Magyar Sütők Lapja, 1926 (24. évfolyam, 1-24. szám)

1926-01-01 / 1. szám

XXIV. évfolyam. Budapest, 1926. január 1. 1. szám. [UNGARISCHE BACKERZEITUNG] A magyar sütőipar egyetlen független közgazdasági és iparpolitikai szaklapja A Magyar Sütők Országos Szövetségének hivatalos lapja . Megjelenik minden hó 1-én és 15-én Szerkesztőséé és kiadóhivatal: BUDAPEST, VII., BAROSS-TÉR 15. SZ. Telefon: József 49-78: Felelős szerkesztő: STEINER GYULA ELŐFIZETÉSI ARAK: Eeész évre 160 ezer korona Félévre 80 ezer korona Negyedévre 40 ezer korona Románia részére egész évre 450 lel S H. S. 165 dinár 1 ■■■•"I tr ffl flfl m: n 5UTöK£5 CUKRÁSZOK XXIV. Még egy év és a Magyar Sütők Lapja 25 éves fennállását ünnepli. Mikor 24 év előtt a szaklapkiadói háládatlan és keserű pályára léptem, amelyre engemet nemcsak az iparom iránti szere­tet, hanem a sütőipar akkori siralmas helyzete kényszeritett, úgy képzeltem el fáradságos mun kámnak eredményét, mint ezt fenti rajz mutatja, melyet Mühlbeck mester kitűnő keze annakidején ilyen szépen és találóan megörökített. Hogy ezt a munkát, mai napig^ sem lehetett tető alá hozni, ennek nem én vagyok az oka, hanem egyedül azok, akik ezt a munkál nem kellőképpen támogatták, sőt ahol tudták megaka­dályozták. 24 év nagy idő, különösen akkor, amikor az ember azzal fáradozik, hogy kartársait fölvilágo- sitja, tanitja és be'eszugerálja a kari becsületet és az összetartás iránti kötelességérzetet, a jó ízlést és mind azt a jót és szépet, mely az iparos boldogságát és a szakma fejlesztését elősegíti * Négyezer magyar sütőiparos tanú arra, hogy én ezt a munkát éjjel nappal végeztem és ebben a munkában becsületesen meg is őszültem. Visszapillantást az elmúlt 23 évre képtelen­nek volnék e szűk helyen vázolni. Erről vas­kos köteteket lehet Írni, mely munkával most szabad óráimban foglalkozom. Hadd lássa az utókor, hogy mi történt a magyar sütőiparban az utóbbi 40 év alatt, tanuljon abból aranyifju- ságunk és vonja le abból a következtetést, hogy-hogyan kellett volna és hogyan nem szabad, dott volna cselekedni. SÜTÖK SZERVEZKEDJETEK! 2 nsJílArí!-.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék