Bőripari Szemle, 1910 (9. évfolyam, 1-24. szám)

1910-01-01 / 1. szám

A bőrgyártás, a tímár', bőráru-, cipő- is Hcztyü-tpar, Készbör, nyersbőr-, szőrmeáru, cserzőanyag is timársági aelléKterméKeK HeresHcdelmineH szaKlapja. Előfizetési áraK: A belföldre \ égisz iVre X. 12 Ausztriába' fii „ „ 6 Xfilföldre égisz iVre „ 16 Cgyes szám ára. . 50 fillér. Szerkesztősig is Kiadóhivatal: TU., Érzsébe t-Hőrut 16. sz. Jfi. Xir. postataKariKpinztár számla 1 6376. sz. a. hirdetési dijaK : Égisz iVi hirdetésen legjutl- nyosabban számittatnaK. Hirdetésen petit-sora . 1 Kor- Apró hirdetés minden sz£ l ál. líyitt-tir petit sora . . 1 Kor. JAegjeleniK havonta Kétszer: 1 -én is 15.-én. IX. évfolyam. Budapest, 1910. január hó 1. 1. szám. Évzártakor. i. Hogy az év végéhez érünk* illő és helyes a gon­dos kereskedő példáját követve, a lefolyt évről mérle­get készíteni, összegezve, mi jót, mi rosszat hozott az esztendő szakmánkra, hogy ily módon tiszta képet nyerjünk arról, mit nyertünk, mit vesztettünk, mennyi­vel jutottunk előbbre, vagy maradtunk vissza. Minden további vizsgálgatás nélkül konstatálhatjuk, hogy a bőr­gyártásra — a kisiparra épugy, mint a nagyiparra — a lefolyt év kedvezőtlen volt. Ennek konstatálására tel­jesen elégséges szembeállítani a nyers- és készbőr árakat az év elején és az év végén és látni fogjuk, hogy az előbbiek sokkal nagyobb arányban emelkedtek az utóbbiaknál és igy, ha a termelés egyéb költségei nem is emelkedtek volna az év folyama alatt, már ez elégséges volna ahhoz, hogy a bőrkészitő hasznát csök­kentse. Ha ugyan haszonról egyáltalában beszólni lehetne. Ilyen azonban sajnos egyáltalában szóba se jöhet, mert világosan rámutatható, hogy a tímár és bőrgyáros, mennél nagyobb üzemmel folytatta mesterségét, az üzemre annál nagyobb összeget fizetett rá. Hogy ezt bizonyítsuk, a föntebb már említett szembeállításhoz kell folyamodnunk. Ez év elején ugyanis a következő árakat jegyezték a nyersbőrök: könnyű zöldből-, magyar középs. „ „ nehéz „ „ könnyű „ tarka középs, „ nehéz 92— 94 kor. 92- 94 „ 92— 94 „ 100-104 „ 100—104 „ 100—104 „ Miután könnyű bőröket felsőbőrre dolgozzák fel, vegyük először a felsőbőröket. Tudvalevő dolog, hogy egyetlen tímár sem dolgozik tisztán magyar, vagy tarka­bőrt, hanem mindegyik vegyíti ezeket. Vegyük tehát a kettő átlag árát. Ez 97V2 korona. A nyersbőr árak ma, az év végén a következők : marhabőr, zöld magyar könnyű „ „ „ középs. „ , „ nehéz , „ svájci könnyű „ „ „ középs. „ „ „ nehéz 110 kor. 110 „ 112 „ 114 „ 116 „ 120 „ A mai átlagárak tehát könnyű bőrnél 112 koro­nában állapíthatók meg. Az emelkedés ennélfogva ez év eleje óta 11%. Nézzük meg mily mértékben emelkedett ezzel szemben a felsőbőr ára. Vegyünk itt alapul egy középjó gj'ártmányt középsulyban. Január első felében 7—8 kilogrammos fekete-barkás tehénbőr 440 koronát jegyzett. A mai jegyzések ugyanily súlyú és ugyanily minőségű fekete-barkás tehórbőrórt 455 korona. Látjuk tehát, hogy a készbőrnél az emelkedés csak 372%. Ha most még ehhez hozzá veszszük, hogy a múlt évben is kedvezőtlen esztendejük volt már a bőriparosoknak és a kész- és nyersbőr árak közötti különbözet már akkor is jelentékeny volt, akkor bízvást megállapíthatjuk a fönti tételt, hogy a tímár a folyó évben az üzemre ráfizetett. Még szembetűnőbben mu­tatkozik ez a talpbőriparnál és pedig azért, mert mint föntebb is látjuk, a nehézsúlyú bőrök az év folyamán percentuel még jobban drágultak, mint a könnyü- sulyuak. A lefolyt esztendő azonban máskép is kedvezőtlen volt bőrgyártásunkra. Bosznia-Hercegovina annexiója következtében ugyanis, mint tudva van, egyrészt vám- háboruba kerültünk Szerbiával, másrészt ez idézte elő a hosszú ideig tartó török bojkottot. Mindkét dolog erős károsodását idézte elő bőriparunknak, mert kivitele ez iparágunknak csakis a Keletre volt, mely ezáltal teljesen megbénittatott. Nem haladhatunk el szó nélkül azon tény mellett sem, hogy az osztrák ipar, mely a föntemlitett vám- háboru és bojkott hatását épugy érezte mint a mienk, ezen vesztett fogyasztási területek pótlására az eddigi­nél is nagyobb energiával vetette magát a magyar piacokra, itt eddig ismeretlen éles és nyomasztó versenyt idézve elő. A gyártás ezen kellemetlen oldalainak ismertetése után rátérhetünk annak konstatálására, hogy maga a gyártás a lefolyt esztendőben nálunk is óriási átalaku­láson ment át. Ez az átalakulás legnagyobb arányban a felsőbőriparban nyert teret. A fogyasztás ugyanis úgyszólván teljesen elfordult a régi és még csak egy-két évvel azelőtt is tökéletesnek hitt növénycserzéstől és Lapunk mai száma 20 oldalra terjed Bőripari §mm

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék