Vegyi Ipar, 1926 (25. évfolyam, 1-24. szám)

1926-01-15 / 1. szám

2 oldal VEGYI IPAR 1. szám. Jázmin és műjázmin. — Basch Jenőnek az Illatszerész Tanfolyamon tartott előadása. — rt jázmin finom és kellemes illat. A virág olajának előállítása meglehetős költséges és kényes processzus, a virág termelése és begyűjtése is. A jázminolajat gőzzel való desztillálássa! is lehet nyerni, de ez nem alkalmas mód, valamint nem alkal­mas a -meleg zsírral vagy/ vazelinnel való kivonása sem. A petróleuméterrel való kivonás már alkalmasabb, de még ez sem oly előnyös, mint a hideg állati zsírral, vagyis enfleurage-zsal nyert olaj, amely finomabb illatú és kiadósabb a mennyiségben is. A levágott virág sejtjei életműködésüket tovább is folytatják és olajat produkálnak. A petróleuméterrel csak annyi olajat le­het kivonni, amennyi a virágban volt, amikor az a petróleuméterbe került. Ezért Hesse azt ajánlja, hogy a zsírral való kivonás után a virágokat gőzzel való desztillálásnak vessék alá. llyképpen összesen 0.395— 0.595% olajat lehet nyerni, mig a petróleuméterből nem többet, mint 0.1784%-ot és ha ezt azután gőzzel is desztillálnák, további 0.0194o.>-ot. Indiából is piacra kerül az ugyancsak enfleurage processzussal nyert jázminolaj, de itt a jázminolajat nem zsírral vonják ki, hanem olajjal, még pedig úgy, hogy egy réteg vízbe mártott szezámmagra rakják fel a jázminvirágokat, azokat letakarják és 12—18 óráig állni hagyják, azután a magvakat megőrlik és kipréselik. Ezen olajos oldatból kivonják azután a konkrét olajat, llyképpen az indiai jázmin 0.3—0.4% olajat ad. Az enfleurage-processzust azért kultiválják zsir helyett olaj­jal, mivel a zsir itt ugyancsak folyékony halmazálla­potban van. A jázmin eredete Kisázsia, innen került a 16. század­ban Olasz- és Franciaországba. Kultiválják és vadon is megterem Indiában, Kinában és Arábiában, de Fran­ciaországban is igen nagy kultúrája van. Az illatsze­részt csak az olajatadó jázmin érdekli, melynek felté­tele a meleg vagy tropikus éghajlat. Franciaországban a fehér jázmint (jasmimum officinale) termelik, be­oltva a jazmimum grandifoliummal, amelyet Cataloniá- ból plántáltak át. A jázmin 12 évig ad virágokat, a 2. évben is ad, de az azokból nyert olajprodukció nem fizetődik ki, esetleg csak éppen a termelési költségeket hozza be. A legkiadósabb a negyedik évben. Egy hektár földön kb. 12.000 palánta terem, ami 5000 kiló virágot ad. Franciaország évente 4—6 millió kiló virágot dolgozik fel. Gyűjtése, szedése a harmat lerakodása után tör­ténik, amikor azonban az már nem nedves, 10—11, 3— 4, valamint 7—8 óra között. 6 órai szedéssel 2—3 kiló virágot tudnak begyűjteni. A virág ára növekedő­ben van. Az utolsó évben 10—15 frank volt kilója a kosárban szedett virágoknak (a kötényben szedett virág kisebb' értékű, mert a test melege az illatra kártékonyán hat), az esőtől nedves virág pedig csak a félét éri, mert ezt előbb gondosan szárítani kell, mivel a kivonáshoz alkalmazott zsir a nedvesség be­hatása folytán egyébként megavasodna. A virág árát nem a termés bősége irányítja, hanem az olaj kereslete. Bennünket érdeklő más jázminok: a jasmin sambac, melyet Arábiában kultiválnak, melyet yasmin-nak vagy yasminsambac-nak neveznek; ezt a féleséget Indiában is kultiválják és vadon is megterem. Ennek 4-félesége van: egyszerű, dupla, nagy dupla virágú és trifoliatum, melyen a virágos szár háromlevelü. A virág neve In­diában »mugri«, vallásos szertartásokhoz is használ­ják. A trifoliatumminőséget mullának nevezik. Az indus nő nagyrabecsüli e virágot és füzérnek felfűzve, nyak- éknek használja. A hosszú, válogatott szárakat, melyek belül üresek, csibuk-pipaszámak használják fel és ez a dohány élvezetét kellemesebbé teszi. Jasmimum odoratissjimum«, sárga virág, mely szá­rítva, szárazon is igen kellemes illatú; illata a jácint, narancsvirág és jázmin virágok illatilluzóit kelti. »Jas­mimum hirsutum«, Kinában és Indiában honos, levelei szőrösek és innen ered a neve. »Jasmimum panicula- tum«, fehér virág, Kinában a tea illatositására hasz­nálják. »Jasmimum revolutum«, szintén kellemes illatú kínai jázmin. »Jasmimum azonicum« a Madeira szi­getén egész éven át virít. A jázmin virága kezdetben csak chlorophylt tartal­maz, később glycosidet is, amelyből azután festék és tannin lesz. A jázminnál a virág szirmai tartalmazzák az olajat és ugyancsak olajat találunk a csésze felső, illetve alsó részében is, ott, ahol ez ibolyás színű. A bimbó felső része ugyanis, amely a napnak és levegőnek leginkább van kitéve, a virágfakadásnál ernyőszerüen szétnyílik és ennek külső peremén találjuk az illóolaj- tartalmat, mig a szétnyílt csésze alsó részén lelhető fel a tannoidkompozició. A folyékony jázmin vagy abszolút olaj elemzése Hesse szerint: Benzylacetat 65.0«,u, linalylacetat 7.5%, linalool 16.0%, benzylalkohol 6.0%, más illatos anyagok 5.5%, ebben beleértve benzylformiat, benzylproprionat, methyljonon, methylanthranilat 0.5%, indol 2.5%, jasmon 3.0«o, cin- namylcinnamat nyomokban. A müolaj ezen elemzés szerint összeállítható, de a valódi jázminolaj finom illatát nem bírja előidézni. A valódi jázminolajnak még mindig vannak fel nem ismert, illatotadó alkotórészei. Ezért a müolajhoz egy kevés természetes olajat is adnak, valamint olyan aro- matikus vegyitermékeket, melyeket a jázminolajban ed­dig még nem mutattak ki. Phenylethylalkoholt, alde- hyd C8 vagy aldehyd C10, duodcylicalkoholt, benzyl- butyratot, cinnamylacetatot; az illóolajokból mint mó­dosítót: bergamot, tubereus, neroli olajakat; mint fixa- tivot: moschust, civet-et, benzoet, vanillint, coumarint és végül heliotropint. A jázmin nagyon finom és diszkrét illat, első hatása a szaglási szervekre igen kellemes, de a levegő oxidáló befolyása a jázmin alapanyagaira kedvezőtlen hatással van és az illat is’ idővel változást szenved: unott, éme­lyítő hatást kelt. Hogy ezt ellensúlyozzák, más illatok­kal keverik. Erre igen alkalmas a rózsaillat. A jáz­minillat ezen tulajdonságainak tudható be, hogy állandó hive (hű jázminparfőmvásárló) nem igen akad. Jasmone. Ez egy illatotadó alkotórésze a jázmin­olajnak, melyet eddig nem sikerült szintetikus utón előállítani. A methyl a nthranilatot és indolt vegyi utón is előállítják. Mindkettő könnyen bomlik. Ezek azok az alkotórészek, melyek könnyen elváltoznak és a jázmin illatát is megváltoztatják. A methylanthranilat igen könnyen átalakítható anilinfestékké egy vörös szí­neződést eredményezve, úgyszintén átalakítható az indol is. Ezért az indolt tartalmazó olajat vagy müolajat a szappanok illatositására nem lehet használni, mert idő­vel színeződést idézhet elő abban. A petróleuméterrel való kivonással nyert jázminolaj indolt nem tartalmaz, amig az enfleurage-zsal készült igen. A virág a palán­tán szintén nem tartalmaz indolt, igy feltehető, hogy az a zsírral való* kivonás alatt képződött a methyl- anthranilátból. A methylanthrariilát is okoz idővel sötétebb színező­dést és ezt elkerülendő, meg kell válogatnunk az anyagot, vagyis frissen készültet kell használnunk, amely színtelen. Az anyagok keverését is elővigyázattal kell végeznünk, egy bizonyos sorrend betartása mellett, ne­hogy inkompatibilis anyagok közvetlen szomszédságá­val keverjük ezt. A fény és levegő oxidáló hatása miatt — ami sötét színeződést idézhetne elő — a jázminparfőm nem al­kalmas kirakatdarabnak. Sokáig azt hitték, hogy a methylanthranilat is azon anyag, amelyet a virág nem tartalmaz és hogy ez a zsírral nyert kivonás révén került az olajba, mert a zsir, amelyet a kivonáshoz használnak, előzetesen preparáltatik benzoegyantával és narancsvirággal (minden kiló zsírhoz 250 gr narancs- virágot véve). A narancsvirágolaj tényleg tartalmaz methylanthranilátot. De kétséget kizáróan be lett bi­zonyítva, hogy a jázminvirág is tartalmaz methyl- anthranilátot. Az indol fehér, lemezes, kristályos, olvadási pontja 52° C. Vannak illóolajok, melyek ezt tartalmazzák, mint az ylang-ylang, tubereuse, mandarine.Az indol- nak egy kombinációja a methylindol, vagyis spatol s ez is alkalmazást nyer, nemcsak a jázmin-, de más illatok előállításánál is. A müindigógyártás mellékter­mékei ezek, melyeket a Badische Anilinfabrik hozott forgalomba először. Természetben az emberi bélsár tartalmaz scatolt, amely sötét szinii és igen kellemetlen szagu. Érdekes, hogy ez alapjukban igen kellemetlen szagu termékek egy oly kellemes illatot produkálnak, mint a jázmin. A jázminvirág, amig friss állapotban kellemes illatot ad, addig az elfonnyadt virág trágyára emlékeztető szagot terjeszt. Egy jobb és költségesebb jázmin extráit előírása: Infusio jázmin 850 cc, infusio tubereuse 100 cc, infusio narancsvirág 50 cc, tinct civet 5 cc, tinct moschus 3 cc, tinct wintergreen (1:10) 0.7 (14 csepp). Ha olajokkal dolgoznánk, úgy e formula a következő­képpen alakítható át, mivel egy kiló jázminpomádé 4—6 gr olajat tartalmaz: Oleum jázmin 4 gr, oleum tubereuse 0.5 gr (12 csepp), oleum neroli 0.250 gr (6 csepp), tinct civet 5 cc, tinct moschus 3 c, oleum wintergreen 2 csepp, alkohol 1 liter. Egy olcsó szintétikus jázminillat: Jázmin art 4 gr, phenylacetaldehyd 0.15 (4 csepp), rose synth. 0.75 (28 csepp), methylanthranilát 0.01 (1 csepp). De legalkalmasabb a szintétikus jázmin formuláját • venni és módosítani azt az említett módosító, erősítő és fixativekkel. A jázmin illatcsoporthoz tartoznak még a következő illatok, melyeknek illata nagyon hasonlít a jázmin illa­tához és ezzel azok elő* is állíthatók némi módosítással, akár a valódi jázminolajjal vagy müolajjal. Bouvardia, a párisi dr. Bouvard Károly botanikus után elnevezve, közép- és délamerikai növény, fehér és piros virággal, rubiacek rendjéhez tartozó. Illata a jázmin mellett a narancsvirágéra emlékeztető. Európá­ban mint dísznövényt melegházak díszítésére kultivái- ják. Ennek illatát előállíthatjuk, ha a jázminillathoz heliotropint, anisaldehydet, alpha jononet, vanillint és ooumarint adunk hozzá. Mások javalják ez illat elő­állítására: 5 rész neroliolaj, 2 rész muguet és egy rész jázmin keverékét. Gardenia. Dr. Garden Sándor után elnevezve. A tropikus Ázsia és Afrika adja. Az afrikait cape jessa- minenek nevezik, (Gardenia Florida), fehér virág, mit gomblyuknak és koszorúnak kultiválnak. A kínaiak tea illatositására használják. Plumieria rubra vagy vörös jessamine, rinchosper- mum jasminoides, egy kínai tubusos virágú, igen kelle­mes jázminos illat. A frangipani illatot a plumieria acutifolia adja, amit az angol örök parfőmnek nevez (Eternalperfume). Ennek egy előírása a következő: Jasmine 35, neroli 30, rose 15, bergamot 5, vetivert 2, cumarin 2, heliotro- pin 1, vanillin 1, musk ambrette 1, benzylbenzoat 4, alkohol 4, összesen 100. 30—35 gr egy liter alkoholhoz. Legújabb vívmányok a vegyészeti ipar terén. Kudoch Koki vegyészmérnök, Csaka (Japán). Eljárás nagytöménységü kénessav előállítására. Ként, kénkovan- dot vagy más kéntartalmú anyagot kemencében oly eleggyel, mint égéstáplálóval égetünk el, mely kénesr savat és legalább 20% oxigént tartalmaz. Wolf ■& Co., Walsrode, dr. Czapek Emil vegyész, Weingut Richard vegyész, Bomlitz. Eljárás filmszerű szalagok előállítására cellulózavegyületek oldataiból. A filmet hordó továbbitó szalagot olyan utllosszuságban vagy olyan sebességgel vezetjük keresztül az elektró­dák között, hogy a fürdő alkálikus, neutrális és sa­vanyú része egymásután külön-külön juthasson a fil­men hatásra. A. G. für, Anilin-Fabrikation, Berlin. Fertőtlenítő és élősdiellenes szer. Komplex rézvegyületek oldatainak és szappannak orgános folyadékokban való emulziói­ból áll. Asphalt Cold Mix Limited, London. Bitumenes emul­ziók stabilitásának fokozása. Az emulzióhoz vagy a gyártási folyamat alatt vagy a gyártás befejezése után csekély (10%~ig menő) mennyiségben oly szert ke­verünk, mely az emulzió folyékony fázisában oldható vagy azzal keveredik és az emulzió fagypontjának csök­kentésére képes anélkül, hogy az emulzió elszakadását okozná. Anton Deppe Söhne cég és dr. Zeitschel Ottó Fe­renc vegyész, Hamburg. Alkoholoknak vagy phenolok- nak keverékeiből való előállítása. A keveréket az al­koholok vagy phenolok tartalmának megfelelő mennyi­ségben bórsav-ecetsav-anhydrid hatásának vetjük alá, az illanó adalékokat ledesztilláljuk, a visszamaradó bó­rátokat vizes alkáliák hozzáadásával felbontjuk • és to­vább tisztítjuk, vagy amennyiben szilárdak, előzetesen átkristályositjuk. The Ande Rubber Co. Ltd. cég London, mint dr. Klein Pál budapesti vegyészmérnök jogutódja. Eljárás és forma kaucsuktárgyaknak közvetlenül kaucsuktejből való előállítására. A 8985. sz. törzsszabadalomban vé­dett eljárás megvalósítási módja változó falvastagságú kaucsuktárgyaknak egy munkafolyamatban való előállí­tására, mely abban áll, hogy a leválasztást porózus szigetelőanyagból álló oly formákon végezzük, ame­lyekben a formába ágyazott vezetőből álló anóda és a forma felülete közötti távolság a forma különböző helyein kisebb vagy nagyobb, aszerint, amint a forma illető helyein a leválasztandó réteg vastagságának na­gyobbnak vagy kisebbnek kell lennie. Krantz Miklós mérnök, Luxenburg ás Moltke-Huit- feldt Leon gróf. Paris. Cellulózatartalmu anyagok el- cukrositása. Klórhidrogént hagyunk a cellulózatartalmu anyagra hatni és a kezelést abbahagyjuk, mielőtt nyál­kás massza képződése közben duzzadás lépne fel. Kalle & Co. A. G., Bieberich. Enzimeknek oldataikból való leválasztása. Mindenekelőtt az oldatokat só hozzá­adásával annyira telitjük, hogy azokban valamely aro­más szulfósav sójának hozzáadására ez és vele az enzim is kiválik, mire az igy telitett oldatban csapadékot idézünk elő és pedig előnyösen valamely arómás szul­fósav vízben oldható sójának vagy olyan sóknak hozzá­adásával, melyek egymásra való kölcsönös hatásuk ál­tal csapadékot adnak. Kertész Sándor mérnök, Budapest. Zománc előállí­tása és tárgyak zománcozása. Finoman őrölt és szitált 4 sulyrész magnezitet és 1 rész kvarcot, valamint fél i LABORATÓRIUMI FELSZERELÉSEK, TANSZEREK ÉS PREC. MÉRLEGEK GYÁRA H FABRIK FÜR LABORATEINRICHTUNGEN, LEHRMITTEL UND ANALYTISCHE WAAGEN Mechanikai-, üvegtechnikai- és asztalosműhely. Mechanische-, glastechnische- u. Tischlerwerkstätte. I JÓZSEFU23-W5 I i ERDÉLY ES SZABÓ, BUDAPEST IX. LILIOM-UTCA 46 \ QniNOIN GYÓGYSZER ÉS VEGYÉSZETI TERMÉKEK GYÁRA R.-T. TELEFON: LlPÓT 906—80. UJPEJT ÉS EGYÉB VEGYSZEREK A LEGOLCSÓBB NAPI ÁRON ACIDUM ACETILO SALIC. TABLETTA - BARIUM­SULFAT PRO RÖNTGEN KARLSBADI SŐ VEGYTISZTA SÓSAV KALIUMP ER MA NGAN AT VEGYTISZTA KÉNSAV BENZOESAVAS NÁTRON /

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék