Férfiszabók Közlönye, 1939 (10. évfolyam, 1-12. szám)

1939. február / 2. szám

2 szám. FÉRFISZABOK KÖZLÖNYE 9. iparlestület felettes hatóságai minta­képül állítanak fel, az elmúlt év folya­mán is folytatta áldásos működését. A beutaltak létszáma 20 volt. Az év folyamán az ápollak közül kettő el­hunyt Felvétel 2 történt. A Szeretet- ház fenntartásával kapcsolatban kö­zölni kell tagjainkkal a következőket: A Szeretetház összes bevételei 7893 pengő 06 f-t tettek ki. Ezek részben adományokból, részben a Szeretetház állal termelt állati és növényi élelmi­szerek felértékeléséből, részben alapít­ványi ház jövedelméből adódtak. A Szeretetház kiadásai viszont 9190 P 90 f-t tettek ki. Ebbe a kiadásba a Szere- tetházzal kapcsolatos műiden néven ne­vezendő költséget beszámítottunk. Te­hát a Szeretetház tényleges 1 évi fenn­tartási költsége 1.297 P 87 f-t telt lei. Érdekes megemlíteni, hogy a Szeretet- ház 20 ápoltjára elosztva a tényleges költségeket, egy-egy főre esik eltartási költségként 1 évre 03 P 88 f, egv napra pedig 17>/s fittér. Érdeklődtünk ! egy másik fővárosi ipartestülel által I fenntartott Szeretetház ily adatai iránt, j Megállapítottuk, hogy ennél a Szeretet- háznál egy ápolt eltartása egy évben, j szemben a mi 65 P 70 fillérünkkel, 311 P 28 fillérbe kerül. A Szeretetház felügyelőbizottsága, a Szeretetházat a helyszínén állandóan ellenőrizte. Havonta üléseket tartott s a teendőket ezen beszélte meg. Jelentésé­ből vettük tudomásul, hogy a Szeretet- j ház ápoltjai magaviseleté miatt érdem- J beni panasz nem merült fel, egészségi j állapotuk is megfelelő volt. A Szeretetház ápoltjai részére kará­csony alkalmával ünnepélyes kará­csony-estet rendeztünk, melyen Szere- telházunk vendégei, barátai szép szám­mal vettek részt. Ugyanekkor osztot­tuk szét azokat az értékes ruha- és élelmiszeradományokai, melyet tag­jaink, a Szeretetház barátai, az ápol­taknak juttattak. Ezért a nemes ado­mányokért ezúttal is köszönetünket tol­mácsoljuk. X8I. Az ipartestület belélete Az ipartestületi vezetésben változás állott be, amennyiben egyik alelnöki tisztségre a közgyűlés Prokopecz Já­nost választotta meg. A választást meg­előző szokásos agitációs hullámok le- csii lapuitával az iparlestület beléleté- ben újból megindult a termelő munka. Azon értékes munkálkodás, mely ipar­testületünket naggyá és hatalmassá telte. Hozzájárult ehhez az is, hogy a szabóipari szabad érdekképviseletek, u. m.: a Szabómesterek Orsz. Szövetsége, a Keresztény Iparosok Orsz. Szövet­sége Szabó Szakosztálya, a Baross Szö­vetség szabóosztálya, a Férfiszabó Munkaadók Egyesülete mint munkaadó és az Egyesült Szabóiparosok Köre, mint a bedolgozó kisiparosság érdek- képviselete harmónilcusan működött együtt az iparteslüietlel és igyekeztek minél többet, szebbet és jobbat, a bu­dapesti szabómesterek javára kimun­kálni. Az elmúlt év folyamán Budapest Szé­kesfőváros Polgármestere mint az ipar- testület felügyeleti hatósága, két alka­lommal is tartott minden részletre ki­terjedő alapos irodavizsgálatot. Ezen alkalmakkor példás és dicsérendő ren­del talált. Az elmúlt év folyamán Európa és a tengerentúl kézművesiparosai Berlin­ben kézművesipari kiállítást és mester­versenyt rendezlek. Ezen a kiállításon, illetve mesterversenyen résztvett Ha- nálc Mihály, Fülöp András, Fülöp Gyu­la, Tenczer László, Orlovszky Andor, Márta Sándor, Bodonyi János, Csudái Pál, Mohácsi Pál és Hajba László férfiszabómesterek. Az általuk kiállí­tott legfinomabb utcai és szalónruhák a kiállításon közfeltünést keltettek és kitüntetésben részesültek. Ez a kiállítás a magjai- élniakarás, a magyar tudás és a magyar szorgalom jelképe volt és megcsonkított országunkat a világ kéz­művesiparosai között is az elsők közé sorolta. Hála és köszönet illeti ezeket az ön­zetlen kartársakat, mert a kiállításon történt részvételükkel bizony elég sú­lyos anyagi áldozatot vállaltak. Az értelmességi törvény végrehajtása során az ipartestület is megtette a kellő bejelentéseket. Egyben hivatalos lapja utján felhívta tagjai figyelmét, hogy a rendeletnek minden körülmények kö­zött tegyenek eleget. A Budapesti Kereskedelmi és Ipar­kamara azokat az ipartestületeket, me­lyek 50 éves eredményes munkálkodást fejtettek ki,, emlékplakettel tüntette ki. Többek között ily kitüntetést nyert ipartestülelünk is. A debreceni országos iparoskongresz- szus az ipari közélet terén kifejtett értékes munkásságáért, az ipar nívójá­nak fejlesztéséért és az iparos után­képzésben kimutatott nagyértékíí mun­kálkodásáért Harcsa Béla, Theisz Dá­niel, Schultz Károly, Tenczer László és Bertalan Imre tagjainkat tüntette k^ Magas kitüntetésben részesült Bálint Menyhért fér.iszabómester szakoktató, amennyiben az Iparügyi Miniszter úr az ipari oktatás terén 40 éven át ki­fejtett értékes munkálkodásáért, szak­írói működéséért és szakoktatói tény­kedéséért legfelsőbb elismerésben ré­szesítette. igyekeztünk erkölcsi és anyagi támo­gatással az iparossegédek nevelésével foglalkozó kiiünő Országos Kalholikus Legéyegylet, valamint az értékes Pro­testáns Iparoskpéző Egyletet támogat­ni és mindkettő vezetőségében kikül­dötteink utján azok nehéz munkájához sikeresen hozzájárulni. Az ipartestület tagjai közül többen vanhak olyanok, kik a közéletben is értékes és tiszteletreméltó pozíciót vív­tak ki maguknak. Ezek a vezérek köz­életi tisztségüket is arra használták fel, hogy az ipartestület tagjainak mi­nél több értékes szolgálatot teljesít­senek. így meg kell említeni' Müller Antal orsz. gyűl. képviselő diszelnö- künket, Németh Gyula kamarai tag el­nökünket, Vitéz Aladár előljárósági ta­gunkat és Krónberg József férfiszabó­mester ipartestületi tagot, kik a székes­főváros törvényhatóságában igyekeztek tagjaink javára munkálkodni. Meg kell emlékeznünk Rácz József alelnökünk- ről, ki mint a Szabóiparosok Hitel­és Termelőszövetkezete kitűnő elnöke szolgálta tagjaink javát. Az elmúlt év folyamán az ipartestü­let különböző szervei 264 ülést tar­tottak. Az ülések ily magas száma ás azt bizonyítja, hogy az ipartestület kü­lönböző alkotmányos szervei szorgal­masan munkálják a férfiszabóiparosság sorsát. I ; Mélyen tisztelt Közgyűlés! Az ipar­testület elöljárósága az eddig elmon­dottakkal befejezte az 1938. évben ki­fejtett munkálkodásáról szóló beszámo­lóját. Az év összes történéseit, jelenté­sünkben természetszerűleg mind nem sorakoztathattuk fel, de erre nincs szükség, mert hiszen azokról hivata­los közlönyünk utján tagjaink min­dig kellő időben tájékozódhattak. Az j a szellem, mely az ipartestület veze­tőségét már hosszú évek óta áthatja, volt vezérlő csillagunk az elmúlt év­ben is. Nem lankadt bennünk iparos­társaink ügyes-bajos dolgai iránti sze­letet és buzgalom sem. Nagy súlyt helyeztünk arra is, hogy az ipartestülelUU egyetlen egy tag, vagy segéd, avagy tanonc sem távoz­zon azzal az érzéssel, hogy ott őt nem a legnagyobb szeretettel és rajta való segitenivágyással fogadták. Mielőtt jelentésünk befejezéséül elő­tárnék az iparlestület jegyzői irodá­jának működéséről számot adó sta­tisztikai adatainkat, értékelnünk kell azt a hatalmas munkát is, melyet a jegyzői iroda tisztviselői és alkalma­zottai az ipartestület tagjai javára és érdekében végeztek. A testületi Munkaközvetítő Hivatalnál: segéd munkaalkalmat keresett 2761 segéd munkát kapott 2600 munkahely nélkül maradt segédek száma 161 A Békéltető Bizottság előtt: Panaszt előterjesztettek 250, ebből elnöki békéltetésen a felek ki­békültek 140 esetben. A békéltető bizottság érdembeni tár­gyalása alá került 110 panasz. A panasz tárgya volt munkabér és felmondási időre járó követelés 207, tanoncügyben 43, A békéltetőbizottság tárgyalt 110 ügyet: munkabérügyben 81 és tanoncügy­ben 29 esetben. A felek megegyeztek 16, a panaszlottat fizetésre kötelezték 43, a szerződést felbontották 19, panaszt elutasítottak 21, panaszos panaszát visszavonta 14 esetben. A biróság elé került 7 panasz. Az ipartestület egyék statisztikai adatai: Tagok létszáma 1938. évi január hó 1-én 3342. Uj tag jelentkezeti 1938. év folya­mán 174. 1938. év folyamán tagot töröltünk 120. Tagok száma 1938. év december hó 31-én 3396. Lajstromozott tanoncok száma 1938. január 1-én 920. Tanoncszerződést kötöttünk 1938. év folyamán 446. Tanviszony megszűnt 1938. év folya­mán 412. Lajstromozott tanoncok száma 1938. évi december 31-én 974. Nyilvántartott segédek száma 1938. január 1-én 31902. Az év folyamán nyilvántartásba vet­tünk 344. Nyilvántartott segédek száma 1938, év december 31-én 32246. Jogosulatlan iparűzésért feljelentést tettünk 126 esetben. Rendőri büntető biróság marasztaló Ítéletet hozott 63 esetben. Felmentő ítéletet hozott 13 esetben. Elintézés alatt áll 50 feljelentés. Munkakönyvét kiadtunk 500 esetben. Segédlevelet kiállító ttunk 314 esetben. Munkaviszonyt Iá Hámoztunk 14530 esetben. Ülést tartottunk 264-et. Ebből számvizsgálóbizottsági ülést 12-t. Ipartestületi Szék 4, a Szeretetház fetügyelőbizottsága 16 esetben tartott ülést. Különböző bizottsági ülést 96-oí. Elnöki értekezletet 52-t. Előljárósági ülést 10-et. Rendkívüli előljárósági ülést 2-t. Ülésen, ünnepélyen, ankéton, kon­gresszuson résztvettünk 74 esetben. Rendes közgyűlést tartottunk 1-et, rendkívülit 1-et. Memorandumot, emlékiratot előter- lyeszletlünk 206-t. Kezelt és elintézett ügyiratok száma 3969 drb. Levelet, levelező’apot, nyomtatványt eiküldtünk 6518 drb-ot. Hivatalos lapot (Férfiszabók Közlö­nyét) elküldöttünk 63000 drb-ot. Beszélő tanúbizonyságai ezek a szá­mok annak a munkának, mellyel az ipartestület jegyzői irodája érdemes tisztviselői köle'.ességükntík nemcsak pontosan, de szeretettel is tettek eleget. Jelentésünk befejezése előtt szomorú kötelességet kell teljesítenünk akkor, amidőn megemlékezünk azokról a kar- lársakrói, kiket az elmúlt év folyamán a sors könyörtelen keze tőlünk elra­gadott. így eltemettük az ipartestületi széle igen érdemes alelnökét, Szeme- rédy Kálmánt, az ipartestületi szék egyik legértékesebb munkását Foyta Mihályt, továbbá id. Arnolt János, Grosz Ábrahám, Rácz Fodor Géza, Takács János, Szarajlin Vukasin, Si­mon Ferenc, Schiert István, Szőllősi Mihály, Potzmann Antal érdemes ipar- testületi tagokat. Megemlékezünk még dr. Abónyi Ti­bor iparhatósági biztosunkról, ki 15 éven keresztül fejteit ki körünkben igen értékes munkálkodást, s akit a sors könyörtelen keze, a ánylag fiatalon 50 éves korában elragadott közülünk. Dr. Abonyí Tibor ipa-hatósági biz­tos halálával az iparhalósági biztosi teendők ellátásával, Budapest székes- főváros polgármestere dr. Meszler László székesíőv. foga'mazó urat bízta meg. Az uj iparhatósági biztosunk, ki az elmúlt év folyamán hivatását köz- megelégedésre töltötte be, biztató Ígé­ret számunkra, hogy széles látókörű tudását, tárgyi agos igazságát és ipa­rosaink iránt tanúsított nagy jóindu­latát továbbra is rendelkezésünkre bo­csátja. Mélyen tisztelt Közgyűlés! A Szent István munkaesztendőben kifejtett ténykedéseinkről szó’ó beszámolónkat ezennel befejeztük. Kérjük a mélyen tisztelt Közgyü ést, méltóztassék jelen­tésünket igazságos kritikával illetni. Méllóztassék az adott helyzettel szá­molva jelentésünket oly szeretettel venni és bírálni, mint aminővel mi | a kartársaink ügyes-bajos dolgait meg- ! oldani igyekeztünk. Méitóztassék be- ! számolónkat tudomásul véve, az elnök- I ségnek, az elöljáróságnak, valamint a pénzlámoknak a felmentvényt meg­adni. Kelt Budapesten, az ipartestület elöl­járósága által 1939. évi január hó 17-én megtartott ülésén. Kiss László s. k. Németh Gyula s. k. főjegyző. elnök, trvhat. bizottsági és kamarai tag. Haláleset. Súlyos gyász érte Al­in á s s y Andrást, elöljáróságunk régi érdemes, kipróbált tagját: fe­lesége, született Kiss Te­réz elhunytával. Almássy András elöljárósági tagunk 39 évi boldog há­zasság után vesztette el élete párját. Almássy .András elöljárósági tagunknak a férfiszabóiparosság és tájiunk nevé­ben őszinte részvétünket és együttérzé­sünket tolmácsoljuk. Almássy András- nét utolsó útjára a kartársak és a jó­ismerősök nagy tömege kisérte el. náray Náray Ferenc férfiszabómes­ter 55 éves korában, boldog házassá­gának 28-ik évében, rövid szenvedés után elhunyt. Náray Ferenc a férfi- szábóipamak egyik legértékesebb űzője volt. Kedves modorával, jóindulatú ténykedéseivel, kartársak igaz meg­becsülését vívta ki magának. Az öz­vegynek és a gyászbaborult családnak őszinte részvétünket tolmácsolj uk. Szabó Alajos Árpád férfiszabómes­ter 39 éves korában elhunyt. A gyász­baborult özvegynek és a családnak őszinte részvétünket küldjük. Markó Mária Erzsébet, Markó Fe­renc férfiszabómester leánya 25 éves korában hosszú- szenvedés után el­hunyt A gyászbaborult szabómester­nek és nejiének őszinte részvétünket fejezzük ki.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék