Férfiszabók Közlönye, 1931 (2. évfolyam, 1-11. szám)

1931. augusztus / 8. szám

FÉRFISZABÓK KÖZLÖNYE 9 Egyes országok szociális törvényei tekintetében igen nagy eltérés van, ahhoz mérten, ahogy a törvényes munkásvédelem szükséges voltának gondolata meny­nyire élt az illető nemzet társadalmának erkölcsi világában. Mérhetetlen jelentőségű lépés volt, amelyet Né­metország 1883-ban telt, midőn a munkásbiztositást az állam feladatának körébe vonta. Merésznek kell ezt az első úttörő kísérletet je­lezni, mert hiszen a munkások nagy tömegéről és az állam által elvállalt nagy terhekről volt szó. 1884-ben megteremtették a baleset elleni biztosí­tást, 1889-ben pedig-a rokkant aggkori biztosítás ál­lami szabályozását. Magyarország 1891-ben követte Németország pél­dáját a szociális törvények alkotásában és azóta ro­hamosan fejlesztette tovább a munkásbiztositást, amennyiben 1907-ben nemcsak a betegsegélyezés kö­rét tágította, hanem a balesetbiztosítás kérdését is szabályozta. Ezzel a munkástársadalom folyton tökéletesebben fejlődő szociális törvényei és intézményei kétségkívül már önmagukban is erős nyomást gyakorolnak a közvéleményre, az államhatalomra, de ezzel önkén­telenül is siettetni igyekeznek az iparosság állami nyugdíjintézményének megalkotását. (Folytatjuk.) A. szervezetlen iparosok tízparancsolata A németországi Farbenzeilung munkaadók számára 10 szatírába bujtatott parancsolatot közöl a régi német éle- lapok mintájára, melyek tanulsága nálunk is megszívle­lendő aktualitással bir. íme a tiz. mesterek számára ké­szült parancsolat. 1. Parancsolat. »Elvből ne vétesd fel magadat szaksgye- sülelbe!« Mert megeshet veled, hogy itt is — miként a zárt munkásszervezeteknél — anyagi előnyök birtokába jutnál. Ezzel pedig alapelved: majd a másik tizei és én csak a hasznát húzom — megdőlne. 2. Parancsolat. »Nehogy olvasd a szaklapot!« Sokkal helyesebb az, ha szakmai aktuális kérdésekben, munkai és piaci viszonyok dolgában, adópolitika, iparjog stb. ügyekben teljes ludatlanságban maradsz és szükség ese- lén apró-cseprő dolgokban sem tudsz eligazodni. 3. Parancsolat. »Meg ne jelenjél szakmai gyűléseken!« Mert ill még az is megeshet veled, hogy tanulsz valamit! Sől! Itl még annak is ki vagy téve, hogy rájönnél, nini! Hiszen a szakegylet produktiv munkát végez! De mi lenne aztán az elvből jóelőre gyakorol! rosszaié kritikákkal? 4. Parancsolat. »Eszedbe ne jusson segédkezni a kon­tárok leküzdésében!« Mert megtörténhet, hogy egyesüle­ted személyes támogatásoddal a kontárok káros munkájáról pontos tudomást szerezne és ellenük hatásosan eljárhatna. 5. Parancsolat. »Ne szerezzél te egyesülelednek uj tagokai és híveket!« Hiszen köztudomású az, hogy csak egy zárt szervezet mutathat fel eredményeket, ebből pedig neked a végén még hasznod is származna. 6. Parancsolat. »Semmi szín alatt se hajtsd ineg egye­sületed vezetői előli az elismerés zászlaját!« Mit tudod te, hogy mennyire örülnek a vezetőség tagjai, amikor csak gáncsolod és szidod őket, anélkül, hogy érdemeikről egy pár jó szóval megemlékeznél, annyival is inkább, miután számotokra nemcsak drága idejüket áldozzák fel, hanem érdekeitek képviseletében sokszor anyagi áldozatot is hoznak. 7. Parancsolat. »Légy pontatlan a tagdíjfizetésnél!« Mert pontosságoddal még megkönnyited az egyesület munkáját és ezáltal lehetővé tennéd az összes egyesületi kiadások ADLER JENŐ SOLINGENI ACÉL ÁRUK VL, ERZSÉBET KÖRÚT 19. Tel.: J. 328—25. KÜLÖNLEGESSÉGI SZAKÜZLET Nagyraktár SZABÓOLLÓKBAN Köszörülés olcsó árban. sima elintézéséi és módot adnál egyesületednek, hogy cse­lekvőerejét hasznosabb dolgokra fordítsa, mint lagdijak inkasszálására. 8. Parancsolat. »Pontos észrevételeidet ne a maga he- helyén, az ipartestületben tedd meg!« Hiszen olt még mód volna rá az ellentéteket áthidalni és a sajnálatos félreértéseket elkerülni. Vitás ügyekben pedig az arany- középutat is meg lehetne találni. 9. Parancsolat. »Ne törődj az ipartestületben napi­renden lévő ügyekkel!« Mert a helyes vélemény megálla­pításával még több előnyt tudna számodra egyesületed biztosítani és amellett még a rád rótt terheket is sikerülne csökkenteni. 10. Parancsolat. »Kollégádban sohse lásd a barátot, csak a konkiirrensbcn!« Hiszen nem is sejted, hogy verseny­társi irigységetek vevőid körében milyen rokonszenvet kelt és megbecsülést szerez számotokra. Milyen hátrányos lenne ezzel szemben az, ha egyesületed a közötted és kollégáid között felmerült ellentéteket elsimítaná és ezzel mindkettőtök javát előmozdítaná. ______________________ Uj iparüzök: Magyar Magyar László, Szamocsela György, Lovas Lajos, Nagy Ferenc és Surányi Lipót, Szabó Lajos István, Gerendy István, Szirony Pál, Schlé- singer Mór, Oros Károly. Iparát megszüntette: Gumilár Lajos, Halbauer Károly, Marton Endre, Pócs János. IX, Ferenc körút 22. Türkisch Lajos elsőrangú különleges száraz vegytisztító üzem VII, Dob utca 38. Tompi-u. sarok VIII., Vas utca 19. Főherceg Sándor utca sarok Szabóknak árengedmény. I. em. 15. Hamburgi száraz vegytisztitó-gépen eszközlöm a legtökéletesebb munkát. Telefon: József 395-69 | Gebrüder Heymann Augsburg bélésűm különlegességek, \ W. Henry & Sons Ltd. London \ angol és skót szövetek vezérképviselete | Székely Dezső, Budapest \ \ /,, Szent János-tér 4. Telefon: 571 — 71. j

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék