Athenaeum, 1843/2. kötet

1843-08-01 / 2. füzet

T Á R C Z A­Észrevételek, fíaksay Dá­niel wr’ bírálatára, (Vég e.) De lássuk már Baksay ur’ egyes gáncsait. Azt mondja , hogy nem elé­gíti ki őt a’ könyv ha a’ nagy kö­zönségnek van szánva, mit hinnie kell, mivel a’ czimlapon nem áll, mint kisebb munkámban, hogy az ifjúság’ számára Íratott legyen. Bo­csásson meg B. ur, ha mondom, hogy a’ történettudományba avatott ember mindjárt az első lapok’ átol­vasása után is észreveheti, ’s észre is vették, tudom , többen, hogy e’ könyv-az ifjúság’számára Íratott, bár e’ figyelmeztetést nem viseli homlo­kán. És valóban , hogy azt azok is mindjárt első pillanatra megtudják, kik a’ könyvek’ czélját meg nem ér­tik, hanemha az a’ czímen áll, felis tettem kéziratom’ cziinére e’figyelmez- tetést; hogy azonban az kitöröltetett, arról én nem tehetek. No, most már a’ könyv’ czélját tudván , kevesebb lesz talán B. ur’ kifogása ? De ne­kem még van bírálatára némi észre­vételem. Igaza van B. urnák, midőn mondja, hogy munkám, ha a’ nagy közönség’ számára íratott, nem bir a’ szükséges tulajdonságokkal: rö- videbb, mint sem mind azt, ’s úgy adhatná, mit és miképen a’ nagykö­zönség méltán követelhet, ’s annál minden tekintetben kívánt hasznot hajthatna; ’s e’ fölött talán igen tu­dományos szempontból is indul ki, mihői ered azután az is, hogy nyel­ve nem föllengő, hanem nyugodt és hideg, ügy látszik, B. ur ezután P’.dicséretébe merülvén, azt is akar­ja állítani, bár világosan ki nem mondja, hogy P. ur történetének Iső kötete terjedelmesb az enyémnél. De mit mond B. ur, ha én az ellenkezőt állítom, mondván, hogy P. Iső kö­tete az enyémnél nem csak nem bő­vebb , sőt rövidebb körülbelül fél Ív­vel? P. Iső kötete (a’ történethez nem tartozó bevezetés nélkül) 205 lap, az enyém 175 1. De P. egy lap­ján csak 30 sor ’s minden sorban kö­zép számmal 37 betű ’s igy egy la­pon 1110 betű van. Az enyém’ egy lapján (inkább kevesebbet, mint töb_

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék