Budapesti Hírlap, 1903. április (23. évfolyam, 90-118. szám)

1903-04-08 / 97. szám

1903. április 8. BUDAPESTI HÍRLAP. (S& ssO 15 külterületi elemi népiskolához tanítóvá; a belügyminiszti- Tium vezetésével megbízott miniszterelnök Glück Béla Mihályt irodasegéddé. Szatmár vármegyében a nagyeese- dibe Vasa Ernő segédjegyzőt anyakönyves helyettessé, Ko­márom vármegyében a tardosiba Szlukovényi István okle­veles jegyzőt anyakönyves helyettessé, Szehen vármegyé­ben a bongárdiba Musoin Vazul helyettes jegyzőt anya- könyvessé, Ung vármegyében a vinnabonkaiba Horváth Mihály jegyzői Írnokot anyakönyves helyettessé, Jász- Kagykun-Szolnok vármegyében a vezsenyibe Verne.s Kál­mán segédjegyzőt anyakönyv'es helyettessé; a kincstári jogügyi igazgató Kedici György drt díjtalan fogalmazó- gyakornokká a kincstári jogügyi igazgatósághoz; Az ogu- lini pénzügyigazgatóság Glavan Józsefet a susáki adóhi­vatalhoz gyakornokká nevezte ki. Áthelyezés. A vallás- és közoktatásügyi minisz­ter Molnár Mihály kisteleki külterületi tanítót a kiste­leki belterületi elemi iskolához; az igazságügyminiszter pedig Bohuczky János világosi járásbirósági Írnokot a gyulafehérvári törvényszékhez helyezte át. Kirendelés. Az igazságügyminiszter Sikorszky Sándort, a panesovai kir. ügyészséghez beosztott bírósági aljegyzőt a panesovai kir. ügyészség kerületébe ügyészségi megbízottul rendelte ki. Névmagyarosítás. Goldmamn Vilmos letenyei la­kos Kövesi-re, Krausz Ignác tapolcai lakos, úgyszintén Móric, Gyula és Rezső gyermekei Kis-re, Kundschnig Imre keszthelyi lakos Kutasi-ra, Gubicza András dályoki la­kos, valamint Ferenc fia Gyulai-ra, kiskorú Buxbau-n -Moze.- Feiwel homonnai lakos Balog-ra, Kohn Ferenc új­vidéki lakos, valamint Ármin, József és Jenő fiai Kelo- men-re, Brancsics Milos szegedi lakos, úgyszintén Mária és Miklós gyermekei Boros-ra, kiskorú Friedmann Béla szegedi lakos Faragó-ra, Brünauer (Brinauer) József' budapesti lakos, valamint gyermekei: Gyula, Mariska, Sándor és László Szabó-ra, Krausz Márk budapesti la­kos Kárpát-ra, Fuchs Katalin budapesti lakos Farnadi-ra, Bota Péter aradi lakos Szik!ai-ra, kiskorú Kohn Arnold Rezső és Lajos bécsi lakosok Kalmár-ra., Leimdörfer Ig­nác nagytapolcsányi lakos Lányi-ra, Lachmann Ignác Adolf nagyszlatinai lakos, valamint Lipót, Lajos, Vilmos, Malvin és Izidor gyermekei Lévai-ra, kiskorú Keufeld Rezső nagykanizsai lakos Nemes-re magyarosította a nevét. Árverés. Április 8-dikán-. Hegyi József 103 ko­rona VII. Izabella-utca 11. Goldschmied Adolf 700 ko­rona VI. Király-utca 14. Loser Mátyás 4000 korona IX. Ferenc-körut 18. Troppauer József 61 korona V. Rudolf- rakpart 7. Halász Péter 3639 korona IMI. Scitovszky- tér 3. Scbeimovitz Miksa 793 korona VI. Szondy-utca 37/b. Április 9-dikén: Kardos M. Emil 392 korona VII. Kerepesi-ut 72. Pályázat. Budapest főváros tanácsa két közteme­tői igazgatósegédi és egy kezelőtiszti, két köztisztasági tiszti, tizenkét kórházi biztosi, végrehajtó-osztályi fönök- segédi, adószámviteli számsegédi és számgyakornoki, végre adóvégrehajtói állásra április 30-dikáig. Szepes vármegyénél utbiztosi állásra május 8-dikáig. Az ország- gyűlés képviselőházánál számellenőri és számtiszti állásra április 20-dikáig. A kassai postaigazgatóság a zemplén- megyei ublyai és göröginnyei postamesteri állásra há­rom hét alatt. A pécsi adóhivatalnál adóhivatali állásra két hét alatt. Felelő* szerkesztő: Ä-’ssaJthay JFererac. Kéziratot nem ad vissza a Rzprkpsztőoéo. VÍZÁLLÁS. Ápr. 7. Inn: feDfimder C" Schärdiug . . -f 85 < 2 4- 1 Ifetiiin: Passau .... 4- 1~3 > 24- 3 Linz ..........— 78 > 9-4- 3 B ocs..........— 79 < 17 4- 4 P ozsony ... 4- 117 < 6 4- 2 Komárom . . -f- 216 > 6 -{- 6 Budapest. . . -j- 159 > 11 4- 5 ív.- no in var. . Mohács . • . 4- T06 > 10 4- 1 Gombos ... 4- 257 > 6 -j- 1 Újvidék ... 4- 213 <24-3 Zimony ... 4- 220 < 9 4- 4 Pancsova . . 4- 191 < 9 4- 5 Drenkova . . 4- 156 < 12 4- 6 Orsóvá.... 4- 232 < 12 4- 19 VA«: Zsolna . . . . + 90 > 1 Trencsén. .-4- 82 > 5 4 8 Szered . . . . 4 114 < 14 0 Rfllmi Sárvár. . . . 4- 11 > 1 4 10 Győr. . . . 8 4 2 Drftvaí Zákány • . . — 40 > 6 4 4 Barcs . . . .4- 6 > 5 4 1 Eszék . . . . 4- 92 > 8 4 3 Szilva: Sziszek. . . .4- 92 > 18 4 9 Mitrovica . . 4- 256 < 2 4 4 Tisza: M.-Sziget. . . 4- 48 > 7 4 6 Tekeháza . . 4- 93 < 3 4 5 Tisza-Ujlak . 4- 79 > 2 4 8 V.-Namény . 4 212 > 58 + 1 Záhony (Csap) 4 148 > 42 4 7 Tokaj . . . . 4 330 > 31 4 7 Tisza-Füred . 4 390 > 4 4 5 TtMzn: í'fflilimíter Cfl Szolnok ... 4- 361 < 22 4- 5 Csongrad . . 4- 382 < 28 4- 6 Szeged .... 4- 855 < 20 4“ 5 Török-Becse. 4- 220 < 18 4- 7 Titol .........-fi 262 < 8 4- 2 S zamos: Dei's...... 4- 36 4-4 Szatmár ... 4~ 154 > 16 fi- 5 Sirasz« a: Nagy-Majtény 4“ 60 > 10 4- 2 B, a toron: Munkács... 4 42 < 2 4 3 Ondova-Tapoly: Bártfa .... 4- 38 4-1 Sztropkó. ..4- 46> 1 -j- 1 Hoór......— 66 >2 0 B odrog: Ladmóc ... -4 221 >10-4 5 Berettyó: B.-Uiialu. . . 4- 1 > 4 4 2 Körön: Sebes: N.-Várad 4- 7 > 1 4- 2 Fekete: Tenke 4-20 0 Nifr: Boros jene 4- 40 > 12 4 7 Kettős: Békés 4 > 28 fi- 4 Hármas: Gyoma 4- 186 > 40 Maros: Branyicska. . 4 108 > 30 fi- 7 Arad.........— 16 > 20 4 4 M akó .... 4 124 > 18 4 5 Temess Kis-Kostély . 4 103 >245 Bég-a: Kiszetó. ... 4 88 > 12 4 5 Temesvár . . 4- 17 > 54 8 N.-Becskerek 4 48 > 7 4- 6 Jelek magyarázata: * jegesviz, 4 null fölött, — null alatt < áradt. > apadt, ? kétséges, C° hőmórsók Celzlusz szerint. STAP1RK3T.D. Kaptár. Szerda, április 8. Római ka­tolikus: Dénes. — Protestáns: Dénes. — Görög-orosz: már­cius 28. Gabor. — Zsidó: Nisan 11. — Nap kél: 5 óra 10 perckor, — nyugszik 6 óra 22 perckor. — Hold kél 2 óra 29 perckor délután, — nyugszik 3 óra 11 perckór éjjel. — A tiorvíit miniszter íosrad délután négy órakor. — A képviselőhöz elnöke fogad délelőtt 9-től 10 óráig. — Tavaszi tárlat a, városligeti Műcsarnokban nyitva reg­gel 9 órától délután 5 óráig. Belépődíj egy korona. — Fényképészeti kiállítás a Nemzeti Szalonban, nyitva reggel 9 órától délután 6 óráig. — Nemzeti Múzeum kép­tára és a néprajzi kiállítás (Csillag-utca 15. szám alatt) nyitva délelőtt 9 órától délután 1 óráig. A többi tár egy korona belépődíjjal megtekinthető. — Teknolósriai Ipar» mnzeum (József-körut) nyitva van naponként, szombat kivé­telével, délelőtt 9-től délután 1-ig és szerdán este 6—8 óráig. — Iparművészeti mnzenm kiállítású (Üllői-nton) nyitva reggel 9 órától délután 5 óráig. Belépődii nincs. Országos képtár az Akadémiában nyitva d. e. 9-től d. u. 1-ig.— Az Akadémia Goethe-szobája nyitva délelőtt 10 12-ig. — IIIezöe:azí*aságí Mnzenm (Kerepesi-ut 72. sz. alatti nyitva van, hétfő kivételével. naponta délelőtt 9 órától dél­után 1 óráig. — Magyar kir. szabadalmi levéltár (VII. kér., Erzsébet-körut 19. szám alatt) nyitva van naponkint délelőtt 9 órától délután 1 óráig. — Magyar kir. Kereske­delmi Mnzenm: Igazgatóság, kereskedelmi szakkönyvtár és keleti mintatár: V., Váci-körűt 32. szám. Hivatalos órák délelőtt 9 órától délután 2 óráig. A hazai termékek állandó kiállítása és keres kede lem történeti gyűjtemény, továbbá a házi-ipari kiállítás (melyben az üzletvezetőség árusításokat Í6 eszközöl) a városligeti Iparcsamokban nyitva: délelőtt 9 órától 12 óráig és délután 3—6-ig. A külföldi kirendeltsegek központi üzletvezető­sége (Magyar kereskedelmi részvénytársaság) V., Váci-kör­út 23. szám alatt. — Terin észeirafzi gyűjtemények mnzeninn (Vili., Muzeum-kÖrut 4. szám alatt) nyitva délelőtt 10 órától 12 óráig. — A Mentő-esryesűleft helyiségei megtekinthetők délelőtt 8-tól délután 6-ig, a Sólyom- és Markó- utca sarkan, az egyesületi hazban. — A magyar kir. földtani intézet innzeiima a közönségnek díjtalanul nyitva áll minden vasárnap es csütörtökön délelőtt 10— 1-ig. Más napokon hétfő és pentek kivétel evei délelőtt 10-ig egy korona személy enkinti belépődíjjal tekinthető meg. (Stefania-ut 14.)— Mezőgazdaság/ kiJiilitös a városligeti Iparcsarnokban állandóan nyitva dél­előtt 9 órától délután 1 óráig. BeLepődi.j nincs. — Iparmű vé­széti Muzeum könyvtára hétfő kivételével mindennap nyitva van, vasárnap is, délelőtt 10 órától 12 óráig és este fél 7 órától fél 9óraig. — A magyar ktr. központi statisztikai hivatal könyvtara és térkép gyűjteménye nyitva _d. e. 10— 1-iy. — Fővárosi könyvtár (Károly-körut 28.) nyitva hétköznap d. e. 9—1-ig, vásár- és ünnepnapokon délelőtt 9—12-ig. Az akvinknmi ásatások ,és múzeum megtekinthetők egész nap; III. kerület, Ó-Bucla, Külső Szent-Endrei-ut. Á helyi erdekü vasút a Pálffy-terről minden órában indul. Múzeumi könyvtár nyitva délelőtt 9—1-ig. — Az aka­démiai könyvtár nyitva d. u. 3 órától este 7-ig. Egyetemi könyvtár nyitva délelőtt 9 órától 12-ig és délután 3-—8-ig. — Állatkert a Városligetben nyitva egész nap. Belépődii GO filler. A királyi meteorológiai Intézet távirati idő- jelentése 1903 április 7-én reggel hét órakor.-----------------­&üZ előző24óra A helység neve © -eS JcS © JS>.3 d 3 *w rí «8 s& „ •« ö u o A felhőzet ísapa­ifefeí hümérsékletf '9 "2 o ■4 c © WIB.' mát. mm­Akna-Szlatina 726-5 1-7 E KNy 2 derült 2 7 0 76-2-1 1-9 3 d érül t ny­9 0 1*9 ENy 3 rószb. borult — — 763-1 2-6 E 1 derült ^ [ 10 —1' 7640 IS E 1 derült 1 10 Rozsnyó. . . • 76H-1-2 E 2 részb. borult — .9 — 4 763-5 — 1*5 D 1 reszb. borult • — 7610-1-3 ONy 2 derült — 7 —3 762-9 2*2 ENy 2 derült — 13-1 Selmecbánya . 763-4 0*5 ENy 1 derült — 6 —0 Budapest • • * O-Gyalla . • • 763 6 40 E 1 derült — 11 2 763-9-1-2 D 1 derült — 10-•] 761-2-1-0 Ny 1 derült — 9 764-8 20 (D 1 derült — 10 —2 Sopron . . * • Herény . . * • Keszthely . . • 765*3 —•2*0 E Ny 2 tobbny.bor. 5 — 1 761-2 0*8 1 derült __ 3 0 —2 764-S 764 5 3*8 4*7 ENy E 1 4 derült derült — 10 9 1 Cl 765*4 2-3 E­ENy 1 derült — 10 —1 764-1 1-2 2 derült — 11 ~1 765*0 4-4 — derült — 32 2. 764-5 5*5 —• derült _ 1 6 3 764-1 4*2 — részb. borult 14 3 762-S 2-4 E derült — 11 —1 Kecskemét . . 761*7 3-2 ENy í derült 1 1*2 0 Orosháza • « • 763-7 2-4 E 3 derült z 12 —1 Zombor .... 763-8 762-4 5*6 1*0 ENy 2 derült derült Dy­17 8 2 —0 762*5 2*7 ENy 3 derűit 10 3 761 -ti 2*4 ENy 4 derült 10 o 761-S 2*5 E 1 félig borult — 10 2 — 1-2 ENy 6 derült 1 12 0 760-8 5*1 Ny 1 borult _ 1 2 5 Nagyvárad . . 7629 2-3 EK w derült 10 1 762-6 4-6 Ny 4 íélig borult _ 9 2 M .-Vásárhely . 7610 5*5 Ny 1 borult — 10 5 Síékely-Seresílur . . — — —■ — — — — Vajda-Hunyad — — —. — —­*— — Naery-Szeben . 731-3 5-3 Ny 1 borult — 12 4 761-2 3-S — borult 4 10 3 7640 2*0 — többny. bor. ny. 9 0 753-1 7*5 DNy 4 borult 2 — 763*1 7*9 K 3 félig borult — 14 764-4 7*7 DNy 2 derült — 21 4 763-3 9-9 K 0 rószb. borult 8­16 7 763-4 6*3 DDNy*2 borult — 15 4 Szt-Pétervár . 752-0 1*6 i) 0 borult 2 — K«isf:ntinápolji . . . 751-9 9*5 EK 3 borult ii 20 9 Firenze .... 764-1 4*2 D 0 derült — 16 3 Róma ..... 762-2 6-6 E 4 derült — 15 6 Nápoly . . . . 760-6 7-5 E 1 derült — 14 7 Jelmagyarázat: K. = kelet, Ny. = nyugat, D. 1= dél, É. = észak A szól ereje: 0 = szélcsend, 1—2 = gyenge szél, 3 = mérsékelt szél, 4 = élénkülő szél, 5 = kellemetlen szél, 6 — erős szól 7 — vihar, 8—9 = pusztító vihar, 10 = orkáu. Az északnyugati depresszió Skandinávia fölé került és délkeleten is kiterjedt minimum van. A magas nyomás magva pedig az Alpeseken van. Európában az idő változóan felhős és enyhébb lett. Esőket Német- és Oroszországból meg a Balkánról jelentettek. Hazárikbna a hőmérséklet főleg az ojjelí órákban volt alacsony, a mikor a déli és délkeleti részeket kivéve a fagy­pont ala szállt. Kisebb lecsapódások leginkább a keleten for­dultak elő. Jóslói: További hő emelkedés sei, túlnyomóan száraz idő várható. — Meg vagyok győződve, hogy a levélből s Erika mentségéből egy szó sem igaz! Légyottra csak az megy, ki menni akar . . . NYOLCADIK FEJEZET. E napon az ebédet kissé későbben tálalták föl, mert Bálint gróf hosszasan értekezett Stem Izsákkal, s midőn László és Jakab a nagy te­rembe léptek, csak Vizárkayuét és Boriskát talál­ták ott, Erika hiányzott. — Hol van barátnője? — kérdé Járay Boriskától. — Nem jól érzi magát, — viszonzá zavar­ral a kérdett, mialatt anyjára pillantott, kinek arca egyszerre szigorú lett. — Legjobb volna, ha haza menne, — monda; — itt most nem lehet kellemes neki. — Semmi oka sincs arra, — jegyzé meg Bálint gróf, ki akkor lépett be. — Annak, a mi történt, magyarázatát adta s azt sem helyeslem, hogy nem jött ebédelni, holott határozottan kér­tem arra. — Kost élt önnel találkozni, — mondá Ja­kabnak Boriska. — A hogy én hallottam, ön na­gyon is szigorú volt iránta, pedig ha tudná, mily jó leány ő, s mily mélyen megszomorodott. — Akaratom ellenére történt, de alig te­hettem mást, mint bőgj' kétségbe vonjam szavait. A helyzet, melyben találtam, nagyon különös volt, s nem illett hozzá. — Rosszul tettek mindketten, úgy ő, mint Boriska, — folytatta Vizárkayné, ki e napon szokatlan beszédes volt. — Ki gondolta volna, hogy a levél hamis, — mondá hévvel, piruló arccal mentegetődzve a leányka. — Titokban sohasem kell semmit tenni, — mondá Anna grófnő s e megjegyzés után az ebédlőbe mentek s nem beszéltek többé az eset­ről, de Jakabnak feltűnő rossz kedve volt, ide­gesen pillantott olykor Lászlóra, ki majdnem né­mán költé el ebédjét, s étkezés után azonnal el­hagyta a társaságot. Bálint gróf aggódva pillantott utána. — Meg kellene akadályozni, hogy László Podrocsányba menjen, — mondá Jakabnak. — Annál is inkább, mert azok után, miket Stern Ádámmal beszélt, ő okvetetlen átjön ma vagy holnap. — Megpróbálom lebeszélni őt, — viszonzá élénken Jakab, és sietve ugrott föl helyéről, mint a ki örül, hogy távozkatik ... ^ De Vizárkay csalódott föltevésében, mert Jarsiczky Ádám nem jött sem a nap folyamán, sem a következő napon. László, kit rábeszéltek, hogy várja meg atyja jövetelét, türelmetlen volt s nem akart tovább várni. Eközben olyas valami történt, minek hirét Lepsényi hozta meg, ki Kegecére érkezett. Az ügyvéd megtudva gyámleánya leveléből a történteket, Yizárkavékhoz sietett, s midőn Mohán a vonatról leszállt, Ottót látta maga előtt, ki ugyanazzal a vonattal készült elutazni, melyen ő érkezett, s meglátván Lepsényit, udvariasan mondá: —- Engedelmet kérek, hogy nem köszöntöt­tem ügyvéd urat, de csak e percben vettem észre. Lepsényi megvetőleg nézte végig. — Nem fektetek súlyt az ön köszöntésére, — viszonzá s elfordult tőle. — Sértés akar ez lenni ? — kiáltott föl Jarsiczky dühösen, mert sok ismerőse állt a közel­ben, kik hallották az ügyvéd szavait. —- Vegye annak! De egyszersmind je­gyezze meg azt is, hogy megszoktam választani az embereket, kikkel fegyveremet összemérem. Ezzel megfordult, s a rá váró fogathoz sietett, mely Regecéről érte küldetett. Ottó pedig fölugrott a vonatra, mely vele elrobogott, A jelenlévők csodálkozva néztek utána s pár óra múlva mindenki tudta és ismételte Moha városában az ügyvéd szavait, s azt, a mi közte és Jarsiczky között történt . . . Erika tudván, hogy gyámatyja mely órá­ban érkezik, elébe ment a Mohára vezető utón, s tűnődve haladt előre, mert félt egy kissé e talál­kozástól, tudva, hogy ismét egy bosszú, kimerítő magyarázatnak néz elébe. Midőn a parkot elhagyta s pár száz lépést ment, egyszerre Jakabot látta a sűrűségből ki­lépni, kivel a szikláknál történt találkozás óta még nem találkozott, makacsul szobájában ma­radván, nem jelent meg az étkezéseknél. — Jó reggelt, — mondá az barátságosan, mit a leány néma, hideg főhajtással viszonzott s tovább haladt, jelezvén, hogy nem kivan vele szóba állni. — Egy szóra sem méltat ? — kérdé a gróf. — Azt. hiszem, észrevette, hogy azok után, mik közöttünk történtek, nem óhajtottam önnel találkozni. — Veheti-e rossz néven, hogy az első föl­indulásban ... — Kérem, ne folytassa szavait. Sőt ne "kí­vánjon feleletet, mert az talán sértő volna önre nézve, — mondá hideg büszkeséggel Erika, de szemében könny jelent meg, s a nagy íölindulástól hangja reszketett. — Nem veszi tekintetbe, hogy megmentet­tem kínos helyzetéből ? — Azt bárki megtette volna, a nélkül, hogy sértő megjegyzéseket fűzzön lovagiasságához. Járay arcát sötét pirosság önté el s majd­nem érzékenyen mondá: — De, ha. bocsánatot kérek, s elismerem hibámat, talán elnéző lesz irántam. — Mire való volna az ? Én holnap eluta­zom gyámommal, és soha többé nem látjuk egy­mást. t (Folyt. köv.)'

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék