Autó-Motor, 1974. január-június (27. évfolyam, 1-12. szám)

1974-03-06 / 5. szám

Sajnos, e szabályozás ellen­őrzése nehezen valósítható meg. Még ebben a tervidőszak­ban megkezdjük az időben korlátozott és tarifához kö­tött várakozási rendszer széles körű bevezetését. El­készült a Martinelli téri Parkolóház, kiszélesítjük a fizető parkolóhelyek rend­szerét (Engels tér, Erzsébet- hídfő stb.), és bevezetjük a parkolóórás várakozást. A parkolóórával ellátandó vá­rakozóhelyeken legfeljebb 2 óra hosszat lehet várakoz­ni. Ez a korlátozás és a fi­zetési kényszer azonban csak a napközi órákra lesz érvényes. A Belvárosban 1975-ig több száz parkolóóra üzembe he­lyezését tervezzük. (Vörös­marty tér, József nádor tér, Kammermayer Károly tér, Semmelweis utca, Kristóf tér, Martinelli tér, Város­ház utca, Petőfi Sándor ut­ca, Münnich Ferenc utca stb.) Az erre vonatkozó át­fogó tervek már elkészül­tek. A Belvárosban a következő három évben meghatározó jellegű tevékenység lesz a három metróállomás építé­se (Kálvin tér, Felszabadu­lás tér, Deák tér) és az egy­idejűleg elvégzendő csomó­pont-rendezések. Ezen mun­kák miatt nagyarányú for-, galomterelések válnak szükségessé, amelyek több éves átmeneti állapotot je­lentenek. A munkák befe­jezésével azonban nagy elő­relépést teszünk az előzők­ben vázolt belvárosi kon­cepció megvalósulása felé. A Felszabadulás tér rende­zésének befejezésével a Vá­ci utcából nyíló Kígyó utca is gyalogos-bevásárló utca lesz. Ennek folytatásában, a Petőfi Sándor utcánál (Pári­zsi-udvar), a Veres Pálné utcánál, illetve a Váci ut­cánál gyalogos-aluljárók létesülnek, a Kossuth La­jos utca—Erzsébet-híd irá­nyú forgalom külön szintű kereszteződése érdekében. A területen még meglevő kétirányú utcák további egyirányúsítását is tervez­zük, a parkoló-férőhelyek számának növelése érdeké­ben. A Belváros területén újabb forgalomirányító jelzőlám­pák létesítését irányoztuk elő. Megszüntetjük az indoko­latlan várakozási tilalma­kat, kiterjesztjük a járdán való parkolást. a BELVÁROS Y főúthálózata és nagyobb parkolói (1990 körül) 500 nagyobb jelentőségű többszintű csomópont főútvonalak parkolóház többszintes földalatti parkoló szintbeni nagyobb parkoló (Folytatjuk)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék