Az Est, 1914. július (5. évfolyam, 156-186. szám)

1914-07-10 / 164. szám

{ ) \;j- .....................• Péntek, julius 10.- v" 5. oldat •r — A mikor Lehárnak még rosszul ment. Érdekes dokumentumot vásá­rolt meg kéziratgyiijteménye szá­mára Ernst Lajos műgyűjtő. Egy né­met nyelvű levél ez, a melyet Lehár Ferenc 1899-ben intézett Bartók Bélá­hoz, a neves zeneszerzőhöz. Bartók Béla egy operaszöveget küldött hozzá azzal az ajánlattal, hegy Lehár zené- sitse meg. Az operaszöveget Bartók egyik tanítványa irta. Erre válaszolt Lehár a következő levéllel: Tisztelt Uram! Bocsásson meg, hogy németül irok, de ezt a nyelvet folyékonyabban használom. E levél­lel együtt mély köszönettel küldöm vissza a »Kendi Margit« cimü köny­vet, a mely engem a legteljesebb mértékben érdekel. Hogy miért kül­döm vissza, meg akarom magyarázni. A »Kukuska« sikere azt a reményt ébresztette bennem, hogy e darabo­mat külföldi színpadok is játszani fogják. De minden igyekezetem da­cára is egyetlen színpadot sem sike­rült megszereznem. Hát nem elég ok ez arra hogy az embernek minden munkakedvét elvegye? Anyámnál •gondtalanul élhetnék, de melyik 29 éves férfi vállalná az ilyen életet ? > Én semmiesetre sem 1 És hogyha én ■egy éven belül egy második operát ! is megírok, ki biztosítja nekem an­nak színpadi előadását Budapesten 'kívül ? Állást vállalni nem akarok. Ki veheti hát rossz néven tőlem, ha a könnyebb múzsa felé fordulok: ; az operett felé! Ez legalább néhány hónap alatt ezreket jövedelmezhet. ;Ez az oka annak, hogy ezentúl ope­rák kompozíciójától húzódozom. Bi- < zonyára nem végtelen időkig, mert í mihelyt anyagi eszközeim megenge­dik, hogy igazi hajlamaimat követ- ; hessem, nyomban vissza fogok térni í az opfiraöoz.Tisztelettel, odaadó hive : Lehár Ferenc. |i Azóta ez az idő ugyancsak elkövet­kezett. A milliók, a melyeket Lehár szerzett és a melyek a világ minden részéből özönlő tantiémckből még egyre gyarapodnak, bizonyára meg­engednék neki, hogy »igazi hajlamát« követhesse. De ugylátszik evés köz­ben jön meg az étvágy és Lehár to-' vább komponálja operettjeit. — Irodalmi napilap. Berlinben julius elsején uj napilap indult meg, mely ki­zárólag irodalmi hireket fog közölni. j'-Az uj lap, melynek Deutsche Biblio- ígrahpie lesz a cimc, beszámol az ['összes megjelent könyvekről és körül- áb^lül 1500 hírlap és folyóirat tartal­máról. Közli a kiadók címeit, az anti- ; kváriusok hirdetéseit, kéziratokra vo- natkozó hirdetéseket, összegyűjt ér- Stékes kritikákat és közli a tudomá- ; nyos intézetek és tudós társaságok ' jelentéseit. — Nem készül pékszírájk. Ma egyes lapok tudósításai a pékmunkások mozgalmáról adnak hirt, melyről azt állítják, hogy sztrájkra vezethet. Ér­deklődtünk az élelmezési munkások* szakegyesületénél, a hol a következő felvilágosítást kaptuk : »Csak a jövő évben megkötendő, munkaidőre és bérre vonatkozó szerződés egyes pont­jaiban mutatkozik némi nézeteltérés a segédek és a mesterek között a már megindult előzetes tárgyalásoknál. Az 1912-iki megállapodást, -mely a kilenc óra munkaidő és a harminc koronás heti bérminimum alapján jött létre, ez év végéig feltétlenül állja a munkásság s igy egyelőre semmiféle mozgalomról szó sem lehet.« — A »Domnul Notar« kitiltása. A hivatalos lap mai száma közli, hogy a kereskedelemügyi miniszter a Goga Oktávián által irt és á bukaresti *Flacara« grafikai müintézet által ki­adott »Domnul Notar« cimü román sajtóterméktől a postai szállítás jo­gát magyarország területére meg­vonta. — Nagy tűz V'asmegyében. Szom­bathelyi tudósítónk jelenti : özv. Dezső Istvánná alsósági asszony há­zában tegnap éjjel tűz ütött ki. A tűz csakhamar átharapódzott még hét házra s a nyolc porta a mellék- helyiségekkel együtt egészen leégett. A lakosság körében nagy pánik tört ki, mert óriási szél dühöngött. Sze­rencsére a mindenfelől odasereglett tűzoltóság a tűz tovaterjedésének gátat vetett. A kár 20,000 korona. — IJj királyi tanácsos. A király Szende Alajos budapesti Ítélőtáblái főigazgatónak a királyi tanácsosi cí­met adományozta. — Ál-mercnylő Becsben. Becsből jelentik nekünk : A bécsi rendőrség a múlt napokban értesült arról, hogy egy külvárosi vendéglőben egy fiatal­ember tartózkodik, a ki azt állítja magáról, hogy egyike a sarajevói merénylőknek és pénzt kér a bécsi szerb diákoktól, hogy külföldre szökhessen. Letartóztatták a fiatalembert és meg­állapították, hogy Cukovics Milán sarajevói kárpitossegéd. Buzgó nyo­mozás után megállapították azt is, hogy Cukovics az utóbbi hónapokban egyáltalán nem hagyta el Bécset, semmi része sem volt a trónörökös elleni merényletben és csupán azért adta ki magát összeesküvőnek, hogy a szerb diákoktól pénzt szerezzen. A tegnapi tárgyaláson Cukovics azt vallotta, hogy gyűlöli a szerbeket,, mert egyszer Belgrádban kémkedés miatt letartóztatták s több mint tiz hónapig pincébe zárva kenyéren és vizen tartották, végül pedig Bosz­niába toloncolták. Elhatározta, hogy boszut áll a szerbeken. Tudja, hogy a bécsi szerb és cseh diákok között : több hazaáruló van s azért találta ki meséjét, hogy a szerbeket lépre csalja. Három ur már hajlandó is volt arra, hogy a Zára nevű bécsi szerb egyesület utján pénzt szerez neki. Az illetőktől éppen választ várt, mikor a rendőrök letartóztatták. A rendőrség tovább nyomoz ebben a rejtélyes ügyben. — A mikor a parlament eszik. Az egyik városligeti nagy vendéglőben két törzsasztal áll egymás mellett. Az egyik asztalná munkapárti kép­viselők szoktak vacsorázni, a másik­nál ellenzékiek. Meginterjuholtam a fizciöpincért, a kit fizetőpincéri körökben elsőrendű szakembernek ismernek és ő a két asztalról a következőkben mondta cl megfigyeléseit: — Hogy kik esznek többet ? A kor­mánypártban drágább ételeket esz­nek, az ellenzéken olcsóbbat, de töb­bet. A szóló-rákot, a pisztrángot a kormánypárti asztalnál fogyasztják, a kolozsvári káposztát és serpenyős rostélyost az ellenzékinél. A kormány­párt »veuve Cliquot«-t iszik, az ellen­zék »csopaki «-t. — A mi a borravalót illeti, nem lehet pártokról beszélni. Gróf Apponyi Albert ur egy hatos borravalót ad, Gliillány miniszter ur szintén. ■— Hogy ki adja a legtöbb borra­valót ? Gróf^Andrássy Gyula ur ; ő mindig egy koronát ad. A legkeveseb­bet adja gróf Tisza István ur. Ő öt krajcárt ad és ha nagyon meg van elégedve, külön hangsúlyozza : — Ma meg vagyok elégedve 1 — Ilyenkor öt krajcár helyett hat krajcárt ad. — Hogy jó viszonyban vannak-é ? Nem mondhatnám. Az ellenzék foly­ton elégedetlenkedik. Ha a pincér vé­letlenül a kormánypártit szolgálja ki hamarább, az ellenzék mindjárt rá­kiált : — Nem szégyelli magát ? Maga is Pecsovics 1 — Ha a munka­pártnak hozunk egy adag malacot, előbb meg kell mutatnunk az ellen­zéknek és mindig zúgolódik : — »Min­dig ők kapják a legszebb része­ket 1 . . .« Pedig tessék elhinni, hogy nincs igaza, mert ha van egy szép falat, mindig az ellenzéknek adatom. Magam is ellenzéki vagyok, kérem. — Vizsgálat egy árvaszék ellen. Szombathelyi tudósítónk jelenti: Teg­nap közölte Az Est a szombathelyi törvényszék határozatát, melylyel 2500 korona pénzbüntetésre Ítélte dr. Neder Gyula ügyvédet a vár­megyei árvaszék megrágaimazása cí­mén. A tárgyalás folyamán felhang­zott az a gyanúsítás, hogy egyes árvaszéki ülnökök jutalomdijakat fo­gadnak el, vagy fogadtak el olyanok­tól, a kiknek érdekükben áll, hogy az árvaszékkel jó barátságban legye­nek. A közigazgatási bizottság mai ülésén ezért dr. Maróthy László volt képviselő interpellációt terjesztett elő s a vizsgálat elrendelését kérte, mert szerinte nem lehet azonosítani az egész árvaszéket esetleg néhány tiszt­viselővel, a kik talán pénzjutalmat fogadtak el. A közigazgatási bizott­ság megbízta Herbst Géza alispánt, hogy saját hatáskörében puhatolódzék s tegye meg jelentését. — A magyarországi szerb diákok. Aradról irja tudósítónk : Zimonyi je­lentés alapján tegnap megemlékezett Az Est arról, hogy a sarajevói gyil­kosság napján egész csomó magyar- országi szerb származású középis­kolai hallgató járt Belgrádban s a fiukat a szerb hatóságok különböző kedvezményekben részesítették. Biz­tos tudomásom van róla, hogy Belgrá- grádban olyan egyesület működik, a mely programszerűen gondoskodik a magyarországi szerb származású diákok szerbiai szerepeltetéséről. Azok között, a kik a napokban Szer­biába utaztak, szerepelt Tessiis Szve- tozár aradi ifjú is, a ki most fejezte be középiskolai tanulmányait. A fiú egyik barátjának Belgrádból képes­lapot küldött, a melyre ezt irta: »Az előbb ebédeltem a trónörökössel. Ebben az igazi keleti városban meg le­het ismerni a valódi demokráciái. Mi­niszterek ülnek közönséges polgárok­kal'«. Tessits hazaérkezése után ezt mondta útjáról: — A kiránduláson, a melyre még májusban jelentkeztem, 36 érettségi­zett, Újvidékről Szabadkáról, Zom- borból, Aradról s más városokból való szerb fiú vett részt. Két új­vidéki szerb főgimnáziumi tanár ve­zetett bennünket és nem valami bel­grádi kulturegyesület rendezte a ki­rándulást. Utunk tulajdonképpeni célja az ujszerbiai tájak megtekintése volt. A kirándulásra száz koronát fizettem be magyarországi útiköltség cs ellátás címén. Szerbiában vasúti költségünk nem voll, mert az államvasut teljesen ingyen szállított bennünket külön kocsikon. Belgrádban rövid időt töltöttünk és csoportokban néztük meg a várost. így kerültem én egy kaszárnyába, a hol az ezred valami csataünnepet tartott; ezen jelen volt Sándor trónörökös több előkelő­séggel, köztük Hartwig orosz követ­tel. Mise végeztével a tisztek és a le­génység hosszú íeriiett asztalhoz ül­tek. Bennünket is meginvitáltak a szerb tisztek, a mikor megtudták, hogy magyarországi szerbek vagyunk. Én ahhoz az asztalhoz kerültem, a melynél a szerb trónörökös ült. — Párbaj bicskává?. A Sárbogárdi mellett- levő Szilfamajoros állo­másra a múlt év november 17-ikén az esti vonattal együtt érkezett meg jfj. Tischler András és .Koska József. Mind a ketten a szilfamajorosi ura­dalomban szolgáltak. Útközben töb­bet ittak a kelleténél s alig hogy le­szálltak a vonatról, veszekedni kezd­tek, majd késsel támadtak egy­másra. A verekedő legényeket a néző- közönség széjjelválasztotta, azután Koskát visszatartották a vasúti állo­, máson, ifj. Tischlert pedig a felesége, szülei és a testvérei vették védel­mükbe, közrefogták és kivonszolták a pályaudvarról. Tischler mindenáron szabadulni akart hozzátartozói karjai­ból, késsel hadonászott és c közben öcscse kezét meg is sebesitette. Idő­közben Koska is elhagyta az állomás épületét. Kezében nyitott kést szoron­gatott s vadul ordítozva rohant Tisch­ler felé, a ki kiszabadította magát a védő kezek közül és Koska felé ug­rott. A két fékevesztett ember dühö­sen egymásra rohant. Mikor Tischler hozzátartozói látlak, bogy a részeg ember veszedelembe kerül, az apja, id. Tischler András és József nevű öcscse is részt vett a dulakodásban, a mely végre is halállal végződött. Ifj. Tischler ugyanis keresztülszurta Koska nyakát és elvágta nyakütőerét. Koska a borzalmas sérülés következ­tében még az utcán meghall. Tischleré- ket letartóztatták és beszállították a székesfehérvári ügyészség fogházába.) A székesfehérvári törvényszék ifj. Tischler Andrást halált okozó súlyos testisértés büntette miatt két és fél évi fegyházra ítélte, id. Tischler Andrást egy évi, Tischler Józsefet pedig hat hó­napi börtönre Ítélte mint tettestársa­kat. A vádlottak felebbezésével most foglalkozott a budapesti tábla szü- neti tanácsa, a mely a törvényszék Ítéletét helybenhagyta azzal, hogy ifj. Tischler vizsgálati fogságából hat hónapot és 15 napot kitöltöttnek vett. — A főváros kőbányát vásárol. Az útépítési ügyosztály tavaly azt java­solta a tanácsnak, hogy vásárolja meg a főváros a korláti bazaltbányát. Ez az üzlet akkoriban nem jött létre. Időközben azonban a belügyminisz­ter jóváhagyta a városi kőzuzóda építésére vonatkozó közgyűlési hatá­rozatot, és felhívta a fővárost, hogy vásároljon kőbányát, hogy a hely­színen végeztethesse a kőzuzást. Az ügyosztály éppen ezért, de főleg azért is, mert a kő egyre drágul, alkudozá­sokat kezdett a fülekvidéki egyéb bányatulajdonosokkal. Ä tárgyalá­sok közül eredménynyél kecsegtet dr. Krepuska fülorvos somoskőujfalui kőbányájának megvásárlására vonat­kozó alkudozás. Krepuska 800.000 koronát kér ingatlanáért, az ügy­osztály azonbsn ennél sokkal keveseb­bet kínál, de ha meg tud egyezni a tulajdonossal, javaslatot fog tenni a bánya megvásárlására. — Agyonlőtték a mexikói fel­kelők vezérét? Londonból jelen­tik nekünk:’A mexikói határról az a hir érkezik ide, hogy tegnap egy asszony Torreonban agyon­lőtte Villa tábornokot, a fölke­lők egyik vezérét. A hirt még nem erősítették meg. — Szabadlábra helyezték a Lugosi Iparbank ügyészét. Temesvárról tele­fonálják: A Lugosi Iparbank ügyé­szét, dr. Pártos Jenő ügyvédet, a temesvári királyi ítélőtábla ma dél­előtt szabadlábra hbTyezte s távirati­lag utasította a törvényszéket a ha­tározat végrehajtására. •— A pénzügyigazgató harca a vá­rosi adóhivatallal. Debreceni tudósí­tónk irja: Nagy József debreceni pénzügyiga?gató már másodízben for­dul a közigazgatási bizottság elé. azzal a panaszszal, hogy a városi adóhiva­tal szembehelyezkedik a pénzügy- igazgatóság intézkedéseivel s az adók behajtása körül nem jár el erélyesen. A közigazgatási bizottság tegnapi ülése elé is ilyen jelentéssel fordult a pénzügyigazgató. A jelentés a vá­rosi adóügyosztályban nagy megüt­közést idézett elő s az ügyosztály eré­lyes tiltakozásra készül. Csóka Sá­muel főjegyző, a hivatal főnöke tu­dósítónk előtt igy nyilatkozott a pénzügyigazgató vádjairól: — Álljon elő csak egyetlen ember, a kit megkárosítottam volna. A hazafiatlanság és a törvényellenes eljárás vádját pedig visszautasítom. Természetes dolog, hogy a mai rette­netes gazdasági helyzetben nem tehet­jük ki az cidózó polgárokat annak, hogy erőszakolt behajtásokkal esetleg tönkre tegyük. Mert bármennyire célja is a törvénynek az, hogy a kivetett adók be is hajtassanak, az nem célja, hogy az adóalanyokat megsemmisít­sük. — Károlyi Mihály Amerikában. Kábeltávirat jelenti Filadelfiából: Glynn kormányzó hétfőn Albanyban fogadta gróf Károlyi Mihályt és a vele érkezett képviselőket. Ezután a kapitóliumban népgyülés volt, me­lyen tízezer ember vett részt s melyen az első beszédet maga a kormányzó mondotta, hangsúlyozva, hogy Ká­rolyi Mihálynak a magyar demokrá­ciáért indított küzdelmét nemcsak a magyaroknak kell erkölcsileg és anyagilag támogatniok, hanem az amerikaiaknak is erkölcsi támogatást kell nyujtaniok. Délben a kormányzó palotájában ebéd volt, melyen a ma. gyár képviselőkön kívül kiváló ame-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék