Budapesti Hírlap, 1918. november (38. évfolyam, 257–281. szám)

1918-11-15 / 268. szám

két. a csehek mégis folytatják rablóhad­járatukat északon. És, elegendő magyar katonát a haza földjének védelmére, a magyar polgárság javainak és életének oltalmára nem látóink sehol sem. A mikor a szép államjogi teóriákat, szociológiai 'öltevéseket, nemzetiségpolitikai terveket kieszelték, gondoltak-e vájjon arra, hogy eszményi gondolataikkal és nagyszabású rendszereikkel szemben meztelen szuro­nyokat fognak szegezni’, öblös torkú ágyukat fölvonultatni. Volt-e példa rá a világtörténelemben, hegy ekkora naivi­tás ilyen lelketlen gonoszsággal lett volna kénytelen megbirkózni? A sok szép elmélet közül a gyakorlat­ban igy nem válhat be egy sem. A svájci Eidgenossenscho[t, a kantonális rendszer, amelyre oly sűrűn történt hivatkozás a nemzetiségi problémák megoldását igérp tanulmányokban és vaskos könyvekben, éppen akkor mondja föl a szolgálatot, a mikor az ö analógiája szérián akarják j megváltani, álagyarorszé got. Mire hozzá- j gróf és Wlassics Gyula báró, azért kerestük föl a királyt, hogy tárgyilagosan fölvilágosítsuk a helyréiről, az ország hangulatáról. —* Eckarbauban délelőtt féltizenegy órá­tól délután hat óráig tartózkodtunk. Napköz- ben állandóan érintkeztünk a királlyal, a ki­vel többször tanácskoztunk. A király mind­végig nyugodtan, férfiasán viselkedett és önként /''^határozott, mert a mi munkánk csak a tájékoz­tatásra szorítkozott. Ut unka aj-: az az eredménye, hogy a király Magyarország népeihez prokhmá- ciöt intéz, a melynek a lényege ugyanaz, mint az , Ausztria népeihez a minap intézett kiáltványáé. — Egyébként a király tartózkodó helyen csend és nyugalom vau. A régi környezet, Hu- ntjady József gróf és a többiek veszik körül a családot. Napközben több alkalommal láttuk a király fiát, Ottót, Egy másik értesülésünk szerint a király, ■ tájékoztatásának terve Károlyi Mihály gróf esz- méje volt, a ki közölte tervét Wlassics Gyula bá­róval. Sem a népkormány, sem a Nemzeti Ta­nács senkit meg nem bizolt, senki a királyhoz küldöttséget nem menesztett. Wlassics báró a terv ímcgpendiíésp után érintkezésbe lépett több urraí, a kik a teendő lépes alapos megvitatása után elhatározták, hogy kizáróan informálás végett fölkeresik a királyt és föltárják előtte a helyzetet. A kormánynak ebben az ügyben csak annyi része van, hogy lehetővé lelte az uraknak az utazást. A közlekedés kérdésében a bécsi nép­kormány is a kezünkre járt, mert csak igy' tud­ták módját ejleni, hogy a királlyal érintkez­zenek. A négy ur, a ki a királlyal kimeritö tájé­koztatásra vállalkozott, az utazás előtt táviratilag nHfCdclinct kert a királytól a fogadásra. A válasz igen előzékeny volt, mire Wlassics Gyula báró, Esterházy Miklós herceg, Dcssewffy Emii gróf és Széchenyi EmiJ gróf tegnapelőtt éjjel Eckart- sauba, a király tartózkodó helyére utazott. Az utazás simán, akadálytalanul ment, semmi nehézség nem volt. Becsből gépkocsin mentek a másfél órányira levő Eckartsauba, á hol a király jelenleg családjával él. Eckartsau a Duna balpartján van Bécs és Pozsony közt, körülbelül az ut kétharmad részén, nem na. gyem messzire a magyar határtól. A Dunáról látni is a Mária Terczia-korabeli kastélyt, a hol as egykori kettős monarkia volt- ura csöndes visszavonultságban akarja családjával életét el­tölteni. A kastélyhoz tíz holdas birtok tartozik, négy hold szántóföld és hat hold erdő. A négy ur, a ki á történelmi jelentőségű föladatot elvállalta, délelőtt érkezett meg. Út­közben Eckartsau félé csak egyszer tartóztatták föl gépkocsijukat, közvatellenül a község 'előtt; Karszalagos nemzetőrök az ut célja felől tuda­kozódtak. A fogadás szives, de komoly volt. A királyt régi környezete veszi körül, vele van hu­szonöt gárdista is. A tanácskozás úgyszól­ván egész nap folyt; az urak több alkalom­mal érintkeztek a királlyal, a ki nyugod­tan, megfontoltan batúrozfa el, hogy levonja a következtetést a mai helyzetből és félreáll, hogy 2 Budapesti Hírlap «.> 1918. november 115. fognánk — Ősi szokás szerint — a svájci kantonrendszer lemásolásához, akkorra Svájcot rendszerével együtt fölrobbantja és levegőbe röpíti a bolysevizmus, ba ad­dig az antant rendet nem csinál. És ha az antantot is kikezdi ugyanez a fenye­gető rém. a boivsevizrmis réme? Jászi Oszkár elméleti készsége és ké­pessége vitathatatlan. Tovább megyünk, sokkal tovább:, tisztában vagyunk leg­jobb szándékaival, a melyek megvalósí­tásán ideális lelke egész hevületével csügg. És szeretnénk melléje" állni és biz­tatni és bátorítani és minden erőnkkel tá­mogatni; fájdalom, egyelőre csak puszta kézzel és elboruló szívvel kísérhetjük ver­gődését Aradon. És szeretnénk ünneplő ruhát ölteni az uj rend méltó köszönté­sére, mert hiszen nem egy forró vágyunk­nak ez a forradalom hozta el a megtelje- sedésót. Az egész nemzet egy szívvel, egy akarattal lépett, a szabadság, haladás, béke és demokrácia ígéretes útjára. Pa ezen az utján minden lépésénél utón­megkönnyítse a nép boldogulását. A tanácsko­zás során a király erősen hangoztatta békeszere- teíét, pacifizmusát, a melynek a háborúban sok. szór tanujelét is adta. Közben vendégül is látta az urakat, majd elkészítette Magyarország népei­hez intézett proklamádóját, a melyben bejelenti elhatározását a nemzetnek. ‘A négy ur éjjel utazott 'Budapestre, a hová reggel érkeztek meg, magukkal hozván a kiált­ványt, a mélyei délelőtt átadtak a miniszter­elnöknek. J6stfef fciy* smeeg nyitatfceiaía. Egy beszélgetést reprodukálunk alább, a melyet a Budán élő József királyi herceg foly­tatott a félhivatalos Pol. ifi:, munkatársával abból az alkalomból, hogy a királyi herceg a napokban ünnepli ezüst lakodalmát Auguszta hcrcegasszonynyal. Ennek r beszélgetésnek a: az elterjedt hir cd fokozatába érdekességet, hogy József királyi herceget kombinációba vet­lek köztárssaági elnöknek, sót állítólag az el­nökséget föl is ajánl') fik jaki- A beszélgetés a Következőképpen folyt le. — Az uz evolúció, a melyei élünk, ki1 őrt egész Európái) — mondotta a királyi herceg és ilyen idők­ben. minden nemzetnek az az első kötelessége, hogy életét megmentse. Az erők kiegyensúlyozása most másodrangu kérdés és azért az ország minden pol­gárára az a szent föladat hárul, hogy a rend és nyu­galom fentartásót, vagy ha szükséges, helyreállítá­sát elősegítse és a kormány munkáját támogassa. — Es Fenséged néni kivin részt venni a munkában? — £n isméiében megmondottam,, hogy becsü­letes és békés polgára vagyok hazámnak és igy leg­följebb csak kérve fordulhatok volt katonáimhoz. 4 kikkel négy. rettenetes esztendőn át együtt védjük az ország határait, hogy a megpróbáltatások érdiben is őrizzék meg nyugalmukat és azokat a gyönyörű férfias erényeiket, a melyek az egész világot bera­gyoglak. Kérem őket, ne veszítse el türelmüket és tartsanak ki még a régi fegyelemmel, önfeláldozás­sá! és -becsületességgel, nehogy az országot még mos­tohább helyzetbe sodorják. — Milyen-kibontakozást lát Fenséged? — Erről nem beszélhetek, mert a kibontako­zás föltételei az arra hivatottak kezében vannak és nem akarok prejudikáini, do azt szentül hiszem, hogy Magyarország élni és virágozni fog. — Fenséges ur, a városban azt beszélik, hogy ha kikiáltják a köztársaságot, elnöknek esetleg Fen­séged is számításba ián? Azt én nem kívánom, arra másol vannak hivatva. — - .Akkor milyen szerepet méltóztatnék elvál­lalni? —- A dolgok kialakulásába én nem szólhatok bele. Ha a hazának valóban szüksége volna rám, uőv minden erőmmel az országnak szolgálok. Addig is. hiszen a harciéren sokszor találkoztunk, tud­hatja, hegy eddig egvet tettem, mind ez ideái <r nem­zetért dolgoztam és ezután is csak ez az én törek­vésem. fit elsősorban a mamictr katonákra gondolok, a kiket 'szivem egész melegével szeretek. A legfonto­sabb, hogy mindannyian* dolgozzunk és az ország sebeit mielőbb teljes •tehetségünkkel és minden erőnkkel behegesszük. állókba ütközik. Ezzel a valósággal szá­molnunk kell. Számolnunk, a nélkül, hogy'kétségbe esnénk. Meg kell mérnünk három, oldalról támadó ellenségeink ere­jét és a magunkét. És aztán csak egy ut áll előttünk: cselekedni. A cselekvés sürgősebb, mint a tárgya­lás. Velünk a jog. A mint a fegyverszüne­tet nevünkben aláírták Beígrádbau, a ro­mán, a cseh betörésnek legkisebb formai jogosultsága is megszűnt, minden ürügye semmivé foszlott. A tizenhetedik pont értelmében Magyarország egész területé­nek igazgatása, a békekötésig magyar ké­zen marad. Ezt izeni az antant Romániá­nak és a cseheknek. Nekünk francia és angol megszálló csapatokat ígértek- Ez az üzenet szól Szerbiának. Ha velünk az elismert, szerződésben megpecsételt jog, akkor minden módon szerezzünk is ér* vényt neki. ’ Ez a magyar népkormány legszentebb kötelessége. Ez lesz a ma­gyar köztársaság legsürgősebb föladata. $A szombati események orstofamía, — A képviselőhöz feloszlik, —• a főrendiház bere­keszti üléseit. — A Politikai. Híradó jelenti: A Magyar Nemzeti Tanács csütörtökön délben Iíock János elnöklőiével ülést tartott. Az elnök felkelte a tanácsol, foglalkozzék a szombati nagy ptainfcsztáció kérdésével és program­jával. Általánosságban és egyelőre s következükben történt megállapodás: Szombaton délelőtt 10 órakor a képviselőhöz ülést tart, a melyen az elnök bejelenti, hogy a for­radalmi tények következtében a képviselőhöz föl- oszlik. Ezt a határozatot üzenet alak iáhas átküldik a főrendiháznak, mely azt tudomásul veszi s erre a maga ülését berekeszti, .Az a hir, hogy a főrendi­ház is kimondja füloszlását, téves magyarázaton alapul. A főrendiház nem oszlathatja föl önmagát, mert időre választolt testűid. Ebben az esetben úgy jár, mint tette mindannyiszor korábban is, a mikor a király a képviselőházat 1 öl oszlat la. A főrendiház tudomásul veszi, hogy nincs országgyűlés. Tizen- i egy órakor a kupolacsarnokban a. kiegészített rogy Nemzeti Tanács nagygyűlést tart, a melyen a fölos'lalott képviselőhöz és főrendiház tagjai mint vendégek vehetnek részt. A nagygyűlés elnöke prek- iamáiui fogja Magyarország teljes függetlenségét és önállóságát és a noolt ^Nemzeti Tanács ki fogja hir- dalai a köztársaságot. Az elnök a nagygyűlésen ha­tározati javaslatot nyújt he az általános, egyenlő, titkos cs » nőkre is kiterjedő választójogról, azzal, mondja ki a gyülekezet, hogy a jövő országgyűlés címek alapján hivassák össze. Ugyancsak határozati javaslatot nyújt be a sajtószabadság és a gyülekezés} jog törvénybeiktatásáról. Kérni íogja továbbá, mondják ki, hogy a jövő országgyűlés az egykamara- rendszer alapján üljön össze. A nashgyüifo többi program jár ói még nem történt végleges döntés, erről a legközelebbi ülés határoz. A kupolacsarnokban a kormány névében Húrolgi Mihály gróf miniszterelnök és Kutifl /Csig- mond miniszter beszél, a Nemzeti Tanács nevében pedig fiock János. A Nemzeti Tanács azután foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy a köztársaság prokiamálása után bc!öllötte-e már a Nemzeti Tanács forradalmi hiva­tását, vagy pedig szükség van további megtartására. Döntés ez irányban még nem -történt. Közölte ezuián az elnök, hogy a mai délelőtt folyamán 304 vidéki nemzeti tanács jelentette be 3 köztársasági államforma mellett való állásfogla­lását. A ssomösif ülés fe$lé?3s»fegy©i, A képviselöház háznagyi hivatala a Nemzet? Tanács utasítása alapján figyelmébe ajánlja minden érdekeltnek, hogy szombaton az országgyűlés fel­oszlásának kimondásakor, további a Nemzeti Ta­nács ünneplés ülésének megtartása alkalmából a Ház épületébe csakis a Nemzeti Tanács igazolt tag­jai. a- főrendiház, illetve a képviselőhöz tagjai, to­vábbá a két Ház tisztviselői és az éves igazolványokat felmutató parlamenti tudósilók, végül az ezen a mi­nőn érvényes karzati jegyek birtokosai fognak bebo- csátifatni. .\ képviselőház háznagy! hivatala tehát figyelmezteti a nagyközönséget, hogy a kj a fenti jo­gosultság valamelyikével nem rendelkezik, az ország­ház épületébe nem juthat be. Miniszteri tanácskozás.- A kormány tagjai ma este is tartottak mi* niszíeri tanácskozást Károlyi Mihály gróf elnök­lésével. Főképpen a szombati nap programjával

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék