Magyar Sütők Lapja, 1934 (32. évfolyam, 1-24. szám)

1934-01-01 / 1. szám

XXX11. ÉVFOLYAM BUDAPEST, 1934. JANUÁR 1. 1. SZÁM SHagyar Sütők £apja UNGARISCHE BÄCKER-ZEITUNG A magyar sütők egyetlen, független közgazdasági és iparpolitikai szaklapja. A Magyar Sütők Országos Szövetségének hivatalos lapja. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Baross-tér 15. Telefon: József 349—78. Főszerkesztő : STEINER GYULA a Magyar Sütők Országos Szövetségének elnöke Felelős szerkesztő : STEINER LÁSZLÓ ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egész évre .................... 14'— ar. P Félévre .......................... 7'— ar. P Negyedévre ....................... 3'50 ar. P Romániába egy évre — 600 lei SHS .................................. 300 dinár Körséta a péküzletek körül 1933, év végén Irta : Spolarich György, a Fővárosi Sütőipartestület tagja így mondták az öregek: aki egyszer ezt az ipart megszenvedte, az meg is tanulta. Cikkem az öregek és az igazi sütőmesterek e mondásának és annak sajnos, téves felfedéseiről beszél. Több alkalmam adódott a körsétákra és így nem nagy idő alatt 100—120 péküzlet mel­lett vezetett el az ittam. Ez idő alatt is mi min­den történt. Még nem is olyan régen, az egész iparosság a legnagyobb felháborodás hangján tárgyalta a testület gyűlésén az árszabály helyes és a. liszt akkori árainak megfelelő megállapítását. Mily lá­zas, mily keserű hangon, mint egy ember tilta­kozott az ipar a kereskedelmi miniszter úr által megállapított maximális ár életbeléptetése ellen. A rendkívüli gyűlésnek vége lett és az árszabály is életbe lépett. Mi történt azóta, Kartársak? Ti, akik oly szenvedelmes rohamot tudtatok indítani, ti, akik valaha úgy összetartottatok és ti, akik az összetartás értékes eszköze mellett még az árui­tokért pénzt is kértetek, mit csináltatok 14 hét alatt? Két és fél filléres süteményt és huszonkét filléres kenyérárakat. Talán nem láttok, tatán nem hallotok, az nem lehet igaz, de a tény maga igaz, hogy leszállítottátok az árakat oly any- nyira, hogy az elnökség mindenesetre tűnődhet rajta, különösen, ha a minisztériumban tárgyalás alatt a védekezés és az igazság alátámasztására hangoztatott adataira, érveléseire gondol, mert utóbb igazolva van, hogy félrevezették az elnök­séget. Lehet-e józan iparos az, aki ma műhelyé­ben az ily terhes állapotok között a liszt ára mel­lett kenyeret állít elő. Van annak ceruzája, pa­pírja? Nem lehet, ez a számítás csak önámítás. De saját maga gyilkosa az lehet. Te barátom, ki péknek vallód magad, szabad-e, hogy ellensége légy önmagadnak! Nem veszed észre, hogy rak­tárodban a 60 zsák liszt helyett már csak 14 van, nem számolod a pénzed? és nem jössz reá, hogy ezt a helyzetet, hogyha ez így megy to­vább, nem bírod és tönkre jutsz. Te pék barátom, te hipnózis alatt állasz, az alatt a tömeghipnózis alatt, amit az ideges kap­kodás hozott magával. Kedves barátom ne állj a. megásott sír szélére, hanem hátrálj és megfor­dulva rohanj vissza az élet még szabad lehető­ségei közé és fogadd meg, hogy nem úszol az ár­ral, mert így az elpusztulás esélye biztos. Fo­gadd meg, mint e mesterség mestere, hogy ezen­túl nem adod az áruidat ráfizetéssel, hanem ipar­kodni fogsz hasznot is biztosítani magadnak a megélhetés szempontjából. Hisz polgári köteles­ség az, hogy adókat, a házbért, villanyt, gázt, a Mabit, az Otit, a tüzelőanyagot, a herdverést, a lapátokat s még amit majdnem elfelejtettem, a lisztszámlát is fizetni kell. Kedves barátom, nem írom ide az elkérésnél szokás szerint használt 24-ik órát, hanem csak azt, hogyha a nagyobb sütők, valamint a kicsik össze nem ülnek és nem fogják áz iparban ége­tően fontos kérdéseket békés alapon letárgyalni,, úgy itt a katasztrófa menthetetlenül bekövetke­zik. Kedves barátom, lia a békeidők mesterei közül valaki így gazdálkodott volna, mint ahogy ezt ma sokan teszik, úgy azt, mint olyant, aki a mesterségben károsan működik, kipellengérezték és kitagadták volna. A publikum nem haragszik azért, ha a kenyér és a sütemény ára olcsó, ha­nem neked kell kedves barátom látnod azt, hogy A tisztelt sütőmester uraknak . Tous ä més confreres internationales Alen ausländischen Kollegen, boldog új esztendőt kíván une meilleur année 1934 Freunden und Gönnern ein a Magyar Nemzeti Sütőmunkások désire Prosit Neujahr 1934! Országos Egyesülete. Jules Steiner. Julius Steiner.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék