Fehérnemű Tisztitó Ipar, 1932 (5. évfolyam, 1-12. szám)

1932-01-01 / 1. szám

FI'HÉRNEMÜTISZTITO [PAR „KRISTÁLY“-VIZSZÜRÖKÉSZÜLÉK a vízben lebegő, annak zavarosságát és esetleges elszíneződését okozó legpa­rányibb szilárd anyagokat is kiszűri. — a készüléken keresztül nyert víz kristálytiszta és teljesen baktériummentes. Gyártja és ajánlattal |»»«i|iii«|i|(*|í§#-ÁB«§Á|#0»i4íí ¥ 4 BUDAPEST, készséggel szolgál: IßciriCrincK ClIBRCSIIU ■ ■ I. V., Zoltán-ucca 7-9. a ban megállapított kötelességüket szigorúan tartsák be. A fenti rendelkezéseket azzal a figyelmez­tetéssel hozzuk tagjaink tudomásáia, hogy ezek alapján a bejelentéseket mindenkor lasztások megtorlására eljárást indítani, testületet abba a kényszerhelyzetbe, hogy i a saját tagjai ellen legyen kénytelen a mu- poűtosam. eszközöljék és ne hozzák az ipar­Rögzitett általános kereseti adók felmon­dása. Felhívjuk a testület tagjai figyelmét arra, hogy akinek kereseti viszonyaiban az elmúlt. 1931. évben lényeges változás állott bei, joga van rögzített adóját felmondani. A felmondás Írásban nyújtandó be legké­sőbb január hó 31-ig, A felmondáshoz uj keresetiadó-vallomás is csatolandó, lehető­leg okmányokkal felszerelten. Felvilágosítá­sokat e tárgyban készséggel ad az ipartes­tületi iroda. Változások az iparban. Fióküzletet nyi­tott: Dobos József, L, Horthy Miklós ut 61. alatt. — Hosenmann Henrik, Y1IL, Berzse­nyi u. 4 és Vili., Horánszky u. 5. sz. alatt. ••••e®®®®»»®©®®®®®»«©®®©©®«® Elöljáróság! ülés. December hó 7-én tartotta az ipartestület elöljárósága 1931. évi utolsó ülését. Dobos József elnök a határozatképesség megálla­pítása után az előző ülésről felvett jegyző­könyvet olvastatta fel, amelyet megjegyzés nélkül hieleisitaittek. Ezután jegyző terjesz­tette elő a kiküldött takarékossági bizott­ság jelentését, amelynek alapján vita in­dult meg afölött, hogy milyen mértékben volna lehetséges a tagok tagdij-terhein könnyíteni? Az elöljáróság tekintettel a fennforgó ne^ hóz gazdasági viszonyokra és arra, hogy a tagdij-terheken még annak az árán is köny- nyiteni óhajt, hogy esetleg az adminisztrál- cionális költségek redukálása révén bizo­nyos döccenések is előfordulhatnak, elhatá- • rozta, hogy az összes tagdij-osztályokban 20 százalékos mérséklést visz keresztül. A tagdíjak kirovására bizottságot küld ki, azzal, hogy az 1932. évi tagdíjakat jelen határozat figyelembevételével revidiáija, figyelembevéve természetesen azokat az el­tolódásokat, amelyek az 1931. óv folyamán az egyes üzemekben beállottak. A kiküldött bizottság kötelessége lesz tehát az, hogy megállapítsa, mely üzemek azok, amelyek­nek az év folyamán történt terjeszkedése oly mérvű, hogy magasabb tagdij osztályba való sorozásuk válik indokolttá és melyek azok, amelyeknek alacsonyabb tagdij osz­tályba való sorozását teszi indokolttá for­galmuk visszafejlődése. Költségkímélés végett elhatározta az elöl­járóság azt -is, hogy a szaklap utján értesíti a tagokat a tagdijak leszállításáról, csupán azok kapjanak külön éresitést, akiknek tagdijában a bizottság fentemlitett külön in­tézkedést találta szükségesnek. A takarékossági bizottság jelentésének egyéb részleteire nézve az elöljáróság a zárszámadás, illetve az 1932. évi költség­előirányzat letárgyalása sorára fog határozni. Az ipartestületek adminisztrációjának ra­cionalizálása ügyében a határozathozatalt egy, e célból összehívandó ülésre halasztja. Tudomásul vette az elöljáróság azt a be­jelentést, hogy az ipart a váci közszállitás odaítélésében ért sérelmet Müller Antal or­szággyűlési képviselő tette szóvá a kép­viselőházban, hogy ezzel több napilap fog­lalkozott és hogy a testület a Kereskedel­mi és Iparkamarát kérte fel erélyes inter­vencióra. Kegyelettel emlékezett meg az elöljáró­ság. tagja, Pinterics Gyula elhunytiáiról és tudomásul vette, hogy temetésére a testület kivonult, valamint, hogy Jakab Antal tag­nak neje elhunyta alkalmából részvétét fe­jezte ki. Tárgyalta az elöljáróság Boócz András alelraöknek lemondó levelét és elhatározta, hogy alelnöki tisztségének további megtar­tására kéri fel az esetben is, ha egyéb, a testületben viselt tisztségeit egyéb elfog­laltságaira tekintettel nem látná el. Foglalkozott az elöljáróság ezenkívül több társtestület megkeresésével és az ak­tuális egyéb ügyekkel. Dobos József elnök aiz elöljáróság tagjai­nak kellemes ünnepeket kívánva rekesz­tiette be az ülést. Tagdij-kirovások. Az ipartestület ezúton értesíti tagjait, hogy az 1932. évi tagdija­kat, az elmúlt évi dijaknál 20%-kai alacso­nyabb mérvben állapította meg és rótta ki. Azok, akiknek tagdiját — változott viszo­nyaiknak megfelelően — ettől eltérően álla­pította meg. külö'n- értesítést kapnak,. A tagdíj-kirovás elleni fellebbezések az ipar­testületi irodában január hó 15-ig nyújtha­tók be. Célzatosan terjesztett hiresztelésiekkel szemben, illetékes helyről szerzett felvilágo­sítás alapján megállapítottam, hogy az ipar- testületi jegyzőknek, minthogy erre semmi­féle alap vagy rendelkezés nincs., bármily hosszú idejű szolgálat utáíu sem jár nyugdíj. Re zni esek József. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Az ipartestület felkéri tagjait, hogy hátralékos tagdijaikat az ipartestiiletben, tekintettel az év lejártára mielőbb fizessék be. Eladó üzletét, gépeit hirdesse a F ehérnem ütisztitó IPARBAN Tormay áilamiitkár a kisipar megsegítéséről. Az lpartestüietek Országos Szöveti sége december hó 8-án rendkívül láto­gatott nagyválasztmányi ülést tartott, amelyen a kereskedelemügyi minisz* tér képviseletében megjelent lormay Géza államtitkár és Nagy Győző, ipariskolai főigazgató, a kisipari ügy* osztály vezetője. Papp József elnöki megnyitójában részletesen ismertette a kisiparosság súlyos helyzetét és az iposz tevékenységét, majd többek fék szólalásai és indítványai nyomán í ormay Géza államtitkár tolmácsol* ván kenéz Béla kereskedelemügyi mi* niszter üdvözletét, részletesen ismer* tette azokat a terveket, melyekkel a a kereskedelemügyi minisztérium a kisipar súlyos helyzetén segíteni kíván. Bejelentette, hogy a kereskedelemügyi miniszter a napokban a törvényhozás elé terjeszti az ipartestületi reformról és az ipartestületek központi szervé* ről szóló törvényjavaslatot, hogy a közüzemek leépítése folyamatban van és jövő év júniusáig valamennyi, nem közérdekű üzemet leépítenek. A devi* zakorlátozások dacára számos olyan ipari cikk jön be az országba, amit itt* hon a kisipar is elő tud állitani. Ebben a tekintetben a kereskedelemügyi mi nisztérium legmelegebben felkarolja a kisiparosság kívánságait. Szükségesnek tartja azt, hogy a kisiparosság ugyan* olyan kíméletben részesüljön, — úgy a magán*, mint a köztartozások tekin* tétében, — mint amilyenben a gazda* társadalmat részesítették. Az árveré* sekkel kapcsolatosan a kisiparosság* nak azt a jogos kívánságát, hogy a kis* iparosság értékei potomáron ne árve* reztessenek el, a pénzügyminiszternél tolmácsolja. Egyben felhívta a kisipa* rosságot, hogy ügyes*bajos dolgaiban forduljon bizalommal hozzá, min* denkor mindenkinek a legnagyobb készséggel áll rendelkezésére. Nagy Győző a minisztérium kisipari osztá* lyának vezetője, rámutatott arra, hogy a székházkölcsönök nagyrészben már megszavaztattak, mindössze néhány ipartestületnek pótlás alatt lévő ügyét nem intézték eddig el. A nagyválaszt* mány megnyugodva vette tudomásul a kereskedelemügyi miniszter kiküldőt* teinek nyilatkozatait.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék