Budapesti Hírlap, 1918. november (38. évfolyam, 256–281. szám)

1918-11-14 / 267. szám

etnográfiai,- statisztikai- igazságnak, a tiszta anyagi igazságnak győzelme nem lehet. Nekünk azonban a fegyvertelen vé­dekezés, a zöld asztalnál való tárgyalás nem elegendő. Román csapatok betörtek Erdélybe és megszállták Borszéket. Szerb csapatok tartják megszállva Újvidéket, talán Yersecet is, közelednek Zombor- hoz és már bevonultak Ú-Kórbe. A cse­heknek a magyar területről való vissza­húzódása nem történt meg, a hogy meg­nyugtatásunkra hiresztelték. Ma már azt sem tehet mondani, hogy 200—250—300 főnyi irreguláris bandák garázdálkod­nak a Felvidéken. Trencsénben ezer főnyi cseh sereg rabolt és pusztított. perceknek, ezen a napon Budapest valamennyi ipari üzemben pihenni fog a munka. A prolii a- mációhoz a köztársasági párt egységesen, zász­lók alatt vonul a parlament elé. Ott lesz az Ope­raház; egész énekkara, a mely. hazafias dalokat ad elő. Küldöttség a királynál. Addig is, mig a nemzet maga meghozza határozatát, Károly királynak módot akarnak adni, hogy úgy ő, mint az egész Habsburg-ház önkéntesén mondjon le a magyar koronához való minden igényéről. Ebben a dologban egy­házi és világi méltó súgok fáradoznak, a kik el­határozták, hogy küldöttségei menesztenek a királyhoz, a kit a várható eseményekről infor­málnák és tanácsolni fogják neki az önkéntes lemondást. Ennek a küldöttségnek tagja Cser- noch János hercegprímás, Wlassics Gyula báró, Esterházy Miklós herceg és Dcsscwffy Aurél gróf. A küldöttség már elutazott Eckartsau-ba, a hol a király tartózkodik. Az országgyűlés feloszlatása. A képviselőház és a főrendiház elnöki osz­tályától kapott értesülés szerint az országgyűlés­nek mind a két házát szombaton délelőtt tiz órára lógják összehívni. Úgy a főrendiháznak, mint a képviselőháznak ez lesz az utolsó ülése, mert azután kimondják az országgyűlés fül- oszlatását. , A belgrádi fegyvsrszüneti szerződés még nincs aláírva. Lindcr Béla tárcanélküli miniszter, a ki a népkormány megbízásából a fegyverszüneti szerződés végleges aláírására Belgrádba utazóit, a szerződést mindeddig nem írhatta alá, mert Franchct d’Espérey tábornok eltávozott Bel­gráditól cs Szalonikibe utazott. Linder Béla táviratilag közölte vele, hogy a magyar küldött­ség Belgrádbap várja a szerződés aláírása végett, de erre a táviratra még válasz nem érkezett és igy bizonytalan, mikor lehet a fegyverszüneti szerződés aláirt példányait kicserélni. Mackenstn távirata a nemzeti Tanácshoz. Nagyszeben, nov. 12. A Nemzeti •Tanácshoz ma reggel a követ­kező távirat érkezett: A legmélyebb tiszteletiéi közlöm a Nem­zeti Tanácscsal, hogy főhadiszállásomat Nagyszebenibe helyeztem. Kérem a Nemzeti Tanács hozzájárulását és támogatását, hogy az-alánt rendelt csapatokat a lehelő leggyor­sabban és oly módon, a mely a német hadse­reg katonai becsületével egyezik, Német­országba visszavezethessem. Mossoiv ezredest két tiszttel Budapestre, küldöm a Nemzeti Ta­nácshoz. Az említett kérdésben teljes felhatal­mazást adtam a tiszteknek. Mackensen ve- íértábornagy. A Nemzeti Tanács nevében llock János elnök ma délután közölte a kormánnyal Macken­sen tábornagynak a német csapatoknak Magyar- országon kereszlülvonulásáról a tanácshoz in­tézett kérését. A kormány, értesülésünk szerint, azt az álláspontot foglalta el, hogy a német csa­pátok csak fegyvertelenül vonulhatnak keresz­2 iuomsTi (26r. 82.) ■" W TI .......'*»....... I.. I ■ .»-•—» • Z solnán-, -VAgujbelyen,--Nagyszombatban már a csellóké a' hatalom, ós ezek a zseb­rákok nem élnek valami szelíden hatal­mukkal. Gyors és elszánt tetteket, várunk az egész kormánytól és külön a hadügymi­nisztertől. Vagy csakugyan román impe- rium alá kerüljön Kolozsvár, Gyulafehér­vár és Nagyenyed, Nagyvárad, Arad és Szatmár-Németi? £s a románok belátá­sától, emberségétől és nyájas jóindula­tától reméljük, hogy ottani véreinkkel szemben alkalmazzák a wilsoni elveket? Székelyek és szászok, sok ezer magya­rok lessék uj Cézárjuk kegyes szeme pil­lantását? Vagy a pozsonyi egyetemen cseh nyelven prelegáljanak? Kassa sok­fűt Magyarországon, már azért is, mert a kor­mány nem akar konfliktust az antanttal, a mi semmiesetre sem érdeké Magyarországnak. U| államtitkárok. A minisztertanács Váss János országgyűlési képviselőt a közélelmezési minisztérium politikai ál­lamtitkárává, Ábrahám Dezső képviselőt igazságügyi, Kebele Kognél volt főispánt pedig hadügyi állam­titkárrá nevezte ki. Uj főispánok. A Politikai Híradó jelenti: A mai lapokban a fői-páni kinevezésekre vonatkozóan különféle hírek jelenlek meg. Illetékes helyről nyert felvilágosítás alapján megállapíthattuk, hogy ezekből csak a kö­vetkezők telelnek meg a valóságnak: Biharmegye é.3 Nagyvárad főispán-kormánybiztosává Ágoston Pé­ter jogakadémiai tanárt, Komárom megye és város főispánjává Peresei Móric hírlapíró t, Csikmcgye fő­ispánjává Gvöraupál Domokos vármegyei tiszti fő­ügyészt. Iiáromszékmegye főispánjává Király Aladár volt főispánt. Hevesmegye főispánjává Mottly László jogakadémiai tanárt nevezték ki. Széchenyi Aladár gróf Somogy vármegye, Bős- nyák Géza Zalamegye, Füzesséry Zoltán Békés vár­megye főispánja a népkormány megbízásából meg­tartják főispáni állásukat. — Eöttevényi Nagy Oli­vér krassószörénj megyei főispán beadta lemondását. Miniszteri tanácsosi kinevezés. A kormány Pete Mártont, a -18-as és függet­lenségi párt titkárát a miniszterelnökséghez minisz­teri tanácsossá nevezte ki. Károlyi Mihály az ui jogról. fai egyetem jogi karának küldöttsége a méntssterelnöknél. A -budapesti tudományegyetem jogi karának Piklcr Gyula egyetemi tanár által vezetett küldött­sége jelent meg ma délután Károlyi Mihály minisz­terelnök előtt. A küldöttség tagjai voltak: Király János jogikari dékán. Kaiéig Károly. Dolcschall Alfréd cs Kenéz Béla egyetemi tanárok. Kirétlu János dékán üdvözölte az egész jogikat" nevében a kormányt. Mi, úgymond, teljesen át va­gyunk hatva a mostani mélyreható változások fon­tosságától és a tudomány körében már készülünk is e változások folytán szükségessé vált nagy munkára. Károlyi Mihály miniszterelnök válaszában hangoztatta, hogy valóban nagy szükség vau arra, hegy a tudományos világ és a jogászi kar teljes szívvel támogassa a kormányt nehéz munkájában. — A jogfolytonosság — mondotta a minisz­terelnök — talán egy időre megszakadt, de Magyar- ország, a mely fejlődésének alapjául mindig a jog­folytonosságot tekintette, bizonyára hamarosan fel­veszi a megszakadt fonalat és megértve a nagy idő­ket. megtalálja a kivezető ulat és simán fogja átélni a megrázkódtatásokat. •— A dualizmus megszüntetéséhez — folytatta Károlyi — az első lépést tulajdonképpen nem mi leltük meg. Megszűnt ez akkor, a mikor a volt osz­trák császár és magyar király ismeretes pronuncia- menlojával fordult az osztrák néphez. .1 királyság intézménye, vedig megszűnt azon a napon, a mikor Habsburg Károly lemondott az osztrák császári trón­ról. A forradalom sem máról-holnapra keletkezett. Nem is egy éjszakának volt ez a müve. hanem megcsinálta sjz a tény, hogy a háború majdnem öt esztendeig tarlóit. Bárki lelt volna a kormányon, az eseményeket nem lehetett volna feltartóztatni. Én mindig éreztem, hogy a legnagyobb forradalom maya a háború volt. A legnagyobb jojrieliördjlás, a legnagyobb visszaélés az ötödféléves háború volt, a méiv lehetetlen helyzetbe kényszeritette a müveit emberiséget, a mely semmivé tette a jogot, minden elméletet, minden jogviszonyt, nemzetközi szerződé­seket és szabályokat. A nép majdnem öt éven ke­1918. november 14. fajta iskolájában, az ősi magyar kultúra e fészkében megtűrjék, talán kiüldözzék anyanyelvűnket? Ali köze a cseh-szlovák népnek Miskolchoz ? Itt nincs többé mód az elméleti fej­tegetésekre, nincs idő a halogatásra. Minden tétlenül elmulasztott nap egy-egy szent életérdekünk gyilkosa lehet. Az ötödféléves háború nem ölhetett meg, de még csak meg sem csonkíthatott bennün­ket. Ebben az uj háborúságban, e rabló portyázásban pusztuljunk el? Aradon és Erdélyben és a délvidé­ken és Felső-Mugyarországon cseleked­nünk és győznünk kell. Haladék nélkül cselekednünk. £s teljes győzelmet arat­nunk. resztül észre sem vette, hogy máris forradalomban él. Pedig a ríiUitarizmus méhében rejtette ezt a vul­kanikus kitörést. — A doktriner tudománynak is nagy lépést keit tennie előre, ha bele akar illeszkedni a rettene­tesen megváltozol t tényleges viszonyokba. Az uj jo­got nemcsak taniianiok kell a katedrán, hanem bi­zonyos értelemben tanulni is. Hiszem, hogy ez na­gyobb megrázkódtatás nélkül menni fog, mert a magyar jog mindig alkalmazkodni tudott a kor igé­nyeihez. Ennek a kornak is megvan a maga vezető eszméje és ezt a pacifista elmélet kiépítésében talá­lom. A szociáldemokrata tanok felhasználása és az életben v-1' megvalósítása nélkül nem tudom-el­képzelni a jövőt. Uj hazafiságot, ui irántit, ui jogot, uj életet kell teremteni, A hazafiságnak egyrészt ben­sőbbnek kel] lennie, másrészt internacionálisabbnak, hogy összeforrhassunk a ny ugat müveit nemzeteivel. A küldöttség tetszéssel fogata a miniszterelnök szavait, majd Lovászy Márton kultuszminisztert kej rosté fel. a ki örömének adott kifejezést, hogy ilyen előkelő tudományos testület felajánlja szolgálatait, a melyeket a kormány a legnagyobb örömmel fog igénybe venni. A Nemzeti Tanács mai ütése. A Nemzeti Tanács ma délelőtt 11 órakor Hock' János elnöklésével ülést tartott, a melyen megjelent Károlyi Mihály miniszterelnök is. Megjelent a Nemzeti Tanács előtt C'i’.őrfíu Gyula országgyűlési képviselő vezetésével a székely nemzeti tanács és bejelentetté, hogy megkezdte szer­vezkedését. A székely nemzet tanács minden tekintet­ben az önrendelkezési jog alapján áll és követelői fogja, hogy a Bomániában élő három-négyezer csángó és a románság között szétszórt más magyarok mindenütt védelemben részesüljenek. Az államforma kérdésében a székelv nemzeti tanács a Magyar Nemzeti Tanács álláspontját fo­gadja cl. Ezután a Nemzeti Tanácsban a Jánosi Zoltán­nak államtitkárrá történt kinevezése folytán meg­üresedett! .tagsági helyet a Károlyi-várt részéről Fernbach Károly képviselővel töltötték be. Volfre di Bonzó bécsi apostoli nuncius távirat­ban fordult a Ncmzeii Tanácshoz élelmiszerért. A Magyar gépgyárosok országos szövetsége és a Magyar vasművek és gépgyárak országos egyesü­lete ötszázezer koronát küldött a hazatérő katonák segítésére. A Nemzeti Tanács köszönettel vette az adományt és céljának megjelölésével letétbe he­lyezte. Megjelent a Nemzeti Tanács előtt a Magyar tisztek és továbbszolgáló altlisztek országos szövetsége Kreubia Rezső ezredes vezetésével, bejelentette meg­alakulását és azt. hogy nem akarnak különbséget tenni tényleges és tartalékosok közölt. Ezután a rákospalotai függetlenségi és gazdasági kör, a szat-: márnémti járás 39. községe, az Országos Közmivclő- dési Tanács, az Országos Magyar Közművelődési Társulati és több más intézmény küldöttsége jelent meg. bejelentették csatlakozásukat és letették a foga­dalmukat. Az ülés ezenkívül folyóügyeket tárgyait. A Nemzeti Tanács legközelebbi ülése csütörtö­kön délelőtt lí órakor lesz. Rendkívüli követünk és a külügyi államtitkár Béesben. Diner-Bcnes József külügyi államtitkár ma éjjel Ilörrer Ferenc dr. rendkívüli követ és megha­talmazott miniszter társaságában Királyhidán át Becsbe utazott. Diner-Dcnes államtitkár Bécsben a magyar kormány megbízásából politikai tárgyalá­sokat fog folytatni és úgy a Nemzeti Tanács, vala­mint a kormány képviseletében részt vesz Adler Vik­tor dr. elhunyt államtanáesos temetésén. Harrer Fe­renc dr. az osztrák-német köztársaság vezetőségével tép érintkezésbe mint Magyarország akkreditált képviselője és úgy a közös külügyminisztérium, va­lamint a király személye körüli minisztérium lik- vidációjánál fog intézkedni a magyar kormány nevében*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék