Iparügyek, 1887 (1. évfolyam, 1-24. szám)

Az „IPARÜGYEK I. évfolyamának tartalomjegyzéke. Szám. Kassa, Arad, Sopron ...........................................9.—10. Bu dapest, Kolozsvár, Sopron, Arad .... 12. Kassa, Kolozsvár, Arad, Miskolcz. Budapest . 18.—19. Budapest, Arad, Pécs........................................... 23. Ké t nyilatkozat...................................................... 23. I pariról ü leli Értesítő. Nagyvárad ............................................................ 3. Mak ó. Parajd...................................................... 4. Miskolcz. Sz.-Fehérvár. Arad. Szolnok. Félegy­háza. Nagyvárad.................................................. 5. Budapest. N.-Károly. K.-Szt.-Miklós. Arad. Fél­egyháza. B.-Csaba. Szolnok.............................. 6. Az aradi ipartestület határozati javaslata a .se­gélypénztárak tárgyában..........................................7.-8. A szolnoki ipartestület "határozati javaslata a nyersanyag- és raktárszövetkezet tárgyában . 7. —8. A n.-kanizsai ipartestület határozati javaslata a vasárnapi munkaszünet tárgyában . . . 7.-8. Az orsz. ipartestületi értekezlet elé terjesztett ipartestületi indítványok: Arad. B.-Csaba. Kassa. Orosháza. Szabadka. Versecz. Zsom­bolya. Rozsnyó. S.-A.-Ujhely. Pápa. Ada. Kisújszállás. Steierlak-Anina...................................7.-8. Bu dapest. Szeged. Miskolcz........................................7.-8. Budapest. N.-Károly. Orosháza. Keszthely. Szolnok...............................................................9.—10. Na gyvárad. Esztergom. N.-Károly. N.-Becske­rek. Szatmár. Orosháza. Losoncz.................... II. Na gyvárad. Tata. Kecskemét. Szentes. B.-Csaba. Budapest. B.-Gyarmat......................................... 12. Sz eged. Vácz.............................................................. 13. Arad. Budapest. Miskolcz. Makó. Vácz. B. Gyarmat. B.-Csaba...........................................10.—17. Orsz. borbély- és fodrász-értekezlet 16. 17,. 18.—19. Budapest. Makó. Orosháza. Miskolcz. Komárom. 18. -19. Esztergom. Vácz. Budapest.. Losoncz. Szat­már. Félegyháza. Miskolcz................................20.—21. Zo rnbor. Szentes. Békés. Újpest...................... 22. Losoncz. Szeged, Budapest. Pécs. Topolya. . 23. N.-Kőrös. Miskolcz. Topolya................................. 24. Ip ariskolai ügyek. A takarékosság az ipariskolában...................5., 7.—8. Ta nonczmunka kiállítások : M.-Vásárhelv. H.­M.-Vásárhely. Pancsöva................................ 11. Ta nonczmunka kiállítások ; Kecskemét, Zilah. Szentes. Szatmár. Eger...................................... t3. Tanonczmunka kiállítások Budapesten. . . . 14.—15. A m. kir. iparművészeti tanoda és a főv. fel­sőbb iparrajziskola kiállításai...........................14.—15. Budapest. Szentes. Szolnok. Arad. Orosháza. Újvidék. S.-Szt.-György. Jolsva. N.-Várad. Kalocsa. Hosszufalu. Komárom. Miskolcz. Battonya................................................................16.-17. Is kolatakarékpénztárak. Állami középipartano­da Kolozsvárit. Brassói fa-ipariskola. Baranya- Mágocs. Békésmegyei ipariskolák. K.-Vásár­hely. Arad. Rozsnyó. H.-M. Vásárhely. Pan­kota. Brassó..........................................................18.—19. Alsófoku ipariskolák szervezése a megyékben. Techn. iparmuzeum. A budapesti czipészek szakiskolája. Iskolatakarékpénztárak. Mágócs. Orosháza. Miskolcz ..............................................20. -21. Ve gyes közlemények........................................... 24. Ki állitAgok. Deés. Paris. München. Stuttgart.......................... 3. N.-S zt-Miklós. Szombathely. Bareellona. Ker­tészeti Kiállítás. Paris. Berlin. Stockholm. Bern. Manchester. Brüssel. Sanghai. ... 4. Losoncz: Iparos ifjúsági munkakiállitás. . . 7—8. N.-Szt.-Miklós. Palánka. S.-Sz.-György. Antwer­pen. Florencz.......................................................9.—10. Pa lánka. N.-Szt.-Miklós. T.-Szt.-Márton. Krakkó. Bareellona. Melbourne. Amsterdam. Milánó. 11. Temesvár. Palánka. N.-Szt.-Miklós. S.-Szt.- György. Bées.Washington. Berlin. Melbourne. Havre. Lissabon. Lipcse. Boroszló. Würzburg. 12. Német-Palánka. Nagyszeben. Deés. Bregenz. Bécs. London. München. Wiesbaden. . . 13. Deés. Páris. Glasgow. Brüssel. Gharkov. Kop­penhága. . . , . . . :V-. . , . 14.—15. Pécs. Temesvár. Deés. S.-Szt.-György, -Zilah. Ungvár. Miskolcz. N.-Várad. Szombathely. T.-Komlós. Brüssel. München. Berlin. Bar­eellona. Turin. Gera............................................16.-17­S.-Szt.-György. Deés. N.-Várad. N.-Szeben Bu­dapest. Sz.-Fehérvár. Glasgow. Páris. Szt.- Pélervár. Bregenz. Karlsruhe. Düsseldorf. . 18. 19. Krakkó. Szombathely. Temesvár. Medgves. Pécs..........................................................................20.-21. Kr akkó. Bareellona. Bécs...................................... 22. Bé cs. Bologna........................................................... 23. Országos szerszám-kiállítás................................ 24. Vé leményadások. 1. Lehet-e az iparczikkekkel való kereskedést korlátozni?...........................................................7. .8, 2. G épkezelők vállalhatnak-e külső javító mun­kákat ?................................................ . . _. 7.—8. 3. H a a felszabadult tanoncz vidéken áll mun­kába és nem is helybeli illetőségű, mely hatóság állítja ki a munkakönyvét ? . . . 7.-8. Szám. 4. Ha egy mészáros az elhalt szabómester öz­vegyétől az üzletet átveszi, tartozik-e"’a sza­bómesterség önálló gyakorlására a képesí­tést igazolni? ...................................... . 7.—8. 5. Mennyiben esnek a női szabó-munkával foglalkozók az ipartörvény rendelkezései alá? 7.—8. 6. Lehet-e és hol hazai ajtó- és ablak-rézönt­vényeket beszerezni?......................................7.-8. 7. Szilágy-Somlyó város tanácsának sérelmes végzése................................................................18.—19. 8. M i értendő .megrendelések gyűjtése“ alatt? 18.—19. 9. Lehet-e egy vasúti gépjavító műhelynek ma­gánfelektől a géplakatos-ipar körébe tartozó munkákat vállalni?...........................................20.—21, 10 . Menyiben esik a festő áruk-gyűjtése az 50. §. rendelkezései alá?................................20.—21. 11. Mely iparágak gyakorolhatók a íegvhá­zakban? ........................................................... , 22. 12. A fodrász és parókakészitö egy és ugyan­azon iparághoz tartozónak t.ekintendő-e?’. . 22. 13. Tartoznak-e gyárban alkalmazott 12 15 éves leányok munkakönyvét váltani? . . 22. 14. Kötelezhetök-e a molnárok és takácsok az ipartestületbe való belépésre ?...................... 22. 15. Vállalhatnak-e a felvidéki üveges házaló tótok ónálló épületmunkákat és bérelhetnek-e üzlethelyiséget ?................................................ 22. 16. Van-e joga a bádogos iparosnak vízveze­téki s egyéb u. n. montírozó munkákat kü­lön iparjogositvány nélkül végezni? . . . 23. 17. Szabad-e a rövidáru kereskedőnek ,keztylí­ra k tár “ felírással czimtáblát kifüggeszteni? 23. 18. Van-e joguk a nagykorú örökösöknek az átvett kereskedést külön igazolvány nélkül folytatni?................................................ 23. 19. Van-e jogorvoslat a Ill-ad fokon hozott iparhatósági Ítélet ellen?................................ 23. 20 . Lehet-e több szomszédközségbeli iparosok­nak közös ipartestületet alakítani? .... 23. 21. A fióküzlet megállapitja-e a jogot a heti­vásár személyes látogatására?...................... 24. 22. Tégla- és cserépgyár felállítása iparjog nélkül 24. 23. A kétharmad többség hiányában mily mó­dozatok mellett alakítható meg az ipartes­tület ?................................................................. 24. 24. Lehet-e tanítókat az iskolai szerek ipar­szerű elárusitásától eltiltani? . . , . . 24. 25. A lokomobil- és cséplőgép-kezelők tanfo­lyamába való beiratkozás feltételei. . . . 24, 26. A fióktelepnek mik a hetivásár-látogatásra jogosító törvényes kellékei? ...................... 24. 27. Lehet-e az iparhatósági biztos által kisza­bott birság ellen felebbezni ?...................... 24. Szsillitstsi ügyek. Budapest. Kassa. Nyíregyháza. Nagyvárad . . I .—2. A magyar államvasutak által ajánlattételre fel­hívott összes ezégek jegyzéke ...................... 3. A h adsereg lábbeli- és ruházati egységárai. . 4. A népfelkelési szükségletek beszerzése. 6., 7/8., 9/10., 11. Árlejtés a techn. iparmuzeum és a közép-ipar­iskola építkezéseinél szükségelt munkákra . 11. Beérkezett ajánlatok a csendörségi szükségle­tek szállítására................................................14.—15. Mi niszteri leirat a honvédség bőrnemü szükség­leteinek szállítása tárgyában...........................16.—17. Szállítási kiírások. (Közös hadügyminisztérium. Dohányjövedéki igazgatóság. Fővárosi víz­vezeték. Orsz. tébolyda. Közi. minisztérium.) 23. Központi posta- és távirdahivatal...................... 24. Ipartelepek és műhelyek ismertetése. Marek Nándor, Apatin. Döntő István, Szabadka. Szalády Antal, Budapest................................20.—21. Kü hmayer F. és Társa, Pozsony. Kanczer Kál­mán, Budapest. Pálffy testvérek, Szeged. . 22. Dunkel V. K., Kassa. Megyelka József, H.-M.- Vásárhely. Tillschneider Antal, Temesvár. 23. Pfilf Andor, Veszprém. Kattler Bernát, Buda­pest. Németh Gyula, Debreczen...................... 24. Tf trcza. Egy Prolog. (Gelléri Mór,)................................1.—2. A kenyérkereset Magyarországon. (Dr. Dob- ránszky Péter.) ................................................ 4. Ké zügyességi oktatás. (Melha-Szaák Lujza.) . 6. A párizsi világbazárok. (Német Pál.) . . . 7.—8. Kongresszusi karczolatok ................................9—10. A G anz-gyár megalapítója. (Gelléri Mór.) . . 11. Losonczon. (Gelléri Mór.) ....... 13. A régi ezéhek életéből. (Findura Imre.) 14.—15., 16.—17.. 20.—21., 22. Egy kihagyott .úttörő“......................................14.—15. Ó-kori ipar. (Súly László)................................16.—17. Ip arosok délmagyarországi körútja. (Dr. Kom- lódy Gyula.)......................................................18.—19. Elnöki gárda: ifj. Kristyóry János (Arad), Dorn Jakab (Temesvár), Zitterbarth Károly (Bu­dapest), Pázmán Péter (Mezőtúr), Dóczy Fe- rencz (Esztergom), Elischer Henrik (Kassa), Dobozy János (Mező-Berény) Madarv Gábor (Budapest), Szekerka Ignácz (Karánsebes), Korossy János (B.-Csaba)........................... 22. 23. 24­.I parügyi krónika“ és „Szemelvények“ minden számban. Czikkek. Szám. Programm helyett................................................1.—2. A kétéves ipartörvény...........................................1.—2. El ejtett kamarai reform......................................1.—2. A szegedi javaslatok (I. II.)...........................1.—2., 3. A kiállítás erkölcsi zárszámadása...................... 3. A volt miniszter. — Egy felirat.......................... 3. Az e lső hazai termelő szövetkezetek .... 4. A hadfelszerelési szükségletek (I. Közös hadse­reg. II. Honvédség.)........................................... 4, 5. Vigyázzunk................................................................. 5. A keleti határról (Kézdi.)................................ (i. A fegyenczipar ügyéhez...................................... 0. Or sz. ipartestületi értekezlet................................7.—8. Ip artestületi szövetség és központi ipartanács. 7.—8. Eredmények és tanulságok................................9.—10. A sajtó és az orsz. értekezlet...........................0.—10. Ki állítási epidémia................................................ 11. A s egélyezés kérdése a kézműiparban ... 11. A Bernfeld-féle szerződés felmondása ... 12. Kereskedelmi muzeum...................................... 12. Választási mozgalmak és iparügyek .... 13. , A cserben hagyott ipartestületek......................14.— 15. Orsz. iparos segély- és nyugdíj-szövetség . 14.—lö. A rosszul informált miniszter...........................16.—17. Szövetkezeti ámítás vagy önámitás .... 10. 17. Az iparosok hálája................................................18.—Ifi. A hároméves ipartörvény.................................20. 21. Az újjá alakított keresk. és iparkamarák . . 22. A munkaadó felelőssége...................................... 22. A kávésok sérelme . . . •. . . . 22. A fővárosi kamarai választások 23. Gyalu helyett revolver ...................................... 23. A magyar delegáczió a magyar iparért . . . 23. Az ipartestületek függő kérdései...................... 24. Ismertetések, jelentések, kimutatások s. t. b. Iparügyi budget 1887-re......................................1. 2. Mit ígérnek a székely iparosoknak? .... 1.—2. Iparosgyülések külföldön................................1.—2. j A hazai ruházati ipar helyzete. . . 1.—2., 3., 4., 5. Kiállítási zárszámadások...................................... 3. ; A hazai vasutak anyag- és leltár-szükséglete . 3. ; A békéltető bizottságok ügyköréből .... 3. Egy derék munkásegylet...................................... 3. | A budai ipartestületi kirendeltség .... 4. j A vámháború és Brassó............................. §, j A n épfelkelési szükségletek beszerzése. 6.. 7 8., !) 10., 11. Az országos ipartestületi értekezlet .... 4., 6. Hazai művirággyártás.......................................... ft. .1 Hi vatalos nyilatkozat a népfelkelési felszerelé­sek tárgyában ................................................7.—8. Az orsz. értekezletre bejelentett testületi kép­viselők névjegyzéke ...........................7.—8., 9.—10. Má rmarosi iparviszonyok......................................9.—10. Az ipartestületek által nyilvántartott mesterek, segédek és tanonezok létszáma .... 9.—10. Az államtitkár az ipartörvényről.....................9.—10. Az orsz. ipartestületi értekezlet tárgyalási nap­lója (márcz. 25., 26., 27.)........................... 9.—10. Ip arérdekű bírósági döntvények...................... 11. Egy miniszteri rendelet...................................... 12. Losonczi vándorgyűlés és munkakiállitás . .12.. 13. Iparosifjusági ügyek. (N.-Károly. N.-Várad. Szeged, Losoncz, Arad, Budapest.) . . .12.. 23. Az orsz. ipartestületi értekezlet határozatainak végrehajtása...................................................... 13. Keresk. muzeum...........................14. 15.. 16.—17. A magyar ipar úttörői.....................................14.—15. Még e gy programmbeszéd................................14.—15. A f öv. Iparoskör délmagyarországi kirándulása 16.—17. A székely fővárosból................................16. 17., 23. M.s kolcz—Budapest...........................................Ili.—17. Egy ipartestületi palota......................................20.—21. A németbirodalmi kézművesek kongresszusa 20.—21. Törvény helyett curiai döntvény...................... 22. Revolveres kiviteli társaság és iparlap ... 22. Magyarország a párizsi világkiállításon ... 22. Iparügyi államköltségvetés az 1888. évre . . 23. A központi bizottság teljes ülésének tárgya­lásai (nov. 27.)................................................ 24. Az iparoktatás Osztrák-Lengyelországban . . 24. Szabályzatok, programmok. Az orsz. értekezlet munkaprogrammja ... 1. 2. Az orsz. iparos segély- és nyugdíj szövetkezet tervezete..................................................... . 1.—2. : A vas- és fémiparosok nyersanyag- és raktár­szövetkezetének alapszabály-tervezete. . 1.—2., 3. A szolnoki ipartestület bőr-anyagraktárának szabályzata................................................1.—2., 4., 5. Or sz. szövetségi alapszabálytervezet 1874. évből 7.-8. Szabályrendelet a békésmegyei vásári rendtar­tás tárgyában ................................................ 11. A munkaadók felelőssége Belgiumban ... 12. Utasítás a gyárak megvizsgálásával megbizott uj közegek (gyárfelűgyelök) részére . . . 14.—15. Budapesti lakatos ipartestület műhelyrendje . 18.—19. Az iparkamarákból. Budapesti kamarai iparos bel-tagok 1868—1887. 1.—2. Budapest, Fiume, Kolozsvár........................... 4. Bu dapest..................................................................... 5. l

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék