Művezetők Lapja, 1900 (3. évfolyam, 2-15. szám)

1900-08-20 / 8. szám

8. szám MŰVEZETŐK LAPJA 119 A bécsi Holzhandels-A.-G. Budapesten fióktelepet létesített. Képviselői: Kern Lipót és Obersohn Lajos. Szalmafonó- és tokvarró-telep Tápén. A csongrád- megyei Tápé községben néhány gazda szalmafonó- és tokvarró-telepet létesített. Uj gyár. Múlt számunkban közöltük, hogy Hofherr és Schrantz bécsi cég a volt Polke-féle gyártelepet meg­vette és ott egy nagyobb szabású gépgyárat létesít, a mi a valóságnak nem felel meg, mert a Polke-féle társulattal megegyezés nem jött létre. Nevezett cég Szt.-Lőrincen egy uj gyárat épített. A könyvkivonati követelések leszámítolása. A nyílt kintlevőségek leszámítolására létesülő intézet megalakí­tása céljából az Országos iparegyesület, a Magyar kereskedelmi csarnok és az Országos kereskedelmi és iparcsarnok küldötteiből álló bizottság Kunz Ferenc elnöklete alatt ülést tartott, a melyen mindenekelőtt tudomásul vették, hogy a kereskedelemügyi miniszter a megalakítandó intézetet anyagi támogatásban is része­síti, a mennyiben az intézet helyes céljaira való utalás­sal 50.000 korona üzletrész jegyzésével hajlandó az intézet megalakításához járulni. Ezután az értekezlet egyhangúlag elhatározta az intézet tényleges megala­kítását s egyúttal a még szükséges teendők elvégzésére egy szükebb bizottságot küldött ki, melynek feladata lesz az alakuló közgyűlés egybehivása iránt is intézkedni. Mint értesülünk, az alakuló közgyűlést julius hó első felében már megtartják. Uj részvénytársaság. A magyar asphalt-részvény- társaság helyiségeiben Vörös László elnöklete alatt megalakult a »Bihari szénbánya és villamossági r.-t.«, melynek célja a bodonosi szénbányák kiaknázása, a felső-derna-mezőtelegdi drótkötélpálya üzemben tartása és villamos világítás s erőátvitel szolgáltatása. Az alap­tőke 2,400.000 korona. Az uj részvénytársaság tulajdo­nul megszerzi a Magyar asphalt részvénytársaság Bodonos, Középes, Papfalva és Almaszeg községekben birt és nagyrészben feltárt gazdag szénbányáit, melyek a szintén tulajdonilag megszerzendő Felső-Dernától Mezőtelegdig kiépült és üzemben álló mintegy 20 kilo­méternyi hosszú drótkötélpálya segélyével hivatva lesz­nek Bihar és a szomszéd vármegyék iparvállalatait olcsó tüzelőanyaggal ellátni. E mellett célba vétetett a Dernán felállított villamos központi telep segélyével a szomszéd iparvállalatoknak világítási és erőátviteli áram­mal, nemkülönben a telep fokozatos kibővítése utján a szomszéd városok világítási és erőátviteli árammal való ellátása. Az igazgatóság tagjai lettek: Briikler Mihály, Országh Sándor dr., Popper István, Szécsi Pál, Telegdi József, Vörös László. A felügyelőbizottság tagjai: Huszár Adolf, Örley Kálmán, Papp Árpád, Révész Adolf, Sarkadi Lajos dr. A közgyűlés után megtartott igazgató- sági ülésben az igazgatóság elnökéül Vörös László választatott meg, jogtanácsosul dr. Ladányi Gyula ügyvéd neveztetett ki. (Közgazd. szemle.) Az Eisele József cég id. Eisele József, a cég megalapítójának elhalálozása alkalmából körlevélben arról értesít, hogy iparvállalatát változatlan cég alatt, ugyan­azon szellemben és ugyanazon eszközökkel tovább vezetik. E hírneves gyáruknak jelenlegi tulajdonosai és vezetői a boldogultnak fiai: Eisele Vilmos, ifj. Eisele József és Eisele Ödön. A régi bélyegü számlaiirlapok használatéinak meg- hosszabbitéisa. A pénzügyminiszter 1900. évi 42.271. sz. alatt a régi osztr. ért. bélyegjegyzéssel ellátott számla- j űrlapok jogérvényes használhatására f. évi julius hó 31-eig i kitűzött határidőt a folyó év végéig meghosszabbí­totta, olyképen, hogy az ezen időpontig fel nem használt, illetőleg használat közben elrontott osztr. ért. bélyeg- I jegyzésssel ellátott számlaiirlapok jövő 1901. január 31-éig lesznek kicserélhetők. (m. Keresk. Lapja.) Szemétfuvarozási részvénytársaséig. Cséry Lajos, a kinek tudvalevőleg 1907-ig, illetve 1914-ig szerződés biztosítja a főváros területén a szemét fuvarozását és értékesítését, részvénytársaságra ruházza át eme szerző­déseit, valamint a Szent-Lőrincre vezető úgynevezett szemétvasutat. A társaság financirozását a Budapesti bankegyesület vállalta el, s alaptőkéje 2l/.2 millió korona lesz. Mansfeld-féle chamotte- és magnezit-téglagyár r.-t. cég alatt uj vállalat alakult Budapesten julius 12-én a Budapesti bankegyesület r.-t. égisze alatt, mely átveszi a régebben fennálló Mansfeld-féle budapesti chamotte- téglagyárat és a Magyar magnezit-termények r.-t. jolsvai magnezit-bányáját és téglagyárát. Az alaptőke 5 millió korona (25.000 drb- 200 koronás részvény). Igazgatóság: Pulszky Ágoston, Golliéz Henrik (Lausanne), Cherbuliez Márk Antal (Genf), Galopin Pál (Genf), Kurz Adalbert (Bécs), Mansfeld Pál, Guttentag Gusztáv, Franki József, Müller Vilmos, Frommer Izidor. Felügyelő-bizottság: Palugyay Mór, Podhratzky András, Bilim Brúnó. A »Fiilöpit« repesztőanyag-gyár megkezdte a szaba­dalmazott »Fülöpit« repesztőszer gyártását az Erzsébet- falván felépült gyárban. E hó 24-én nagyszámú meg­hívott közönség előtt, melyben ott voltak az egyes minisztériumok, az államvasutak, a főváros, műegyetem és a sajtó képviselői, be is mutatták a találmányt próbarepesztésekkel, melyeket az Újlaki téglagyárnak az óbudai határban levő kőbányáiban ejtettek meg. A szabadalom tulajdonát egy konzorcium szerezte meg, mely annak nagyobb mértékű kihasználására és értéke­sítésére részvénytársulatot alakit. A konzorciumnak Matlekovits Sándor dr. nyug. államtitkár és Herczfeld Soma dr. ügyvéd állanak az élén. IPAR. Vándorkiállítások. A kereskedelemügyi miniszter, mint értesülünk, a magyar ipar és kereskedelem fejlesz­tése érdekében vándorkiállítások rendezését határozta el. Az első ily kiállítást a Mátyás-szobor leleplezése

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék