Templom utczai Leánytanoda, Arad, 1885

Figyelmeztetés a t. ez. szülőkhöz. A jövő 1882 * * * 2 * * * 6/7- iskolai évre a tanulók beiratása f. évi szeptember 1., 2., 3,4. napján d. e. 8 — 12 óráig fog megtörténni. Ugyanezen na­pok délutánjain 3—5-ig tartatnak meg a pót-, felvételi- és a magán-ta­nulók vizsgálatai szeptember 6-án tartatik meg a „Veni Sanete“ s ugyanekkor veszi kezdetét az előadás. 1. Pó t vi z s g ál at r a bocsáttatnak a miniszteri utasítás 65. §. értelmében oly tanulók, kik egy, vagy legfeljebb két tantárgyból nem elégséges osztályzatot nyertek. Kettőnél több tantárgyból bukottaknak osztályukat minden esetre ismételniük kell. 2. Felvételi vizsgálatot oly tanulóknak kell tenniük, kik idegen iskolákból hozott hiteles bizonyítvány alapján óhajtják magukat valamely osztályba felvétetni. Pót- és felvételi vizsgálatok az iskolai felügyelő elnöklete alatt az illető tanítótestület jelenlétében tartatnak meg s egészen díjmentesek. 3. Magánvizsgálatot oly tanulók tehetnek, kik nyilvá­nos iskolában nyert hiteles bizonyítványt nem mutathatnak föl. Magán vizsgálatért a vizsgálati dij a vizsgálat tényleges megejtése előtt fize­tendő az illető intézet igazgatójánál. 4. 6 éven alóli gyermekek nem vétetnek föl. 5. Az egész tandíj egy tanulótól egy évre 6 forint; félévre 3 frt. Vidéki tanulók 12 frt tandijat fizetnek. Azon szülőknek, kik fél- vagy egész tandíjmentességet óhajtanak nyerni, a városi hatósághoz kell fordulniok. Rövidítések magyarázata. 1. Szorgalomra vonatkozólag: i 3. Az egyes tantárgyakban való e. = emyedetlen. k. = kellő. előmenetel jellemzése: 1 = kitűnő. b. = hanyatló, cs. = csekély, s. — semmi. 3 = jó. 4 = elégséges. 5 = nem elégséges. o. u. k. = osztályzatot nem kapott. f. m. = fel van mentve, v. n. t. = vizsgát nem tett. 2 = jeles. 2. Erkölcsi viseletre nézve: p. = példás. (!. — dicséretes. t. = törvényszerű. kt. = kevésbé törvényszerű.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék