első vasárnap délután 2 órakor és az első hét szer­dai napját kivéve minden szerdán este 6 órakor, üzleti gyűléseit min­den hó harmadik vasárnap délután 1 órakor. LAPKEZEL0K. Akron, O.: Horváth G. 123 Cross St., Bridgeport, Conn. Árva J. 26 Bel­mont Ave. Brooklyn, N. Y.: J. Buchbauer, 720 Myrtle Ave. Chicago, 111. Lahman J. 4829 Melrose Street, Bosnyák J. 9230 Dauphin Ave. Cincinnati, O. Shiop 1822 Elm St. Hirsch L. 210 W. Elder Street. Clinton, Ind. Trunko J. R.R. 4, Box 6 Cleveland, O. Mecsc-y G. 36,05 Siam Ave. Surányi J., 2960 E. 82nd St. Cudahy, Wis. Schwab M. 715 Layton Avenue. Danbury, Tex. Nagy L. P. O. Box 253 Dayton, O. Grill J. 626 Keowe St. és Birkner G. 521 Ohio St, Detroit, Mich. Szabados G. 118 Post Avenue. ? ."•?»»•• »3* DUlonvale, O. Alexovics J., 2ül 735. Duquoin, 111. Nagy I. Box 33. E. Hammond, Ind.: Németh L. 575 Marton Ave. Elyria, O. Bálint A., 205 Woodford Street. Elizabeth, N. J. Uverity M. 244 Pine Street. Erie, Pa. Knotek F., 1064 W. 21st St. Flint, Mich. Heisser F. 2714 St. John St. Jersey City, N. J., Orbán J., 71 Clark Ave. Pityinger F. 26 Bergen Ave. Kenmore, O. Márkus L., P. O. Box 900; Czombál J., P. O. Box 368. Lorain, O. Szántó L. 1641 E. 30th St Los Angeles, CaL: A. Kiss, 507—609 E. Washington St. Milwaukee, Wise. Erhardt K. 56 8-6th Sreet. Pashke J. 327—14th Street Newark, O. Molnár J., 392 Baltimore Street. New Brunswick, N. J. Szabó B. 25 Wyekoff Street. New York, N. Y. Tóth F. 1628 First Avenue. Peoria, HL A. Izsák, 812 Easton Ave S. Kiss, 4 08 Oakland Ave. Rockville, Conn. Chas. Backofen, 16 Thompson St. San Bamardino, Cal. Sabal J 1027 5th St. San Francisco, Cal. Kovács J., 89 Bernal Ave. So. Bethlehem, Pa. Kovács J. 2 Trone Street. South Norwalk, Conn. Tényi G., 74 Ely Ave. Kéry I., Lubrano Place. Stamford, Conn. Kelemen A. 58 Dale Ave. St. Louis, Mo. A. Horváth 522a S. Vanderveter Ave., Kelemen St. 6232 Barthold Ave. Stratford, Conn. Kozma F. Box 215 T. Feely St. Thorpe, W. Va. Pőcs J. Box 221. Toledo, O. Szűcs János, 2336 Back­vel Street. Trenton, N. J. Frank A. 1801 Chest­ut Ave. Youngstown, O., Bogár Gy., 880 Rose St. Ziegler, HL Nagy L. box 133. .-—.10 .—.15 .—.65 Megjelent A Bányákat a Bányamunkásságnak cimü szervezkedésre buzdító felhívás, füzet alakban. Nem nélkülözheti egy szervezet sem az agitációban. Minden magyar bányamunkáshoz el kell juttatnunk e füzetet. Ezért a megrendeléseket a lehető legrövidebb időn belül kérjük hozzánk beküldeni, lehetőleg a kész­pénz együttes beküldésével. Egyes példányok ára 5 cent, százon felüli rendelés­nél 4 cent. 4 U

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék