Vegyi Ipar, 1912 (11. évfolyam, 1-24. szám)

1912-01-15 / 1. szám

WrJ. ■ Budapest, 1912. január 15. t ni / Tizenegyedik évfolyam. I Mj * 1. szám. rw Chemische Industrie MŰSZAKI SZEMLE Technische Revue fi vegyészeti ipar legelső és független magyar szaklapja. <=>H=> Erstes, unabhängiges ung. fachorgan der chem. Industrie. 5 festékipar, olajipar, zsiraíékipar, petroleumipar, szappan- és gyertyagyártás, aszfalt- és kátrányipar, fűtési-, világítási- és hűtőipar szakközlönye, fachblatt der färben-, Öl-, fett-, petroleum-, Seifen-, Kerzen-, Asphalt-, Cheer-, jteizungs-, Jeleuchtungs- unö Kälteindustrie. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Redaktion und Administration: BUDAPEST, VIII., Nép =t«inh4z-u 49. Felelős szerkesztő LÁZÁR ALBERT oki. mérnök. Megjelenik minden hó 15. és 30. napján. Előfizetési ára: Egész évre 10 korona. Jahresabonnement 10 Kronen. Lapunk szerkesztősége és kiadóhivatala VIII., Népszinház-utca 49. sz. alá helyeztett át. Telefon: 162-87. Közegészségünk csődje. A fővárosi vegykisérleti és élelmiszervizsgáló intézet nemrég adta ki jelentését, amelyben meg­döbbentő adatokat találunk az emberiség zsebe és teste ellen irányuló visszaélésekről. Nem óhajtjuk a jelentés részleteit ismertetni, csak a legfeltűnőbb esetekre hívjuk fel az illetékes fórumok figyelmét. A megvizsgált tejminták közel fele hamisitott- nak találtatott. Ha meggondoljuk, hogy eme leg­fontosabb tápszer ára néhány év óta rohamosan emelkedett, igazán elszomorító, hogy tápértéke az áremelkedéssel fordított viszonyban csökkent. Ha Budapesten, az ország szivében, ahol az ellenőrzés sokkal intenzivebb, mint a vidék bár- mely városába-?., a bp.m.vdtf.s'ik. száma, ily nagy arányokat ölthet, milyen képe lehet a vidéknek, .^<>1 az ellenőrzés lazán, vagy egyáltalában nem foganatosittatik, szégyenére a hazai közállapo­toknak. Mi ennek az oka? Hogy lehetséges az, hogy földmivelő államban, ahol az állattenyésztés oly magas fokon áll vagy állania kellene, ilyen állapotok uralkodhatnak, amelyek még a legelmaradottabb Balkánnak is szégyenére válnának! Ha’van pénzünk hadihajókra, sporttelepek létesí­tésére, kellene hogy pénzünk legyen a kísérleti ügy fejlesztésének fokozására. E téren utánozzuk a müveit nyugatot, ahol minden kis városnak meg van a maga városi laboratóriuma. Pedig ezekben a városokban a hamisítások maximuma nem haladja túl az 5%-ot. A jelenlegi földmivelésügyi miniszterben nem hiányzik a jóakarat. Sorra küldözgeti a törvény- hatóságoknak a leiratokat, hogy vegyvizsgáló állo­másokat létesítsenek. És ebben már ki is merül a ténykedése. A városok az ügy fontosságára való tekintettel létesítenek is itt-ott csekély beruházással kisebb- szerű állomásokat, amelyek azonban korántsem felelhetnek meg a kitűzött célnak, amennyiben hatás­körük csak a városok bt# füleiére szorítkozik, azon túl minden a régi kerék-, ágásban mozog. Ha már nincs módunkban az állomások számát roha­mosan emelni, legalább a meglévőknek hatáskörét kellene kiszélesbiteni és a felhalmozódott munkák arányában szubvencionálni, hogy a már meglévő állami állomások tulajdonképpeni hivatásuknak: a kisérletügy kultiválásának jobban megfelelhessenek. Hisszük, hogy a földmivelésügyi miniszter tevékenysége nem fog leiratok elkészítésében ki­merülni, hanem igyekezni fog megértetni a pénz­ügyminiszterrel, hogy az adófizető polgárok testi épsége ellen irányuló merényletek megszüntetése a jó tanácson kivül pénzáldozatokat is kßj^etel. Mert ha arra várunk, hogy & károsok,ame­lyek amúgy is magas pótadók terhei alatt gör­nyednek, maguk létesítenek megfelelő ellenőrző állomásokat, akkor Pató Pál-ként ráérünk ellen­őrizni a megfertőzött élelmiszereket és csak a hullák agnoszkálása után f<őg majd talán módunk­ban állani a veszedelem .elhárítására irányuló óv­intézkedéseket megtenni.. Nem szabad bevárnunk az uj élelmiszertör­vény megvalósítását, hanem megfelelő anyagi ál­dozattal sietnünk kell a városok támogatására, hogy minden fennakadás nélkül rohamosan léte- sühenek a közegészségügyre oly nagy fontossággal biró ellenőrző állomások, amelyek lelkiismeretes vezetés mellett valóságos áldást hozhatnak kezdet­leges közegészségügyi viszonyainkra. Lázár Albert. OLAJ- ZSIRADÉK- ES VEGYIGYÁR SCHWARZ RUDOLF ÉS TÁRSA, BUDAPEST. ALAPITTATOTT 1874. Központi iroda: V., Hold-utca 25. Telefon 13—32. Központi raktár: V., Kálmán-utca 13. „ 110—92. Gyártelep: X., Szentmihályi-ut 1—3. „ 47—63. ppp KAPPELLER HENRIK LABORATÓRIUMI FELSZERELÉSEK INTÉZETE i||B telefon 140—69 |||§g Kémia BUDAPEST, Vili., JÓZSEF-KÖRUT 19. ii, bakteriológiai, fizikai, mikroszkopiái és Vegyszerek, normál- ■ 1 ' " i p-ü oldatok és reagenciák. tudományos műszerek _ Cégvezető : ZOLTÁN HUGÓ Le vegyész. Original J. Pohlers Thermofix-Gummi ist ein Universal-Fabrikat für jede dankbare Beanspruchung und für jeden Betrieb, Laboratorien usw. Unerreicht in seiner Konfektion, Wiederstandsfähigkeit, Lebensdauer, für Säuren aller Art und sämmtliche Flüssigkeiten, heisse Zuckerlösung, heisse Oele usw., Sublimat, Lysol, Karbol, Dampfsterilisation, Tropen- u. Polargegend, grosse Hitze, grosse Kälte. Ausführung in allen Formen u. Abmessungen. U izerreisbar. Original J. Pohlers STOPFBÜCHSENPACKUNGEN übertreffen als Fettpackung, kombinierte Metallpackung wie auch reine Metallpackung alle anderen bekannten Marken. Original J. Fohlers AUTOEXPRESS-ABFULLHEBER D. R. P. erteilt, — Auslandspatente angemeldet. — Vollkommen selbsttätig functionierend. — Kein Pumpen. — Kein Druck Düsseldorf Johannes Pohlers, Coswig 3. D^den Paris Charlottenburg Spezialfabrikation v. ßummiwaren, Stopfbüchsen-Packungen techn. Fettpräparaten, Apparatebau u- aSfv 1 ern\o\£/ Pforzheim Vertreter: Chemiker J(ugÓ Zoltán, Budapest, József-körut 19. i vili fl Offerten zu Diensten. Offerten zu Diensten. »»»• ^ RÓNAIT,, legjobb magasnyomású tömítés „FRICTIONLESS“ antifrictiós csapágy fém. NAY és RÓNA, Budapest, Kálmán-u. 15.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék