Ipari Művezetők Lapja, 1944 (6. évfolyam, 1-12. szám)

1944-01-01 / 1. szám

VI. évf. 1. szám. Budapest, 1944 január 1. í-ifP IPARI jlf 030 MŰVEZETŐK LAPJA A magyarországi iparvállalatok, üzemek, bányák, szeszgyárak, malmok, textilgyárak, építővállalatok, stb. művezetőinek, üzemvezetőinek, gyárvezetőinek és ipari- és üzemi szaktisztviselőinek egyesületi és szaklapja. LAPTULAJDONOS: MŰVEZETŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. Megjelenik minden hó 1-én. Előfizetési díja: 1 évre 6 pengő. Tagok tagsági járulékuk ellenében kapják. Álláskínálat és kereslet ügyében, úgy a munkaadók, mint a tagok hirdetése díjtalan. Egyéb hirdetéseket mérsékelt áron számítunk. FELELŐS SZERKESZTŐ: WOPALETZKV KÁR OLY Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VIII., Német-utca 32. sz. I. emelet. Telefon: 132—468. A lap szellemi részére vonatkozó levelek a szerkesztő­ség címére, minden egyéb levelezés és pénzküldemé­nyek a kiadóhivatal címére cimzendők. Szerkesztő található: kedden és pénteken este 6—7-ig. 1944. Ismét elmúlt egy esztendő és új évszáinot, I944-et írunk. A sok reménnyel kezdett és kemény munkával végigküzdött esztendő végén hálát adunk a Minden­hatónak, hogy nekünk dolgozóknak egészséget, erőt és kitartást adott ahhoz a kemény munkához, melyet szeretett Hazánk védelme érdekében hazafias köte­lességnek tartunk pontosan és becsületesen elvégezni. Amidőn vitéz honvédőink a távoli harctereken dicsőségesen védelmezik Hazánkat, otthonunkat és családjainkat, mi a hadianyag utánpótlása terén vég­zünk lelkiismeretes és fontos munkát. Szövetségünk vezetősége hazafias kötelességének tartja, hogy tagjaink — 'a művezető társadalom — helyes társadalmi irányítása mellett biztosítsa azt a harmonikus együttműködést, amire a hadiipari ter­melés eredínényessége céljából a munkaadó, alkalma­zott és munkás között szükség van. — Érdekvédelmi munkánknál mostan elsősorban ezek a szempontok irányadók miránk nézve és csak ezek figyelembevéte­lével foglalkozhatunk tagtársaink egyéni ügyeivel. Hogy trdekvédelmi munkánk minél eredménye­sebb legyen és Szövetségünk is kellő súllyal képvisel­hesse a művezető társadalmat, szükséges és fontos volna, félretéve minden tartózkodást vagy előítéletet, ha minden ipari, üzemi vezető szakember, aki munka­körénél fogva a 3760/1940. M. E. kormányrendelet hatálya alá tartozik vagy állami-, köz- vagy magán- üzemben hasonló munkakörben kinevezett vagy szer­ződtetett állásban van, csatlakozzon szövetségünkhöz. Mi mindenkor síkra szállunk kartársaink meg­oldatlan vagy felmerülő kari- és szociális kérdé­seinek a megoldása érdekében, amiért csak az a ké­résünk, hogy úgy, mint eddig, a jövőben is támogassák szövetségünket tömörülésükkel és bizalmukkal. Sajnos, mint minden társadalmi rétegben, a mű­vezető társadalomban is vannak bizonyos kisebb egye­netlenségek, melyek akadályozzák az egy táborba való tömörülést. A különböző szakmák, a munkakörök, az iskolai vagy szakmai végzettség, a gyakorlati tudás és rá­termettség stb. az emberek elhatározásában és csele­kedetében különbözőképpen reagál. A beérkezettek, a jómódúak, kik egzisztenciájukat biztosítva látják, megelégedve veszik ugyan tudomásul, hogy értük is dolgozunk, azonban ők, tisztelet a kivételnek, csak távol létükkel tündökölnek. Az ipar fejlődésével járó szükséges technikai fel- készültség, a művezetőtársadalomtól is mindig többet vár és ennek következtében a művezetői állá­sok fokozatosan nagyobb műszaki és ipari szaktudást igényelnek. Ebből kifolyólag a gyakorlati szaktudású művezetőkön kívül igen sok mérnök, felsőipariskolás, bányaiskolás és egyéb szakiskolás művezető dolgozik a a hazai iparban. A munka, a felelőség, a kötelesség és jog ugyanaz, bárki is töltse be ugyanazt az állást, bármilyen elnevezés alatt, tehát nincs értelme a szét­húzásnak vagy a külön-külön tömörülésnek, mint ahogy az sajnos többfelé mutatkozik. Amidőn az elmúlt 1943-as évtől búcsúzunk, az új év elé bizakodó reménnyel nézünk és szeretnénk ha mindazt, ami tőlünk függ megvalósíthatnánk és a művezető társadalomnak egy táborba való tömörü­lése mielőbb megtörténne. Ami pedig a sors kezébe van letéve, abban erő­sen bizakodunk, hogy Kormányzó urunk bölcs vezetése és vitéz honvédségünk helytállása biztosítani fogja mindnyájunk részére a jobb és szebb jövőt. Ebben a reményben kívánunk olvasóinknak és hirdetőinknek, valamint szövetségünk pártolóinak és barátainak boldog újévet! A Művezetők Országos Szövetsége központi elnöksége és választmánya. Az Ipari Művezetők lapja szerkesztősége és kiadóhivatala.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék