Férfiszabók Közlönye, 1934 (5. évfolyam, 1-12. szám)

1934. január / 1. szám

f Az elöljárósági ülést 16 -án, kedden tartjuk, meg^; sáfeján V. évf. 1934 ja.. ilogiu cg .nyaav&vi kelhetem... Felkérem a tekintetes Elnöksé­get, hogy a jelen átiratom szöve­gét vezetése alatt álló Iparbestület tagjaival megismertetni szives kedjék, mert célom ezzel az, hogy az u. n. kontárkérdés fon­tosságát a közönség minél széle­sebb rétegei megismerjék és an­nak megoldását a maguk részéről is előmozdítsák. Köztudomású az a nagy küzde­lem, amelyet a mind súlyosabbá váló gazdasági válság közepette a budapesti kézműves iparosság már évek óta folytat részben a meg­élhetésért, részben pedig azért, bogy a közzel szemben fennálló kötelezettségeinek eleget tudjon lenni. A kereseli lehetőségek általános csökkenése, a tisztviselők fizetésé­nek kényszerű leszállítása, a kö- zületek költségvetésének leszorí­tása azok a körülmények, amelyek a kézmüvesiparosság munkaalkal­mai terén egy eleddig sohasem ta­pasztalt mélypontot idéztek elő. A súlyos világgazdasági helyzet bői és trianoni megcsonkitottsá- gunkból fakadó ezeken az okokon kívül, azonban nem utolsó sorban az a körülmény is, hogy a nagy- közönség egy része, különösen a háztartása körében előforduló ipari munkákat gyakran nem ipar- jogositvánnyal rendelkező tanult iparosokkal, hanem az úgynevezett kontárokkal végezteti. Akkor, amikor az állam és a fő­város jelenlegi mostoha viszonyok között is a lehetőséghez képest igyekeznek, különösen a közműn- Icáknak minél nagyobb számban való végeztetésével a társadalom nagy és értékes részét képező ipa­rosság helyzetén könnyíteni, a ma­gam részéről szükségesnek tartom a nagyközönség figyelmét is fel­hívni a kontárok jogosulatlan ver­senyének a tanult s iparigazol­vánnyal rendelkező iparosság ér­dekeinek szempontjából oly ká­ros következményeire. Az, aki az adózás állampolgári kötelessége alól kibújó kontárL tá­mogatja, szemben a jogosult ipa­rosokkal, vétkezik nemcsak az ipa­rostársadalom és a kincstár érde­kei, de vétkezik elsősorban saját érdeke ellen is, mert ha a kontár olcsóbb is, de meg etető szaktudása hiánya folytán kétségtelenül silá­nyabb lesz a portékája és a meg­rendelő esetleg elrontod anyagjáért kárpótlást sem kaphat. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara erélyes akciót indított a kontárkérdésnek törvényhozási utón való rendezésére, de a ható­ságoknak addig is, amig ez megtör­ténik és azután is a nagyközönség FERFiSZABOK KÖZLÖNYE A BUDAPESTI FÉRFISZABÓK IPARTESTÜLETÉN”'« HIVATALOS LAPJA Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV., Reáltanoda-utca 16. Telefon: Aut. 851—24. Megjelenik havonta egyszer. Lapvezér: NÉMETH GYULA ipt. elnök, kamarai tag Szerkeszti: KISS LÁSZLÓ ipt. főjegyző 6 - P. Előfizetési díj egy évre . Az ipartestület tagjai, valamint az ország összes ipartestületei díjtalanul kapják. Meghívó A Budapesti Férfiszabók és Fiuruhakészitők Ipartestülete folyó hó 20-án, szombaton este 8 órai kezdettel a Régi Saskör I. em. helyi­ségében (IV,, Irányi-utca 17 sz. alatt) a IZERETETHÁZ javára íár#á#vá<*oráf rendez, melyre az Ipartestület tagjait, hozzátartozóit és kedves ismerőseit szeretettel meghívja és várja a RE ND EZŐSÉG A VACSQRAJEGY ÁRA P. 150 _ Vacsorajegy kapható az ipartestület irodájában és a rendezőbizottság tagjainál. — Elsőrendű vacsoráról, pontos és zavartalan kiszolgálásról a rendezőség gondoskodik. A jótékonycélra való tekintettel felülfizetéseket köszönettel veszünk és a Férfi szabók Közlönyében nyug­tázunk. KULTURBIZOTTSAG Sorsát senki sem kerülheti el Az Ipartestület a szeretetház javára január 20-án, a Régi Saskörben társas­vacsorát rendez . A fentebb közölt meghívóhoz nem kellene kommentár, ha nem ismerném kartársaimat any- nyira, hogy tudjam, miszerint ha egy felhívás legalább tízszer, a közlés minden elképzelhető módján lépten- nyomon nem kerül az utjulcba és nem vonja magára a figyelmei, úgy annak sem hatása, sem eredménye nincs. Reklámhatásra törekednünk azonban nem szabad akkor, amikor a szeretetházról van szó. Elégnek kell lennie ennek a pársoros, • egy­szerű meghívónak is ahhoz, hogy minden kartársban a társasvacsorán való részvétel kötelességérzetét föl­keltse. A szeretetházzal kapcsolatos ügyekhez nem propaganda, hanem jó­indulat és a saját jólfelfogott érde­keink felismerése szükséges. »Sorsát előre senkisem ismerheti. ..« mondotta Németh Gyula elnök ur a szeretetház felállítását elhatározó közgyűlésen. Mert az, aki ma jólétben és meg­elégedésben él, az egzisztenciákat cs fi / / 1 világot felforgató mai viszonyok kö­zött könnyen kerülhet abba a hely­zetbe, hogy idővel rászorulhat a sze­retetház életet és hajlékot adó fa­lainak védelmére. És gondoljunk azokra, akiket a sors könyörtelen keze megfosztott a meleg, szerető otthon­tól, akiket agyonsujtott az élet és most roggyant térdekkel, megöregedve mindenkitől elhagyatva, kitárt, resz­kető karokkal könyörögnek segítséget azoktól, akik rajluk segíthetnek. Az Ipartestület megvette a szeretet- házat, de annak átalakítási, tatarozási költségeire és az aggok ellátásának kiadásaira fedezete nincs. Azok, akik a szeretetház javára ren­dezendő társasvacsorán megjelennek, némileg hozzájárulnak a hiányolt ösz- szeg előteremtéséhez. Ismételten kérem a kartársakat, hogy ha csak egy lehetőség is adódik a tár sas vacsorán vegyenek részt, mert ezzel az ipartestületet nemes célú munkásságában támogatják. Deutsch Lajos DftattestüleU / f *3 közlemények Meghívó az elöljárósági ülésre. Tisz­telettel meghívjuk az elöljáróság tag­jait folyó hó 16-án, azaz kedden este 6 órai kezdettel megtartandó rendes elöljárósági ülésre azzal, hogy külön névreszóló meghívót nem küldünk. Meghívó a számvizsgálőbizotts.ígi ülésre. Tisztelettel meghívjuk a szám­vizsgálóbizottság tagjait folyó hó 15-én, azaz hétfőn este 6 órai kezdettel tar­tandó számvizsgálóbizottsági ülésre az­zal, hogy külön névreszóló meghívót nem küldünk. Figyelmeztetés az ipartestülel híg­jaihoz. A kereskedelemügyi minisz­ter ur rendelkezése értelmében a mun­kába álló segéd munkakönyvét 8 napon belül az ipartestületnél be kell jelenteni. Ugyancsak ennek kell tör­ténni a segéd kilépése alkalmából is. Az elnök személyes felelőssége mellett szigorú utasítást kaptunk a fenti ren­delkezés pontos betartására. Nyoma­tékosan figyelmeztet az elnökség tehát minden munkaadót, hogy segédei be­es kilépését 8 napon belül az ipartes- tütetiiéi jelentsék be, késedelmes be­ás kijelentés ipari kihágásnak minősül s pénzbírsággal jár. Jclcniés a jegyzői iroda december havi működéséről: Iparjogot kért: Ordó Mihály, Mill- mann János, Szebelebszky Ferenc, Preininger János, Borka István, Kraut János, Rolvós József, Gombkötő Jenő, Nádas Mihály, Szabó Alajos Árpád, Dvoncs János. Iparát megszüntette: Budapesti Sza­bóiparosok Hitel és Termelő Szövetke­zete fióküzemét, Gyárfás Albert, Bonda Lajos, Unger Ármin, Kis Vilmos, Szegő Lajos, Alexander Ignác. Iparát áthelyezte: Eülöp Sámuel. iparát újból gyakorolja: Kis István. Panaszt lettek: 17 eselben. Békésen elintézve 12, békéltetőbizoltság elé utalva 5. Munkabérkövetelési ügy 11 tanoncügy 6. Meslcr munkást kért: 85, segéd mun­kára jelentkezett 544, munkást elhe­lyeztünk 85, nyilvántartásban ma­radt munkások száma 459. Segédvizsgát tartottunk 1 eselben, vizsgát lett tanoncok száma: 11. Szerződést kötöttünk: 24, szerződési felbontottunk 2, ideiglenes igazolványt kiadtunk 3. munkakönyvét kiadtunk 21, munkakönyvét lebélyegeztünk 389, levelet, levelezőlapot elküldtünk, hi­vatalos lapot elkülköttünk 3500 pél­dányt. A faszén olcsóbb, mint a villany vagy a gáz. Tehát szükségleteinket a férfiszabólc évtizedes szállítójánál Weisz és Vidornál eszközöljük. Még az nap szállítja a cég a sürgős rendelé­seket. Telephelye: Iíőbányai-ut József­városi pályaudvar, VIII. sz. kapu. Te­lefon: 311—31., 372-79., 414-27. részéről is állandó támogatásban kell részesülniük a kontárok ver senyének leküzdésére irányuló te­vékenységükben. Az iparosság ér­dekein felül a jogrend fenntartása és megerősítése is azt kívánja, már pedig a jogrend fenntartása min­den jó polgárnak egyformán ér­deke és hazafias kötelessége. A tekintetes Elnökség támoga­tását kérve a köz érdekében ki­fejtendő szives fáradozásáért előre is őszinte köszönelemet fejezem ki. Sipőcz Jenő polgármester. IPDROS! NE DOLGOZTASS KONTÚRRAL, NE VÍSAROU KÖZÜZEMNÉL, MERT IPDROSTARSAIDAT KÁROSÍTOD!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék