Borsodvármegye Hivatalos Lapja, 1905 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1905-01-05 / 1. szám

III. évfolyam. Miskolcz, 1905. január 5. I. szám. BORSODVARMEGYE Előfizetés ár egész évre 10 korona. — Megjelenikmindencsütörtökön.— HIVATALOS LAPJA Hivatalos hirdetések a lap szerkesz­tőjéhez a vármegyeházba küldendők. Szerkeszti: Dr. KAZAY LÁSZLÓ vármegyei II. aljegyző I. Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok« Borsodvármegye törvényhatósági bizottsága ré­széről Miskolczon, 1904. évi deczember hó 6-án folytatólag megtartott rendes évnegyedes közgyűlés jegyzőkönyvi kivonata. 845. kgy—16968. ai. 904. Majthónyi József mezőnyárádi lakos közse- gélyre szorult kérelme, hogy mint teljesen vi­lágtalan és vagyontalan részére, miként az előző években, úgy a jövő 1905. évre is 192 korona segély nyujtassék. Határozat. r Állandó választmányunk javaslatának elfo­gadásával Majtényi József részére a kérelmezett segélyt 192 koronában, vármegyénk szegény­alapjából a jövő 1905. évre is megszavazza és ; ezen határozatunkat kihirdetés után jóváhagyás végett a belügyminiszter úrhoz hivatkozással e tárgyban előzőleg 15876—903. 33497—904. sz. a. kelt jóváhagyó leiratára, felterjeszteni ren­deljük. Ezen határozatunkat a vármegye hivatalos lapjában azzal tesszük közzé, hogy a 8 nap alatt kihirdetettnek s 30 nap alatt a vmegyei alispáni hivatalnál benyújtandó, a Belügyminiszterhez in­tézett felebbezéssel megtámadhatónak jelentetik ki. Egyszersmind alispánunkat megbízzuk, hogy jóváhagyás után a megszavazott összeget a vár­megyei szegényalapból nevezettnek utalja ki, miről Mező-Nyárád község elöljárósága utján Majthényi József odavaló lakost értesíteni ren­deljük. Kmf. Kiadta: Lipcsey Zoltán s. k.. vm. aljegyző III. Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények. 17136/ai. 904. Borsod vármegye alispánjától. Járási főszolgabiráknak, Miskolcz város polgár- mesterének, községi elöljáróknak. Magy. kir. földmivelésíigvi miniszter úrnak az állami kútfúró felszereléseknek a községek használatára leendő átengedése tárgyában 82753. 904. sz. a. kelt alábbi körrendeletét a „Hivatalos Lap“ utján ezennel közhírré teszem. Miskolcz, 1904. deczerober 5. Dr. Tarnay Gyula, alispán. Másolat. 82753/V. 3. M. kir. földmivelésügyi miniszter. Körrendelet. Valamennyi vármegye alispánjának és törvény- hatósági joggal felruházott város polgár- mesterének. Hivatali elődöm szükségét érezvén annak, hogy a községek lakosságának kifogástalan ivó­vízzel való ellátása igen alkalmas artézi- és mély fúrási kutak létesítését lehetőleg előmozdítsa, — mintegy tizenkét évvel ezelőtt állami kútfúró felszerelések beszerzését határozta el. E czélra 1892. évben az első, 1893. évben a második, 1897. évben pedig a harmadik fúró­gép szereztetett be és tartatott működésben, il­letve bocsáttatott az azok kezeléséhez alkalma­zott, s szakszemélyzettel együtt — bizonyos fel­tételek mellett — az ez iránt folyamodó közsé­geknek a létesítendő fúrások teljesithetése végett I rendelkezésre. Időközben az országban' számos kútfúró vál­lalat létesült, a melyek a keletkezett verseny folytán a fúrásokat már oly jól és olcsón képe­sek előállítani, hogy az állami eszközökkel való fúrásoknak nagyobb mértékben való fentartása immár feleslegesnek mutatkozik, annál is inkább, mert a magánvállalkozók olcsóbban állíthatják elő nevezett kutakat, mint amennyibe azok a

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék