Akadémiai Közlöny, 1955 (4. évfolyam, 1-24. szám)

1955-01-15 / 1. szám

f » ■ T f ­IV. (Í955.) ÉVFOLYAM 1. SZÁM Akadémiai 1 iözlony A Magyar Tudományos Akadémia Hivatalos Lapja A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HIVATALA BUDAPEST, 195 5. JANUÁR 15. TARTALOM Személyi rész Törvények, rendeletek, 2.253/81/1954. Mt. h. A Közgazdaságtudományi Intézet szervezetéről...- 1 határozatok 79/1954. (XII. 24.) M. T. A betegségi biztosításra vonatkozó egyes rendelkezések módosításáról................................................................. 2 Akadémia elnökének utasítása 1/1955. MTA. (A. K. 1.) A Talajbiológiai Kutató Laboratórium szervezéséről 3 Miniszteri utasítások 318—130/1954. P. M. 31—70/1954. P. M. Közlemények Jogszabálymutató Személyi rész A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára — 1954. december 16-ától kezdődően — Ábellá Miklóst tudományos munkatársnak az MTA. Föld­rajztudományi Kutató Csoportjához kinevezte. * A Magyar Tudományos Akadémia Hivatalának vezetője — 1954. december 16-ától kezdődően — Dobos Lajost főelőadónak, — 1954. december l-étől kezdődően — Papp Sándort technikusnak az MTA. Hivatalához kinevezte. Jogszabályok A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 2.253/81 /1954. számú határozata a Közgazdaságtudományi Intézet szervezetéről. (Nem teljes szöveg) Az 1.086/1954. (X. 10.) számú minisztertanácsi határozat értelmében a Magyar Tudományos Akadé­mia keretén belül létesített Közgazdaságtudományi Intézet szervezetét a Minisztertanács — a Magyar A költségvetési előirányzat alapján gazdálkodó szervek, intézetek és intézmények számviteli rendjének szabályo­zásáról ..............*.......................................................... 3 A központi költségvetési szervek és intézmények és az állami vállalatok költségvetési kapcsolatainak számlái (betétkönyvei) a Magyar Nemzeti Banknál az 1955. költségvetési évben...................................... 4 7 8 T udományos Akadémia elnökének előterjesztésére — a következőkben állapítja meg : 1. Az intézet elnevezése : A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézete. Szék­helye : Budapest. 2. A Közgazdaságtudományi Intézet (a további­akban : Intézet) legfontosabb feladata a szocialista építés során felvetődő tudományos problémák tanulmányozása. Munkájának középpontjába első­sorban a következő kérdéseket kell állítania : a) A kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet elméleti problémáinak feldolgozása a mi konkrét viszonyainknak, a gazdasági törvényszerű­ségek (a szocializmus alaptörvénye, az értéktörvény alkalmazásának kérdése, a népgazdaság tervszerű, arányos fejlődésének törvénye stb.) sajátos érvé­nyesülési formáinak és követelményeinek, valamint a népgazdaság legfőbb összefüggéseinek beható tanulmányozása alapján. b) Népgazdasági tervezésünk alapjainak fel­tárása a rendelkezésre álló erőforrások és fejlődési lehetőségek tudományosan megalapozott felmérése, a tervezési tapasztalatok elméleti* általánosítása, a legfőbb tervezési módszertani problémák vizs­gálata útján. c) Az alapvető népgazdasági ágazatoknak, valamint fejlesztésük irányának és feltételeinek

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék