Budapesti Hírlap, 1924. október(44. évfolyam, 205–231. szám)

1924-10-30 / 230. szám

1924 őtifflfer 30. (230. sz.J BüBÄPtST! HfRlÄP dogasszony zászlót, melynek a zászlóanyai tisztét a királyné volt kegyes elvállalni, át­nyújtották a limpiasi templom plébánosá­nak a templomban való megőrzésre. A plé­bános szép latin beszéd kíséretében kö­szönte meg a zászlót, megjegyezve, hogy ez az első zászló, melyei a külföldi zarán­dokok kegyelete templomában elhelyezett. Limpiasból indultak most már hazafelé a zarándokok, útjukban ismét Bilbao és San Sebastin érintésével érkeztek meg Marseil- léba. Útjuk további folyamán Nizzát is megtekintették, majd Ventimigliában pi­henték ki fáradságukat. Genuában a város világhírű temetőjét tekintették meg, azután folytatták Útjukat. Milánón, majd Páduán át, a hol a Szent Antal dómban volt nagy mise. Velencébe már meglehetősen kifá­radva érkeztek a zarándokok, a hol azon­ban az uj látnivaló, uj energiával támogatta a fáradság leküzdését. Velence után Triesztbe és onnan Budapestre indultak. A zarándoklatot az Idegenforgalmi és Utazási Vállalat R. T. rendezte csekély 4.974.000 korona részvételi dijért, a melyben a 15 napi ellátás és s vasuli költség is benne volt. — (Amerikai követünk Parisban.) Páris- ból jelentik: Széchenyi László amerika’ magyar követ Pórison keresztül Washing­tonba utazik. Széchenyi követ tiszteletére Hevcsy Pál ügyvivő tegnap vacsorát adott a követség palotájában. Széchenyi követen kivid a vacsorán megjelentek: René bour­bon- pármai herceg és felesége, Margit dán hercegnő, a dán király unokahuga. De la Rochefoucauld gróf és felesége, Ambró Fe­renc követség! titkár és felesége, Boncom- pagni hercegnő, Romano Avezzana bárónő, a párisi olasz követ leánya. Benoist d’Azy őrgróf, Láng Boldizsár báró követségi taná­csos, Jambrckovics László külügyminisz­teri tanácsos, Vaugelas gróf és mások. — (Bogya János és Rassay Károly.) Bogya János nemzetgyűlési képviselő, Almást; László és Édes Antal képviselők utján magyarázatot kért Rassay Károlytól, mert lapja a Drózdyval való incidensét ellene tendenciózusan kiélezte. Rassay arra való hivatkozással, hogy nem ő a felelős szerkesztő, a cikkért való felelős­séget nem vállalta. Bogya János ezért bírói útra terelte az ügyet. — (A budapesti amerikai főkonzul föl- mentése.) Horton György főkonzuli, mint­hogy a törvényes korhatárt elérte, az Észak- amerikai Egyesült-Államok budapesti kon­zulátusának vezetése alól felmentették. To­vábbi intézkedésig az Egyesült-Államok budapesti konzulátusának ideiglenes veze­tésére Reined: Walter J. konzul kapott megbízást. — (A főispán és a királyi ügyész.) Dánér Béla volt nemzetgyűlési képviselő, most királyi ügyész hírlapi cikkben megtá­madta Szomjas Gusztáv nemzetgyűlési kép­viselőt, mikor ez még főispán volt. Szom­jas port indilott Dár.ér ellen, de a bíróság a minap elévülés címén megszüntette az eljárást. Ezért most Szomjas nvilt levőiben fölszólítja Dánért, ,hogv ismételje meg vádjait. A nyílt levét a többi közt ezt mondja: — Királyi ügyész ur főispáni működésem idejében a „Szózat“ és a „Nép“ című újságok­ban cikkeket helyezett el. a mely cikkekben hivatali működésemből kifolyóan engemet sú­lyosan megrágalmazott. ín ezen támadásokkal szentben bírói utón kerestem védelmet, sajnos ez ügy érthetetlen módon biróilag elévült. A tárgyalás folyamán ön a valódiság bizonyítá­sát kérte és igv a közvélemény nyilván abban a hitben él, hogv önnek bizonyítékai vannak. Miután az ön vádjai alkalmasak arra, hogv én a társadalomban mint becsületes ember helyet nem foglalhatok, ismerve az ön intencióját, a mely a politikai élet és társadalom megtisz­títására irányú!, módot és alkalmat akarok adni, hogv ezen tisztogató, leleplező munká­ját sikerrel be is fejezhesse. Felszólítom önt. hogy vádjait ismételje meg a nyilvánosság előtt, hogy ««áltat a való igazság kiderüljön. Különösen fölkérem önt cikkének azon bur­kolt kitételének tisztázására, vaiion azon ki­tétele: ,,A ki megközelíthető, álljon félre“, reám vonatkozik-e? — (Uj társaskör.) A harmadik kerületi társaskör ma őst? tartoth- alakuló közgyű­lését az Esplanaáe-szkWó különtermében. A közgyűlést Reisingcr Gyula iskolaigazgató nyitotta meg. Beszédéiben rámutatott ariv. hogv a kör országos politikával nem fog­lalkozik, kizárólag a III. kerület városi érde­keiért száll síkra. Kiemelte, hogv a III. ke­rületben a szegénysorai gyermekek százai várják kenyérben és ruhában ii segítséget. Ezeknek a megmentése legyen a kör együk főcélja. A másik főcél a kerül ötnek a fővá­ros többi kerületével egyszinvonalra való emelése. Indítványára a közgyűlés Andrcka Károly főkapitányhelyei test választotta meg elnökévé. Andréka indítványára a kör Ripka Ferenc fővárosi kormánybiztost és Almást] Lászlót cJiszelnöikké választotta és felkérte az elnökséget, hogy őket távirat­ban üdvözöljék. A közgyűlés ezután társ­elnököknek válászffiottii meg Szalag Sándor 1.ormányfőtanácsost és Szepessg Ágoston postahivatali igazgatót. A III. kerületi társaskör megválasztott diszeinökeinck, Ripka Ferencnek és Almást1 Lászáónffe ünnepi« bcitóttrtáea célláb öl november 5-én, szerdán este 3 órakor az Esplanade-szálló különtermében társas va­csorát rendez. — (Szabadka lakossága.) Szabadkáról jelentik: A város lakossága a megszállás óta tízezer lélekkel csökkent; jelenlegi lélek- száma 97.000. — (Krisztiánjából — Oslo.) Norvégia fő­városának a neve a jövő év első napjától kezdve hivatalosan és törvényesen megvál­tozik. Krisztiánia volt eddig, ezentúl Oslo lesz. Tulaj dónk épen Oslo volt a város neve régebben, de tűzvész elpusztította és három­száz évvel ezelőtt épült az elpusztult he­lyén uj város, a melyet IV. KeTesztély ki­rályról Krisztiánjának neveztek cl. Oslo azért nem halt meg egészen, ma is ez a neve az egyik külvárosnál?, de egy, az idén nyáron hozott törvény értelmében most az egész város Oslo nevet kapja. — (Feltámadás.) Ez a címe egy kis ver­ses színdarabnak, melyet a szekszárdi ün­nepen, az elesett szekszárdi hősök emlék­művének ünnepén előadtak. A mii szerzője Bodnár István, kinek emlékversei d űzi tik az emlékmű talapzatát is. A darab allegó- ri'kus gondolat. A mai sivár világ remény­telenségét és viszályát eligazítja Hungária, kinek igazságot tevő tirádájából kivesszük a következő megkapó sorokat: Ledér, szép asszony — igaz — a jelen. De drága gyöngysor habnyakán a múlt. S e remek gyöngysor — lehet — földre hullt. Széjjel peregnek a legszebb szemek; De felszedi az olt játszó gyerek: A jövő.... A könyvecske Szekszárdon jelent meg a Molnár-féle nyomdai müintézetben. Ara 5000 korona. Tiszta jövedelme a hősi ár­vák felruházúsi alapjára van «'zánva. — (Protestáns püspökök beszédei a fő­város protestáns közönségéhez.! A Beth­len Gábor Szövetség okiÓDcr 31-én (pénte­ken) este 7 órakor a régi országház termé­ben egyetemes reformációi ünnepet rendez. A beszédeket Kapy Béla dr., Ravasz László dr. püspökök é*' Szabó Sándor dr. nemzet­gyűlési képviselő mondják. Imát Józan Miklós unitárius esperes, püspök vikárius mond. Az ünnepen mindenki résztvehet, be­lépődíj nincs. — (Kapy Rezsőt szabadon bocsátották.) Megírtuk, hogy a budapesti büntető tör­vényszék tegnap letartóztatta Kapy Rezső dr. hírlapírót, mert egy sajtóügyi tárgya­láson, melyen mint vádlott szerepelt volna, nem jelent meg s elmaradását sem iga­zolta kellő időben. A törvényszék ma el­fogadta Kapy utólagos igazolását és elren­delte szabadon bocsátását. Kapy dr. ma délelőtt már elhagyta a fogházat. — (Félszázados npácazárda.) Kőszegről írják: Vasárnap ülte meg a kőszegi Szent Domoko-s-rendi zárda fennállásának 50 ik évfordulóját. Előkelő, nagy közönség vett részt a jubileumi ünnepen, a melyen Szűcs István miniszteri tanácsos tolmácsolta a kultuszkormány háláját az intézet mun­kásságáért. Németh Imre igazgató a zárda múltját ismertette, a melyből 555 magyar tanítónő került ki. Boda János dr. egyház- megyei tanfelügyelő ünnepi beszéde ulán Mikes János gróf megyéspiispük mondott köszönetét a kultuszkormánynak, majd emléktáblával örökítették meg a ritka év­fordulót. — (Az Újságírók Kórház- és Szanató­rium Egyesülete) hétfőn igazgatósági ülést tartott. Az elnökség bemutatta a háromnegyed­évi számadásokat és ez alapon fölhatalmazást kapott az igazgatóságtól, hogv lehetően no­vember elsejére léptesse éietbe az aranvtag- dijakaí. Erre annál inkább szükség van, mert már az első háromnegvedévben is százmilliót meghaladó deficit mutatkozik és sürgősen egyensúlyba kell hozni a költségvetést. Vár- konyi Jenő dr. igazgató-főorvos előterjeszté­sére az igazgatóság Kammer Manó dr. VIII. kerüleli rendelőorvost érdemei elismerésével ez állásából saját kérelmére felmentette és az egyik megüresedett fogorvosi állásra megvá­lasztotta. Helyébe VIII. kerületi rer.de'öorvossá Stern Jenő dr.-t választotta meg, végül Engel Sándor dr.-t az egyesület Röntgen-tanácsadó­jává nevezte ki. — (Fery Oszkár és társainak emlékezete.) A proletárdiktatúra idején a budai állami tanitóképző-intézet épületének pincéjében végezték ki a vörösök Fery Oszkár altá­bornagyot, a csendőrség felügyelőjét, és Borhy Sándor, valamint Menkina János csendőralezredeseket. Ma délben a pincé­ben, a kivégzés helyén, leleplezték a vér­tanuk fehér márványból készült emléktáb­láját. Az ünnepen a vértanuk családtagjain és rokonain kívül résztvett a kerületi csend- őrség törzstiszti kara, az iskola tanárai és növendékei. Quint József intézeti igazgató a hazaszeretet példaképének állította a vér­tanukat az ifjúság elé. Az emléktábla le­leplezése után Fery Oszkár özvegye virág- bokrétát tett az emil'ékitábtei elé. — Vasbulorok Haidekkernél- Üllöi-ut 48/1. — (A kopenliágai eserkészolimplász ismertetése.) A cserkész-olimpia szón sikere­sen szerepelt versemycsapatunk november 1-én délután 5 órakor cserkészek és diákok szá­mára, 2-án délután %5 órakor a nagyközönség számára nyilvános beszámolót rendez kopen- hágai szerepléséről a piarista főgimnázium tornatermében. Jegy mindkét előadásra kap­ható a Gsteriséjwaaőwtségben (Váci-utca 62.), a Cserkészszövetkezietben (Váci-utca 46.) és a Melkó-féle szijgvártóözletben (Egyetem-utca 2. sz.h — (A budapesti török követség ünnepe.) A budapesti török követség ma ünnepelte meg a török köztársaság megszületésének évfordulóját. Az ünnepen részt vettek a Budapesten tanuló török ifjak és az egész török kolónia. A hivatalos ünnep jövő év április 23-án lesz, a mely napon a török köztársaság első nemzetgyűlése összeült. — (Castiglioni ügye.) Bécsből jelenti tu­dósítónk telefonon: Az osztrák pénzügyi köröknek néhány kiváló személyisége ma Milanóba utazott, hogy a Banca Commer- cialeval tárgyalást kezdjenek annak az ősz- szegnek előteremtésére, mely a Castiglioni- ház pénzügyeinek rendezésére szükséges. Tárgyalás indult meg a bécsi Dorotheum- mal is, hogy Castiglioni műkincsei értéke­síthetők legyenek. A Dorotheummal való tárgyalás eredményességét megnehezíti az a körülmény, hogy' a Dorotheumban ellen­tétes politikai befolyások érvényesülnek, minthogy a vezetőségben kereszlényszocia- listák és szociáldemokraták is helyet fug- lelnak. — (Házasság.) If j. Csorpassg András föld- birtokos Hajdúnánásról október 25-én tar­totta esküvőiét Kövér Ilyvel Hajduböször- ménvben. Tanuk voltak Arvay Géza dr. járás- bírósági elnök és Nagy Elek udvari tanácsos. Sárbogárdi Mészöly Sylvia és Márkus János építész mérnök e hónap 28-án Egerben a fő- székesegyliázban megesküdtek. Az esküvőn nagy és előkelő közönség jelent meg. — (A zsidó hitközség országos nagygyű­lése.) A magyar zsidó hitközségek országos szövetsége ma délelőtt folytatta tanácskozá­sát. Wertheimer Adolf a pénzügyi bizottság munkájáról tett jelentést. Hevesi Simon fő­rabbi indítványozta, hogy a rabbik tagjai lehessenek az elöljáróságnak. Vita után el­fogadták Vázsonyi Vilmos közvetítő indit ványát és bizottságot küldtek ki a kérdés megtárgyalására. Léderer elnök ismertette a zsidó hitközségek szövetségének műkö­dési szabályait, melyeket egyhangúan elfo­gadtak. Ezután Kaszab Aladár udvari ta­nácsos a zsidó intézmények országos ügyei­ről, Eulenberg Salamon dr. udvari taná­csos a magyar zsidóság kulturális program, járói terjesztett elő határozati javaslatot, a melyet egyhangúan elfogadtak. Ezután megalakították a magyar zsidó hitközségek országos szövetségének középponti főinté- zőségét. Elnök lett Léderer Sándor dr. Tisz­teletbeli elnökök: Mezei Mór, Vázsonyi Vil­mos, Ullmann Adolf báró. Kühner Adolf báró és Sándor Pál. Választottak még nyolcvan intézöségi tagot. A nagygyűlés berekesztése után a delegátusok Léderer dr elnök és Sándor Pál nemzetgyűlési kép­viselő vezetésével testületileg kivonultak a rákoskeresztúri zsidó temetői«, a hol le­rótták kegyeletük adóját a világháború ilt nyugvó zsidó hősei és az erzsébetvárosi bombamerénylet szerencsétlen vértanúi iiánt. — (Ismét lebontanak egy uj épületet.) Többször megtörtént már, hogy egyesek az építési engedetem bevárása nélkül fogtak az építéshez és mikor azután a Közmunkák Tanácsa elé került az iigy. a tanács az uj épület lebontását rendelte el. Tegnap is tör­tént ilyen eset. A Közmunkák Tanácsának ülésén ugyanis tárgyalás alá került a Klauzál-utca és a Nyár-utca között lévő Landesmann féle telken épült házra vonat­kozó módositott tervek ügye, melyeket azonban a tanács nem hagyott jóvá, mert ezek a tervek súlyosan sértik -az építésügyi szabályzatot. Igv a szűk utcában több eme­letet kívánnak építeni, mint a mennyit a szabályzat megenged. Az udvar befödése sötétté tenné a helyiségeket és tűzbiztos- sági szempontból is kifogás alá eső hely­zetet teremtene. Minthogy pedig az épület a helytelen tervek alapján önkényesen már fölépült, ezért a tanács elrendelte a részleges lebontást és a szigorú megtorló eljárás megindítását. — (Cadorna — hadseregfőparancsnok.) Rómából jelentik: A Tribuna ugv tudja, hogy az olasz vezérkari főnöki állást, a melyet a háború után eltöröltek, ismét visszaállítják és Badoglio tábornokkal Olaszország rio de janeirói nagykövetével töltik be. Ugyanez a lap azt a hirt közli, hogy az olasz hadsereg volt főparancsno­kát. Cadorna tábornokot, a hadsereg fő- parancsnokává nevezik ki. Cadorna tábor­nok ugyanis régebbi alárendeltjeinek egy- részével elleniében, még mindig csak had- t est parancsnoki rangban van. _ (A budapesti m. Hr. 1. uéptülkelí g yalogezred) elesett hőseinek emlékezetére ünnepség lesz november 4-én, ugv mint min­den évben. Reggel 9 órakor zenés rekviem a ferenciek templomában (IV., Ferenciek tere). Este 7 órakor ünnepség a pesti Vigadóban (Vigadó-utcai oldal). Utána bajtársi vacsora ugvanott családtagokkal. Vacsorára jelentke­zés október 31-ig Spannberger Alajos dr. fő­jegyzőnél (VI. Csengery-utca, VI. kér. elöl­járóság). Teritek ára 30.000 korona. — (Vallásos est-) A Budapesti Iparosképző Protestáns Egylet október 31-én délután háromnegyed 5 órakor reformáció-ünnepi val­lásos estét rendez, melyen Gaál József lelkész mond beszédet, Szvrhovszky Gyula alkalmi versét szavalják? 7 — (A fehérvári ciszterciek 200 éves jubi­leuma.) November 9-én rendezi a székes- fehérvári cisztercita gimnázium kétszázéves jubileumát az ottani cisztercita diákszövet­ség. Ekkor leplezik le az intézet hősi halált halt növendékeinek emlékművét, Philipp István rajztanár müvét. S ebben ölelkezik majd össze szimbolikusan a műit, a jelen és a jövő. Mert tudni kell, hogy zajtalanul, de annál eredményesebben pergett le ez a kétszáz év ebben a fehérvári cisztercita intézetben, a mely nem egy nagvrahivntott magyar koponyát csiszolt ki az életre. Annak a céltudatos, szívós r.evelűmüvészet- nek, mely itt folyt, az útjelzője a nemze­tünk kultúrájában, történelmében mara­dandó értéket jelentő számos név. Csak néhányat említünk, a kik a fehérvári cisz­terci gimnáziumból indultak el nagy és nemes hivatásuk betöltésére. Ilyen volt Horváth István történetíró, Czóbet Béla arkeológus, Fejér György történeti kutató, F.ndrődy Sándor, a költő. Goldzieher Ignác orientalista Günther Antal jogtudós, Rt guly Antal nyelvtudós, Schwarz Gyula jogtudós, Simor János hercegprimis. Vajda János és Vörösmarty Mihály, Wekerle Sándor, Ybl Miklós. Ziihy Nándor és Jenő gróf, a ma élők közül Zichy János és Gyula gróf, Klebelsberg Kunó gróf és Vass József, Séty Antal államtitkár stb. Az intézetet a 18. század közepén építették a jezsuiták, a kiknek a birtokából világi tanárok, majd a pálosrendi szerzetesek kezébe jutott, míg végül a cisztercitáké lett az intézet 1813- banés ma is az övék. Nagyvonalú, nemes tradíciót követő és tiszta célra törekvő volt a múlt. Ehhez méltónak kell lenni a két- századik évforduló ünnepének is, a melyen az öregek fáklyát gyújtanak a fiataloknak, hogy ezek lássák, merre visz a helyes ut, — (A Magyar Külügyi Társaság) kül­politikai és népszövetségi szakosztálya októ­ber 30-án. csütörtökön délután fé! 6 órakor tartja az 1924—1926. évekre terjedően ala­kuló gyűlését a Társaság tanácstermében (Or­szágháza VII kapu) Az ülésen megválaszt­ják a szakosztály elnökét és előadóját, vala­merte tiszta Szent István malátakivonatból készült kiváló nyalkaoldószer enyhíti a légzőszervek lobos bántalmait. A soványak kövérek lesz­nek, Ha Szent István maláta- kivonatot esznek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék