Báró Forster Gyula: Gróf Berchényi László Franciaország marsallja (Budapest, 1925)

VII. Fejezet

135 5t5. Váry t reformált ha d nagyságra hozza javaslatba 1747 júlv 23-án. 57. Jacky Yerdogy Emerian sz. Pozsonyban, 1744. Alhadnagy Turpinnél. A szolgálatból kilépett 1768-ban. Nem látjuk feleslegesnek felsorolni azon tisztek ne­veit, kik 1748 dec. 23-án kelt levele szerint a három magyar ezredbe tartoznak és akik számára útleveleket — lettres de passe —- kér: Baumgartner, Beszterczey, Bertalitz, Bezierédy, Bobrovinszky, Boubonosfoky, Csen- gery, Dedinszky, Dessoffy, Dessőffy, Dévay, Docksa (Donská), Engedy, Ernaky, Gomb, Horváth, Hotossy, Karvasits, Kertész, de Kecskés, Kleinholtz (valószínű- >ég szerint azon családból, mellyel a Dessewifyek jutot­tak házassági viszonyba), Novák, Nagy Mihály, Palu- gyay, Pikety, Porubszky, Rády, Ragotzy, Reketis, Szé­kely, Szilágyi, Simonyi, Sólyom, Tertsianszky, lovag' Tott, Töröek, Török, Virág, Unger. Ezek közt nem találjuk azok neveit, kiket Berehényi 1747 márc. 16-i levelében terjesztett elő kinevezésre: és pedig Maronyi hadnagyot reformált kapitánnyá; Erdélyi Izsák, Fűiére, Orb hadnagyokat kapitányi commissióra; Falusy, Apponyi, Kis Ferenc zászlósokat és Farka® Fe­renc reformált hadnagyot hadnagyokká; Farkas kadetot, Rády reformált hadnagyot, Fehérváryt, Mándory kade­tot zászlósokká, végre Váryt, Lakatost Kovách Jánost, Rielt, Karlyt reformált hadnagyokká, Bosnyák segéd­őrnagyot kapitányi commissióra. Foussemagne grófnő összeállítása szerint a magyar tisztek közt a hivatalos kimutatások alapján a követ­kezők fordulnak elő: 1. Apponyi Gábor sz. 1722., had­nagy 1745. 2. Beszterczey Pál, lutheránus, sz. 1711. Besz­tercebányán, reformált kapitány 1763. 3. Bosnyák Fe­renc sz. Érsekújvárt 1722., kapitány 1760., Sz. Lajos-rend lovagja 1762. 4. Deák János sz. Kőrösön 1707., kapitány 1742., Bon officier, de nem katholikus. II a de la religion, ee qui fait, qulil n’est pás proposé pour la croix de St Louis. 5. Dedinszky Ádárn sz. Hartán 1726., hadnagy 1748. 6. Falussy János sz. 1716., lutheránus, hadnagy 1748. 7. Fogarassy Tivadar sz. 1699., a szervezésnél lé­pett be, kapitány 1746, a Szt Lajos-rend lovagja^ 1753. 8. Csengery Kováts Márfon sz. Berkeszen, Erdélyben 1715., őrnagy 1744, a Kálvin-hitről áttért 1748 és a Szt. Lajos-rend lovagja 1752 dec. 12. 9. Maronyi Adám sz. Szentmiklóson 1718, reformált kapitány 1747. 10. Nán-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék