Akadémiai Közlöny, 1985 (34. évfolyam, 1-15. szám)

1985-07-03 / 10. szám

140 AKADÉMIAI KÖZLÖNY 1985. július 3. LIEBER LÁSZLÓ: (KLTE Debrecen) „Gogol és Csehov hőseinek értéktudata” c. érte­kezése alapján az irodalomtudomány kandidá­tusa, KOVÁCS ÁRPÁD: (ELTE BTK) „Dosztojevszkij regénye (A műfaj poétikai meg­közelítésben)” c. értekezés alapján az irodalom- tudomány kandidátusa, NYERGES LÁSZLÓ: (Magyar Színházi Intézet) „Carlo Goldoni színházi reformja” c. értekezése alapján az irodalomtudomány kandidátusa. Zenetudományi, néprajzi és folklór szakbizottság ÁRPA SZTYEPAN SZTYEPANOVICS (Szovjet­unió) „A beszéd és ének hangképzésének problémája az alsó osztályos tanulók zenei készségeinek fej­lesztésében (Áz USZSZK Kárpátontúli területe magyar tannyelvű általános iskolái példáján)” c. értekezése alapján a zenetudomány kandidátusa. Állam- és jogtudományi szakbizottság KÖRINEK LÁSZLÓ: (Janus Pannonius Tud. Egy. Pécs) „A latens bűnözés vizsgálata” c. értekezése alap­ján az állam- és jogtudomány kandidátusa, KOVÁCS LAJOS: (Rendőrtiszti Főiskola) „Az izgatás és a közösség megsértése” c. érteke­zése alapján az állam- és jogtudomány kandi­dátusa, SÁNDOR TAMÁS: (MTA Állam- és Jogtudományi Intézet) „Felelősség hibás teljesitésért” c. értekezése alap­ján az állam- és jogtudomány kandidátusa, SZÜTSNÉ FŰRÉSZ KLÁRA (ELTE ÁJK) „A bírói függetlenség alkotmányos elve” c. érte­kezése alapján az állam- és jogtudomány kan­didátusa, TAUBER ISTVÁN: (ELTE ÁJK) „Hátrányos társadalmi helyzet, cigányság, bű­nözés” c. értekezése alapján az állam- és jog­tudomány kandidátusa, ZLINSZKY JÁNOS: (NME ÁJK) „A XIX. századi magyarországi magánjog for­rásai és irodalma” c. értekezése alapján az állam- és jogtudomány kandidátusa. Fizikai és csillagászati szakbizottság RÓZSA KÁROLY: (MTA KFKI) „Gáz és fémgőzlézerek céljára alkalmazott üreges katódú kisülések” c. értekezése alapján a fizikai tudomány kandidátusa, VIRÁGH ELEMÉR: (BME Tanreaktora) „Termolumineszcens mérőmódszer alkalmazása gamma-, illetve kevert (n + y) sugárzások mé­résére” c. értekezés alapján a fizikai tudomány kandidátusa, ZOLNAILÁSZLÓ: (MTA Atommagkutató Intézet) „Alacsonyenergiájű töltött részecskék rugalmas szórása” c. értekezése alapján a fizikai tudomány kandidátusa. Növénytermesztési szakbizottság BASKY ZSUZSA: (Zöldségtermesztési Kutató Intézet) „Uborkapatogén vírusok levéltetű vektorai és leküzdésük újabb irányai” c. értekezése alapján a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, CSIZMAZIA ZOLTÁN: (DATE Debrecen) „Röpítőtárcsás műtrágyaszóró gépek munkaszé­lességét és szórásegyenletességét befolyásoló leg­fontosabb tényezők” c. értekezése alapján a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, HESS1EN ABDEL MONEIM BORÁÉI: (Egyiptomi Arab Köztársaság) „Ökológiai vizsgálatok lucernaormányossal (Phy- tonomus variábilis Herbst Col., Curculionidae)” c. értekezése alapján a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, LELKES JÁNOS: (Öntözési Kutató Intézet, Szarvas) „Az öntözés minősége a járvaüzemelő öntöző­gépek mozgásjellemzőinek függvényében” c. érte­kezése alapján a mezőgazdasági tudomány kan­didátusa, MÁTÉ ANDRÁS: (Agrártudományi Egyetem, Gödöllő) „A tarka koronafürt termését meghatározó főbb tényezők vizsgálata” c. értekezése alapján a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, NAB1L ABDUL LATIF MAHMUD: (Iraki Köztársaság) „Paradicsom hibridek előállítása fólia alatti haj­tatásra” c. értekezése alapján a mezőgazdasági tudomány kandidátusa. Állattenyésztési és állatorvostudományi szakbizottság CSAPÓ JÁNOS: (Mezőgazdasági Főiskola, Kaposvár) „A kolosztrum és a tej összetétele eltérő geno- típusű szarvasmarháknál” c. értekezése alapján a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, ERŐSS ISTVÁN: (Mezőgazdasági Főiskola, Kaposvár) „Különböző takarmányok hatása a fiatal ponty testösszetételére, különös tekintettel a zsírtar­talom csökkentésére” c. értekezése alapján'a me­zőgazdasági tudomány kandidátusa,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék