Közgazdasági és Közlekedési Tudósító, 1935 (8. évfolyam, 1-26. szám)

1935-01-02 / 1. szám

► A lapot alapította: DR. HOMOWNAY TIVADAR országgyűlési képviselő Felelős szerkesztő: DB. BEBÉJÍYI SÁYDOB Megjeleni! .sitiden második szerdán Banktis ,ú és Idegenforgalmi mellékletek Ä magyar posta az 1934. évben irta: Szalay Gábor báró államtitkár, a m. klr. posta vezérigazgatója Ha most, az év vége felé a magyar posta idei működésére visz- szaíekintünk, elmond­hatjuk, hogy — habár az igen nehéz viszo­nyok a posta költség- vetésének szűkresza- bott voltában kelle­metlenül éreztetik is hatásukat, — megtör­tént minden, nemcsak a mindennapi szolgá- Báró Szalay Gábor latnak kifogástalan ellátása tekintetében — szem előtt tartva a posta három főkövetelményét: a gyorsaságot, a pontos­ságot és a megbízhatóságot, hanem emellett javítások és újítások is történtek avégből, hogy a szolgálat még tökéletesebbé váljék és a ma kívánható színvonalon ma­radjon. A jelentősebb s a közönséget is érdeklő változások közül alább ismertetek egynéhá­nyat. Egynéhány új postahivatal és postaügy­nökség létesítésén kívül a hétvégi üdülő kö­zönségre gondolva, a posta azokon a helye­ken, melyeket a kirándulók tömegesen ke­resnek fel, a kézbesítési szolgálatot kiter­jesztette, tökéletesítette és egyben a kézbe­sítőket közönséges levelek átvételével és ér­tékcikkek árusításával is megbízta. Az idegenforgalom emelése érdekében azokon a nyaralóhelyeken, ahol külföldiek nagyobb számban tartózkodnak, elvállalta egyes uta­zási vállalatok által kibocsátott utazási oengőcsekkek beváltását. A magyar gyümölcs belföldi értékesíté­sének előmozdítása érdekében bevezetett „filléres“ csomagforgalmat a posta ebben az évben állandósította és az 50 százalékos szál­lítási díjkedvezményt a filléres csomagok házhozkézbesítési díjaira is kiterjesztette. Budapesten és vidéken egyaránt csomag- házhozkézbesítési díjátalányt rendszeresített. >» Ezzel azok a vállalatok, melyeknek címére havonta nagyszámban érkeznek csomagok, a házhozkézbesítési díjakban számottevő meg­takarítást érhetnek el. A távíróforgalom nálunk, épúgv mint világszerte, visszafeilődik; lassan kiszorítja a telefon, amelynek előnye, hogy a felhívó a felhívottól mindjárt választ is kaphat. A te­lefon mellett ennek dacára a távírónál is igvekeztünk könnyítéseket bevezetni. A sürgős távirat díját a háromszorosról a két­szeresre mérsékeltük, „táviratnyomtatvány“ címen új olcsó díjtételű táviratfait létesítet­tünk, amelyet a kereskedők főleg reklámcé­lokra fognak előnyösen használhatni és lehe­tővé tettük az utazóközönségnek, hogy táv­iratait gyorsvonatokon is feladhassa. A táviratok gyorsabb és közvetlenebb ! továbbítása érdekében Székesfehérvárott és Tárnokon üzembehelyeztük a rövidhullámú rádióadó- és vevőberendezéseket, amelyek főleg az amerikai és távoli transkontinentális táviratok forgalmának lebonyolítására szol­gálnak. A telefonszolgálatban jelentősebb újítá­sokról adhatok számot. A telefonbelépési díjat mérsékeltük Bu­dapesten és környékén 120, illetve 96 pengő­ről 20 pengőre, a vidéken 40 pengőről 8 pen­gőre és egyéb mellékdíjakat is csökkentet­tünk, ami a telefonelőfizetők számának nö­vekedésére és a forgalom bizonyos megélén­külésére vezetett. A vidéki telefonelőfizető érdekeit szol­gálja az a díjcsökkhintés, amely szerint azokban a vidéki hálózatokban, ahol az elő­fizetők száma 101 és 200 között van, a beszél­getésenként! díjszabás 1934. márciusban átalányrendszerűvé változott s nemrég ez az átalánvdíj is kb. 33 százalékra csökkentetett. Továbbá a 15 km.-es körzetre érvényes ú. n. 0-ás díjövet a járási székhelyeken bevezettük és így újabb Í06 község élvezi e kedvezmé­nyes díjszabást. A kultuszkormány hónapok óta foglalkozik olyan nagyszabású közoktatásügyi reform előkészí­tésével, amely a magyar közoktatásügyi történeté­ben előreláthatóan új fejezetet nyit. A KÖZGAZ­DASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI TUDÓSÍTÓ beavatott helyen szerzett információja szerint Hóman Bálint kultusz- miniszter a közel jövőben törvény javaslatot szán­dékozik a képviselőház elé terjeszteni Magyar- országnak nyolc főigazgatóságra való beosztásáról. A teljesen újonnan megszervezendő főigazgatóságok az eddigi tankerü­leti főigazgatóságok hatáskörén kí­vül egyszersmind másodfokú tanügyi hatóságok is lesznek. Ilyenformán az adminisztratív ügyköröket, amelye­ket eddig a minisztérium kezelt, a főigazgatók kap­ják meg. Minden kérdés az óvódétól fel a közép­iskoláig bezárólag ezeknek a másodfokú tanügyi hatóságoknak hatáskörébe tartozik a jövőben. A főigazgatók, akiket a nyolc kör­zet éíére állítanak, egyetemi tanári rangban lesznek. Szakkörökben remélik, hogy Hóman kultusz­miniszter terve alkalmas lesz a magyar közoktatás­Enalítést érdemel még, hogy a posta az esti 20 és 21 óra között a távbeszélő igény- bevételének lehetőségét az ország egész te­rületén biztosította és azáltal a gyengefor­galmú órákra megállapított kedvezményes díjszabás igénybevételét a kisebb helyeken is lehetővé tette. Végül a lakihegyi hírszóró állomások közül a 20 kw.-os adó átalakíttatott oly­módon, hogy a párhuzamos műsoradás leg­közelebb meg fog kezdődhetni s így a közön­ség a két műsor közül azt hallgathatja, ame­lyik ízlésének jobban mégfelel. Ezenkívül sok más intézkedéssel is töre­kedett a posta különféle szolgálati ágainak javítására. E törekvés fogja a postát a jövő­ben is vezetni, bár, sajnos, a mostani nehéz gazdasági és pénzügyi viszonyok sok szép és üdvös tervnek megvalósítását akadályozzák, vagy legalább is késleltetik. A díjszabások mérséklésének kérdésével is állandóan fog­lalkozik és ha a gazdasági életnek némi fel­lendülésével s az állam pénzügyi helyzetének javulásával arra mód kínálkozik, a posta örömmel fog ily intézkedésekkel közönségé­nek szolgálatára sietni. ügy adminisztrációs nehézségeinek a kiküszöbölé­sére, az iskolák tanulmányi eredményeinek céltu­datos javítására. A reform, amely a felsőbbfokú oktatás kivételével minden egyes közoktatási kér­dést az új főigazgatóságoknak mint másodfokú tanügyi hatóságnak a hatáskörébe utal, bátor elha­tározásra vall, mert hiszen kétségtelenül sok érde­ket érint a nagyjelentőségű újítás. A kultusz- miniszter azonban kizárólag azt a szempontot kí­vánja érvényesíteni, hogy az ügyeket az élettel szorosabb kap­csolatban, a protekció teljes mellő­zésével, fennakadás nélkül intézzék, a minisztérium pedig foglalkozzék olyan irányító és kezdeményező munkával, amelyben eddig az ott összetorlódott, számtalan aprólékos ügy erősen akadályozta. Mint mondottuk, pedagógiai körökben jó ha­tást keltett Hóman kultuszminiszter terve, feltét­len várnak tőle eredményt, aminek természetesen egyik legfőbb kelléke az, hogy a körzetek élére kerülő főigazgatók valóban alkalmas, tetterőn, ki­válóan képzett gyakorlati és elméleti szakemberek legyenek. Természetesen a miniszter harmadfokú hatóság marad, mármint azokban az ügyekben, amelyek harmadfokú eljárást is igényelhetnek. A javaslattervezet részleteit bizalmasan kezelik. ■ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIIBB Híman kultuszminiszter nyolc körzetre osztja Magyarország közoktatásügyét

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék