Magyar Kárpitos Ipar, 1936 (26. évfolyam, 1-24. szám)

1936-01-01 / 1-2. szám

X> ^eomoloflai Ksa/trtrár "ITT *\io3zinhas u I /folyat 8 . -S 936. január 1. 1—2. szám MAGYAR KÁRPITOS ipar A BUDAPESTI KÁRPITOSOK, KÁRPITDISZITŐK, GOMBKÖTŐK, PASZOMÁNYOSOK ÉS PAPLANOSOK IPARTESTÜLETE Kiadóhivatal; V., Vilmos császár-ut72. II. em, Telefon : 228-26. HIVATALOS KÖZLÖNYE Főszerkesztő: BARTA ARTUR Megjelenik havonkint kétszer Felelős szerkesztő: KENDI LÁSZLÓ / Altogy leirom e négy számot, rajta felejtem a szemem és elgondolkozom azon, váj jon ki tudja, mit hoz e__ négy szám igy szerves egységben egymás mel­lé i va ? Az bizonyos, hogy hü kísérőnk lesz egv esztendeig. Semmi egyebet nem tudhatunk róla. Javulást hoz-e reánk, vagy még nagyobb megpróbáltatásokat. Ugyan ki merne jósolni ? Ha minden uj esztendő elején jogo­sult az a kívánság, hogy az uj év jobb legyen mint a régi. úgy ez a kívánság ezicíén ezerszeresen indokolt, jogos sót nagymértékben nemcsak kívánatos, ha­nem szükségszerű is. Az uj esztendő rejtélye életünk tit­ka. Mit hoz és mivel marad adósunk ? Folytatódnak-e a megpróbáltatások, vagy gyógyító irt hoz-e az évforduló a saj­gó sebekre? Illő volna az ujesztendő. küszöbén egy derűs képet az olvasó elé vetíteni a nagy ismeretlenről, de nem engedi meg a iélkiismeretem. A kézrnüvésiparosság megsegítése a válság másfél évtizede után odakerült a kormányzati kérdések tengelyébe. Az iparügyi minisztérium felállítása tanu- jele, hogy a m. kir. felelős kormány szükségesnek tartja az ipar válságává! való intenzív foglalkozást, hogy nemzet­mentő kormányzati politikává vált, a válság leküzdése. Szinte alig érthető- hogy a kézművesi­pari szakmák mai dszegényedettségük és lerdngyolíságuk mellett, még mindig ugyamennvire -ellentállnak. -a -nagyfokú munkanélküliség lés keresethiány pusztí­tó epidémiájának. A válság okozta és állandóan erősödő munkanélküliség a fogyasztóretegkikap­csolódásának nemzetgazdasági szempont­ból katasztrofális folyamatánál is erő­teljesebben sújtja a kézművesipari, az árrontások kérdése, amely még a gyér szánni megmaradt mutkaalkalmak elvég­zését is haszonmentessé teszi. Elsősorban itt kell a segítség. Tagadom, hogy ennél a kérdésnél az állami beavatkozások volna az egyedüli amely rendet teremthet. Ellenkezőleg a felülről rendelkezésre álló eszközökkel módozatokkal szakmánként kell a kisi­parosságnak összefogni és az árletörések hidrafejét egyes szakmákon belül letör­ni. nem pedig a rendőrök ,és csendőrök szálláshelyévé tenni a kezmüvesiparosok kenyérkereső munkahelyeit, műhelyeit. A csüggedés és kétségbesés. a csoda­várás helyébe jöjjön szakmánként az ár­védelem becsületes kiépítése. Még valamit. Egy bölcselkedő taná­csot az uj esztendőre szeretnék minden­kinek megüzenni: Ne várjál senki más­tól semmit, csak saját magadtól; ha örö­mök nem is fognak érni, (de legalább csalódni sem fogsz sokat. Kendi László. HIVATALOS ROVAT MEGHÍVÓ. A Budapesti Kárpitosok, Kárpitdiszitök, Gombkötők, Paszományosok és Papianosok Ipartestülete 1936. évi január hó 15.-én esti fél 7 órai kezdettel tartandó AL!X. évi rendes közgyűlésére.* Tárgysorozat: 1. 1935. évi jelentés, 2. 1935. évi zárszámadás és a felmentvény megadása, fölötti határozathozatal. 3. 1936. évi költségelőirányzat, 4. Kitüntetések. 5. Tisztujitás. ((Választandó. 1 elnök, 1 kárpitos, 1 kárpitdiszitő alelnök, 6 elöljáróság! rendes tag, 2 előljárósági póttag, 3 számvizs­gáló- Az ipartestületi szék tisztikara: 1 elnök, "r aleiííők,' '5 "rendes év':$ ’’ puftftag.' t\ munka­ügyi bizottlság tagjai: 4 rendes és 4 póttag. Úgy a rendes, mint a póttagok közül 2—-2 a rendszerint ötnél több munkást foglalkoz tató, 2—2 pedig a rendszerint ötnél kevesebb i munkást foglalkoztató munkaadók közül vá­lasztandó.) Megválasztandó ezenkívül a ta- noncvizsgáfó bizottság, rendes tagokul 6 kár­pitos, 4 paszományos, 4 paplanos, 4 kárpit- díszítő; póttagokul: 3 kárpitos, 2 paszomá­nyos, 2 paplanos, 2 kárpitdiszitő ((tapétás). 6. Esetls^i^ indítványok.** lAmenny^HF a közgyűlés ezen határnapon latározatkqffelenség. miatt nem volna meg­tartható, úgy'a közgyűlés 1936. évi január hó 22. (én ((szerdán) esti 7 órai kezdettel ugyan­azon tárgysorozattal és ugyanazon helyen fog megtartatni, mely közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül fog határozni. Budapest, 1936. évi január hó i.-én. Dr. Szőnyi Sándor s. k. Barta Aríur s. k. főjegyző. ipt. elnök. *) A közgyűlésen csak olyan tagok vehetnek részt, olyan tagok birnak tanácskozási és szavazási joggal, akik az alapszabályok 5. S-ában jelzett kor­látozás alatt nem állanak, akik nincsenek két évi tagsági díjjal hátralékban. A, hátralékosok névsora az Kárpitosok, papianosok figynunebe kézzel szőtt ragasztóbortni gépiárban, valamint rojtok bojtok, zsinórok, paplanrózsák állandó raktáron. Schwarzenfeld paszományosnál VI., Kmetty-u. 14. — Telefon: 141—83 Minta utáni rendelések 1—2 napalattkészíilnek ipartestü)etben ki van függesztve és a névjegyzék az érdekeltek által megtekinthető. **) A közgyűlésen csak olyan indítványok tár­gyalhatok, amelyek öt nappal a közgyűlés napja előtt Írásban az elnök elé torjeszttettek. A Budapesti Kárpitosok, Kárpit- diszitők, Gombkötők, Paszomá- nyosok és Papianosok XL1X. évi rendes közgyűlése elé terjesztett jelentés. Tis: telt Közgyiilés l Egy világégés, egy ötödfél évig tartó európai háborít sem volt elég ahhoz, hogy a magyar ipa­rosi kimozdítsa abból a vágányból, amelyen ősidők óta járt. Végezte a dolgát, készítette azt az ipar­cikket, amelynek készítését mesterétől tanulta és átadta annak, aki felkereste megrendelésével, de azt, hogy a lassan felszaporodott eszkimók csak úgy találják meg megélhetésük alapját, ha a fó_ kákát mesterségesen tenyésztik, hogy a mind na- OjQ|a:J$0Ul VjBUSOiEcIl OZOqpIOJof UttqLUBZS qqojC.3 mennyiségű megrendelés csak akkor lesz meg, ha a fogyasztást a megrendelések szinte mesterséges fel- szaporítása, a beszerzések megkönnyítésé, azoknak felkeresésével érhetik el, akiknél szükséglet jelent­kezését tételezik fel, nem tudta megtanulni. Az a pár eset amely kivételként ettől eltér, csak meg­erősíti az általánosként mutatkozó szabályt. Az úgynevezett békekötés óta eltelt másfél évti­zed, de különösen a legutóbbi 5—6 év mindjobban reánk nehezedő nyomorúsága kellett ahhoz, hogy az iparosság a saját kárán okulva lassanként ráesz­méljen a régi séma avultságára, hogy amikor már nyakán az ellenség, belássa, hogy ez igy nem mehet tovább. Az iparos ha igy föl) tatja, megszűnik az önállósága és egyszerű, kihasznált eszközévé . válik egy nálánál élelmesebb, előrelátóbb, mozgékonyabb, az élettel lépésttartó társadalmi rétegnek. Az iparosok konzervativizmusa értékes tulajdon­sága az osztálynak az állam szempontjából. ÍVIegbiz_ ható, s;elsőségekre, frondőrködésekre nehezen kap­ható elem, amelynek nemzethüségére lehet építeni, Ez a konzervativizmus azonban csak addig érté­kes, még az állam szempontjából is, áruig csupán a közéleti vonatkozásokban nyilvánul meg és áll fenn, értéktelenné, sőt súlyos hibává válik, ha a gazdasági haladás gátjául szolgál. Az államnak va­gyonos, tehetős, a korral haladó polgárokra van szüksége,’ ezek lehetnek fenntartásának viharokkal OLBRECHT FERENC PASZOMÁNYOS BUDAPEST V., DOROTTYA-UTCA 11. KÉSZÍT: Bútorpaszomány különlegességeket és paplan paszományokat, csillárzsinórokat, gombokat, átkötöket és mindennemű díszítési külön* legességeket a legizlésesebb kivitelben. Roletta-vászon, matracgradli, PannAnicP* zsineg, jutavászon és heveder „I dlllíUilld Legolcsóbb beszerzési forrása ' TEXTILKERESKEDELMI VÁLLALAT K. F. T BUDAPEST, V., SAS-U. 20-22. Telefon : *23—5—33 11936.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék