Magyar Festőipar, 1923 (19. évfolyam, 1-12. szám)

1923-01-15 / 1. szám

----— ZQ XIx/ évfolyam. # í ^ * Budapest, 1923. január 15. ű / V ?r 1. szám. MAGYAR FESTŐIPAR ELŐFIZETÉSI ÁRA: Egész évre . . . 120 korona. A budapesti szobafestő, cimfestő, mázoló, aranyozó és fényezők ipartestületének, hitelszövetkezetének, és a bpesti szobafestő és rokonszakmák anyagbeszerző szövetkeze­tének és egyéb szakmai szövetkezeteknek hivatalos lapja. MEGJELENIK MINDEN HÓNAPBAN Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Wesselényi-u. 73. sz. Felelős szerkesztő: LOVÁSZ GYULA. Kiadja: AZ IPARTESTULET Telefon J. 46—15. Fontos érdeke minden ipar- testületi tagnak, hogy ezen az ülésen megjelenjen!! MEGHÍVÓ. A „Budapesti szobafestők és mázolok szövetsége“ 1923. évi január hó 18-án, csü­törtök délután pontosan 5 órakor, az Országos Ipartestület I. em. nagytermében Gróf Zichy Jenő-utca 4. szám. rendkívüli összülésf tart, melyre t. tagtárs urat tisztelettel meg­hívják. TÁRGYSOROZAT: 1. Farkas Elek, igazgató ur előadása, az 1923. január 1-én életbelépett általános kere­seti adóról szóló törvény végrehajtásának az iparosokat érintő rendeletek ismertetése. 2. Dalnoki-Kovács Jenő, főtitkár ur elő­adása. Az index-rendszer ismertetése. Tekintettel a szakmánkat érintő égető nagyfontosságu ügyek tárgyalására, az összes iparosság érdeke és feltétlen kötelessége ezen összülésenrésztvenni Önmagának és iparostársaínak ellen­sége, az a ki távolmarad, Budapest, 1923, január hó. Kartársi üdvözlettel KÜLÖN ÉRTESÍTÉS HELYEIT. Budapesti szobafestők és mázolok szövetsége Budapest, VII , Wesselényi-utca 73. szám. Meghívó. A „Budapesti szobafestők és mázolok szövetsége 1923. évi január hó 28-án, d. e. 10 órakor az ipartestület nagytermében (VII., Wesselényi-utca 73 sz.) rendes évi összíilést tart, melyre a t. tagtárs urat tisztelettel meghívja. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. 1921. és 1922. évi jelentés. 3. Zárszámadások előterjesztése. 4. Fölmentvény iránti intézkedés. 5. 1923. évi költségelőirányzat. 6. A jogtalan iparüzők ellen a kereske­delemügyi miniszternek 1922. november 16-án átadott fölterjesztésünk ismertetése. 7. Tisztujítás: 1 elnök, 2 alelnök, 1 elle­nőr, 1 pénztáros és 10 végrehajtó-bizottsági tag, valamint a választott bíróság választása. 8 Indítványok. (Ezek az összülési napot megelőzőleg 3 nappal a szövetség irodájába benyújtandók.) Budapesten, 1923. január hó. A végrehajtó bizottság nevében: Zombory Elemér Volentik János Zombory Elemér titkár. Volentik János elnök. titkár. elnök. MEGHÍVÓ. A Budapesti Cimfestőmesterek Szövetsége f. év február hó 11-én, d. e, 9 órakor, az Ipartestület helyiségében VII., Wesselényi-utca 73. sz, alatt tartandó IV-lk rendes évi közgyűlésére. NAPIREND: Évi jelentés, Zárszámadás Felmentvény. Indítványok, Tisztujítás. Esetleges indítványok 8 nappal a közgyűlés előtt Írásban az Elnökséghez benyújtandók. Budapest, 1923. január havában. Baron Sándor Kovács Károly titkár. elnök.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék