Asztalosmesterek Lapja, 1924 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1924-01-06 / 1. szám

Szerkesztőség 4a kiadóhivatal: Budapest, Vili., Bérkocsis-utca 12 Telefon: József 12-36 i BBúapesif Asitalosiparte®i és as AsstalesneM Országos SzevetségéneK hivatalos Közlönye ELŐFIZETÉSI ÁR: Negyed évre: 10,000 korona. Csekkszámla: 52585 Heile» miidu mám« FISCHER TESTVÉREK, KÖNYVESI ÉS POLLÁK Üvegcsiszoló- és tükörgyár r.-t. BUDAPEST, VIII., KOSZORU-UTCA 25-27. TELEFON: JÓZSEF 24-97. INTARSIA HOLLÓSSY ZSIGMOND (PARMÜV^7 BUDAPEST, VIII., Kálvária-tér 11. Telefon i Jóxsef 65-98 Készít és raktáron tart fa-, fém- stb. berakásokat. Államin hlltnrváeár hálók, ebédlők, úri szoba nlluilUU UUIUS indul és konyhaberendezésekből MÜLLER LAJOS bútorgyárosnál 5IBWEST, mi.. DOHÍilT-üfCS ST. Gyári leltloa: 186-S5. nintaraktár: lúzsef 125—21. Ötvös A ■ vaskereskedő Budapest, Vili., Barsss-utca 56. Telelőn: József 35-84. Tájékoztató olcsó árak: Ablak­_8 9 10 11 Ajtó­17 18 pánt 478 578 598 698 pántok 1800 2000 2200 Bevéső ajtózárak 65 0—8000, Rászegező BOOO—7500 ablakszeg- 0 1 2 ablakfélfordító 1 drb 400 kor. letvas 6500 8000 9500 1 pár rézkilincs 2 címmel 7500 iff. Stein Barnát Budapest, VO!*., Baross-utca 50. ________TeHefon; Jóxvef 93-03. Aj ánl elsSrendű bútorzárat és visalist, sisr.'iimotat és egyéb asztalos kellékeiét Flimár keresztbe enyvezett lemez * *a® g legolcsóbban beszerezhető a mm FIIEBESIEIEU1 RÉSZVÉNVSÁRSASÁa-nál BUDAPEST, VII!., NEMET-UTCA 45 TtUEFOS: JÓZSEF H-9D Ildikre pantos siiUílfc. Eltörentíü száraz gősöft bükk, hón, szil, jávor, tölgy, kőris, topoly továbbá száraz l-a asztalosára legolcsóbban BÁLIHT 2SIEN0HD R.-T.-nál BUDAPEST, VI , VÁCI ÚT 195.----—-------------------------------------­C. F. Heyde féle BERLIN PÄrHIC minden SEinárnyal&tban. ■ Használatra készen. Lerakat: l7eólf iitaeef feslékárúraktárában Buda- iZourt üUíűöl pest, VII., Nefelejts-utca 40. RAlCSRRYi ES TEICHHER Újpest, Arpád-ót 90. Bútorvasalás üzlete. Raktáron tar­tunk saját gyártmányú bútorvasalásokat, görléceket, enyvet, szeszt, schellackot stb. Bútor vasalásoh, asztaloshelléheli jutányos szolid árban HORVÁTH ISTVÁN BUDAPEST, Vili, PRArER-UTCA 22 Telefon: József 64-96 KEIikNER JÓZSEF famegmunkáló gépgyára és vlllamosüzemű vasöntödéje ÚJPEST, JÓ KAI-UTCA 13. Alapítási év 1898. Telefon: 104—19. GjárJmányöj* ^zösszes rendszeröfamefímunkálógépek a legmodernebb kivitelben, svédrendszerű golyóscsapágyazással Költségvetés, mérnöklátogatás kívánatra díjtalan. Facsillárokat illólimpákat és minden egyéb faragott disz- tárgyakat legolcsóbban készít a,RODÁN(c faárú- ás csillárgyár BUDAPEST, VI., BAJNOK UTCA 7. Telefonhívd: 179—06. Festék és Lakk nagykereskedés BERKI DEZSŐ Badapsst, VI, Sziv-atea 60. Teltfon; 42-46. Kristály hence, gránitlakk. SZALAGFŰRÉSZLAP remscheldi garantált nemes tégelyacélból minden méretben állandóan raktáron. SCHANZER és RÓNA, REMSCHEID-WIEN. Magyarországi ADnh IÍÍ7QFF Biidipesl, H„ Vllnn vezérképviselö nfiUU JUouul csásiir úl U. Tel. 16-14 AJTÓÉsABLAKVASALÁSOKRfZKILINCSEKBEVÉSŐZÁROK, pántok YBiM4RMIKIÓSVMKfRESKeD(ÍN^LSZERfZHETÓ'KBt LEGOLCSÓBBAN 1 BPE5T VII.RÁKÓCZI-UT 82. KELETI P.U. KÖZELÉBEN STAR iiáMtan re n^ü KERESKEDELMI RÉSZVÉNVT3RS3SÁ0 gépek, mUsxaki és vegycikkek részére Budapest, V.t Kálmán-uica 15. szám. Állandó nagy raktár minden- neműi ffamegmunkélé gépekben. Kisebb asztalosmQhelyek részére e két gép teljes berendezést képez. ♦ Transz- misszió nem szükséges. Egy mótor elhajtja mindkét gépet. Olvasóinkhoz. Lapunk előfize­tési árát, mely a most folyó évnc gyedre 10,000 K, még igen gyéren fizetik be és küldik be olvasóink! Igen kérjük, hogy előfizetését minden kartársunk mielőbb rendezni szives legyen, mert a mai nehéz viszonyok között a hosszabb ideig tartó hite­lezésre képtelenek vagyunk, azért pe­dig nem szereinők, hogy egyetlenegy kartársunknak is kénytelenek legyünk a lapküldést beszüntetni. A kiadóhivaiai. Bajai csoportunk az Otthonért. Bajai csoportunk vezetősége érte­sítést küldött a Szövetség elnöksé­gének, mely szerint az épülő Otthon költségeinek biztosításához a bajai asztalosiparosság is hozzá kíván já­rulni s evégből egyelőre rövid idő­közökben ismétlődő négy gyűjtést rendez a csoport elnöksége. Az első gyűjtés már maga is oly szép eredménnyel járt, hogy bizak- vással tekintünk a végső eredmény elé. A csoport vezetősége jelzi, hogy amennyiben az építkezési összegek nagysága indokolttá teszi, 'gy * g gyűjtéseket folytatni fogja. Ismérve a bajai kartársak megér tését, a csoport eddigi munkáját, a csoport vezetőségének és a tagoknak a Szövetség törekvéseihez való ki­tartó ragaszkodását, biztosra vesszük, hogy az építkezési költségek össze­hozásában a bajai csoport kiveszi a maga részét. A csoport ezen elhatározása annál értékesebb, mert a Szövetség elnök­sége még ki sem küldte a csopor­tokhoz ilyen irányú felhívását s a kezdeményezésért külön dicséret il­leti a csoportot. Megértésre vall, hogy a bajai asz- taloskartársak igyekeznek az Otthon megteremtését elősegíteni — jól tud­ják, hogy ez az Otthon, ha meg­valósul, éppen úgy a vidéki kartár­saké is lesz, mint a fővárosiaké. Az egész ország asztalosiparossága Otthonát akarjuk megteremteni, s ezért szükséges is az egész ország­ban az az áldozatkészség, melyet a bajai csoport tagjai tanúsítottak, s amelynek hisszük a vidéken is mi­előbb követője akad. Nagyon fontos felhívás. Az általános kereseti adó és egyéb szem pontokból nagyon fontos, hogy az év utolsó napjával minden kartársunk leltárt vegyen fel. A leltárnak ki kell terjedni az anyagokra, félkész árúkra, sőt lehető­leg a műhelyi {üzemi) berendezésre, mert arra is szükség lehet. A leltár felvételének elmulasztása sok esetben hátrányos, miért is annak felvételét mindenki okvetlen eszközölje. mindennemű csiszoló, tükörborító- és rézfoglaló munkálatokat * legjutányosab- M «ST özv. HIRSCHLER SÁND0RNÉ és FIA Lipót-körűt 18. Telefon ■ T7-S8.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék