Magyar Órások Szaklapja és Magyar Ékszeripar, 1912 (14. évfolyam, 1-24. szám)

1912-01-01 / 1. szám

Az ékszeripari részt szerkeszti: CSERJESI KÁROLY ötvösipariskolai tanár. Főmunkatárs : FÓGEL GYULA A szerkesztésért felelős : NAGY LÁSZLÓ főszerkesztő. Munkatársak: BÁLLÁ JÓZSEF dr., MARKOVITS LAJOS és SCHWARZ ZSIGM. XIV. évfolyam Budapest, 1912 szám. Magyar Ékszeripar Journal des Horlogers Hon- Fachzeitung der Ungarischen Uhrmacher grois et Hongroise Joaillerie :: und Ungarisches Juu/elengeu/erbe:: Megjelenik minden hó 1. és 15-én = Erscheint am 1. u. 15. jeden Monats Előfizetési ára: 1 évre 12 kor., V2 évre 6 kor. és kiadóhivatal Budapest Vili., József-utca 75 Redaktion und Administration Boldog újévet! Az Időnek, a legtökéletesebb világórának számlapján körülfutott a nagymutató: elmúlt megint egy esztendő! És bár a múlandóság, az enyészet mindig borongós érzést vált ki az ember leikéből, mégis mintha nem igen sajnálnók egy idő óta a pergő éveket. Talán mert minden esztendő rosszabb, évről-évre nehezebb a megélhetés, min­dig több és több lesz az eszkimó és kevesebb a fóka. Az elkeseredésig nyomasztó életviszonyok közepette csoda-e aztán, ha a sejtelmes, is­meretlen újév felé reménykedő, bízó lélekkel tekint az emberi szem: vájjon mit rejtesz mé- hedben számomra, úgy-e jobb leszel mint az ó év, hiszen rosszabb annál már nem lehetsz ?! És ebben a bizakodásban, a reménynek ebben a megerősödésében kezdjük meg a kenyérért való küzdelmet ott, a hol a múlt évben elhagytuk. Az újév első napja szinte kínálkozik arra, hogy az ember visszapillantson az elmúlt évben végzett munkájára, bírálja, mit tett jól, mit eset­leg hibásan s a helyes következtetéseket, tapasz­talatokat hasznosítsa a jövendő munkáiban. Nincs terünk arra, hogy lapunk múlt évbeli munkásságát ha vázlatosan is, ismertessük, reá visszapillantsunk. De meg felesleges is ez, hiszen mi nyíltan működünk, a mi cselekedeteink a nagy nyilvánosság előtt, annak ellenőrzése, sőt támogatása mellett folynak s ha elértünk ered­ményeket, az első sorban a mi olvasóközönségünk érdeme, a mely hűségesen kitart mellettünk, tapossuk bár a csalódások tövises ösvényét, avagy a sikerek rózsás útját. És mert ez a lelkes gárda nőttön nő körü­löttünk, nemcsak azt látjuk ebből, hogy jól munkáljuk az órás- és ékszerésztársadalom' ér­dekeit, hanem megszilárdítja lelkűnkben ez a körülmény azt a meggyőződésünket, reményünket is, hogy azokat a gyönyörű terveket, a melyek ma még csak eszmeként élnek agyunkban, szívünkben, a mi hűséges olvasóink támogatá­sával meg is fogjuk valósíthatni. A jövendőnek eme reményteljes kilátásában lelkünk melegével kiáltjuk tisztelt olvasóink felé: BOLDOG ÚJÉVET! Nagy László! POLLAK ALFRED ezüstáru gyári raktára és nagyKerésKedése it, III. kér., Uárosház-utca Ifi. sz„ félemelet. Dús raKtár mindennemű ezüst­árúban, sima és díszített evő- eszKözöKben, ezüst, duble és arany bijouterie árúkban, 'í'? Telefon: 27—Ol. 'í'? o o5 □ IjJ se X S U) S LU S3 dg 3 ÜJ 5^ * -I > X 2 Q < 3 o 5 ­>■ -T z z < Ld cc 3 < 5

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék