Férfiszabók Közlönye, 1938 (9. évfolyam, 1-14. szám)

1938. január / 1. szám

Elöljárósági ülés ff. hó 18. (Meghívói lásd a 7. oldalon.) X)t4A. IX. évfolyam 1. szám. 1938. január hó. Megjelenik havonta egyszer. Előfizetési dij egy évre .............. 6’— P. Az ipartestület tagjai, díjtalanul kapják. Áldásban boldog ujesztendőt! Újévi üdvözlések az ipartestülefben Évtizedes tradíció az ipartestületbeu, hogy az újév első napján összegyűl­nek az ipartestület elöljáróságának tagjai, köszöntik az elnököt és munkatársait. Az ipartestület munka­évében ez az ünnepély rendkívül nagy- fontosságú, mert az újév napján el­hangzott beszédek mintegy programm- jút adják a bekövetkezendő munkának. Ez évben meglehetős nagyszámban gyűltek össze az előljárósági tagok és ünnepelték az elnökséget. A köszöntők elsője — Majtényi Mi­hály a Szabómesterek Országos Szövetségének társelnöke volt, ki szavaiban örömmel adott kifejezést, hogy a hatalmas ipartestület iátűnő vezérének és munkatársának üdvözlé­sére és ünneplésére gyűlhettünk egybe' az lijesztendő első naapján. Mielőtt érdembeni felszólalásomra rátérnék, — folytatta Majtényi Mihály — elsőnek kívánok boldog újévet, kérve a Min­denhatót, hogy ezt a vezetőséget, mely­nek irányítása alatt oly hosszú évek óta szép és eredményes munkát ért el a testület, még számos éven tartsa meg. Reméljük, hogy az újesztendő ebben az agyonsanyargatott iparban békességet és még sokkal nagyobb egyetértést hoz, mint az elmúlt év. Majtényi Mihály beszéde után Schle­singer Sándor, az Egyesült Szabóipa­rosok Köre társelnöke köszöntötte az újév alkalmából az elnökséget. Biz­tosította a bedolgozó kisiparosság sze- retetéről. Megköszönte nekik az .érde­kükben kifejtett értékes munkát. Re­mélte, hogy az újévben összetartás­sal, a törvények és mideletek betar­tatásával nagyobb eredményt érünk el, mint az elmúlt évben. Felhivía a figyelmet az együltmunkálkodásra, mely nemcsak közérdek, hanem min­den egyes iparos javát is szolgálja. A Féríiszabómunkaadók Egyesülete nevében Vitéz Aladár tör-v. hat. biz. tag köszöntötte az elnökséget. Egy nehéz, küzdelmesen eltelt esztendő után ál­lok ilt, hogy köszönetét mondjak az ipartestület elnökségének nagy és ered­ményes munkájáért. Kívánjuk és kér­jük, hogy az elnök úr és munkatársai az elkövetkezendő 1938-as munka- esztendőben, ugyanolyan nagy lelke­sedéssel és fáradságot nemismerő mun­kával igyekezzenek a testületet vezetni, tagjai nehéz sorsán könnyíteni, mint azt eddig tapasztaltuk. Boldog, áldás­ban gazdag újesztendőt kívánok a mé­lyen tisztelt Elnök úrnak és munka­társainak, további munkálkodására Is­ten áldását kérte. Vucsenik István, a Baross Szövetség férfiszabószakosztályának elnöke, ra­gaszkodását és háláját tolmácsolta az elnöknek. Kérte, hogy az új munkaév­ben az elnökség minden erőt latba- vetve igyekezzék az ipar fellendítésén és kartársai során enyhíteni, öröm­mel állapította meg, hogy az ipar­teslület vezetősége, mily hatalmas erő- i teljes munkát fejtett ki a multévben. j Soroksáron egy oly szép Szeretetházat j talál a látogató, melyet minden ipar- testület irigyel. Ez is az elnökség ér­deme. Ezekután azon kell igyekezni, hogy minél nagyobb számban tud­junk oda öregeket elhelyezni. Remélte, hogs- az 1938-as évben végre a szabó­ipar egységét is üdvözölheti. Nádas Mihály: a Keresztény iparo­sok Szakosztálya és az Ifjúmesterek Társasága nevében üdvözölte az elnök­séget. Egy kemény, de annál ered­ményesebben elteli munkaév után. Nagy munkát végzett az ipartestület elnöksége, a minimális munkabérren­delet zavartalan bevezetésével. Kérte az elnökséget, hogy az elérkezett új esztendőben minden igyekezetét arra fordítsa, hogy a szabóipar egyik je­lentős én igen népies tagol számláló közszállitási csoportjában is rendez- tessenek a munkabérek. Áldásban gaz­dag újesztendőt kíván az iparlcstület elnökségének, értékes munkájukra Is­ten bőséges áldását kérte. Löwingcr Lipót: A szervezeten kí­vüli szabómesterek nevében mondotl hálás köszönetét, az ipartestület el­nökségének és munkatársainak azért a nehéz értékes munkáért, melyet a múlt évben kifejteitek. Kérte az elnökséget, hogy az újesztendőben igyekezzék a vállalkozó szabókisiparosság nehéz anyagi helyzetén segíteni, hogy mához egy évre az akkori üdvözlés alkal­mával már úgy állhassanak itt, mint akik mögött egy boldog év telt el. Markovics Endre: az ipartestületi Szék elnöke, a Szék nevében üd­vözölte az elnökséget. Kívánta, hogy az újesztendő hozzon iparunkba annyi munkát, hogy tagjaink ne érjenek rá konlárüldözéssel foglalkozni, a 4. és 47. §§on rágódni, ne legyen szük­ség az elkövetkezendő új esztendőben, sem a békéltetőbizottság, sem az ipar- testületi Szék működésére. Boldog új­évet kívánt. Az üdvözlések után elsőnek Németh Gyula elnök, kamarai, törvényhatósági bizottsági tag köszönte meg az iránta és elnöktársa iránt az elhangzott be­szédekből kiáradó nagy szeretetet. Re­méli — folytatta Németh Gyula, hogy iparunk helyzetén az 1938. évben ha­zánk fővárosában megrendezendő Eu­charisztikus kongresszus valami javu­lást fog hozni a maga nagy keresz­tényi nemzetközi gondolatával, amely egyedül hivatott arra, hogy a világot ebből a zűrzavaros helyzetből kive­zesse, mert az igazi keresztényi gondo lat nem üldözi más felekezel tagjait. Hosszú évek fáradságos munkájá­val sikerült elérnünk, hogy iparunk nívóját oly magasra emeltük, hogy a kényes igényű rendelők, akik meg közvetlenül a háború előtt is külföldön i szerezték be ruhaszükségletüket, ma j már hazánk területén is tudnak igé- j nyciknek megfelelő ruhát kapni. A kormány szociális intézkedéseit akaratán kívül sokszor iparunk hát­rányára vezeti be. Ilyen példálu a nyolcórás munkanap, amely a ren­delésre dolgozó finom szabóiparban igen nehezen kivitelezhető. Meg kell emlékeznem munkatársaim­ról: Rácz József és Kövér József al- elnök, Kiss László főjegyző urakról akik minden tudásukat, igyekezetüket latbavetették, hogy iparunkat váltsá- gos helyzetéből mielőbb kisegítsék. Megemlékezem az Ipartestületi Szék mindannyiunk által oly nagyra becsült Elnökéről, aki mindig, minden kér­désben az igazságot kereste és mindig helyesen ítélkezett. Elnöktársam, a főjegyző úr és saját nevemben köszönöm az önök sok jó kívánságát, Ígérjük, bőgj’ az elérkezett új esztendőben továbbra is nagy erő­vel fogunk iparunk fejlesztésén és előbbrcvitclén dolgozni, annál is in­kább, mert látjuk, hogy eddigi mun­kánk megbecsülést ért el az önök kö­rében, amely nekünk nagy munkaked- vet ad. Kívánok önöknek és kedves családjuknak boldog és sokkal jobb, szerencsésebb esztendőt, mint az el­múlt év. Kövér József: Mint Németh elnök úr beszédében említette, iparunk fejlő­désének jelenleg elért stádiumát igen nehéz fenntartanunk, mert a kisipa­rosnak, amely tudvalevő, az utánpót­lásról mindig gondoskodott és ő ké­pezte ki azt, olyan helyzetben van, hogy még magának nincs elég mun­kája, nemhogy segédeket foglalkoz­tasson. A minimális munkabérrendelel élet­belépeti, amely hivatott lelt volna iparunkban a munkabéreket rendezni; az eredménnyel nem nagyon dicsckcd- hetünk. A rendelet életbelépése óta, szinte egy csapásra megszűnt az első osztályú munka és a munkák túlnyo­mó többsége III. osztályba készül el, amely iparunkba igen nagy hanyatlást hozhat. Szükség volna egy gyakorlati mű­hely felállítására, ahol a tanulni vá­gyó utánpótlás magát iparunkban to­vábbképezhetne. Kérem a mélyen tisztelt urakat, bőgj" az elérkezett új munkaévlien támogassanak minket úgy, mint az elmúlt esztendőben, mert munkánk csak az önök támogatásával hozhat ^valami eredményt és ipa­runkba az annyira várt javulást. Rácz József alelnök szintén hálás szívvel köszönte meg az üdvözléseket. Mint a bedolgozó kisiparosság képvi­selője, az elnöki székben úgyérzi min­dig igazságos volt, mert az érdekeket az igazsággal összhangba tudta hozni. Sajnálattal hallotta már több esetben, hogy sokan azt gondolják, hogy az ipartestületen belül a tanoncok, segé­dek, kisiparosok ügyeinek elintézésé­nél a szabómesterek hátrányban van­nak Ez nem áll fenn. Mbit alelnök csak azt kereste, kinek az oldalán van az igazság. Hogy ezt a szolgálatát hogyan látta el, erre legjobb bizonyí­ték az a 18 éves alelnöki múlt, mely mögötte áll és mely idő alatt munká­jára soha panasz néni volt. Az ipartes­tület az elmúlt évben rendkívül nehéz helyzetben volt a minimális munka- bérrendelet bevezetésénél, hála Isten azonban, sikerült nagy körültekintés­sel, mégnagyobb szeretettel és okos előrelátással a rendelet érvényének zökkenő nélkül eleget tenni. SINGER varrógép rég bevált jó minő­ségben a szabóipar részére. Legmesszebbmenő fizetési megkönnyí­tések Csekély havi részletek. FIÓKOK MINDENÜTT. SINGER varrógép r.-t. Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, IV. REÁLTANODA-U. 16 Telefon: 1—851—24. Lapvezér: NÉMETH GYULA ipt. elnök, tőnrh. bút. tag Szerkeszti: KISS LÁSZLÓ ipt. főjegyző

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék