Magyar Czipész-Ujság, 1893 (2. évfolyam, 7-30. szám)

1893-01-01 / 7. szám

1 Budapest, 1893 Január 1-én. е.лю 7. szám. Felelős szerkesztő: SZENES IZIDOR zerkesztöség és kiadóhivatal: BUDAPEST, Vili., Aggteleki-utcza 16. sz. Kéziratot vissza nem küldünk. N Lapunk azon t. előfizetőit, kiknek előfize­tésük decz. 15-én lejárt, tisztelettel felkérjük, hogy előfizetésüket minél előbb megújítani szíveskedjenek, nehogy a szétküldésben fenn­akadás történjék. Előfizetési árak ; Egy negyedévre .... 1 frt. Félévre ................................2 frt. Egész évre 4 frt. A hadfelszerelés. Nem csekély .aggodalom fogja el miden kis­iparosnak lelkét, midőn látni kénytelen miként súlyosbodik napról-napra helyzete, miként szoriía- tik ki keresete, kenyeréből a nagyipar, a nagy töke által. Sokaktól kikkel e baj fölött vitattunk, hallottuk mondani: Dehát mit csináljunk? Sokkal erősebbek az uralkodó viszonyok nálunknál s igy bele kell nyugodnunk. De t. szaktársaim; az önfentartásí ösztön, mely még áz állatot is zsák­mánya után hajtja, parancsolóan követeli tőlünk, hogy ne engedjük elragadni magunktól ama tért, mely jog és igazság szerint a mienk, melyért pénz és vérünkkel fizetünk meg. Mégegvszer mon­dom, ne engedjük elragadni magunktól ama cse­kély tért, melyet a gépek, nagy töke s nagyipar még nem foglalt el, s melyet mi még betölteni képesek vagyunk. Ne nyugodjunk bele keleties flegmával sorsunkba, hanem küzdjünk férfias bátorsággal önmagunk s családunk fentartásáért. Hadseregünk felszerelésének egyik főténye- zöje kétség kivül a lábbeli, és bizony keserűség­gel telt szívvel kell látnunk, hogy fiaink, testvé­reink, sőt saját magunk is hadi szolgálatunk alkalmával olyan lábbelit vagyunk kényszerítve hordani, melyet nem mi készítünk — kiknek hivatásuk és mesterségük a lábbeli készítés, — hanem dúsgazdag vállalkozók, kiknek gyakran még fogalmuk sincs a bakkancs készítés módjá­ról s kik csak nagy tőkéjük által képesek az anyagot olcsón s nagyban bevásárolni s igy a kész munkát nagy haszon mellet szállítani, Belátva végre a kis ipar támogatásának szükséges voltát a nagy iparral szemben, a m. k. hadügyügyministerium a hadfelszerelési ruházat szállításának egy részét a kisiparosok részére tar­totta fenn. De biz erre rámondhatjuk: «Adtad Uram Isten de nincs benne köszönet», mert a szállítási módozatok olyanok, hogy a kisiparos azokat áthidalhatlan gátnak tekintheti a maga részéről s előbbi mondásunkhoz még hozzáteheti: Nesze semmi fogd meg jól. Mert igaz ugyan hogy Péter vagy Pál szállíthat 500 pár bakkan- csot, de szegény azt sem tudja, hogy hova forduljon a nyers anyag beszerzése végett, nincs módjában, magának azt kellő áron beszerezni, nem tadja pontosan mi a joga mi nem a kész áru beszállításánál, mely minőség felel meg a követelményeknek, úgy hogy csak ritka esetben képes a szállításban részt venni. S ha már egy­szer hozzájutott egy kis iparos a képzelt paradi­csom kerthez, bizony elmegy a kedve másodszor is belemenni és csakhamar ismét át kell enged­nie a tért a hatalmas vállalkozóknak, kik mind­járt ott is teremnek az ott hagyott koncz elra- gactására. Sok példával illusztrálhatnók a hadügymi­niszter urnák a kis ipar ügyefogyottságát e te­kintetben, pedig csak egy kis jóakarattal párosult támogatás, útbaigazítás elegendő volna bennün­ket teljesen képessé tenni az egész honvédséget kifogástalan jó bakancscsal ellátni, mely nekünk tisztességes kenyeret és az államnak hálás pol­gárokat biztosítana. E czélból első sorban módot kellene nyujta- tani a kisiparosoknak, hogy a nyers anyagot ol­csón beszerezhessék, mi másként nem tör­ténhetik mintha azon Összegekből, melyet a törvényhozás a honi ipar támogatására meg­szavazott, azon összegekből, melyek a mi véres verejtékkel keresett filléreinkből adóban össze­gyűlnek, a ministerium egy raktárt állítana fel, mely a bakkancs szállításhoz szükséges nyers­anyagot nagyban s legolcsóbb árban beszerezné és ugyanily árban — vagy nem bánjuk, ha egy kis nyereség mellett is — azt a kis iparosnak ki­szolgálná. Továbbá útbaigazítással szolgálna min­den hozzáforduló pályázónak a kész áru minö­/ Előfizetési d.ij : Negyedévre 1 frt, félévre 2 frt, egész évre 4 frt. Egyes szám 20 kr. Megjelenik minden hó 1-én és 16 én. A MAGYAR LÁBBELI- ÉS Y®!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék