Borászati Lapok – 61. évfolyam – 1929.

1929-02-23 / 8. sz.

8. SZÁM. 61-IK ÉVFOLYAM. 78 1929. február 23. eitz-szüro­ve! dolgozni jelenti: a haladást. Tükörfényes szűrés, Eiagas teljesítmény. WIEN III., CZAPKAGASSE 12. ZAGREB-PRAG-KRAKAU-ARAO 2000 deb. kétéves nagyburgundi és ugyan­annyi oporto SZŐLŐVESSZŐT KERES Dr. Hnffer József földbirtokos, Kiskun­féSegyházán. 9103 CIFRA JÓZSEF Budapest, V., Vilmos császár-ut 48. szám. Telefoni Aut. 228—92 Pincegazdászati cikkek szaküzlete must és bor Borszivattyuk savtalanitásához. BortÖmlÖk 9003 Hazai szőlővessző-eladás. Elsőosztályu kétéves gyökeres, valamint porbujtás és sima fajtiszta, legjobb fajokból rendelhető : Gyöngyös, Forgalmi Bank R.-T. tulajdonát képező Polgár Sándor­telep Fajszőlő Uradalomnál Hevesen. Érdeklődések a iiiisi Forülmi M L-l. iMiu^.™; M. kir. államrendőrség szolnoki kapitánysága. 1926/1630 kihágási szám. ÍTÉLET-KIVONAT. A magy. kir. állam­rendőrség szolnoki kapitánysága, mint I. fokú rendőri büntetőbiróság Szabó Károly vendéglős és Szabó Róza szolnoki lakosok ellen indított kihágási ügyben az 1927. évi március 22-én kelt fenti számú Ítéletével az 1924. évi IX. t.-c. 7. és 8. §-aiba ütköző azon kihágás miatt, hogy Szabó Károly a törvény 45. §-ában irt köteles ellenőrzést S2abó Rózával szemben elmulasztotta és ennek következtében Szabó Róza a kimérésre szánt bort 15%-os arányban vízzel hamisította és az ekként meghamisított bort forgalomba is hozta, Szabó Károlyt az 1924. évi IX. t.-c. 42. §-ának 1. és 2. pontjai alapján a Kbtk. 29. §-ának felhívásával és a 21. § alkalmazásával, figyelem­mel a 63.800/1926. F. M. rendeletre, 2 napi elzárást helyettesítő 16 pengő fő- és 8+8 pengő pénzbüntetésre, Szabó Rózát pedig Bn. 33. §-a felhívásával 2 napi saját élelmén kitöltendő elzárásra ítélte. Kötelezte terhelteket a hiányzó fél liter bor ellenértéke fejében 64 fillér és költségek címén összesen 102 pengő 68 fillér megfizetésére. Elrendelte továbbá a jogerős ítéletnek a Szolnokon meg­jelenő „Szolnoki Ujság"-ban és a Budapesten megjelenő „Borászati Lapok" cimü szaklapban való közzétételét és a szolnoki m. kir. pénzügy igazgatósággal leendő közlését. Szolnok, 1928. november 3. Dr. Daday r.-kapitány, r. büntetőbiró. 9102 1928. kih. 17. szám. A sárbogárdi járás szolgabirája mint rendőri büntetőbiró, a vád képviseletében dr. Mile­sovics Miklós ügyészi m. szakképviselő, Szabó István kir, vegyész részvétele mellett, kihágással vádolt Danics i Mihály kihágási ügyében 1928. évi április hó 13-án meg­j tartott nyilvános tárgyalás után következőleg itélt | Danics Mihály, 39 éves, r. kath., vagyonos, büntetlen" kálózi lakos terheltet bűnösnek mordom ki az 1924: IX' törvénycikk 42. §-a 1. és 2. pontjába ütköző kihágási cselekményben, melyet a terhelt azáltal követett el, hogy 1927. évi november 13-án kálózi korcsmájában 11% víz­zel a bort megvizezte és a vizezett bort kiméríe, 1928 :X. t.-c. 4. §-a alapján a Kbtk. 21. §-a alkalmazásával 100 pengő pénzbüntetésben marasztalom, mely összeg va­gyontalanság esetén az 1928. évi X. t.-c. 10. §-a alapján elzárásra lesz átváltoztatva. A pénzbüntetés a m. kir. földmüvelésügyi tárcát illeti, Szabó István kir. vegyész dija 26 pengő 40 fillér. Az eljárási költségek az Országos Bor vizsgáló Bizottság vizsgálati dija 40 pengő. Indokok • Elrendelem, hogy a jogerős Ítéletet terhelt a „Borászat 1 Lapok"-ban és a „Fejérmegyei Napló"-ban közhírré té­tesse saját költségén; utasítom Kálóz község előljárósá" gát, hogy a jogerős ítéletemet 8 napig Kálóz község hir" detési tábláján tegye közhírré. Jelen ítélet a felek előt a 15 napi fellebbezési jog érvényesithetésének — a fel­lebbezés kizártságának megemlítésével — élőszóval ki­hirdettetvén, terhelt az ítéletben megnyugodott. Az ítélet a tárgyaláson meg nem jelent Szabó István kir. vegyész a 15 napi fellebbezési jog érvényesilhetésének — a fel­lebbezés kizártságának — megemlítésével írásban kiada­tik. Sárbogárd, 1928. évi április hó 23-án. Dr. Halassy Tibor s. k. szolgabíró, r. b.-biró. A másolat hiteléül: 3Iészáros i. s.-tíszt. 9107 Szakiskolát végzett SZÖLÖKEZELÖT KERESEK 26 kat. hold homoki szőlőmhöz azonnali belépésre, aki a bor- és gyümölcskezelésben is jártassággal bír. Ajánlatokat eddigi működés és igények megjelölésével „Szorgalmas 9101" jeligére a kiadóba kérek. 9101 Legjobb gyártmányú mw n SZ0L02UZ0KAT és egyéb mezőgazdasági gépeket és eszközöket ajánl: A Magy. Kir. Államvasutak Gépgyárának Vezérügynöksége Nemzetközi Gépkereskedelmi Részvénytársaság Budapest, V., Vilmos császár-ut 32. ÍOOS A hirdetésbe fektetett pénz busásan kamatozik zénKéneg az ős^i gyérítéshez gyári árban beszerezhető a gyár vezérképviselőjénél a 8235 Magyar MEZŐGAZDÁK Szövetkezeténél Budapest, V., Alkotmány-utca 29. sz. KIVONATOS MÁSOLAT. 1928. kih. 773. szám. A gö­döllői járás főszolgabírója mint I. fokú rendőri büntető­biró Menártoyics Lajos tiszafüredi születésii, róm. kath vallású, 53 éves, korcsmáros, isaszegi lakost bűnösnek mondta ki az 1924: IX. t.-c. 9. §-ába ütköző kihágási cselekményben, melyet azáltal követett el, hogy Isaszeg községben 1928. május 12-én fehér bort gyöngyösi 10%-os vörösborként hozott forgalomba és ezért terheltet az 1924: IX. t.-c. 43. § 1. pontja és az 1928. évi X. t.-c. 4. és 5. §-ának alkalmazásával az itólet jogerőre emelkedé­sétől számított 15 nap alatt, különbeni végrehajtás terhe mellett fizetendő 15 pengő pénzbüntetésre, ennek behajt­hatatlansága esetén az 1928 :X. t.-c. 10 §-a alapján 7 napi elzárásra Ítélte. A B. T. 48. §-a alapján elrendeli az Íté­let kivonatának jogerőre emelkedés után terhelt költsé­gére a „Magyarság" cimü napilapban és a „Borászati Lapok" cimü szaklapban való egyszeri közzétételét. El­rendeli továbbá a 62.000/VIII. 1924. F. M. sz. rendelet 85. §-a értelmében jogerős Ítéletnek a pestvidéki m. kir. pénzügyigazgatósággal való közlését. Gödöllő, 1928. évi május 25-én. Dr. Polli s. k. szolgabíró, mint I. fokú rendőri büntetőbiró. Megnyugszom. Menártovícs Lajos s. k. terhelt, dr. Terray s. k. szakképviselő. A kivonatos másolat hiteléül: Gödöllő, 1928. szeptember hó 17-én. Olvashatatlan aláírás tb. szolgabíró. 9104 MAGYAR REZHENGERMUVEK RESZV.-TARS. azelőtt Chaudoir Gusztáv és Társa Rézhengerművei BUDAPEST, V., VIZAFOGÓ 1460. SZ. SURGONYCIM: CHAUDOIR TELEFON : L. 909 -00, L. 909-01, L. 909-02 99 Ajánlja saját gyártmányú francia-rendszerű CHAUDOIR" permetezőit elsőrendű vörös- és sárgarézszerelvényeKKel a legolcsóbb napi áron, továbbá füles és fűlnélKűli VÖRÖSRÉZÖSTJEIT. Az 1921. évi Kecskeméti szőlészeti Kiállításon Kiváló minőségért arany oKlevéllel Kitüntetve. Kifogástalan minőségért szavatoiunK! 901 4 Kapható minden nagyobb műszaki és vaskereskedésben, valamint a gyárban! IMII—Él IBIIM 1—111—11WIIIIHMH MIMIIP llül IBIM 11II IP III l—ll 71 ^TíTÍKIg?^^ PÁTRIA" Irodalmi Villalat és Nyomdai Részvény-Társaság nyomása, Budapest, IX. kerület, Üllői-ut 25. szám (Köztelek) — Felelős nyomdavezető: Mészáros Vilmos

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék