Szerelőipar, 1938 (4. évfolyam, 1-22. szám)

1938-01-01 / 1-2. szám

•v% i« * I I JWlL 1938. január hó mtb Szerkeszti: PÁKOZDY iltPÁO Előfizetési díj 1 évre P 24.— Egyes szám ára — P 1.— Megjelenik havonqa kétszer. BUDAPESTI BÁDOGOSOK, GÁZ-, VÍZVEZETÉK- ES KÖZPONTIFÜTÉS SZERELŐK IPARTESTÜLETE — MAGYAR KÖZPONTI FŰTÉS-, GÁZ-, VÍZVEZETÉK SZERELŐ — VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE — BÁDOGOS ÉS SZERELŐMESTEREK IPARI SZÖVET- ___________KEZETE — HIVATALOS LAPJA________ S zerkesztőség és kiadóhivatal: VIII., RIGÓ UTCA 6—8. SZ- Telefon: 13-05-00 Iparosnapok az iparűgyl minisztériumban Őszinte örömmel olvassuk a múlt napokban megjelent hírt, mely sze­rint az Iparügyi Miniszter Ur, nagy­mértékű elfoglaltsága közepette is módot és alkalmat talált arra, hogy tárcája körébe tartozó különböző foglalkozási ágak érdekképviseleteit havonként egyszer fogadja és velük közvetlen tanácskozás formájában megbeszélje a legaktuálisabb, leg­égetőbb, élő problémákat. Rendkívül megnyugtató ez mind­azon foglalkoztatási ágazatok szá­mára, amelyek a bürokrácia teker- vényes útvesztőiben oly nehezen ta­lálják meg és oly soká keresik az orvosláshoz vezető utat. Hiába is keresnénk más megoldást, mert a hatalmas államgépezet évszázadok során megszokott és kikristályoso­dott működésén, aligha lehetne rész­leteiben változtatni. Ahhoz pedig, hogy az egész rendszert gyökerében megváltoztassák idő, hosszú idő szükséges. Ezért van fokozott jelentősége az Iparügyi Miniszter Ur újabban meghonosított és az élet üteméhez idomuló intézkedésnek, mellyel anél­kül, hogy az állami adminisztráció egységén rést ütne, megtalálja eb­ben a formában a közvetlen kapcso­latot azokhoz, akik a legszemélye­sebb tapasztalatok alapján ismerik maguk és az azonos foglalkozásúak minden baját, változtatást igénylő kérdéseit. A miniszteri rendelkezés értelmé­ben az ország valamennyi iparka­marájának vezetősége havonként egyszer meghívást kap a Miniszter­hez éppen úgy, mint a kereskedelmi érdekképviseletek vezetősége is. A napokban tartották meg a kereske­dői érdekképviseletek konferenciá­ját a Miniszternél s mint halljuk, számtalan olyan kérdés nyert, a hosszadalmas hivatali út megkerü­lésével, rövid úton elintézést, amely­hez más körülmények között hóna­pokra lenne szükség és még úgy is kétséges, vájjon eredményre veze­tett volna. Nem kétséges ,hogy az Iparügyi Miniszter a kézművesipari érdek- képviseletek számára is meghonosít­ja az iparosnapot, ahol feltárhat­juk mi is sebeinket és orvoslást kér­hetünk azokra. Jól tudjuk, hogy má­soknak is vannak panaszaik, más foglalkozási ágazatokra is ólomsúly- lyal nehezedik a gazdasági nehézsé­geknek elviselhetetlen terhe. De nem esünk túlzásba ha azt állítjuk: egyetlen társadalmi rétegnek sincs annyi jogos és indokolt panasza és sérelme, mint éppen a magyar kéz­művesiparosságnak. Tudatában va­gyunk annak is, hogy nem lehet má­ról holnapra a szenvedések völgyé­ből a megelégedettség csúcsaira emelkedni. Ezt nein várjuk, nem is reméljük. De hisszük, és reméljük, hogy az Iparügyi Miniszter Ur közvetlen be­nyomások alapján és a gyakorlati életből merített konkrét esetek is­meretében meg fogja találni azokat a módozatokat, amelyek alkalmasak lesznek olyan átfogó erejű intézke­dések megtételére, melyekkel a kéz­művesiparosság összeségének hely­zetében lényeges változást hozna. Nagyhorderejű és általános érvé­nyű kérdésekben nehéz olyan gene­rális rendelkezéseket életbeléptetni, mely gyors és egyben hathatós is. Konkrét esetekből tisztább és vilá­gos képet nyerhet még az olyan nagykoncepciójú és a kézművesipari problémák legaprólékosabb kérdé­seit is oly nagy alaposággal ismerő államférfiú, mint az Iparügyi Mi­niszter Ur. Ezért üdvözöljük örömmel a Mi­niszter Ur legújabb rendelkezéseit és a konferenciákon szőnyegre ke­rülő problémák megoldását illetően sok-sok reményt fűzünk az iparosna­pok várható eredményeihez.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék