Mezőgazdák, 1942 (49. évfolyam, 1-12. szám)

1942-01-15 / 1. szám

XL IK. évf. Budapest, 1942. január 15. I. szám. “MEZŐGAZDÁK“ Szerkesztőség és kiadóhivatal: V., Alkotmány-utca 29. Bzám A MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETE ÉS AZ ENNEK KÖTELÉKÉBEN MŰKÖDŐ SZÖVETKEZETEK HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE TAGSÄOI illetmény* Lakásváltozás esetén írtesftéat idejekorán kérünk IGAZGATÓSÁGI Elnök: grót Teleki Tibor m. kir. titkos tanácsos, a Magyar Szent Korona óre, felsőházi tag, nagybirtokos. Alelnökök : dr. Barnát István m. kir. titkos tanácsos, dr. gróf Somssich Gyula m. kir. titkos tanácsos, felsó» házi tag, vezérigazgató. IGAZGATÓSÁG TAGJAI: dr. Bárányos Károly földmívelési államtitkár, gróf Béldi Kálmán felsó« házi tag, földbirtokos, Csizmadia András m. kir. gazd. főtanácsos, országgy. képv., földbirtokos, herceg Esterházy László nagybirtokos, dr. Geist Gáspár m. kir. gazd. főtan., földbirtokos, Hagyó*Kovács Gyula m. kir. gazd. főtanácsos, felsőházi tag, jószág«kormányzó, dr. Kállay Zoltán miniszteri osztályfőnök, dr. Lechner József miniszteri tanácsos, vitéz Lukács Béla m. kir. titkos tanácsos, országgyűlési képviselő Mayer János m. kir. titkos tanácsos, ny. miniszter, országgy. képv., az Országos Faluszövetség elnöke, dr. Mutschenbacher Emil m. kir. gazd. főtanácsos, felsőházi tag, OMGE igazgató, dr. Röck Béla miniszteri osztályfőnök, gróf Somssich László m. kir. titkos tanácsos, felsőházi tag, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, az OMGE elnöke, dr. Szomjas Lajos m. kir. titkos tanácsos, ny. államtitkár, dr. Telbisz Imre, a Tiszántúli Ciroktermelők Egyesülete elnöke, földbirtokos, gróf Teleki Béla főispán, földbirtokos Zalaegerszeg, gróf Teleki Béla, az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület elnöke, földbirtokos Zsibó, báró Vay László m. kir. titkos tanácsos, ny. államtitkár, a Gazdák Biztosító Szövetkezete elnöke, dr. Wünscher Frigyes, kormányfőtan., a Hangya szöv. alelnök«vezérigazgatója, dr. Zllnszky György m. kir. gazdasági főtanácsos, vezérigazgató»helyettes. felogyelóbizottság : Elnök: dr. Várady László ny. miniszteri osztályfőnök. Alelnök: Szeleczky Iván kormányfőtanácsos, a „Pátria“ Irodalmi Vállalat és Nyomdai R.»T. vezérigazgatója. Felügyelőbizottság tagjai: dr. Ihrig Károly egy. ny. rendes tanár, dr. Makkay Pál min. tanácsos, dr. Rege Károly m. kir. gazd. főtan., OMGE főtitkár, dr. Szontagh Antal ny. min. tanácsos, földbirtokos, Zboray Ferenc m. kir. gazdasági főigazgató. Új esztendő. Csak az esztendő új, mint ahogy minden perc új, ami elénk hull az idő homokórájáról, de mi változatlanok vagyunk, nemzetünk, vágyunk, törekvéseink, álmunk, egész étiünk a régi: munkálkodás az eljövendő évek és az eljövendő nemzedékek érdekében. A föld látszólag alszik és nem látjuk az elvetett mag­ban lappangó életet , mégis tudjuk, hogy van, hiszünk benne, mint ahogy tudjuk, hogy a legnagyobb télnek is tavasz a vége és készülünk rá. Előkészítjük szellemi és fizikai eszközeinket, végig­gondoljuk az elmúlt idők tapasztalatait, megszőjük ter­veinket és elvetjük termelő gondolatainkat a reménység humuszába. Ez az idő az erőgyűjtés és számadástétel ideje. Vissza­pillantás az elmúlt évbe és előrenézés a következőbe. Ami elmúlt, azt tudjuk, s ami jön, arra a múltból követ­keztethetünk. Következtethetünk az emberi elme véges okosságával, az emberi eszközök latbavetésével, mégis jöhet olyan idő, amire nem számítottunk és ellenállóknak kell lennünk, hogy a sors minden hullámzása között felülmaradjunk és hitünkből, erősségünkből minden ellenséggel szemben tavasz fakadjon. Mert szörnyű tél van a nagy világban és tavasz belőle csak azoknak lesz, akik erősek, előrelátók és rendíthetet­lenül hisznek népük tavaszában. Mi mezőgazdák vagyunk. Az élet és tavasz misztériu­mához senki olyan közel nem áll, mint mi. A magvetés teremtő erejét senki nálunk jobban nem látja, a föld hűsé­gét jobban nem érzi, a termények növekedését senki közelebbről nem csodálja nálunk, azért hitünkban, mun­kánkban, reményeinkben is nekünk kell elől járnunk. Hinni és dolgozni a magyar gazdát sohse kellett taní­tani, most sem kell, mégis mély alázattal fordulunk a Mindenhatóhoz, hogy amint ezer éven a tenyerén tartott bennünket, ne hagyjon el most se minket. Ne hagyja el országunkat és ne hagyja el a magyar gazdát. Áldja meg az új esztendőben is vetéseinket, munkán­kat, életünket, fegyvereinket és legyen mellettünk erejé­vel, hogy semmi más erő el ne hatalmasodjon rajtunk. Áldja meg életünket, erősítse magyarságunkat, szapo­rítsa gyermekeinket, földünket, fajunkat, hogy az új esztendőben sok öröm és kevés bánat, sok siker, szellemi és anyagi felemelkedés legyen része mindenkinek, aki becsülettel, munkával és hazaszeretettel él Szent István országában. Ezt kívánja minden mezőgazdának a „Magyar Mező­gazdák“. A Magva r MEZŐI GAZDÁK í V/ ISO ©: CD CD rm CD CD mmm m CD deltségei: Debrecen Győr Komárom Lepsény Mátészalka Munkács Hnnyadl-utoa 13. az. Árpád-út 42. Kossuth-tír 48. Veszprém vármegye Madarassy l.-út 8. Szent István-út 2. Telefoni 27—97 Telefon: 861 Telefon: 121 Telefon: 18 Telefon: 172 Telefon: 22-65 Nyíregyháza Szabadka Székesfehérvár Szolnok Szombathely Ungvár Zrínyi llona-u. 7. " Bércsényl-u. 6. Fery Oszkár-út 2. Baross-utoa 34. sz. Erzsdbet klrályné-u.44 Kossuth Lajos-tér 1. Telefon : 386 Tel.; 171. Tel: 837 Telefon: 62 Telefon: 67 Telefon: 280

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék