Budapesti Hírlap, 1924. október(44. évfolyam, 205–231. szám)

1924-10-30 / 230. szám

8 Budapesti Hírlap 1924 október 30. (230. szj mint megállapítják a most kezdődő őszi és téli évad előadási és munkaprogramját. — (Közönséges tárgy.) A biedermaier, a rokokó, meg az ampir elnevezés ma csalt úgy röpköd (hogy ne mondjuk köpköd) az emberek ajkán, mint a vámpír, akarjuk mondani, mint a régi világban a fiakker, a pezsgő és a cigány szavak röpköditek. Per­sze abban az időben is csak a jobbmóduak ajkán röpködtek ilyen kifejezések, a kik azonban abban a világban jóval többest vol­tunk mini a hányán ma vannak. És akkor, mi sohasem tévesztettük össze a fiakkert a cigánnyal, az néha megesett velünk, hogy pezsgői adtunk a cigánynak, arra azonban nem igen emlékezünk, hogy valaki közü­lünk megfordítva tette volna. Ma megesik, ezt több oldalról is hallottuk, hogy vala­kiknek az ajkáról felröppen, tegyük föl, az ampir szó, mikor pedig az illetőnek roko­kót kellőit volna, akarjuk mondani „éppen azt akart mondaná.“ Na de az semmi, a lé­nyeg a fö dallog, hogy az a tárgy az ember­nek birtokában vasi, ez volt a könnyedebb felfogás, a mig a korona lefelé csúszott. Ma a korona jó, tehát a portékát esetleg szakértővel is megnézeti az okos ember, mielőtt birtokába veszi. Egy ismerősünk azonban ezt a sorrendet valahogyan össze­zavarta, úgy hogy előbb megvette a tár­gyat, azután hivla el a szakértőt. Persze a szakértő bajban volt, a „tárgy“-at az illető abban a Íriszemben vette, hogy bldermeier- stllusban van. A szakértő pedig rögtön észrevette, hogy nem is bider, de még ma- jer sem! A szakértő nem mondott se igent, ■cm nemet, de tapintatosan úgy beszélt, hogy a „műgyűjtő“ egészen megnyugodott, beszédes lett s a többi között elmondta a következő esetet: — A falun, mikor ezt a szép bidermeiert vettem, egyszer csak beállít hozzám egy öreg anyóka. Azt mondja, hogy haltja, hogy én szoktam régiséget venni. Előszedi a matyóját, elkezdi pakkolgatni, végre elő- koborássza. Na. hallja csak ezt a jó viccet: elővesz egy öreg pápaszemet, hogy nem venném-e meg? — Na és, nem vette meg? — kérdezte komoly arccal a szakértő. A „műgyűjtő nek“ pedig ebben a pillanatban elállt a sziveverése s rámeredve a szakértőre kér­dezte: — Mit? Hát azt tetszik csakugyan mon­dani, hogy az a drága izé nem bidermeier, hanem egy közönséges tárgy? — (Az első balatoni kongresszus határoza­tai.) Mór egy hónapja, hogy lezajlott Vesz­prémben az első balatoni kongresszus, a me­lyet Wlassics Tibor báró dr., a Balatoni Tár­saság országos elnöke kezdett és szervezett meg. A közérdekű kongresszusi határozatok csak most jutnak közludomásra a maguk tel­jességében. A teljes ülésen Wlassics báró in­dítványára két nagyfontosságu határozatot hoztak. Kimondta a kongresszus, hogy kívá­natosnak tartja az aj fürdőtörvéwj megalko­tását s erre vonatkozólag a nemzetgyűléshez fordul. Kimondta továbbá, hogy a balatoni kormánybiztosság fenntartását a jövőre nézve is szükségesnek tartja azzal a feltétellel, hogy a kormánybiztosságnak tényleges hatósági jogkör biztosíttassák és költségvelésileg meg­jelelő állandósított ellátmányban részesittes- sék. Szobád Antal dr. népművelési javaslatát, mely a Balatoni Társaság kulturfeladatait körvonalazza, a természeti szépségek védel­méről előterjeszett javaslatot, továbbá a ba­latoni sajtóról előadottat szintén elfogadták, valamint a keszthelyi kulturház mielőbbi lé­tesítésére, a balatonfüredi színház ujjálerem- tcsére (az utóbbi Mangold Gusztáv előadásá­ban) vonatkozó javaslatokat is. Közegészség- ügyi szempontból fontos döntése a kongresz- szusnak a balatonfüredi vízvezeték és csator­názás haladéktalan létesítéséről szóló határo­zata, a melyet a fürdőügyi szakosztály elő­adója, Mészöly Gyula és az elnöklő Wlassics Tibor báró terjesztettek elő és okoltak meg. Ugyanitt haiározatot hoztak a balatonfüredi kikötő mielőbbi létesítése tárgyában, továbbá tiltakoztak a balatonfüredi uszoda lebontásá­nak gondolata ellen. Az egyesült közgazdasági és közlekedési szakosztály, mely Bacsinszky Vladimir elnőklésével tartotta ülését, Kutassa Oszkár előadása mellett a balatonvidéki vízi­növények ipari értékesítése, a balatoni köz­élelmezés javítása, valamint a szőlőművelés előmozdítása tárgyában hozott határozatok. Ugyané bizottságban a balatonfüredi polgári iskolának (Darab József előadása mellett) gazdasági iránauvá leendő kifejlesztése érde­kében hoztak határozatot. — (Balatonfüred vendégei.) Az elmúlt héten a következő vendégelt érkeztek Baku tonfüredre: Kovács Gyula dr., Szitád Jenő dr.. Szűcs Róbert, Kotsis Iván dr., Paris László dr.. Bolza Péter gróf, özv. Gágel Jánosaié, Forgách Károly gróf, Székely Béla, Szikriszt László, Finna József, Da- róczy József, Ri-esz Imre, Elek Ákos dr., Tóth Ferencné, Bárdos Sándor, Farkas Jenő, Kögler Lajos, Mailáth Géza gróf, Héderváry Lehel, Madarász Henrik, Szőke Józsefné, Schöffer Bódófc, Moys B. István, Mayor József. — (Ingyen kapja) azonnal rendes elő­fizetőként a Budapesti Hírlapot vagy a 8 Órai Újságot, ha Keüermann Pál bélyeg nagykereskedő Budapest, V., Csáky-utca 49. címre 5000 darab használt, hibátlan leáz látott levélbélyeget (lehet hivatalos, vala­mint büntetés-bélyeg is) küld havonta. Ne­vezett bélyegkereskedö béiyeggyüjteménye- két is külön megállapodás szerint legnagyobb értékelés mellett, készpénz ráfizetéssel át­vesz. — (Uj ótker.ökocsijárat.) A magvar ki­rályi államvasutak igazgatóságától vett értesí­tés szerint november 4-től a Budapesl-keleti pályaudvar és Sátoraljaújhely között közle­kedő Budapest-kcleti pályaudvarról 16 órakor induló 406. és ugyanoda 12 óra 30 perckor ér­kező 405. számú gyorsvonatoknál étkezőkocsi- iáralot rendszeresítenek. — (Vitézi telckbeiktatás.) Október 26-án volt Csömör községben vitéz Tóbiás János borbélymester rákosszentmihályi lakos vitézi teiekbeiktatása a Lukács Géza dr. és testvérei által Csömör községben felajánlott tizenhárom magvar hold vitézi telekbe, Szanczi vitéz Feördös Vilmos székkapitánv a községháza előtt tartott diszkőzgyülésen, a melyen vitéz Endre László dr. főszolgabíró elnökölt, átadta a vitéznek jelképesen a vitézi telket. A dísz­közgyűlés után a vitéz tiszteletére a község diszebédet adott. — (GjrAszpovat.) Homoródszentpáli Szent- pálu István dr.. Miskolc I. kerületének nem- zelpyüiési képviselője, Miskolc volt polgármes­tere, a Nemzeti Polgári Párt tagja, hosszas betegség után hatvanhárom éves korában meghalt a miskolci Erzsébcí-kórházban. Máj- rák oltotta ki az életét. Szentpály István dr. 1861-ben született. Atyja Ugocsa vármegye nyugalmazott alispánja voll. Szenipálv Istvánt kétszer választották meg Miskolc polgármes­terévé. Képviselői mandátumot először az 1912. évi időközi választáson nyerte a munka­párt programja alapján. A forradalmak után csatlakozott a Nemzeti Középpárthoz, maid a Nemzeti Polgári Párthoz és mint e párt tag­ját választották meg nemzetgyűlési képvise­lővé. Az elhunyt képviselő temetésén a Nem­zeti Polgári Párt képviselteti magát és leuta­zik Miskolcra Heinrich Ferenc is. Heinrich Fe­renc a temetésre való tekintettel elhalasztja beszámolóbeszédét is, a melvet pénteken akart kerületében megtartani. Lázár Aurél nyug. Kúriai bíró, 75 eves ko­rában meghalt Budapesten. Temetése e hónap 30-án. délután 4 órakor lesz a kerepesi-uti temető hatoltasházából. Az elhunyt kúriai bíróvá történt kinevezése előtt kolozsvári ki­rályi főügyész volt s az úgynevezett Rcplika- pörbon a vádhatóságot képviselte. Hazaszere­tettől izzó hatalmas vádbeszddével, melyben a vezető oláh politikusoknak a magyar állam ellen folytatott aknamunkájáról lerántotta a leplet, politikai és jogászkörökben általános feltűnést keltett. Az elhunytnak sok értékes cikke látott napvilágot a Budapesti Hírlapban, melynek éveken át nagyrabecsüll külső dol­gozótársa volt. Tegnap meghalt Bécsben Holub Ferenc al- tengernagv, a volt közös osztrák és magyar hadügyminisztérium' volt tengerészeti osztályá­nak utolsó főnöke. — (A palosztinal bevándorlás.) Genfből jelentik: Sir Herbert Sámuel Palesztinái angol főbiztos ma fogadta a sajtó képviselőit, a kik előtt a többek közt kijelentette, hogv a világ­háború befejezése óta negyvenezer zsidó ván­dorolt Palesztinába, a kik közül négyezer fog­lalkozás hijján ismét elhagyta az országok A cionista szervezetek és gazdag zsidó magán- személyek eddig a letelepülés és munkaalka­lom szerzése céljából hatmillió font sterlinget bocsátottak rendelkezésre. Ezt az összeget telkek vásárlására, lakóházak és iskolák épí­tésére, mezőgazdasági társulatok alapítására és az ipar emelésére adták ki. Az angol kor­mány nem szubvencionálja PaieszÜna köz- igazgatását. hanem csak a katonaságot tartja fenn. Az 1922-i és 1923-i gazdasági helyzet erősen enyhült. A bevándorlás továbbra is fo­lyamatban van, bár az ország felvevőképessége korlátolt. — (A csikágói gyermekgyilkoss&g Ka­lis a Szicíliában.) Berlinből jelentik: A Bér- j liner Zeitung am Mittag jelenti Rómából, hogy i a csikágói gycrmekgyilkosság hatása alatt j Naro szicíliai városban két gazdag kereskedő- j családból származó flu, a ki a Locb és Leo- \ pold elleni csikágói pert a legnagyobb lelkese­déssel kisérte. eltökélte, hogv tizenkilenc éves ; barátját ugyanilyen módon megöli. A két fin ; galamblövészet ürügye alatt az ágosíonosok ; kápolnája közelébe csalta barátját és leszúrta■ A holttestet azután a kápolna melletti 'épü­letben rejtették el. Az eltűnt fiú csalódja ab- j ban a hiszemben élt. hogv a fiú egy leány- : nyal megszökött, utóbb azonban a család zsa­rolóleveleket kapott, a melyek alapján a rend­őrség a gyilkosságnak nyomóra jött és a fia- j talkoru gyilkosokat letartóztatta. A gyilkosok j I beismerték tettüket. — (Péchy Erzsi pincsi kutyája.) Péchy Erzsi, a Fővárosi Operettszinház prima­donnája ma este kivételesen gyalog indult el Hunyadi János-ut 35. számú villájából a színházba, előadásra. Egyik karján arany ridiküljét vitte, murik kezében kedves pincsi kutyájának póráza volt. A Lánchíd közelében a pincsi valamitől megijedt és futni kezdett, magával ragadva a művész­nőt. Egy idő múlva a kutya megnyugodott és a művésznő nyugodtan folytatta útját. Baj nélkül jutott el a színházba. Az első fel­vonást is eljátszotta már a primadonna, a mikor öltözőjébe visszatérve észrevette, hogy mialatt a kis kutya magával ragadta, elvesztette aranyridiküljét. A ridikült a primadonna nem sajnálta nagyon, de mi­kor eszébe jutott, hogy abban volt nagy- értékű briUiáns nyakéke, akkor elájult. A színházból azonnal értesítették a főkapi­tányságot, a honnan detektívek mentek ki a Lánchíd közelébe, a nyakéket azonban nem találták. Néhány detektív cl..lent Péchy Erzsi lakására is és ott a nyakéket egy má­sik ridikülben megtalálták. Mikor ezt a hirt a primadonnával tudatták, megint elájult. Ez azonban nem akadályozta meg őt ab­ban, hogy a harmadik felvonásban fellépjen. — (A „Tuseulanum“) mint a Kárpitos és Paszományos Mesterek Országos Anyag- beszerző, Termelő és Értékesítő Szövetke­zetének állandó kiáilitási vállalkozása. A Kristóf-tér 3. számú hatemeletes épület keretén belül időszakonként rendez a la­kásberendezéshez szükséges kézmüiparo- sok, műi párosok, valamint iparművészek és képzőművészek alkotásaiból érték esilő kiállítást. A kiállításnak célja gazdasági szempontból a névtelen és üzlet nélküli iparosokat a nagy közönségnek bemu­tatni, a magvar iparművészek és képzőmű­vészek munkáinak pedig szemléltető kere­tet nyújtani. Iparfejlesztési szempontból célja a magyar képzőművészeket és ipar­művészeket iparosainkkal összeköttetésbe hozni, hogy igy a családi otthonban nem­zeti jelleget adhasson és a magasabb em­beri igények kielégítését lehetővé tegye. További célja, hogy ipari haladásunkkal lehetővé tegye a hazai gyáripar fejlődését és a magyar kereskedelem érvényesülését. Közművelődési szempontból célja pedig a vidéki iparosainkon keresztül hatékonyan nevelni a vidéki gazdatársadalmat és elő­segíteni, biztosítani elszakadt országré­szünkben nemzetünk kuUurfelsöbbségét. Célja továbbá nemzeti szempontból a kül­országokkal elismertetni ipari állam mi­voltunkat is. — (Szerb katonák és rendőrök véres harca Újvidéken.) Belgrádból jelentik, hogy Újvidéken egy utcai incidensből kifo­lyóan tegnap éjjel katonatisztek összevere­kedtek a rendőrökkel. A verekedők először karddal támadtak egymásra, majd kölcsö­nösen lövöldözni kezdtek. Az utcai harc­ban Jokics Teodor diák, egy odavaló ügy­véd fia meghalt, egy rendőr életveszedel­mesen, kettő súlyosan megsebesült. — (Az egyetem! hallgatók kérése.) A Ma­gyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Orszá­gos Szövetsége azzal a kéréssel fordul Buda­pest közönségéhez, hogy a bútorozott albér­leti szobákat jelentsék be a szövetség diák­szociális főosztályának, a mely a leggyorsab­ban tud lakót küldeni az egyetemi hallgatóság köréből. (Budapest, VIII., Ullöi-ut I. 3 Te­lefon József 29—14.) — (I/oroliaut munkás.) Ma délután a Szentendrei-ut 8224. számú ház építkezésénél Emészt József 66 éves ács egy G méteres áll­ványról munka közben lezuhant s nyomban meghalt. Holttestét a törvényszéki orvostani intézetbe szállították. — (Tiizriadalom a Viktőria-malomban.) Az éjszaka 4 órakor értesítették a közép­ponti tüzörséget, hogy az Újpesti rakodó­part 22/23. szám alatti Viktória-maiomban tűz támadt. Nagy készültséggel vonult ki a tűzoltóság, de addigra a gyári tűzoltóság eloltotta a harmadik emeleten keletkezett tüzet, a melyet egy csapágy kigyulladása okozott. — (A csodálatos dollárcsináló gép.) Egy budapesti ügyvédjelöltet két szélhámos 150 millió korona erejéig károsított meg. Egy budapesti kereskedő elvezette Rosenfeld Emil ügyvédjelölthöz Mosbovitz Rudolf és Schén Izrael állítólagos orosz kereskedőket, a kik közölték az ügyvédjelöltiek hogy vegyi utón minden egydollárosból még egy darab egydollárost tudnak előállítani. Ter­mészetesen hozzátették, hogy a hamisít­ványt nem lehet megkülönböztetni az ere­detitől. A bizalmas találmányt másnap be is mutatták az ügyvédjelölt lakásán, a hol egy présgéppel, egy másolókönyvvel és egy üvegben valami sárgás szinü folyadékkal jelentek meg. Rosenfeld előtt azután egy valódi egydollárosra ráhelyeztek a sárga folyadékkal bekent dolláralaku fehér papi­rost, betelték a préskönyvbe s a könyvet a gépbe. Negyedóra múlva kinyitották a gépet s a könyvből két darab egydollárost vetlek elő. Az ügyvédjelölt egészen odavolt a pompás hamisítványtól s persze nem vette észre, hogy a két kereskedő csak bűvészmutatványt végzett, mert a prés­könyvben előre elhelyezett másik két egy­dollárost húzták elő. Az ügyvédjelölt a si­ker láttára pénzzé tette minden értékét s még a Felvidéken lakó szüleitől nagyobb kölcsönt vett föl s ilyen módon 150 millió koronáért vásárolt egydollárosokat, mert a két kereskedő illő jutalék ellenében vállal­kozott rá, hogy vagyonát megkétszerezi. Október 23-án a két orosz kereskedő meg is jelent az ügyvédjelölt lakásán s a gép­ben elhelyeztek 1900 darab egydollárost s mellette nagy igyekezettel helyezték el a sima papirosokat is. Végül is összecsukták a könyvet s a gépbe tették. Mikor ezzel elkészültek, azt mondták, hogy a présgépet csak másnap nyitják ki, mert a vegyi mű­velet csak akkor ér véget, mert igen nagy- mennyiségű dollárról -van szó. Másnap Rosenfeld hiába várta a kereskedőket, nem jöttek. Végre is kinyitotta a présgépet, a melyből azonban csak fehér papírlapok kerültek elő, a dollárok eltűntek. Az ügy­védjelölt látta, hogy csalóknak leit az ál­dozata, a főkapitányságra sietett, de a de­tektívek csak annyit tudtak megállapítani, hogy a csalók még előtte való nap este elutaztak szállóbeli lakásukról. A rendőr­ségre előállították azl a kereskedőt, a ki a csalókat Rosenfeldhez vitte, de kiderült, hogy nincs része a csalásban. A főkapi­tányság most a két csalót körözi. — (Kivégzés Svájcban.) Bernből jelen­tik: Az altdorfi börtön udvarán ma fejez­ték le nyaktilóval Clement Bemet 44 éves rablógyilkost Bemet ez év augusztusában egy rablókisérlet alkalmával meggyilkolt egy leányt. Ez a lefejezés 1910 óla az első kivégzés Svájcban. — (Felakasztotta magát.) Dzsája Istvánné született Kucsera Rozália 29 eves napszá­mosnő a Hajtsá-ut 157. számú lak te án ma este felakasztotta magát. A mikor észrevet­ték, már halott volt. Attól való félelmében lett öngyilkos, hogv a vele közös háztartás­iján élő Közel Antal feljelenti a rendőrsé­gen azért, mert 3 millió koronát érő zálog­jegyet lopott el tőle. Az öngyilkos asczony holttestét a bonctani intézetbe vitték. * (A Múlt és Jövő) legújabb számában, a mely most jelent meg, Patai József folytatja rendkivül érdekes szentföldi útleírását, a me­lyet ezúttal is több szép fényképfelvétel illusz­trál. Közli a lap Mordeháj Avi-Shaul (Jeru­zsálem) Rubens festőművész művészetéről szóló tanulmányát. A lap a talenlumos fiatal művész müveiből egy egész sorozatot mutat be kitűnő reprodukciókban. Kiss Arnold, Vadász Tibor, Szatmári Mór, Holder József, Jánossi-Engel József, Sass Irén, Szenes Erzsi, Pfeiffer Izsák dr. versekkel, műfordítással, elbeszéléssel, cikkekkel járult hozzá a lap értékes tartalmának gyarapításához. A már említett illusztrációkon kívül még számos ki­tűnő képet közöl a folyóirat, mümellékletül pedig Hermann Lipót egyik rajzát adja. — (A m. kir. osztálysors játékban) részt­vevők kéretnek, hogy a kik a régi sorsje­gyeiket még nem vették át, vagy a kik a postán kapott sorsjegyeket még nem fizet­ték meg, az I. osztály árát sürgősen egyen­lítsék ki. Ugyani" a raktáron lévő szabad sorsjegyek az első osztályra már nagyrészt eladattak és a főelárusitók az eddigi tulaj­donosok visszatartott sorsjegyeit nem re­zerválhatják tovább. — (Arany-, eztlstbcváltó r.-t.) jelenti, hogy brillián"- és ékszerbeváltás naponta 9—5 között eszközölhető Vármegye-u. 7. Vérszegénység, sápadtság, bőrkiütések és furnnknlnsok esetén a régbevált Ferenc József keserüviz szabályozza a belek annyira fontos működését.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék