Budapesti Hírlap, 1927. december (47. évfolyam, 273–297. szám)

1927-12-01 / 273. szám

1927 aecemBer í. (273. sí.) Budapesti Hírlap 9 Az uj olasz büntető törvénykönyv tervezete. — (Barthos Andor finenplése.) A Vigadó* téri Pilseni-étteremben ma este a Limano* rai Országos Emlékbizottság tagjai András- napi lakomát rendeztek elnöküknek, szi­geti i Barthos Andor császári és királyi ka­marás, nyugalmazott államtitkár tisztele­tére. A lakomán Hó dg Lajos dr. nyugal­mazott miniszteri tanácsos köszöntötte az finnepeit ett. — (A Belvárosi Polgári Kör közgyűlése.) A Belvárosi I’o.gári Kör kedden este tar­totta meg rendes évi közgyűlését. Az évi jelentés előterjesztése után Gaár Vilmos dr. elnök beszámolót tartott az elmúlt év országos és városi poLitikai, va amint köz- gazdasági eseményeiről Mössmer Pál dr. alelnök javaso ta, hogy a közgyűlés fejezze ki köszönetét Gaár Vilmosnak és bejelen­tette, bogy a kör tagjai ragaszkodásuk és tiszteletük jeléül megfestetik Gaár Vilmos elnök képét Az elnök éltetése mellett emelkedett hangulatban ért véget a köz­gyűlés. A közgyűlés után megtartott tár- sásvaosorán Gaár Vilmos felsőházi tag, el­nök, Papp József dr. ügyvédi kamarai el­nök, a kör a elnöke, továbbá Horváth IV, Károly és Holczer Sándor törvényhatósági bizottsági tagok mondottak beszédet. — (Házasság.) Császár Erzsikét, Császár Elemér dr. egyetemi tanár leányát eljegyezte Hochcnburger Emil dr. kórházi főorvos. — (Torokgyulladástól, influenzától) men­tesül, ha rendszeresen szopogat Anacot- paszti lát. — (A lemhergi görőgfeatelikns kongres­szus.) Lembergből jelentik, hogy ma ott római kezdésre megkezdődött a görögka­tolikus egyház kongresszusának tárgya­lása, amelyen a lengyel püspökökön kívül a munkácsi püspök is részt vesz, továbbá a jugosa/áviai és a bulgáriai görögkatolikus egyházak képviselői. A tanácskozás az em­lített országok görögkatolikus egyházai ak­tuális kérdéseinek rendezésével foglalkozik. — (A Túrni Szövetség országos kong­resszusa.) A Turul Szövetség, a Magyar Egyetemi és Főiskolai Bajtársi Egyesületek Országos Központja december 3-án és 4-én tartja Országos Követtáborát Szegeden. Az országos nagygyűlésen, résztvesznek a bu­dapesti, szegedi, debreceni, pécsi, magyar­óvár!, miskolci, kecskeméti, hódmezővá­sárhelyi, szentesi, makói, sárospataki, egri bajtársi egyesületek követel, még pedig a 17-350 tag képviseletében 347 követ. A Tu­rul Szövetség diákparlamentjében az ak­tuális, diák szociális, gazdasági, kulturális, külügyi és sportkérdéseket vitatják meg. — (A Vöröskereszt Mikulás-estje.) A Magyar Vöröskereszt Kórház-Missziós Cso­portja a kórházból kikerült szegény bete­gek segítésére december 3-án este fél 9 órakor a Magyar Tisztviselők Országos Egyesületének helyiségében (Eszterházy- utca 4.) tánccal egybekötött Mikulás-estét rendez. Belépődíj 2 pengő. Jegyek előre válthatók a Magyar Vöröskereszt Egylet középponti hivatalában (Baross-utca 15., földszint 5.) — (Karácsonyra meglesz az ezerpengős.) A Magyar Nemzeti Bank főtanácsa novem­ber 30-án tartott ü'ősében felhatalmazta a bank üzletvezetőségét, hogy az ezerpengős bankjegyeket december második felében forgalomba hozhassa és egyidejűén intéz- kedhessék az egymilliós és ötszázezer ko­ronás államjegyek bevonása tárgyában. propagandaexpediciós bérelszámoló-osztály ónak adminisztrációját Eskomai referencián ezrei erositin Prospektus és díjtalan bemutatás ADREMA KÉR, TÁRSASÁG IV., Aranykéz ucca 2. T. 003—3L A RMMB cím- ÉS iSiSiPBBf É-g®i Ráma, nov. 30. (Stefani.) Az igazságügy miniszter ma a Farnese-palotában megalakította azt a ta­nácskozó bizottságot, amelynek véleményt kell mondania a büntető törvénykönyv uj tervezetéről. A bizottság elnöke Appiani, a felebbviteli bíróság elnöke, tagjai pedig az olasz tudományos élet és a gyakorlat kimagasló képviselői Rocco miniszter megnyitóbeszédében ki­emelte a tervezetnek eredeti olasz voltát, amelynek elkészítésénél semmiféle fran­cia vagy német befolyás nem érvényesült. Valamennyi téren — mondotta a minisz­ter — olasz jogi közvélemény alakult ki, és ami talán még fontosabb, olasz gya­korlat is kialakulóban van. A-tervezet olyan természetű, hogy az Olaszországon kívül sehol másutt nem jöhet létre. Előre­látható, hogy az olasz törvénykönyv a kül­földön is nagy figyelmet fog kelteni és nem egy külföldi állam törvényhozásának mintául fog szolgálni. A miniszter ezután — (A Franciaországba iparkodó mun­kások figyelmébe.) A francia köztársaság kormánya azokra a külföldi munkásokra nézve, akik letelepedés végett Franciaor­szágba utaznak, közegészségügyi érdekből a következő rendszabályokat léptette életbe. Ezentúl a munkaviszony létesíté­sére vonatkozó okmányokhoz (munkaszer­ződésekhez! az illetékes francia konzul láttamozásával ellátott orvosi bizonyítványt kell csatolni. Ebből a szempontból csak annak az orvosnak a bizonyítványát fo­gadják el, akit az illetékes konzul kijelölt és ilyen bizonyítvány kiál itására megha­talmazott. Az orvos mérsékelt tiszteletdiját az fizeti, akinek részére az igazolvány szól A bizonyítványt a francia konzul ingyen láttamozza. Ezidöszerint elég, ha az orvosi bizonyítvány azt tanúsítja, hogy az érde­keit munkás himlő ellen be van oltva, ra­gadós betegségben vagy elmebajban nem szenved és testileg alkalmas arra a mun kára, amelyre vállalkozik. — (Uj dohánybe válSóhivalal) A pénz­ügyminiszter Nagydorogon magyar királyi dahánybeváitóhivatalt létesített, amely de­cember 15-én kezdi meg működését. — (A Balatoni Hajózási R.T. uj menet­rendje-) A D. S. A. Vasúttársaság a reggel 7 óra 35 perckor induló balatoni gyorsvo­natát 1927 december l-ével beszüntette és ezt egy 7 óra 45 perckor induló gyorsítóit személyvonattal helyettesítette, amely vo­nat 10 óra 49 perckor érkezik Siófokra. Ennek folytán a siófok—balatonfüredi ha­jójáratunk indulási ideje 10 óra 10 perc helyett 11 óra 10 perc lesz. A tihanyföld- vári hajójárat december l-ével megszűnik. — (Schaller József meghalt) Szerdán haj­nalban súlyos baleset érte Schaller Jó­zsefet, az UTE csapatának éveken keresz­tül volt válogatott balösszekötőjét A Fe­hérvári-utón barátaival egy motorkerék­páron Budafok felé robogtak, amikor a kerékpár megcsúszott és az árokba for­dult, maga alá temetve az oldalkocsiban ülő Schallert, akit a mentők kar, borda és koponyaalapi töréssel szállítottak a Ró- kus-kórházba, ahol ma délelőtt, anélkül, bogy eszméletre tért volna meghalt. Schaller tragikus halála az egész sport- társadalomban nagy részvétet keltett. Az örökké vidám, szimpatikus futballista még az ősszel is szerepelt az Újpest mérkőzé­sein csak az utóbbi időben vonult vissza a tartalékcsapatba, hogy rendelkezésre álljon, ha szüksége lenne rá csapatának. — (Középkori fala romjaira akadtak.) Pécsről jelentik: A Mohács mellett lévő Alsómező községben nemrégiben középkori falu romjaira akadtak. Fejes György dr. pécsi múzeumi igazgató vezetésével most megindultak az ásatások, me'ynek során egy templom alapfalait ásták ki. Minden valószinüség szerint a török hódoltság ko­ráig még szerepeit Lajmér község templo­mára bukkantak. Az ásatásokat tovább folytatják. — (Nagyarányú betörés Pécsett.) Pécs­ről táviratozzék: A szerdára virradó éj­szaka Pécsett a nagyszkókói dűlőben be­törtek Réhling Nándor pezsgőgyári igaz­gató villájába, ahonnan a tulajdonos csak a napokban költözött a városban lévő la­kására. A betörök a vi’lából húszezer pengő értékű ékszert, szőnyeget, fehérne­műt és festményeket liptak el A rendőr­ség nagy eréllvel indította meg a nyomo­zást, mert egy liét leforgása alatt ez már a negyedik nagyobbszabásu betörés Pé­csett. — (öregdiák-találkozó.) Az Általános Egyetemi Segitő Egyesület Diákotthona harmincéves fennállásának jubi'euma al­kalmával találkozót rendez. Felkéri a ve­zetőség mindazokat, akik valaha a Diák­otthonban laktak, hogy pontos címüket küldjék be Üilőd-ut 22. szám (Telefon: J. 398—75) alá a Diákotthon címén. ismertette a tervezet alapelveit, amelyek a következőkben foglalhatók össze: 1. Gyakorlati téren a tervezet le akarja küzdeni a jogi és antroposzocialógiai iskola konfliktusát, amennyiben általános elvként a felelősség elvét állítja föl és hajtja végre. 2. A súlyos bűntettekre külön büntetése­ket állapit meg és a legszörnyübb bűncse­lekmények némelyikére halálbüntetést ir elő. 3. Minél hatásosabban igyekszik védeni az államot belpolitikai és külpolitikai mű­ködésében és a haza ellen elkövetett bűn- cselekményeket szigorúan üldözi. 4. Védi a családot és emelni akarja a közerkölcsiséget. 5. Védeni kívánja a tervezet a faj épsé­gét és jövőjét, és ezért elnyomja a maitusi propagandát. 6. Védi a tervezet a vallásos érzést, fő­képpen pedig a katolikus egyházi cselek­ményeket 7. A javaslat gondoskodik a mezőgazda­ság fokozott megvédésről — (Léderer Sándor temetése.) Ma te­mették el Léderer Sándor dr.-t, a Pesti Izr. Hitközség elnökét. A Csengery-utca 30. számú gyászházban Ney kántor éneke után Schreiber Dániel dr., a legidősebb körzeti rabbi mondott búcsúbeszédet. A gyászoló menet innen a Rombach-utcai tem plomboz indult, amely előtt Tkách Izrael főkántor gyászéneke utón Fischer Benjá­min dr. búcsúztatta a halottat A búcsúz­tató elhangzása után a Wesselényi-utcán át a dohány-utcai zsinagógához mentek to­vább a gyászolók. A hivatalos gyászszer­tartás itt volt a ravatalos teremmé átalakí­tott templomban. Ott volt a miniszerelnők- ség képviseletében Bállá min. tanácsos, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium kép­viseletében Tóth István dr. államtitkár, Gerlóczy Károly dr. min. tanácsos és Mos­dósig Imre dr. min. tanácsos, székesfővá­rosi kir. tanfelügyelő, a fővárost Ripka Ferenc dr. főpolgármester, Purébl Győző dr. tanácsos és Néuiethy Károly dr. fő­jegyző képviselte. Ott volt Mészáros János dr. püspök, érseki helynek. Székely Fe­renc udvari tanácsos, azsidó vallásu or­szággyűlési képviselők, siógárdi Zöld Már­ton tábornok, Wlassics Gyula báró és má­sok. A kórus éneke után Hevesi Simon dr. vezető főrabbi búcsúztatta el a halottat. Beszéde után Lineczkg főkántor énekelt gyászzsoltárt, amelynek elhangzása utón a hitközség elöljárói a katafalkról leemelték a koporsót és kivitték a templom előtt lévő elkerített helyre, ahol Fischer Gyula dr. főrabbi mondott gyászbeszédet és Abra- hamson főkántor énekelt. Ezután a gyász­menet elindult a Dohány-utcán át ki a Rá- kóczi-utra. A baüovas gyászkocsi délután félkeítő utón ért ki a rákoskeresztúri te­metőbe, ahol a gyászszertartás a nagy szer­tartási teremben Abrahamsohn főkántor zsolozmájával kezdődött. Az cnek után Weisz Miksa dr. főrabbi mondott búcsúz­tató beszédet. Még Jobbén beszéltek külön­böző zsidó intézmények nevében, mire az elöljárók vitték a koporsót a sirhoz, ahol Grossmann Zsigmond dr. búcsúztatta az elhunyt elnököt­— (A gyújtogató.) Kaposvárról jelentik: Salamon József szennai lakosnak október elején kigyulladt az istái ója és teljesen le­égett. A csendörségi nyomozás ezideig nem tudta elökeriteni a gyujtogatót. Később megállapították, hogy a tűz éjszakáján a szomszédban lévő kútról ellopták a kötelet, hogy ne lehessen vizet huzni és eloltani a tüzel Ezen a nyomon elindulva, megtalál, ták a kötelet Bereknyci Józsefnél, aki be­vallotta, hogy ő gyújtotta fel az istállót. A csendőrség azonnal letartóztatta. — (Öngyilkos orvos.) Frankéi Imre dr. orvos, aki a Kertész-utca 41. számú házban lakott, s aki tegnap a Városligetben fejbe­lőtte magát, sérüléseibe a mai napon be­lehalt a Rókus-kórházban. — (A Budapesti Korcsolyázó Egylet jég­ünnepsége.) A Budapesti Korcsolyázó Egy­letben a tagjegymegujitások még december 3-ig folynak. December 3-ika után min­denki beiratási dijat fizet. Az egylet első jégünnepségét december 4-én, vasárnap tartja, amidőn programján szerepel tréfás számokon felül Phil Taylor háromszoros fellépte, nagy tűzijáték és Mikulás-ünnep­ség, amely alkalommal a Mikulás ajándé­kot is oszt. Ez alkalomból a tagok is be­lépőjegyet fizetnek, amely előrevá'tva P —.60, a helyszínen P 1.20. Ezenfelül külön ülöhe'yek is vannak rendszeresítve a pá­lyán belül P 1.— és 1 20 árban. Torlódás e kerülése végett ajánlatos, hogy még ma váltsa meg mindenki belépőjegyét. — (Agvonszorta magát) Szombathely­ről jelentik: Tomhauser József s^mbathe- yi hadbiztos-alezredes felesége, aki már régóta betegeskedett, elkeseredésében pa- pirvágökéssel szivén szúr! a magát és meg­halt. — (Egy igazgató-tanító ünneplése.) A bodrogkereszturi római katolikus • egyház Kmethy Béla igazgató-tanítót negyvenéves szolgálat utón történt nyugdíjaztatása al­kalmából melegen ünnepelte. Az ünnepen résztvett Szcchenyi-Wolkenstcin ErnőtK5. grófnéval az élén a község intelligenciája, Kolumban Lajos tanfelügyelő és Mayer Géza római katolikus kerületi esperes. Az ünnepi gyűlést Gergely András római ka­tolikus lelkész nyitotta meg. majd Ko- lumbán Lajos tanfelügyelő a vallás- és közoktatásügyi miniszter, Mayer Géza es­peres pedig a csonka kassai római kato­likus egyházmegye elismerő oklevelét nyújtotta át szép beszéddel. Az oklevelek átnyujtása után a legfiatalabb tanítványai nevében több iskolás gyermek, legidősebb tanítványai nevében Kollár Gusztáv ölven- kétéves bodrogkereszturi kisgazda, kar- társai nevében pedig Jakab József állami iskolai igazgató üdvözölte. — (Szendrey János temetése.) Ma dél­után temették el általános részvét mellett a magyar archeológia nagy tudósát, Szend­rey Jánost, a Kerepesi-utj temető halottas- házából A gyászoló közönség sorában megjelent Szurmay Sándor báró ny. hon­védelmi miniszter, Deméng Károly állam­titkár, Minna Ferenc altábornagy; Miskolc város törvényhatósága, a Tudományos Akadémia, a Történelmi Társulat, a Had­történelmi Muzeum, a Hadimuzeum-Egyc- sülét és még több tudományos intézet és társadalmi egyesület küldöttsége. A gyász­szertartást Zelliger Vilmos dr. apát, krisz tinavárosi plébános végezte. Ezután a Tu­dományos Akadémia részéről Tóth Zoltán, a Szent István Akadémia nevében Balanyi György, a Magyar Hadtörténelmi Muzeum részéről Agghdzy Kamill, a Hc.dimuzeum- Eggesület részéről Horváth Károly, Mis­kolc város nevében Halmay Béla helyettes polgármester búcsúzott el az elhunyttól. — (Gyászrovat.) Bocsor Lajos tengődi re­formátus lelkész, a dunamelléki református egyházkerület tanácsbirája, s a külső-somogyi egyházmegye volt esperese november 22-én elhunyt. Temetése 24-én volt nagy részvéttel Tengődön. özvegy Kladlvko Vilmosné, szül. Haas An­tónia 82 éves korában november 29-én el­hunyt. Temetése december 1-én, csütörtökön délután három órakor lesz a Kerepesi-uti te­mető halottasházából. — (Pestmegyei tűzoltók gyűlése.) Pest vármegye tűzoltó szövetsége Agorasztó Ti­vadar alispán elnöklésévcl ma tartotta évi rendes közgyűlését, melyen résztvett a vár- megye huszonkét tüzfelügyelője és a tüz- oltótestületek képviselői. A közgyűlés letár gyalta az 1928. évi költségvetését, elható, rozta, hogy háromévenkint vármegyei ver­senyt rendez, amelyre az alispán nevére alapított vándordijat tűzi ki jutalmul. Azonkívül jáirási és kerületi versenyeket fog kétévenként rendezni. Csilléry Zoltán dr. ügyvezető-alelnök a leventék tűzoltói kiképzésének gyakorlati megoldására. Bo­rost Imre tikár az automobil-garázsok építése és a benzin elhelyezésére, raktáro­zási módozataira nézve tett indítványokat, amelyeket a közgyűlés főbb hozzászólás után elfogadott. — (A tél Besszarábiáhan és Bukoviná­ban.) Bukarestből jelentik: Az ókirályság terű étén, főleg Besszarábiábau és Bukovi­nában napok óta erős havazás volt, Buko­vina északi részében és Besszarábiában pedig tegnap óta óriási hóvihar tombol. Gsernovie és Ocnitza között a vonatok el­akadtak. Besszarábia keleti részén szintén megakadt a közlekedés a hófúvás miatt. — (Meghalt a birőság előtt.) Kecskemét­ről jelentik: Schóber Gyula alsónémedi hentesmesler kétpengős munkásbiztosilási hátralék miatt került a kecskeméti bíróság elé. A biró kérdéseire nyugodtan felelge- lett, majd hirtelen összeesett és szivszélliü- désben meghalt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék