Budapesti Hírlap, 1910. május (30. évfolyam, 103-128. szám)

1910-05-14 / 114. szám

4 BUDAPESTI HÍRLAP (114. sz.) 1910. május 14. nyúl, de egyszersmind meg is mulatom az utat, a melyen az obstrukció elkerülhető. Nem szükséges ahhoz semmiféle erőszak, semmiféle Perczel Dezső, csak egy szükséges, hogy a kormány és törvényho­zás váltsa be abbeli ígéretét, hogy a legfőbb fölada­tot. az általános és egyenlő választójogot törvénybe iktatja. Tisza aradi programbeszéde. Aradról jelentik: Tisza István gróf programbe­szédét nagy érdeklődéssel várják. A vasutasok gyű­lést tartottak, a melyen elhatározták, hogy Tisza Ist­ván grófot az állomáson nagy tömegben fogják várni. Justh Gyula körútja. Csütörtökön a csákó vai kerület községeit járta be Justh Gyula, a kit a kerület képviselőjelöltjén, Dóbroszláu Péteren kívül Kisfaludy Kálmán, a te­mesvári ügyvédi kamara elnöke. Fülöpp Béla dr. te- mesi függetlenségi pártelnök s mások is elkísértek. Justh Gyula Lieblingen német nyelvű buzdító beszé­det mondott. Detlán az obstrukcióról beszélt, azt fej­tegette, hogy erőszakkal és pénzzel toborozta több­ségnek nincs joga föllázadni az obstrukció ellen s a kormánynak még csak többsége sem lesz. Justh Gyula vasárnap Mezőtúrra érkezik, a hol részt vesz azon a függetlenségi gyűlésen, a melyen Ashóth Jenő, a függetlenségi és 48-as párt jelöltje programját fogja elmondani. Még aznap délután Szarvasra megy Haviár Dániel, a függetlenségi és 48-as párt alelnö- kének programbeszédére. Pünkösd hétfőjén Justh Kiskunhalasra utazik, a hol mint képviselőjelölt pr.o- grambeszédet mond. Dunántúli körútját 20-án kezdi meg. Dárdán mond beszédet. 2L-én délelőtt Nagyba­jomba érkezik, aznap este Sopronba utazik, 22-én délelőtt Körmenden, délután Devecserbe utazik, 23-án Komáromban és Tatán, 24-én pedig Csurgón lesz Justh Gyula. A keresztényszocialisták. Az utóbbi időkben a keresztényszociálistákról válsághírek kerültek forgalomba. Azt is jelentették, hogy a párt fölbomlik és Gieswein Sándor, az elnök­ségről lemondva, visszatér a néppártba. A keresz- tényszociálista párt vezetősége most kijelenti, hogy mindezek a hírek teljesen aláptalanok, a párt válto­zatlanul együtt van, sőt tagjainak száma napról- napra. szaporodik. Tegnap este a párt Gieswein Sán­dor dr. elnöklésével, a ki a kerületében elfoglalt Szápáry Pál gróf helyét töltötte be, rendkívül-népes gyűlést tartott, a melyen közmegegyezéssel meg­ejtették a jelöléseket. A következő kerületekben állított a párt jelöl­teket: Álsókubin: Ujfalussy Miklós, Baja: Morva Rezső. Balassagyarmat: Pekovits János, Bazin: családanya és gyermekeinek első sorban ő maga a nevelője, bizton remélhetjük, hogy a királyi gyermekek, a kikben felséges édesanyjuk ma­gyar vére is buzog s a kik közül a tizenhat éves Edvárd herceg'most Nagy-Britannia és Írország trónjának örököse, édesanyjuknak a magyar nemzet iránt érzett szeretetét, vérségi kapcso­laton nyugvó rokonérzését is át fogják örökölni! , * i őz 1744-ben grófságot nyert erdélyi Rhédey- család utolsó férfitagja Rhédey Gábor aróf volt, a ki Budapesten, 1897 április 21-ikén, 72 éves korában halt el. — A Rhédey grófi családnak ma már csak három nötagja él: Rhédey Stefánia grófnő (Wesse­lényi Istvánná báróné): Rhédey Johanna grófnő (Pefrichevich-Horváth Ödönné báróné) és Rhédey Julia grófnő (idősb Fráter Béláné). E három grófnő s velük együtt Rhédey Gábor gróf testvérének, Zsó­fiának leánya: Hergloc: (Rhédey-Herglovz) Erzsébet (idősb Paksy Józsefné), a kit nagybátyja. Gábor gróf a grófi cim átruházása nélkül örökbefogadott, a mos­tani angol királyné atyjának, néhai Teck Ferenc hercegnek másodunokatestvérci lévén, az angol ki­rálynénak mind a négyen harmadizigleni nagynénid. Az* angol királynénak a Wesselényi Istvánná, P■ Horváth Ödönné, Fráter Bélánc és Paksy Józsefné gyermekei harmadizigleni unokatestvérei; de ugyan­ilyen rokonsági fokban állanak a királynéhoz Rhédey-réven többen-kevesebben a Csáky, Grunde- mann, Korniss grófi családok s a kólyi Comáromy, tinkovai Macskássá és Bárdossy családok tagjai kö­zül is, úgy hogy » királyné Rhédey-ágon való har­mad-unokatestvérei — az elhunytakat leszámítva -— körülbelül harmincon lehelnek. Az angol királyné harmad-unokatestvéreinek gyermekei, a kik a királyné gyermekeinek, köztük a trónörökösnek, negyedizigleiü unokatestvérei, termé­szetesen még nagyobb számmal vannak. E sorok irójá az angol királyné Rhédey grófi ágon való magyar ro­konságának leszármazási tábláját legközelebb vala­mely szakfolyóiratban szándékozik közzétenni s ab­ban a királyné harmadfokú és gyermekeinek negyed- fokú unokatestvéreit is név szerint föl fogja sorolni. Moravecz Lajos. Bittse: Csernv József. Breznóbánya: Lakatos Géza dr.. Csákvár : Timafali Nagy János, Dárda: Lakatos Géza dr.. Dorogh: Vodicska Imre, Felvidék: Romanecz Aladár, Gödöllő: Kubasek Jó­zsef. Győrsziget: Nagy János. Ipolyság: Kallina János. Jászjákóhalma: Antony Béla dr., Halmi: Pokorny Ernő. Köbölkút: Seift István. Késmárk: Ujfalussy Miklós. Korpona: Kallina János. Léva: Huszár János. Magyaróvár: Gieszwein Sándor dr., Mezőkászony: Bacsinszky Mihály. Nyírbátor: P. Mann Leó. Nyitra: Sebők Imre dr., Nagyfüged: Nagy János dr.. Nagyszőllős: Bereghy Imre. Oros­háza: Radnay József. Paks: Mayer Gyula, Ráckeve: Weichert Miklós, Szakcs: Szeoessy László, Szalánta: Komócsu István. Szegvár: Kubasek József, Szent­endre: Szápáry Pál gróf. A tótok és a vegyes kerületek. A'tót nemzetiségi párt végrehajtó-bizottsága ma Utasítást adott ki a vegyes nyelvű kerületek számára, a hol tótok is laknak. Ha vegyes kerületekben, a melyekben a mi je­löltünk többségre nem számíthat, az általános és egyenlő választójog alapján álló jelölt lép föl, ki e mellett a nemzetiségi politikában is legalább addig a mértékig köti le magát, mint a mostani miniszter­elnök : ott ajánlatos az ily jelölt támogatása, meg olyankor is, ha az illető tagja a kormánypártnak. A hol ilyen jelölt nem akadna, ott demokrata gondol­kozása embert kell követelni, ki már akkor jelét adta az általános választójoghoz való ragaszkodásának és a sovinizmus iránti ellenérzésének, mikor reánk szük­sége nem volt. Ha a vegyes kerületben két jelölt is akad, nem ajánljuk a kerületnek, hogy ezek bárme­lyikét támogassa a saját szakállára, hanem forduljon a középponti végrehajtó-bizottsághoz. A bizottság oly körülmények latbavetésével hozza meg döntését, a melyekről egyes kerületeknek tudomásuk sem lehet. Érdekünkben van azonban, hogy a párt minden egyes esetben önállóan, a legpéldásabb fegyelemmel össze­tartva lépjen föl. Választási panaszok. Nagykárolyból jelentik: . Szatmár vármegye mai közgyűlésén Luby, Géza volt képviselő interpel­lált egy választási visszaélés miatt. Előadta, hogy Angyalos község biráját, a ki kocsiján függetlenségi zászlót vitt, a főszolgabíró az állásáról való lemon­dásra kényszeritette. A bíró a főszolgabíró fölhívá­sára Írásban beadta lemondását.. A főispán kijelen­tette, hogy az ügyet szigorúan meg fogja vizsgálni. A Politikai Híradó-nak jelentik Hatvanból: Mérd József állami iskolai tanítót Tőketerebesre, Véniss Jenő tanitót pedig Turócszentmártonba he­lyezték át. A tanítók áthelyezése a városban, a hol már tizennyolc év óta működnek, igen nagy meg­ütközést keltett, mivel az áthelyezés politikai okok­ból történt. A két tanító ugyanis nyíltan kifejezte függetlenségi érzelmeit az által, hogy a független­ségi párt jelöltjének, Csépány Gézának zászlaját tűzte ki. Az iparosok pártja. Budapest összes iparosait pünkösd vasárnap­ján, délelőtt 10 órakor a budai Medve-utca 6. sz. alatt lévő Fácán-vendéglő nagytermében iparos- nagygyűlésre hívták össze, a melyen Farkas Elek építőmester, az Építőiparosok Országos Szövetségé­nek igazgatója fogja az iparos-párt programját is­mertetni. A képviselőházi támadás. Debrecenből jelentik: Ilajdumegye csütörtökön Debrecenben tartott közgyűlésén 107 szóval 29 ellen elvetette az állandó választmánynak a képviselőház március 21-iki ülésén történteket elitélő javaslatát és elhatározta, hogy a fölött napirendre tér. A választás napja. Debrecenből jelentik a Magyar Távirati Irodá­nak: Hajduvármeg.ye középponti választmánya ma ülést tartott és a képviselőválasztást a nádudvari, szoboszlói és nánási kerületekben junius elsejére tűzte ki. Debrecen város középponti választmánya a város három politikai kerületében a választást szintén junius elsejére tűzte ki. Hódmezővásárhelyről jelentik: A középponti választmány a képviselőválasztás napját junius 1-ére tűzte ki. Aradról jelentik: A középponti választmány el­határozta, hogy a képviselőválasztást junius 1-ére tűzi ki. Választási elnökké Fábry Sándort, az A. Cs. E. V. vezérigazgatóját választották. A városban há­rom szavazatszedő küldöttség'fog működni. Nyíregyházáról jelentik: Szabolcsmcgyc kö­zépponti választmánya elhatározta, hogy a válasz­tás minden kerületben junius 3-án lesz. Az elnökök a következők: Kisvárdán Somogyi József, helyettese Borbély Éndre. Tiszalökön Lipthau Jenő, helyettese Veréb Antal, Nyírbátorban Urau Miklós,. helyettese Váradi István, KagykáUőn Lévay Sándor, helyettese Nánássy Andor, Nyirbggdányban Mikecz István, helyettese Okolicsányi Lajos. Nagyváradról jelentik: Nagyvárad középponti választmánya a képviselőválasztást junius elsejére tűzte ki. Választási elnök Mezey Mihály, helyettese Mihályfy Lajos. A vármegye többi kerületében a vá­lasztás junius 2-án lesz. Nagybecskerekről jelentik: Nagybecskerek vá­ros középponti választmánya ma délután tartott ülé­sében Nagybecskerekre a képviselőválasztást junius elsejére tűzte ki. Választási elnök Franz József László bankigazgató, helyettes-elnök Mangold Samu ügyvéd. Esztergomból jelentik: 'A városi középponti választmány a választás határidejéül junius elsejét tűzte ki. Választási elnök Helcz Antal. Választási mozgalom. Budapest. rA’ 11. kerületben a Bcrzeviczy-pirt tegnap este a Gaiter-féle vendéglőben tartott népes összejöyetelt. Jelen volt maga a jelölt is, a kit párt­hívei nagy ovációval fogadtak. Egy demokrata párti esti újságnak célzatos híresztelése, mintha Berzeviczy visszalépett Volna, valótlan. Berzeviczy épp azért nem vállalta a szegedi és más jelöltségekét, mert a II. kerület mandátumát fogadja el. Udvard. Kürthy István munkapárti jelölt Martoson, Imelyen és Naszvadon tegnap mondott progfámbeszédet. Kísérőiében volt Kálmán Rudolf volt főispán és Zichy Miklós gróf volt képviselő. Letenye. Dobrovits Milánt Justh-párti pro­grammal üjra jelölték. A munkapárt jelöltje Zalán Gyula. A néppártnak is van a kerületben jelöltje Szabó Albert személyében. Zsibóról jelentik: A' szilágymegyei függetlent ségi és 48-as Justh-párt Kemény Árpád báró elnök­lésével tegnap délután értekezletet tartott és a vár­megyei választókerületekben á következő hivatalos jelöléseket határozta el: a zilahi kerületben Teleki Arvéd gróf. a tasnádi kerületben Szász Zsombor, a diósadi kerületben Vaska Gyula, valamennyien Justh- párti programmal. Szilágysomlyón és Szilágycsehen a Justh-párt nem állít jelöltet: Temesvár. Vázsonyi Vilmos pünkösd vasár­napján Temesvárra érkezik és a polgári párt jelöltje, Kremmer József érdekében beszédet mond. J Végvár. A román nemzetiségi párt Gáspár Mihály román Írót jelölte, a ki hive az önálló banknak. ] Magyarkanizsa. Tallián Vilmos, a magyar- * 1 kanizsai kerület munkapárti jelöltje e hónap 15-ént mondja el programbeszédét, Ez alkalommal Magyar - kanizsárá érkezik Tallián Béla, Tisza István gróf és Pap Géza. I Szászkabánya. Joneszku Miklós karánsebesi ügyvéd, ki eddig Burdiának legodaadóbb hive volt, ‘ ma Szászkabányán nemzetiségi programmal föl­lépett. Kézdivásárhely. Gerő Menyhért részvénytár- i sasági igazgatót jelölték néppárti programmal Po- . lányi Dezsővel szemben. Szentendre. Szápáry Pál gróf, a keresztény- J szociálista párt elnöke most járja be a kerület köz­ségeit, hogy programjával megismertesse választóit. Fiume. A képviselőtestület ma rendkívüli ülést tartott, a melyen fölolvasták a miniszterelnöknek a királyi kézirat alapján a parlamentet junius 21-éré összehívó leiratát. A leiratot tudomásul vették és át­tették a középponti választmányhoz. Belien András alpolgármester fölszólalásában megemlékezett Za­nella Rikárd volt országgyűlési képviselőnek a város érdekében kifejtett munkásságáról és indítványozta, hogy, tekintettel arra, hogy Zanella most mandátu­mot nem vállal, a rapprezentanza szavazzon neki jegyzőkönyvi köszönetét. A rapprezentanza az indít­ványt egyhangúan elfogadta. Nagyenyed. A nagyenyedi választókerület nemzeti munkapártja ma Lukács László pénzügy­minisztert jelölte képviselőnők. Alsó-Dabas. Zlinszky István Kossuth-pártí jelölt a héten beutazta kerülete községeit és min­denütt lelkesen fogadták. Gyöngyröspata. Ifjabb Erdély Sándor, a gyöngyöspatai választókerület nemzeti munkapárti képviselőjelöltje május 22-cn, vasárnap mondja el programbeszédét. Enyingr. Az enyingi választókerület nemzeti munkapárti jelöltje. Szász Károly miniszteri osztály­tanácsos kőrútjában az utóbbi napokban Mezőko-. móromban, Lajoskomárombán, Dégen és Szilasbal- háson mondta el programbeszédét, Gyoma. A gyomai választókerület polgársága ma Miklós Gyula volt borsodmegyei főispánt jelölte a kerület képviselőjévé. Miklós a jelöltséget elfo­gadta. Arad. Az aradi szocialista-párt elhatározta, hogy Barabás Béla képviselőjelöltet nem támogatja

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék