Vegyi Ipar, 1935 (34. évfolyam, 1-24. szám)

1935-01-20 / 1. szám

iái. VEGYI IPAR 1. szám. Péti-só Egyiptomban Beszélgetés Zsilinszky Gábor vezérigazgatóval egyiptomi benyomásairól, magyar müselyemfonódáról és a nitrocellulózimportról — Hosszabb egyiptomi tanulmányutjáról a napok­ban érkezett haza Zsilinszky Gábor, a Péti nitrogén mü trágyagyár r. t. vezérigazga­tója. Utazásának 3 célja volt: 1. kiépíteni a már eddig is jelentős egyiptomi exportunkat, 2. tanulmá­nyozni a helyszínen a piacot és a további elhelye­zési lehetőségeket, 3. tanulmányozni az egyiptomi világhírű öntözőmüveket. Visszaérkezése alkalmából a Vegyi Ipar munkatársa felkereste Zsilinszky Gábort, hogy megtudja, mennyit tesz ki a péti só egyiptomi exportja és hogy szívesen látják-e a ma­gyar vegyészeti ipar termékeit az egyiptomi irányadó körök. Zsilinszky Gábor többek között a következő­ket volt szives mondani: »A hivatalos körökkel, valamint a nagyobb ál­lami és magánbirtokok vezetőivel való érintkezésem alapján örömmel állapíthatom meg, hogy a ma­gyar termékek igen szívesen látottak Egyiptomban Ennek magyarázatát a magyar áru minősé­gén felül abban találom, hogy a magyar termék­ben az egyiptomiak nem tekintenek politikumot, mint az angol, francia vagy olasz áruban. így örömmel állapítottam meg, hogy a magyar nitrogén- műtrágya »Nitrate de Pét« néven ma már már­kát jelent a Nílus országában. Ismeretes, hogy Egyiptom legfontosabb mezőgazdasági terméke, a gyapot, amelyből Magyarország is tetemes mennyi­séget importál. A péti-só éppen a gyapotimport kom­penzációja. Az egyiptomi gyapottermelő földeknek sok műtrágyára van szüksége, amelyet java részben az Imperial Chemical Industries és az I. G. Farben­industrie szállított. Mindenesetre rendkívül fontos és jelentős exporlkörülmény, hogy a magyar nitrogén­műtrágya a két hatalmas vállalat mellett rövid idő alatt tért tudott hódítani. Elsőrendű érdekünk, hogy ezt a számunkra megnyíló kitűnő és gazdaságilag stabil piacot minőségi áruk szállításával a jövőben necsak megtartsuk, hanem ki is bővítsük.« — Van-e kilátás arra, vezérigazgató ur, hogy nagyobb mennyiségű gyapot vásárlásával expor­tunkat esetleg más vegyipari cikkekben, pl. gyógy­vegyészeli cikkekben, növ-nyvédelmi szerekben. Egyiptom felé idővel növ Ini lehet9 Itt elsősor­ban müse'yemfonóda f.láll tusára gondolunk. A válasz az elmondottakból önként adódik. Ha gyapotszükségletünket pl. műselyemfonóda felállí­tásával növelni lehet, semmi lehetetlenséget nem Iátok abban, hogy műtrágya exportunkat, — hiszen Egyiptom 40—50 millió pengő értékű műtrá­gyát igényel .évente csak nitrogénmütrágyá- ban —» a jelenlegi 2 millió pengőről a többszörösére fokozzuk. Nem kell külön kiemelni, hogy Egyiptomban milyen szükség van gyógyszerekre és növényvédelmi szerekre. Ez utób­bit illetőleg nemcsak a gyapot-, hanem a cukornád ültetvényeknél is. A műtrágya-export növekedése a megnövekedett gyapotexportnak természetes folyoiná­SZDKEMBER tanácsadást váilal minden méretű cégnél reklám, hirdetés, propaganda, forgalomnövelésre vonatkozólag mérsékelt díjazás mel élt. Pontos, világos tervek lényeges költségmegtakarítással és gyorsan bekövetkező eredménnyel. — Hans Popper (a Lux és Vim bevezetője) VlL Damjanich ucca 40. Tel.: 44—6—88. Fgyetemet és kereskedelmi akadémiát végzett fiatalember (vegyész) laboratóriumi vagy irodai állást vállal Aján'atok „Szakember” je'igére a kiadóba. vegyészeti gyárakból, csak közvetlen eladótól, álRálmi áron venitéR* Részletes leírásokat a kiadóba kérek „VEGYI GÉPEK“ jeligére. nya lenne. Az egyiptomi gyapottermelés tudvalevő­leg az utóbbi években krízisen ment keresztül. Jól­lehet, ma már újból emelkedő tendenciát mutat az egyiptomi gyapotprodukció, azonban még mindig nem jutott el a múltban termelt maximális mennyiségig. Ha a fogyasztás megnövekedik, újból nagyobb terü­leteket fognak belültetni gyapotcserjékkel és a meg­növekedett gyapottermő földek, újabb mütrágyameny- nyiséget igényelnek.« Mi volt az, ami vezérigazgató urat a leg­jobban megragadta Egyiptomban? »Jóllehet elsősorban niint ipari ember utaztam, mégis csodálattal töltőtt el az Egyiptomot jellemző intenzív mezőgazdasági kultúra. Különösen a világ liirü öntözőmüvek leptek meg várakozáson felül. A Nílusból levezetett csatornák átjárják az ország 7 millió katasztrális hold területét és legprimitívebb vizemelő telepeklől a légmodernebb szivattyúig min­dent az önlözés szolgálatába állítanak. Azt hiszem, nem kell külön kiemelni, hogy a mezőgazdasági kultúra szempontjából mit jeleni az, ha egy ország termőföldeinek öntözését a természetes csapadéktól függetleníteni tudja. Módomban állt többek között i A b d el V a h a d egyiptomi pénzügy minis z- j tér nem messze lévő mintagazdaságát meglátogatni, | amely természetesen s inlén öntözőmüvekkel van el- j látva. Egyiptom egyik büszkesége, lesz a kairói pom- i pás uj mezőgazdasági muzeum, amelynek szervezési I munkálatai befejezés előtt állanak. Az uj muzeum a I budapesti Mezőgazdasági Múzeumnál nagyobb lesz. I A munkálatok élén magyar ember. dr. Nagy Iván j miniszteri tanácsos áll.« Végül kérdést idéztünk Zsilinszky vezérigazgató úrhoz aziránt, hogy az utóbbi hetekben engedé­lyezett külföldi n itrocellu lóz be hozatal mennyiben sérelmes a magyar iparra: »Aj lakkgyártás céljaira eddig engedélyezett 180 q nitrocellulóz behozatala elől a kormány nem tér­hetett ki. Ez jóllehet a hazai gyártást kellemetlenül érinti, de nem jelent helyrehozhatatlan károkat. Min­den t o v á h 1) i engedély azonban súlyo­san: sértené a magyar ipar érdekeit.« HUTTER és SCHRANTZ RT. Budapest, X. Gvömrői-ut 80. — Telefon: 48-4-76 DRÓTS3ÖVETEK iTUKAÍZTOTT LEMEZEK minden ipari célra. “ALU“-MINIUM 1 ROZSDAVÉDŐ ÉS FEDŰFESTÉK /ictória Vegyészeti Müvek rt, KÉNSAVAS AGYAG­FÖLD — TIMSÓ P BUDAPEST, W V., Kossuth Lajos-tér 15. r Telefon : 278-29. i ELLINGER BÉLA — WAGNER VINCE ■ EGYESÜLT LAKKGYÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Soroksár, Grassalkovich-utca 195. ■----- Te efon : 463—60. Sürgönyeim: Elingerlakk Soroksár. M indennemű hintó-, kopálzománc-, padló- és szeszlakk. Hutter és Lever Rt. a legnagyobb magyar szappan-, növényzsir- és olajgyár ngyár: Budapest, X., Thaly Kálmán-u. 5—7 Hvényzsirgyár: Rákospalota, Horváth M-u. 2 Schimmel éstársa eszencia-, illóolaj- és vegyészeti gyár r. 1. Ajánl: rum- és likőreszenciát, természetes és mes­terséges illóolajat, mesterséges virágolajat, szinté- tikus illatositókat, parfőmkompoziciókat, gyümölcs­éter stb. utolérhetetlen minőségben BUDAPEST-RÁKOSFALVA X., Vértes-utca 6—8. :: Telefon: 96-5-35. Törzsgyár: Schimmel & Co., A. G. Miltitz, bei Leipzig Br. Keleti és Murányi vegyészeti rt. Földfestékek, szépített festékek, vegyifestékek, ólomfehér, párisi kék, kromoxidzöld, vasgálic, vasoxid, aluminiumhidrát, vashidrát, ólomcukor, ammóniumacetát és Lysoform-készitmények. Újpesten, Váci-u! 7. Telefon: 94-9-33. FIA YEGY,TERMÉKNflGYi(ERESKEDES’ Budapest, VI., Szobi utca 4. ^ Telefon: 142-99, * Külföldi képviseletek. — Német gyártmányú és indiai sellakkok. — Tengerentúli nyers és finomított viaszok. — Gummiarabikumok. traganth stb, — Garbon-Black. V Klórmész 110/115°, lugkő, sellak, terpentin, szódabikarbóna, ammoniák- szóda, karbid, gyanta, viaszok, savak, fotóvegyszerek, klórlug, marókálí, klórmagnézíum, klórkálcium, kén, kénnátrium, zselatinok li OAPEST, V., HONVÉD-U. 5. TELEFON: *22-7-26.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék