Autó-Motor, 1977. július-december (30. évfolyam 13-24. szám)

1977-11-21 / 22. szám

Külön címet sem kell adni ennek a/, oldalnak, hiszen a kép feliratai mind­járt a lényegre mutatnak. Látható, hogy a százezredik Wartburgról van szó, és csupán néhány mondatnyi ki­egészítést igényel a felvétel. Például azt, hogy a Magyarországra szállított százezredikről beszélünk, arról a ko­csiról, amelyet október 20-án ünnepé­lyesen adott át Szalai Lajosnak, a győ­ri Rába Vagon- és Gépgyár fiatal műszerészének Csűri István, a Mer­kur vezérigazgatója. Hozzátartozik az esemény leírásá­hoz, hogy a gyár több vezetője is részt vett a csepeli telepen rendezett ün­nepségen, ahol a külkereskedelmi vál­lalatok — a Transportmaschinen és a Mogürt — megbízottai ugyancsak ki­fejtették jövőre vonatkozó terveiket a Wartburg-modellek importjának nö­veléséről, az alkatrészellátás javításá­ról, a garanciális szolgáltatások szín­vonalának emeléséről. És amikor a jövő került szóba, visszaemlékeztünk a múltra is. Például az AM 1956. má­jus 15-i számának címlapjára, ahol a Városligetben, a Vajdahunyad vára előtt lefényképezett új modell volt lát­ható. A képaláírás a következő: „Itt a Wartburg! — rövidesen nagy szám­ban kerülnek útjainkra a Német De­mokratikus Köztársaság új háromhen­geres kocsijai...” Ugyanabban az évben lapunk szep­tember 15-én megjelent számában már a próbautak során szerzett tapaszta­latokról számoltunk be. Most pedig a százezredik Wartburg érkezését ünne­peltük ! Az elmúlt két évtized során min­dig következetes volt a típusfejlesztés. Minden eddigi módosítás csak növelte a jól megalapozott modell gyakorlati értékét. Ugyancsak jól sikerültek a kü­lönböző változatok, és amíg a kezdet csupán egyetlen típust jelentett, ma a Wartburg-program ötféle variációt is feltüntet. Az eisenachiak már 1953-ban rátér­tek a fronthajtású szerkezetekre, de nem érdektelen most megemlíteni, hogy a páratlan hengerszámban ugyan­csak van fantázia. Éppen a napokban adta hírül a japán Daihatsu sajtóosz­tálya, hogy a legújabb 1000 cm:*-es ko­csijukat háromhengeres motor hajt­ja. Igaz, négyütemű háromhengeres, de a hagyományos, egyszerű Wart- burg-motor mind a hétköznapi üzem­ben, mind a nagy rallye-versenyeken egyaránt megbízhatónak mutatkozik. Az olyan kiegészítések, mint ami­lyenek az őszi BNV-n látott Wartbur­gon tűntek fel, tovább növelik a 353 W értékét. Különleges ülések, légte- relős tolótető, fekete műanyag spoiler beépített halogénizzókkal és hasonló csemegék. Ezek utólag is beépíthetők, felszerelhetők. A gyári rajz jól szem­lélteti, miről is van szó, milyen tar­tozékokkal látták el azt a kocsit, amely most a százezredik Magyaror­szágra szállított Wartburgként járja útjainkat. L. Gy 23

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék