Férfiszabók Közlönye, 1931 (2. évfolyam, 1-11. szám)

1931. november / 11. szám

11. szám FÉRFISZABÓK KÖZLÖNYE 5 Kartársak! Keresztény Szabóiparosok Szövetkezeiében szerezzétek be szövet-, bélés- és minden szabókellék szükségleieíket Főüzlet: IV., Károly-krt 30 Közp. városháza. Fiók : II,, Zsigmond-u 14 Jajjal, bajjal van tele minden ipar Miről Írnak a kézművesipari lapok. »Szabó Ipar« arról ir, ki kell szo­rítani a fazonmunkát, mert ez az ipa­rosnak nemcsak a kereseti lehetőségét csökkenti, hanem szinte bérmunkássá süllyeszti. Ahogy a cipészhez sem visz­nek talpat vagy bőrt, Ugyanúgy a sza­bóhoz se vigyenek posztót. »Szabó Hírlap« a szabókisiparosok beszervezésének problémáját fejtegeti és megállapítja, hogy szervezetlensé­gük nagyban elősegíti a közüzemek, kontárok és kereskedők ránknézve ká­ros munkálkodását. »Szabó Újság« szomorúan állapítja meg, hogy minden társadalmi osz­tállyal törődik az állam, igyekszik azo­kat istápolni, egyedül a kézmüvesipa- ros az, aki mostohagyermek. »Az Ipar« az OTI szanálási tervezetét mutatja be olvasóinak, mely újabb ter­heket ró az iparosságra. »Baross Szövetség« hitelvédelmi egy­let felállítását sürgeti, mely a rosszhi­szemű nemfizetők, vagy a lassaníize- tők veszedelme ellen védené meg a szabóiparosokal. »Magyar Divatipar« megállapítja, hogy az ország gazdasági talpraállitá­sával kapcsolatban, s a devizarendel­kezések végrehajtása során sok láng­ész jelenlétét lehetett megállapítani, a józanész azonban hiányzott. »Asztalosmesterek Lapja« leszegezi, hogyha az iparosság és a kereskede­lem az utolsó pillanatban nem fog ösz- sze és az érdekképviseletek vezetői nem találják meg a helyes utat, az iparosság megmentésére, akkor nagy bajok lesznek. »Magyar Fotográfia« sérelmezi, hogy az amatőrfotográfus munkák kidolgo­zására a kereskedelmet is feljogosí­tották. »Magyar Kárpitosipar «-him jajkiáal- tás hallatszik a tönk szélén álló kárpi­tos iparosság megmentésére. »Magyar Vendéglős és Szállodás«. A városházi és állami étkezők és diétás éttermek működése felett tör pálcát s rávilágít arra, hogy ez a vendéglősö­ket teljesen tönkre teszi. »Üvegesek Lapja« közli az uj elnök székfoglalóját, mely az iparosok össze­fogása esetén szebb jövőt jósol. »Villanyszerelők Lapja«. Iiontárkér- ! déssel foglalkozik, s megállapítja, hogy a kontárok ellen már csak a bot segít. Van-e joga ruhát vasalni a szállodának? Szabósegédet alkalmaznak a fürdők is Ismeretes az iparosok előtt, kü­lönösen mielőltünk férfiszabók előtt, hogy az uj ipar törvénynek vannak egyes paragrafusai, melyek módot nyújtanak burkolt és nyill iparűzésre anélkül, hogy az illető képesítéssel rendelkeznék. Ilyen a I. és 47. paragrafus. Van azonban az ipartörvénynek egy másik paragrafusa, mely kö­rül, különösen az utóbbi időben, véres harcol vívnak egyes iparágak. A szóbanforgó paragrafus a 45., mely módot nyújt az iparosnak arra, hogy az általa termelt ipar­cikk teljes elkészítésére idegen szakmunkást is foglalkoztasson. Ez azt jelenti, hogy joga van a férfiszabó iparos­nak szűcs segédét alkalmazni, azon célból, hogy az általa posztóból készített. de szőrmé­vel bélelt bunda szőrmebélését és gallérját ezzel varassa meg. A törvénynek ez a helyes, céltu­datos és természetes rendelkezését azonban egyesek kijátszók s az ere­deti elgondoláson tulmenőleg már nem is munkaegyesités elvét dom­borítják ki, hanem egész közönsé­gesen kontárkodnak. így például fürdők, szanató­riumok, szállodák szabósegédet alkalmaznak, kivel közönségük ruházatát vasaltatják. Természetes, hogy mondjuk egy szálloda munkakörébe sehogyan sem tartozhat vendégének ruháza­tát ki vasal látni, mert hiszen ugyan­ezen a címen tarthat borbélyt, ci­pészt, de tarthat asztalost is, hogy a szállodában esetleg elhalt ven­dége részére koporsót csináljon. Állandó panasz, hogy a kereske­delmi válallatok, szanatóriumok, fürdők, színházak, szállodák, alkal­maznak asztalos és kárpitossegé­det, fehérneműtisztitókat. A ven­déglősök és kávéházak cukrászsegé­deket, a tej váll álatok és háztulaj­donosok bádogos és szerelőket, a kávéházak és éttermek villanysze­relőkéi. Nincs vége hossza azok­nak a panaszoknak, melyeket e té­ren a különböző képesítéshez kö­tött ipari szakmák érdekképviselete a többi más szakmák ellen emel­tek, szakmabeli segédek foglalkoz­tatása miatt. Ebben az ügyben a Budapesti Kereskedelmi és Ipar­kamara az összes érdekelt kisipari szakmák bevonásával értekezletet tartott. Az ankét hosszas vita után úgy'határozott, hogy felír a minisz­terhez abban az irányban, hogy bo­csásson ki egy magyarázó rende­letet a 45. paragrafushoz. A határo­zat szerint ugyanis, amikor az ipar­törvény 45. szakaszának kodifiká­lásáról volt szó, senki sem gondolt arra, hogy ez a szakasz nem elég világos. Mivel azonban a gyakorlat­ban tényleg úgy alakult a helyzet, hogy számos vonatkozásban félre­értik és félremagyarázzák a tör­vény rendelkezését, kívánatos lenne, bogy ha a kereskedelmi mi­niszter kiadna egy olyan magya­rázó rendelkezést, amely félreért­hetetlenül megállapítaná, hogy az 1922. évi XII. t.-c. 45. parag­rafusa kizárólag csak a terme­léssel Üzemszerűen összefüggő ímmkaegyesilési, kezelési és karbantartási munkákra vonat­koztatható és nem vonhatók a szakasz rendelkezései alá olyan munkálatok, amelyek a terme­léssel Üzemszerűen összefüggés­ben nem állanak. Ha ez a magyarázó intézkedés megjelenik, sem szálloda, sem sza­natórium nem foglalkoztathat férfi­szabósegédet, mert sem a szálloda, sem a szanatórium ipari működé­sével nem függ össze Üzemszerűen a ruhavasalás. Alapittatott 1919. Tel.: Aut. 801-29. ENGEL NÁNDOR ÉS FIA posztó-, szövet és bélésáruk áruháza Budapest, V., Vilmos császár-ut 2. Olcsó, szolid árak és pontos kiszolgálás. $ Szabóiparosoknak mintagyüjtemény. A szabómesterek elsőrendű érdeke, —^ hogy megismerje a legújabb és a mai korszak legcélszerűbb találmányát, a Szabászati váll- és hónaljmérő készüléket, melynek használatát „A szabászat technikája" című tankönyvemben ismertettem. Zakó, íelsőkabát, estélyiruha, nadrág, mellény, női téli és tavaszi kabát, kosztüm, stb. rajzokon, összesen 25 rajzon, minden raj­zon kél formában 40 oldal terjedelemben, kimerítő ismertetéssel a próba- nélküli szabásról, a legegyszerűbb beosztással. A szakkönyv a készü­lékkel egvütt 8-50 P utánvétel mellett a szerzőnél, Medgyesy András szabóm°sternél, Csákvár (Fehérmegyei, rendelhető meg. Sziicsáruk. bélés- és galléráruk. Saját gyártású báránybörok. Lelovits i-né VII., Király-utca 15. Telefon: J. 391-56­Táviratcím: Leane. Minden minőség, nagy választék. Árajánlattal vidékre is szolgálunk. Szabóknak nagy árengedmény. BANCY ZSIGMOND aranyéremmel kitüntelett bőrkabát szabómester VIII., Festetich-u. 4. (Keleti p.u. mellett) TELEFON: J. 449-77. Férfi és női bőrkabátokat rendelésre készítek. Bőrruha javítást és festést vállalok. Száraz vegyi tisztítás vasalás nélkül csak szabóknak 1 öltöny 3.60.1 felöltő 3.60 „KIRÁLY“ gőzmosó és elsőrendű vegyi-tisztitó, ruhafestő Budapest, IV., Magyar-u.3. Telefon: 85129. Vidéki posta-osztály. szövet-, posztó és bélés­áruk nagy választékban Szabóiparosok legolcsóbb bevásárlási forrása Budapest, VI., Szinnyei-Merse-u. 36 Podman:czkr-u. sarok, 46-os villamosmegállónál Gottesmann Lipót Posztó, szövet és bélésáru nagyban és kicsinyben. f V., Deák Ferenc-tér1. ‘ Telelőn: Aut. 80-1~64. Az Első Magyar Gyapjumosó és Fínomposztógyár R.-T. ( gyártja a legfinomabb férfi és női divatszövete­ket kizárólag gyapjúból. Gyártmányai minőség, mintázás és kivitel tekintetében egyenértékűek a legjobb angol és külföldi gyártmányokkal. 1 Minden magyar szabóiparos kérje a I Kapható minden hazai nagykereskedőnél! Hazai Fésüslonó és Szövőgyár Rt* Városi központi iroda: V. kér., Bécsi-utca 8. Gyártelep : IX kér., Soroksári-ut 164. G y á r t j a a linóm szabóság részére sz Gyártmányai: finom kamgárnok, chewiotok, nadrág-, frakk-, szmoking-, felöltő- és télikabát szövetek, valamint finom női szövetek. Gyártmányai kaphatók a szakmabeli előkelő kereskedőknél. Cégtulajdonos : SZŰCS IMRE Telefon; 874-97. Nézze „ATLANTIS“ ruhafestő és vegytisztitógyár Budapest, IX, Lónyay-u. 51 és győződjön meg „ATLANTIS" Cégtulajdonos: SZŰCS IMRE Telefon: 874-97. ü Vegyi mosás Száraz tisztítás = Vasalás nélkül Vasalással Vasalás nélkül Vasalással = = Férfi öltöny ............. 21— 4 '— ■ 2'60 4’40 EE „ felöltő ......... 2 — 4 — 2­60 4-40 = = „ télikabát......... 2-2 0 4-20 2-80 4-60 „ nadrág ......... 0-80 1­60 f— 1’80 ... = „ z akó ............. 1­2 — 1-30 2-20 = „ frakk öltöny . 3 — 4-80 — „ szmoking ölt. . 3 — 4-80 = Telefonhívásra házhoz megyünk és a kész munkát ponlos időre autónkon haza szállítjuk. Lefkovits és Vándor Különféle gyapjúszövetek, bélésáruk és az összes szabó kel lékek raktára. Olcsó árak! BUDAPEST V. Deák Ferenc-u. 16-18. Telefon: Automata 813-31.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék