Ipari Művezetők Lapja, 1943 (5. évfolyam, 1-12. szám)

1943-01-01 / 1. szám

V. évf. 1. szám. Budapest, 1943 január 1. IPARI MŰVEZETŐK LAPJ\ A magyarországi iparvállalatok, üzemek, bányák, szeszgyárak, malmok, textilgyárak, építővállalatok, stb. művezetőinek, üzemvezetőinek, gyárvezetőinek és ipari- és üzemi szaktisztviselőinek egyesületi és szaklapja. LAPTULAJDONOS: MŰVEZETŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. FELELŐS SZERKESZTŐ: WOPALETZKY KÁROLY ölj 1 Megjelenik minden hó 1-én. Előfizetési díja : ! évre 6 pengő. Tagok tagsági járulékuk ellenében kapják. Álláskínálat és kereslet ügyében, úgy a munkaadók, mint a tagok hirdetése díjtalan. Egyéb hirdetéseket mérsékelt áron számítunk. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, Vili., Német-utca 32. sz. I. emelet Telefon: 132—468. A_ lap szellemi részére vonatkozó levelek a szerkesztő­ség címére, minden egyéb levelezés és pénzküldemé­nyek a kiadóhivatal címére cimzendők. Szerkesztő található: kedden és pénteken este 6—7-ig. Az évfordulóhoz! Egy sok reménnyel kezdett és nehezen végig küz­dött esztendő múlt el az 1942-es évvel. Az egész világ harcban áll, amidőn az 1943-as Újév küszöbét átlépjük. Mindnyájan részesei vagyunk annak a harcnak, ami a jobb jövőért és az igazságos békéért folyik úgy a harctereken, mint a háttérben. Vitéz honvédeink a harctereken dicsőséges eredményeket értek el, míg mi a hadianyag utánpótlás terén végzünk fokozott fele­lősséggel és nehéz munkával járó teendőket. Mindezek a körülmények fokozott mértékben ve­szik igénybe energiánkat és időnket, ami mellett még gondoskodásunk tárgyát képezi a kartársak szociá­lis helyzetének javítását célzó érdekvédelmi munkák tömege is. Mert sajnos, ezen a téren még számos megoldatlan kérdést kell szorgalmaznunk és még sok­felé kell a helytelen előítéletek ellen küzdenünk. Hogy érdekvédelmi munkánk minél eredménye­sebb legyen és szövetségünk súlya is elegendő le­gyen ahhoz, hogy illetékes helyeken előterjesztett ja­vaslataink azok komolyságához és jogosságához mér­ten megfontolás és kedvező elintézés tárgyát képez­zék, szükséges, hogy minden művezető csatlakozzon sző-.e'ségünk'iöz. — Mi síkra szállunk kartársaink meg­oldatlan kari és szociális kérdései érdekében, amiért csak az a kérésünk, hogy úgy, mint eddig, a jö­vőben is támogassák szövetségünket tömörülésükkel és bizalmukkal. Mi különösen szociális és társadalmi téren ha­ladni akarunk és a kormány szociálpolitikáját meg­cáfoló, — reánk nézve hátrányos törvény és rendelet- magyarázások ellen továbbra is nemcsak tiltakozni, hanem küzdeni is fogunk. Nem bocsájíkozunk jóslásokba az 1943-as újév eredményei tekintetében. De fokozott és lelkiismeretes munkánk, hazaszeretetünk és igazságérzetünk feljogo­sít bennünket arra, hogy az 1943-as újév meghozza az emberiségnek a várva várt békét és minden társa­dalmi osztálynak az őt megillető elismertetését. Ennek a reményében kívánunk az összes t. tag­jainknak, szövetségünk pártolóinak és barátainak, la­punk hirdetőinek és olvasóinak boldog újévet! A «MŰVEZETŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE» központi elnöksége és választmánya. AZ «IPARI MŰVEZETŐK LAPJA» szerkesztősége és kiadóhivatala. Kormányzói kitüntetések. A m. kir. miniszterelnök előterjesztésére a Kor­mányzó Űr Ű Főméltósága a Vitézi Rend tagjai ér­dekében sok éven át példás buzgalommal és teljes odaadással kifejtett önzetlen szociális tevékenységgel szerzett érdemei elismeréséül dr. vitéz Jancsó István főorvos, vitézi orvosnak a Magyar Vöröskereszt ér­demkeresztjét adományozta. * A m. kir. miniszterelnök előterjesztésére a Kor­mányzó Űr Ö Főméltósága, a Vitézi Rend érdekében önzetlenül kifejtett értékes hazafias működéséért vitéz Sághy Antal gépészmérnök, cementgyári igazgató, já­rási vitézi hadnagy, lábatlani lakosnak a Magyar Ér­demrend lovagkeresztjét adományozta. Mind a két magas kitüntetés őszinte örömmel tölt el bennünket, miután mindakét kiváló kitüntetett férfiú úgy a szövetségünkhöz, mint tagjaink szívé­hez közel áll. Vitéz Jancsó István főorvos úr, mint szövetségünk orvosa fejt ki szövetségünk érdekében közhasznú tevékenységet és ezen a réven úgy a vezetőség, mint a tagok osztatlan szeretetét és bizalmát élvezi, míg vitéz Sághy Antal igazgató úr, mint szövetségünk tagja és a dorogi kerületi egyesületünk közszeretet­nek örvendő elnöke fejt ki szövetségünk érdekében is közhasznú tevékenységet. A kitüntetett kiváló férfiaknak ezúton is őszinte szerencsekívánatainkat fejezzük ki.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék