Fehérnemű Tisztitó Ipar, 1939 (12. évfolyam, 1-12. szám)

1939-02-01 - 1939-02-01 / 1-2. szám

2. FEHERNEMÜTISZTITÖ IPAR „Nurpur alegolcsóbb és legkiadósabb mosószer“ elismert szakemberek bizonyítják Kérjen árajánlatot HUTTER ÉS LEVER R.-T.-tól Budapest, tf» Era Sert. @. Az elöljáróság jelentése az 1938. évről Tisztelt közgyűlés! Amikor az emuit 1938. év szak­mai vonatkozású eseményeiről beszá mólunk, elsősorban is azokról az ör­vendetes eseményekről emlékezünk meg, amelyek minden magyar szivét örömmel töltötték el, a Felvidék visz- szacsatolásáról. A megindult folya­mat, a gyászos trianoni reánk kovácsolt bilincsek széttörése, joggal kelti azt j a reményt mindnyájunkban, hogy az a bölcseség, amellyel Magyarország fő- méltóságu Kormányzója az ország ü- gyeit intézi, további hasonló eredmé­nyeket fog szülni. Azok a szűk hatá- j rok, amelyek közé a békediktátum Szorította az országot, fokozatosan tá- ] gulni fognak, a magyarok, a magyar testvérek milliói visszatalálnak hazá­jukba és a területét visszanyert Haza szeretettel öleli keblére fiait, mind­nyájának az eddiginél nagyobb jólétet biztositva. Ezek a remények táplálják a hitei mindnyájunkban, egy jobb jövő képét tárva elénk, amelyhez minden ne­hézségen áttörve el kell jutnunk. Az elmúlt év elején a szakma tel­jesen jogosult reményekkel nézett a bekövetkezendők elé. A gazdasági é- let fellendülésének nyomait észleltük' minden téren., az építkezések meg­indultak, az idegenforgalom soha el nem képzelt arányokat öltött, ame­lyeknek még további fokozódására volt kilátás. Az üzemek, az eucha­risztikus kongresszus nálunk még so­hasem volt óriási méretei arányait lát— ! va, ugyancsak felkészültek az ezzel kapcsolatosan felmerülő munkálatok eílátására. Számított a szakma a ven- ; dégiátó ipar nagyarányú elfoglaltsá­gára, ami a fehérnemütisztitó ipar­ban ugyancsak hasonló arányú munká­latokat jelentene, de számított arra is, hogy a magánosoknál elszállásolt ide­genek és Budapestre százezrével fel- ránduió magyarok ellátása ugyancsak j nagymérvű munka többletet fognak okozni, ami a leqkisebb üzemben is éreztetni fogja hatását. Még sohasem- történt, hogy a la­kosságnak az a rétege, amelyik soha­sem foglalkozott politizálással, annyira érezte volna saját anyagi károsodásá­val, mennyire függ anyagi boldogulá­sa, a politikai viszonyok alakulásától. | Azok a remények, amelyek iparosa-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék