A Nép, 1921. november (3. évfolyam, 151-176. szám)

1921-11-01 / 151. szám

Lábtörések és bird- verések a labdarugó­mérkőzéseken Rendőri« és mentő jelentés a vasár* napi footbailjátékró! — A NÉP tudósítójától — A labdarugó bajnokság hetedik fordu­lója minden különösebb esemény nélkül folyt le, a favorit csapatok győzelmével. Az orkánszerli szél meglehetősen, zavarta a játékot, de a jobb technikai kúszültségü csapatok tudása érvényesült. Az MTK a III. kerületiek felett aratott 6 :1 nagy­arányú győzelmével megtartotta a vezető helyét, Az FTC pedig 3 : 0 arányban győz­vén le a Törekvés csapatát, biztosította a második helyet. A harmadik helyen jelen­leg az UTE áll, bár tegnapi 2 :2 eldön­tetlen játéka a VÁC újdonsült elsűosz- í&lyu csapatával erősen megingatta ezt a pozícióját. Erősen szorítja ezen a helyen a KAC,amely tegnapi : 0 arányban győzte le a BTC csapatát. Nagyot javított az eddig rosszul szerepelt MAC is a helyzetén, mert fölényes játékot mutatva 3 : 0-ra győzte le a Terézvárost és igy a hetedik helyre került, a TTC pedig a bajnkoság utolsó helyén áll, de csak egv ponttal ma­rad el a Vasasok mögött, akik tegnap a VII. kerülettől tudtak 1 pontot elhódítani 1 :1 eldöntetlen játékukkal : A második osztályban még mindig az RTK vezet, bár vereséget szenvedett a Zugló csapatától és igy a nemrégiben még első osztályú 33-asok előtt máé csak 1 ponttal vezet. A Műegyetemiek egyik leg­erősebb ellenfelükkel a bajnokjelölt UTSE- vel 0 : 0 eldöntetlenül játszottak és igy megőrizték veretlenségüket. Á 33 FC a BSÉ dión győzött 2 :0-ra a többi ered­mények : BEAC—Ékszerész 2:1, a mér­kőzést egy botrány miatt félbe kellett hagyni. OTE—Urak 2 : 2, NSC—BAK 1 : 0, KAOE—ETC 1:1. Nem maradt el a szokásos labdarugó szenzáció a biró meg verése sem. Ezúttal a Hajtsáv-uti pályán a másodosztályú bajnokság döntömérkőzése közben az egyik játékos, Herczeg miután nem volt mcgelégédve Sreiner biró ítélkezésével nemes egyszerűséggel vett tét leges elég­tételt a bírón. A játékos természetesép a vereséget szenvedett ráhosszenlmihályi csapat tagja volt, akinek a jóvoltából saját csapatán kívül a biró is vereséget szenvedett. Sokkal szomorúbb eset tör­tént a soroksári úti pályán egy egészen barátságos jellegű mérkőzésen, amikor két ifjúsági csapat a BAK és NSC állottak szembe. A BAK játékosai közismert fia­talos vehemenciával mentek bele a játékba és ellenfelükbe, aminek az lett a vége, hogy a NSC két játékosának lába véletlenül el­törött, egyiké még hozzá két helyen is és a mérkőzésnek a mentők közbelépése vetett véget. ; * Mindszentek napján, kedden délután 3 órakor lesz a döntő mérkőzés a Keresztény Liga csapatai között kiirt MOVE vándor­díjért a BTC és OTE csapatai között. A fiiléslabda bajnokságban a III. kerüle­tiek már második győzelmüket aratták 3 : 2-re győzvén le a BBTE csapatát. Ked­den délután 2 órakor a MAC játszik a Mar­gitszigeten az újpesti MOVE ellen, szer­dán délután pedig a Millennárison a BEAC —BTC játszanak. A 20 kilométeres országúti futóverseny amint előrelátható volt, az Egyetértés ki­váló futója, Király Pál nyerte 1 óra 14.35 rnp alatt, ami az óriási szélben kitűnő ered­mény. Második mintegy 800 méterrel Zöllner Dezső Mac 1 óra 19 p 4 mp. Har­madik Krausz ESC 1 óra 22 p. A versenyt mind a hét résztvevő végig futotta. *- f9St novemBer k'edk Keresztény társadalmi alapitás. »KÉVE« ­RUHÁZATI ÁRUHÁZ SZÖVETKEZET Budapest, IV.. Kossuth Lajus-u. 20. tu i ii mi i nitiimu ui mi i ii mi uijjiuijiiritiutjimis un m un Őszi női és férfi kelmeuidonségok a legegyszerűbb kiviteltől a legfinomabb minőségig. Barettet, flanelt, fehér p amuf áruk, Schrell-féle silonok, zellrek és cratonok. Felié r neműek és harisnyák. Minden cikkből nagy választék, min­dig a legjutányosabb és minden ver­senyt biró árakban. — Maradékok mindenkor nagy engedményekkel. Reális, szolid kiszolgálás. AllltP A kis ántánt követeli a magyar hadsere« lefegyverzését — .4 NÉP A Magyarországon lefolyt legutóbbi eseméuyekkel kapcsolatban diplomá­ciai helyről' a következő felvilágosítást kaptuk: á— .4 nagykövetek értekezlete uzon fáradozik, hogy a kis ántánt nyugtalanságát lecsillapítsa és a magyarországi királykérdést elin­tézze. Az az ultimátum, amelyet a kis ántánt budapesti inegbizotlai a magyar kormánynak át akarnak adni, tárgytalan, mert a nagy an­tant jegyzéke egész világosan ki­mondja, hogy a legrövidebb időn belől köve­teli Károly király trónvesztésé­nek proklamálását. A magyar hadseregre vonatkozó összes hírek abban foglalhatók ősz- sze, hogy a nagy ántánt magáévá tette a kis ántánt idevonatkozó kö­veteléseit, vagyis a magyar hadse­reg lefegyverzését. tudósítójától — Gszirák járőrök megse&s- siSeSSek kél magyar Seikeíöt Sopron, ölet. 31. Száraznám község halárában az éj folyamán osztrák járőrök megtámadták az ott tartózfcodó felkelőket és kél lovas felkelőt súlyosan meg sebes ite tteli. A kis­martoni kórházba szállították őket Almássy Sándor, a szombathelyi katonai körletparancsnok mellé ki­nevezett uj kormánybiztos, ma el­foglalta hivatalát. Megkezdődött s porierosei konferencia Portorose, október 31. (A MTI. szikratávirata.) A konfe­rencia megnyitó ülésén Avezzana elnök megnyitó beszédében azt a kívánságát fejezte ki, hogy a mostani tanácskozás­tól maradjon távol a visszavonás szel-, leme, hogy a konferencia eredmények­kel járhasson. A francia delegáció ve­zetője rámutatott arra, hogy Francia- országnak nincsenek külön érdekei, ame­lyeket kielégíteni akarna, hanem őszin­tén közre fog működni a. közös munká­ban. acacs^ii.-^g.t5PaBjr>g»3BaMi i immBiii«———Willi— 3000 koronával emelkedett a Magnezit — A NÉP tudósitójától — A múlt heti izgalmas napok után nyugodt hangulatban nyitott a mai tőzsde. Az értékpiacon kisebb élénkülés volt megfigyelhető, a pénzhiány eny­hülése vevőket hozott a piacra. Külö­nösen a legdrágább papírokat vásárol­ták, ez már egymagában kedvező mo­mentum, mert a hossz biztos jele, ha 1 a nagytőkés jólértesült tőzsdelátogatók alkalmasnak találják a mai időpontot vásárlásokra. Több mint ezer koroná­val javult a Nasici, a Cukor, a Magnezit és az Első Biztosító. Szilárdan tartották a jegyzést és kis emelkedést is mütat- nakfel a jó belértékü középrészvények, de lanyha volt a játékpiac. Az Osztrák Hitel árfolyamát S00 koronáig verte fel az arbitrázs. A valutapiac változatlan, az árak, kisebb eltérésektől eltekintve, a pén­teki keretek között mozogtak. A szo- kol kissé gyengült, a márka valami­vel drágább, a nyugati valuták tovább emelkedtek, olcsóbb volt Bécs, Varsó és a rubel. Előfordult kötések (zárójelben a záróárfolyamok): Bankok: Angol-Magyar Bank 745—58 (750- 55), Anglobank 1225 (1225—35), Bosnyók agrár 900 (900), Iparbunk 635— 45 (635),- Földhitelbank 3000—125 (3075— 100), Hazai bank 620—45 (645), Magyar hitel 1895—25 (1890), Ingatlanbank 940 — 80 (980), Forgalmi bank 475—85 (480), Jelzálogbank 230—20 (220), Kereskedelmi hitelbank 410—20, Leszámitolóbank 760 — 755, Magvar-Olasz bank 343—40 (340), Merkúr 380-90 (390), Osztrák hitel 715— 800, (800—10), Kereskedelmi bank 6820— 60 (6840 — 60), Nemzeti 690 (690). Takarékpénztárak és biztosítók : Lipót­városi 280 (280—90), Egyesült fővárosi 2280, Általános takarék 950—75 (965—75) M oktár 2450—700 (2600—700), Pesti hazai 24.000 (24.000—500), I. m. bizto­sító 50.000—2000, Foneiére 3200 (3150), Magyar jég 420—30 (400—ÍÍ0). Malmok : Borsod-miskolci 4250—050 (4125), Konkordia 3375—425 (3400—25), Első budapesti 6500—100 (6075—425), Gizella 2120—40 (2125—40), Hungária 2550—95 (2575), Pesti Viktória 11.300— 500 (11.350). Bányák és téglagyárak : Beocsini 6150 — 525 (6500—25), Északmagyarorszógi 3950 —4210 (4210), Szászvári 4300—250 (4275), Bánya-kohó 5000—4975 (4975), Dräsche 4550—75 (4550), Megnézi111.000—12.800 (12.550), Általános kőszén 9300—475 (9300—50), Salgótarjáni 630'- 425 (6400 —25), Újlaki 2500 (2500), Urikányi 6350 — 400 (6350). r Nyomdák : Athenaeum 26C0 (2600). ^Vasművek, gépgyárak: Cóburg 2275-— 390 (2350), Csáky; 1200—30 (1230), Gaz­dasági gépgyár 1875—900 (190), Fegyver- gyár 3375—350 (3350), Ganz-Danubius 33.500—400 (33.960), Ganz-villamossági 5200—700 (5650), Győrffy-W. 790—810 (800), Láng 1380—60 (1360), Lipták 534—50 (546), Acél 2800, Magyar-belga 8400, Rimamurányi 2660—740 (2720), Roessemann 1450—-75 (1450), Schlick 1215—80 (1270), Schuller 900 (875), Teudloff-Dittrich (1050), Wörner 730—45 (740). Különféle vállalatok: Gyapjú (4300), Juta 1450—500 (1450), Baróli 1300—250 (1250), Fiumei rizs 34.000, Chinoin 1965 —2050 (1965), Danica 2875—300 (2975), bző 5150—200 (5190—200). Győri textil 2250—75 (2260), Magyar papír 3600—500 (3500—10), Bészvénysör 7300—500 (7400 —500), Spódium 2775—800 (2775), Felten 6660—600 (6650—700; Flóra 3350—400 (3325), Goldberger 17C0—50. Gschwindt 24.000—3600 ( 23.500), Haltenyész 5100— 200) (5200), Műtrágya 3800—975 (3950), Kábel 8400—100 (8500), Karton 2575— 500 (2550—65), Klotild 2800—875 (2150 —900), Polgári serföződe 9800—10.200 (10.000), Kender 1125, Magyar cukor 17.100—350 (17.150), Lámpa 3125—3000 (3025), Gázizzó 3075—2950 (2975), ős­termelő 800—40 (840), Gummi 3000—100 (3025), Vasúti forg. 2425—870 (2750), Vá­rosfejlesztő 750—30 (730) Marosi petr 2650—50(1, Óceán 2100 (2100), Olaj 3375 —250 (3350), Phöbus 760—800 (795— 800), Szikra 2425—300 (2400 -25), Stum- mer 8600—900 (8800—9000), Telefon 4375 —425 (4350—400), Vasm. vili. 1250 (1250), Fővárosi sör 2000. Faipari vállalatok : Merkurfa 620—30 (620), Brassói 4000—0^ (4025), Egyesült fa 570—600 (580—90), Guttmann 3950— 900 (3925), Hazai fatermelő 5000 (4950), Kórosbanyai 830 ( 830—50), Kronbergi 1100—185 (1120—40), Lignum 5150—075 (5150), Magyar erdő 1375 (1375), Magyar Lloyd 2100—150 (2125), Malomsoky 925 (900), Nemzeti fa 3450—650 (3625), Nasici 17.800—8700 (18.500)), Neuschl.-Lichtig 840—20 (830—40), Országos fa 1290—60 (1280—90), Rézbányái 2750—900 (2850 —900), Slavonia 1735—90 (1750—60) Viktória b. 770—50 (750—60), Zabolai 2675—575 (2626), Zentai 3300 (3300—50). Közlekedési vállalatok: Adria 8500— 9000 (9000), Atlantika 6250—500 (6375 —425), Levante 7200 (7150—250), Bur (400—10), Tröszt 2000—150 (2120—50), Közúti 1050—30 (1030—40), Városi 370 (370), Délivasut 1370—20 (1330—40), Állam vasút 3750—875 (3825—50), Mis­kolci v. 1190—210 (1200—201. Nem hivatalos jegyzések: 4 százalékos koronajáradék 104, r.em nostrifikált 150, 5 és fél százalékos hadik. 33, 6 százalékos hadik. >5, Eziistkorona 27, Krausz szesz 2500, Foresta 1700, Fabank 260, Just- izzó 3ft9, Fiumei cser 2900, Universum 956—1000. Valuták: Napoleon 2355—100 (2380— 420), Angol font 3080—140 (3120—150), Dollár 774—87.5 (778—88), Francia frank 5600—800 (5775—875), Lengyel márka 47—16.5 (16—17), Márka 480— 90 (477—87), Líra 3000—150 (3075—115), Bécsi korona 21—22 (20 és egynegyed— 21 és egynegyed), Rubel 35.5—34 (33.5— 4.5), Lei 542—35 (530—50), Szokol 768— 80 (763—83), Svájci frank 14.400 (14.350 —450), Kor.-dinár 1005—10 (1000—10). idegen váltók: Amsterdam (268—78), Bukarest 527.5—37.5, Kopenhága (15.000 —600), London 3100—170 (3100—200), Paris 5775—875 (5825—925), Newyork 792.5—800 (792.5—802.5), Berlin 462.5— 56 és egynegyed (455—65), Milano 3100— 175 (3100—200), Prága 787.5—770 (780 —90), Stockholm (18.200—700) VerwiftinySöissIe: Az irányzat szilárd. Búza 2200—300, rozs 1610, zab 1625—50, uj tengeri 1925—50, csöves tengeri 1420, koma 930—50,, napraforgó 1900. Károlyi Mihály gróf vagyon elkobzás! ügyében november 28-án döntenek — A NÉP tudósítóját6> — Mint ismeretes, a ni. ki: kincstár' az 1915. évi XVIII. t.-c. alapján a budapesti törvényszékhez keresetet adott be, melyben gróf Károlyi Mihály egész vagyonának elkobzását térte. A kereset hangsúlyozza, hogy Károlyi Mihály az ellenséges államok kémeivel érintkezett, anyagilag támogatta a Galilei­kor működését, mely a hadsereg megbon­tását tűzte célul, antimilitarista propa­Ö a terjesztésével, továbbá tárgya - ! folytatott egy ellenséges nagy­hatalommal arra nézve, hogy forradalom, előidézése utján az osztrák-magyar mo- narlcia katonai egysége felbomoMon, ka- ' tona tanácsot is szervezett, hogy Buda pest katonai helyőrségét a forradalom­nak megnyerhesse. A budapesti polgári törvényszéken dr. Osváth István kúriai biró a buda­pesti törvényszék elnökének tanácsa ma kezdte meg a perfelvételi tárgyalás* a rendkívüli érdekességü ügyben. Ká­rolyi képviseletében dr. Ács Jenő jelent meg, a többi érdekeltet dr. llellebrandt János, dr. Schaeffer Nán­dor és Junker Pál képviselik. Marinovich államtitkár bejelenti,4 hogy a keresetet a tör fény érteimé > ben a Károlyi Mihály vagyonára el­rendelt zárlat foganatosításától szá­mított egy év leforgása alatt kellett -előterjeszteni, ez volt az oka, hogy & keresetet már korábban benyújtották. Időközben azonban az 1921. évi 43. t. 'c. szerint megváltozott tényállás a kereseti kérelmet kiegészíti és oda­ül ódositja, hogy o hitbizományi vagyon kilenctized részét természetben kén el­kobozni óképpen, hogy .gróf Károlyi Mihály leszármazottjai minden örökö­södési vagy várományosi igény elvesz­tése mellett zárassanak ki a hitbizo- mányból is. Dr. Ács Jenő (szabadkai) a megvál­toztatott kérelemnek Károlyi Mihály szamara való kikézbesítését kéri. A többig megjelentek halasztást kértek a bíróságtól. A bíróság rövid tanács­kozás után úgy határozott, hogy az uj perfelvétel határnapját november 28-án d. e. 10 órára tűzi ki. Aranyat, eareszxoicot or ákszert iatényocan elad GANDER JÓZScr Telefon József 28-08. 284 Vili., József körút 44. uxustoi, unuiras, ékszert magas nap! árén vesz; príma ébresztőket órát, iEF bőrszíj KARBID, HEVEDER OLAJ, GYANTA, ASBEST, mfiírWr«1^/4 GUMMI, és TAKSA, . . BUDAPEST, VikhOS CSÁSZÁR VTS5 ÍÜMLÖK, ZSÁKOK, KARBIO.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék