Budapesti Hírlap, 1930. február (50. évfolyam, 26-49. szám)

1930-02-02 / 27. szám

14 !!• U» 1930, február 2, vasárnap HEGEDŰ HARHIONIUM TAROGATO CIMBALOM HARMONIKA a7, összes hangszerek leg ibak, csakis itt a gyárban kap ók Művésziesen Javít et ingyen küld ssy Gyula >• hangszergyára * — (Egy renderfogalmaző bravúrja a Kálvin-téren.) Szombaton reggel izgalmas jelenet- játszódott le a Kálvin-téren. A Mú- zeum-körut irányából haladt a Vámház-körút félé a Kálvin-téren át Mokkái Emil földbir­tokos kétfogatú teherkocsija, amelynek - a bakkján Fekete Lajos kocsis ült. Egy tülkölő' autótól megbokrosodtak a lovak, elragadták a kocsit, vadul vágtattak keresztül a téren .és elgázolták Fcsrkas János árukiliordót, aki sú­lyosan megsebesült és véresen terült el a kö­vezeten. Nagy riadalom keletkezett, az autók, motorkerékpárok össze-vissza cikáztak, hogy kikerüljék a fékeveszetten rohanó lovakat és inár-már attól lehetett tartani, hogy több ösz- szeütközés lesz. A Kálvin-tér egyik szögleté­hez érve a lovak nyílegyenesen h gyalogjáró felé vágtattak. Az emberek rémülten igyekez­tek biztosságba jutni, de már elkerülhetetlen­nek látszott, hogy a megvadult állatok fölro- Ttannktk a gyalogjáróra és az elkésetten mene­külő embereket letiporják. Mikor a . legna­gyobb volt a veszedelem, hirtelen a lovak elé vetette magát Temesvári/ László dr. rendőr­fogalmazó, aki éppen a hivatala felé igyeke­zett. Tcmesváry dr. az élete kockáztatásával útját álfta a lovaknak, megragadta kantár­jukat és izgalmas küzködés és erőfeszítés árán sikerült is neki megzabolázni a toporzékoló állatokat. A bravúros jelenet után a közönség lelkesen megéljenezte a bátor rendőrfogalma­zót. Közben megérkeztek a mentők, akik az életveszedelmesen megsebesült Farkas Jánost a Rókus-kórházba vitték. — (Az új Tungsram gyöngyfénylámpa) ugyanannyiba kerül, mint a világosüvegü izzó­lámpa, azonban kiküszöböl minden káprázást. Üvege belül maratott, külső felülete pedig sírna, tehát könnyen tisztán tartható. Értékes újítás ez az izzólámpagyártás terén, mert most már minden költségtöbblet nélkül oly'an izzólámpához jut a közönség, amely kiméli a szemet. Ezáltal az esti olvasás vagy munka az új izzólámpa fénye mellett könnyű, nem fárasztó es' nem'"egészség-'’ idén. — (A budapesti papság februári konfe­renciája.) A székesfőváros lelikészkedő papsága február 3-án, hétfőn délután ■: 5 órákor tartja meg rendes havi konferen­ciáját a központi papnevelőintézet díszter­mében.' A konferenciának ezúttal Szokolay Antal dr. c. kanonok, kerületi esperes-plé­bános és Michalik Antal dr. hittanár lesz­nek az előadói. * (Emléktáblával jelölik meg Prohászkia püspök nyitrai szülőházát.) A székesfehér­vári PrO'hászka-emléktemplom építő-bizott­ságához nagyobb adomány érkezett Pro- hászka Ottokár, a néhai nagy püspök szü­lővárosából, Nyitráró-1, az épülő templom céljaira. Az adakozók, azt is bejelentik, hogy azt a házát, amelyben Prohászka Ottokár püspök született, emléktáblával jelölik meg. — (Csillárok igen előnyös árban vásárol­hatók) a Corvin Csillárházban VII., Akácfa- utca 6. (Bejárat a dohány-utcai oldalon.) Háló-, ebédlő-, szalon- és uriszoba-csillárok dús válasz­tékban, garantált jó minőségben és ízléses ki­vitelben kaphatók kedvező fizetési feltételek mellett, előleg nélkül is. A közönség saját érde­kében cselekszik, ha csillárszükségletét ennél a megbízható cégnél szerzi be. — (Egy Stuart-utőd a spanyol kor­mányban.) A De Rivera bukása után kine­vezett Berenguer-kormúnynaik kétségtele­nül legelőkelőbb származású tagja Álba hercege. A miniszter fiágon egyenes le­származottja a Stuart-hiázból való II. Ká­roly angol királynak és az egyesült király­ságban a Duke of Berwick nevet viseli, amelyet II. Károly több törvénytelen fia egyikének adományozott. A II. Berwick her­ceg vette el az ősi spanyol Medina-család Álba herceg címet viselő ágának utolsó sarját, s így Németalföld véreskezű kor­mányzójának, II. Fülöp rettenetes emlékű generálisának nevéhez és az óriási családi vagyonhoz a ma élő Álba herceg, — aki tizenháromszoros spanyol grand — leány­ági leszármazás útján jutott. Álba örökölte Eugénia francia császárné nagy vagyonát is, aki mint született Montijo grófnő, az új spanyol miniszter nagyanyjának a nő­vére volt. — (Minden kertész, gazda,) ki feltétlen jó magot 'óhajt jutányosán beszerezni, forduljon bizalommal Kazár Testvérek magteimelök mag­kereskedéséhez: Budapest, IV., Váci-utca 81. (a Központi vásárcsarnoknál). Az ízléses kivitelű képes árjegyzéket kívánatra ingyen és bér­mentve megküldik. Mag-termelésre fix áron ter­melési megbízást adnák. — (Leventeegyesület tiszteletbeli elnök­sége — állainellcnes cselekmény.) Prágá­ból jelentik: Ragályi Ferenc felvidéki ma­gyar földbirtokost a hatóságok letartóztat­ták. Ragályi ellen azért indult meg az eljá­rás, ■ mert tiszteletbeli elnöke egy magyar- országi levente,egyletnek. Bár a leventésker dóst Magyarországon a törvény teszi kötele: zővé, Cseh-Szlovákiában mégis a köztársa­ság ellen való merénylet bűntetteként üldöz zik a magyar laventéSkedést. A csehek mi­dőn. .a leven teegyosiileti tagságot teszik a vádemelés alapjává, tulajdonképpen egy magyarországi törvényt ültetnek a vádlottak padjára. Ragályi a tényleges munkában nem vett -rész, csak tiszteletbeli állást töltött be. A rendőrség egyébként nem talált Ragályi- üáí íevénte-igázófranyt és az eljárás saját 'beismerése alapján hríhdt' nióg ellette. ' — (1830—1030.) Száz év! Akkor a delizsánc, — ma a repülőgép. Akkor a menüett, — ma a tangó- Akkor a pipa, — ma a cigaretta. Akkor a faggyúgyertya, — ma a villanyfény. Akkor a mézesbor, — ma a Törley-pezsgő. — (Huszonnégyezer pengő büntetés vám* veszclyeztetés címén.) Zucker Henrik üveg- kereskedő cég Grün Jakab nevű alkalma­zottja ellen eljárás indult meg, mert egy vagon üvegárunak a vámolásánál nem a valóságnak megfelelő adatot vallott be. A bü nte tő tör v é n y sz ék Grün Jakabot nyolc­hónapi fogházra, átváltoztatható 24.000 pengő pénzbüntetésre ítélte. A tábla ma tárgyalta fellebbezés folytán az ügyet és új bizonyítást rendelt el az üzletkötésre vonatkozó levelek és számlák bemutatása végett. — (A tűzoltók küzdelme a mérges gá­zokkal,) Szombaton délben különös baleset­hez hívták a mentőket. A Thalmayer és Seitz vegyészeti gyár Zrínyi-utcai épületé­ben történt a nagy veszedeleméi fenyegető baleset. Az egyik laboratóriumban eltörött néhány ammoniákot és kénsavat tartal­mazó palack. Az összefolyó savakból mér­ges gázokkal telitett füst keletkezett, amely több helyiséget elöntött. A tűzoltók füst- védő álarccal felszerelve hatoltak be a he­lyiségekbe és vegyiszerek fecskendezésével fojtották el a veszedelmet. Hosszas küzde­lem után sikerült is megakadályozni a mérges gáz és füst további keletkezését és a tűzoltók visszatértek a laktanyájukba. — (Értekezlet Budapest városrendezéséről.) A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet mű- és középítési szakosztályai február 3-án, 10-cn és 17-én, mindenkor este fél 7 órakor együttes ülést tartanak, melynek tárgya: értekezlet Budapest városrendezéséről. — (A lőcsei diáktalálkozó) február 6-án, csütörtökön délután 6 órakor VIII., Vas-utca 9—11. szám alatt-tartja alakuló ülését, melyre az összes volt lőcsei diákokat meghívja az előkészítő-bizottság. — (Gyámoltalan egyéniség — enyhítő körülmény.) Namen Gyula kemencei pos­tamestert hathónapi börtönre és három- hónapi hivatalvesztésre ítélte a törvény­szék, mert 2381 pengővel nem tudott el­számolni. Nyomatékos enyhítő körülmény­nek tudták be a vádlott gyámoltalan egyé­niségét. A tábla tizhónapi börtönre emelte fel a postamester büntetését és háromévi hivatalvesztésre is elítélte. HÁZASSÁG Néhai Katona Zsigmond gyógyszerész és Fülöp Julianna leánya, Rózsa és Schmidt Bruno állami reáliskolai tanár jegyesek. (Min­den külön értesítés helyett.) Kucsera Mihály ny. MÁV felügyelő leánya, Ír énke és szurkereci és ködi Lázár Béla je­gyesek. Bernúthfalvi és földvári Földváry Ilona, Földvárig Bertalan nagybirtokos és Székács Ilma leánya január 31-ikén Koczkás Ferenc budapesti mérnökkel házasságot kötött. (Min­den külön értesítés helyett.) Havel Aglája dr.-t, Havel József dr. törvény- széki tanácselnök és neje Blaschkovich Iréné leányát február 4-én délután 6 órakor vezeti oltárhoz a Deák-téri evangélikus templom­ban Krcpuska István dr. fülorvos, egyetemi tanársegéd, Krepuska Géza dr. egyetemi ny. r. tanár és neje Streck Jolán fia. Parti Mariska (Székesfehérvár) és Gergály János (Komárom) ma tartják esküvőjüket et székesegyházban. Guthy Böske, a Színházi Elet belső’ munka­társa és Siró György, az Újság belső munka­társa, az Úrvezető felelős szerkesztője házas­ságot kötöttek. függöny, térítők, takarók és rqiuden e szakmába vágó cikkeket kicsinyben fis nsgyaani árban árusítjuk CrUnteid Testvér© . Budapest, V„ Bálvány-u 4. — (Nyíregyháza megyei város fejlesz­tése.) Nyíregyházáról jelentik: Nyíregyháza megyei város újjáalakított képviselőtestü­lete most tartotta első rendes közgyűlését Bencs Kálmán dr. polgármester elnöklé­sével. A polgármester nagyszabású város- fejlesztési programmot adott, melyben ki­fejti, hogy a város gazdálkodásában a leg­nagyobb takarékosságot akarja keresztül­vinni. A város rövidlejáratú köäcsöneit hosszúlejáratúakká igyekszik átalakítani. A polgármester további programmjában a vízvezeték, csatornázás, vágóhíd, járvúaiy- kórház, köztemető, továbbá a szegény- és iskolaügy megoldása szerepel. A polgár- mester beszédét a közgyűlés nagy tetszés­sel fogadta. — (Olcsó kalapvásárt) rendez február 3-tól 17-ig Nagy Ferenc jóhirtí kalaposmester. (Mú­zeum-körűt 2.) A legkiválóbb minőségű kala­pok példátlanul olcsó árakon minden idényre beszerezhetők. — (Polcnyi Géza emlékezete.) A régi Sasok Társasága nemrégiben elhatározta., hogy hajdani vezére,, Polónyi Géza volt iraz- ságüigytniniszfer halálának tizedik évforduló, j&a gyászünnepséget rendez. A gyászünnep- ■ ség szombaton délelőtt a belvárosi plébánia- templomban tartott rekviemmel kezdődött, amelyet Bednárz Róbert apátplébános, pesti esperes mondott fényes papi segédlettel. A gyászmisén megjelentek Polónyi Géza régi tisztelői és híved, ott voltak többek között Sipöcz Jenő dr. polgármester, Balázs György táborszernagy, Bánó József ny. törvényszéki elnök, Falussy Árpád ny. főispán, a régi Sasok közül Kléh László dr., Krammer-Ká- szonyi Károly és Eulenberg Salamon dr. udvari tanácsosok, Boross Ernő dr. egészség- ügyi főtanácsos, Hermán Ödön, Kovács Dé­nes dr., Glass Viktor, Lenkey Gusztáv fő­szerkesztő, valamint a Polónyi- és Boronkay- esálád tagjai. Rekviem után a közönség a kerepesiúti temetőbe ment Polónyi Géza sír­emlékéhez, s azt megkoszorúzták. A sírnál a régi Sasok nevében Kmmmer-Kászonyi Károly mondott megható emllakbeszédőt. Utána Bérezel Jenő alpolgármester helyezte el kegyelete.? szavak kíséretében a székesfő­város közönségének (koszorúját. — (A nyugalmazott postások országos egye­sülete) új helyiségében VIII. kér., József-körút 19. I; emelet Gdzdg Jenő ny. poslafőigiazgató elnöklésével február 5-én, szerdán délután 5 órakor választmányi ülést tart, amely a köz­gyűlés előkészítésével foglalkozik. A választ­mány tagjainak, valamint az érdeklődő tag- társaknak szíves megjelenését ezúton is kéri az elnökség. — (A Katolikus Férfiüga konferenciája) február 8-án este 7 órakor lesz a Krisztina­városi plébániatemplomban. Előadó Bangha Béla jézustársasági házfőuök lesz. —- (Ezredtalálkozó.) A losonci 25. gyalogez­red volt lisztjei a felállítandó emlékmű ügyé­ben február 8-án délután 5 órakor az Orszá­gos Jegyzőegyesület helyiségében (József-körút 41. II. emelet) megbeszélést tartanak. A bizott­ság kéri a bajtársak megjelenését. — (Az amerikai léghajó-úi’iás bravúrja.) Lakehurstból jelentik: A Los Angeles, az amerikai hadsereg óriási'léghajója érde­kes kísérletet folytatott tegnap a lake- hursti repülőtér felett. A léghajó, amelyet három kisebb léghajó kisért útján, 900 méter magasságból lebocsátotta a magával vitt vitorlázó repülőgépet, amelyen egy pilóta ült. A repülőgép súlya 204, a pilótáé pedig 125 font volt. A gép kecses köröket írva 12 perc múlva simán ért földet. A kí­sérletet azért végezték, hogy bebizonyít­sák, milyen könnyen lehet utasokat ilyen vitorlázó repülőgépeken útközben a lég­hajóról földre szállítani. — (Kajdaesy dr.) szakorvos, VIII., József- körút 2., rendel férfi- és női betegeknek dél­előtt 10-íöl délután 4-ig és este 7-től 8-ig. — (A szociális iskola előadásai.) A Szociá­lis Missziótársulat szociális iskolájának XVIII. évfolyamát február 4-én, kedden nyitja meg Glattfelder Gyula dr. Csanádi püspök, amikor rajta kívül Farkas Edith alapító főnöknő adja meg a bevezető és irányító gondolatokat. A szociális iskola február 4-től március 13-ig minden kedden és csütörtökön délután 5—7 óráig tartja meg előadásait a Krisztina-körút 125. szám alatti székház nagytermében, ahol vendégeket és érdeklődőket szívesen lát. A belépés díjtalan. Beiratkozni ugyanott reggel 9 órától déli 2 óráig és az egyes előadások megkezdése előtt lehet. A szociális törvény- hozásról, munkáskérdésről, szociális pedagó­giáról. lakásproblémáról, a család és a nő szociális helyzetéről és egészségügyi kérdések­ről előadást tart: P. Biró Ferenc S. J., Mar- czell Mihály dr., Madarász István dr., Thierry Ferenc báró, Knebel Miklós dr., Lieber Endre dr., Kriza Árpád, Kovrig József dr., Csapodyné Möcsy Márta dr.-né, Mócsg Gabriella missziós nővér, Mozolovszky Sándor és mások, — (Ringer Jenő dr.) elme- és kedélybetegek gyógyintézete, I, Lenke-u. Telefon: Lá. 5—5ü, automatáról először 582—20. SZŐNYEG KOMOL legmodernebb és legtokélotesebb párisi | hajfesték 18 természe cs ^> ____________________ színben fest. Párisbau m ái mindenei komojoztatja a híját. Kérje hölgy,odrá­ét, hogy Komollal fesao a haját és hálás lesz érte- Vezérképviselet: VIIj Rákéczi-út H. flzáin. Vasárnap a rádióban Nagy Izabella és Cselényi József magyar nótái. Feltalálók 1 anácsadóját díjtalanul küldi Szabadalmakat Értékesítő Vállalat Pláger Lipót gépészmérnök, Buda­pest, VII., Aréna-át 17. Szabadalmi ügyben díjtalan felvilágosítás. Válaszbélyeget. Meg- Aelent: „Feltalálók száz problémája", Ára P 2u Letartóztattak egy volt főszolgabírót Tarnay Miklós bűnügy ének, fejleményei. A miskolci királyi törvényszék vizsgálóbírá- járnak megkeresésére Medvés-Medico budapesti vizsgálóbíró csütörtökön maga elé idézte Tar­nay Miklós dr. volt borsodmegyoi tiszteletbeli főszolgabírót és kihirdette előtte az előzetes letartóztatásáról szóló végzést. A vizsgálóbírói kihirdetést' követően Tarnay Miklós dr.-t a Markó-uteai fogházba szállították és őrizetbe vették, majd innen pénteken éjszaka személy­vonattal a miskolci törvényszék fogházába szállították. A szombati napon Stéhly Károly dr. vizs­gálóbíró maga elé vezettette Tarnay Miklós volt főszolgabírót és ugyancsak kihirdette előtte a letartóztatásról szóló végzést. •Saldos Béla dr. Borsod-Gömör vármegye fő­ispánja 1927-ben Tarnay Miklós dr., volt mis­kolci járási tiszteletbeli főszolgabírót külön- bözfi szabálytalanságok és hivatali mulasztások miatt állásától . felfüggesztette. A vizsgálat megállapította, hogy Tarnay, aki a miskolci járás főszolgabírói . hivatalában a kihágási pénzeket kezelte, a pénzek kezelésénél szabály­talanságokat cs visszaéléseket követett el. A vármegye bűnvádi eljárást is indított ellene, ő azonban még mielőtt ' körözőlevelet adott volna ki a moskolei királyi törvényszék, az ország határát elhagyta. *A körözés nem járt eredménnyel, mert Tarnay Miklós, mint ké­sőbb megállapították, Németországba szökött. Szökése után néhány hónappal újból vissza­jött Magyarországba, jelentkezett az illetékes hatóságoknál, amelyek őt kaució ellenében sza­badon hagyták. Tarnay Miklóst időközben'a fegyelmi, választmány állásvesztésre Átélte, úgyhogy Tarnay Miklósnak minden néven ne­vezendő kapcsolata a vármegyével megszűnt. Tarnay Miklós, miután visszatért az ország területére, rögtön idézést kapott a miskolci, illetve budapesti ügyészség vizsgálóbirájá- hoz. Néhány olyan tanú kihallgatása is szük­ségessé vált, alak a múlt hónap folyamén időközben Budapestre távoztak. Ezeket/ á tanukat Medivés-Medico budapesti vizsgáló- bíró hallgatta ki. Közben azonban rájött az igazásiigyi hatóság, hogy a szabadlábon lévő Tarnay Miklós érintkezést tart form ' a bűn­ügyben szereplő tanukkal, akiket különböző módon igyekezett befolyásolná, hogy mellette kedvező vallomást tegyenek. A miskolci törvényszék vizsgálóblraja el­rendelte Tarnay Miklós letartóztatást s vég­zését azzal okolta meg, hogy Tarnay Miklós összeköttetést tart fenn az ügyében szereplő tanukkal és azokat igyekszik befolyásolni, amivel veszélyezteti a vizsgálat eddigi ered­ményeit. — (Amiről már minden háziasszony beszél.) Az évtizedek óta fennálló és megbízhatóságáról országszerte elismert Kohn Bernát vászonáru- nagykereskedő cég (Budapest, VII., Király- utca 13., Gozsdu-ház, II. udvar) a gazdasági viszonyok következtében elhatározta, hogy nagy­bani eladásának nagyrészét beszünteti. Ezentúl példátlanul leszállított árakon árusítja közvet­lenül a magánfogyasztóknak következő .áruit? legjobb és legfinomabb tiszta lénvásznakat ágy- neműek és lepedők részére, lenbatisztokat, da- maszt-étkezőkészleteket és kávéskészleteket,. da- maszt és frotirtörülközöket, zsebkendőket, ze- fireket és pouplinokat minden finomságban, va­lamint az összes sifón- és cretounemeket minden' szélességben. A cég hírneve garancia az ánf legjobb minőségéért. GYÁSZROVAT Láng Mihály báró dr. volt országgyűlési kép­viselő 48 éves korában, január 30-án Budapesten meghalt. Láng Mihály báró lelkes tagja volt Tisza István szükebb politikai és baráti körének. Felesége Crevato Itala és fia, Láng Lajos József, testvére Láng Boldizsár báró gyászolják. Az el­hunyt az evangélikus egyház életében is jelentős szerepet játszott, e egyidőben a rákoskeresztúri evangélikus egyházközségnek volt felügyelője. Láng Mihályt szombaton délután, előkelő közön­ség jelenlétében, vitéz Kendek Kirchknopf Gusz­táv dr. bányakerületi központi lelkész temette el a kerepesi-úti temető halottasházából. liéthy L. Pálnét vasárnap délben fél egy óra­kor temetik a rákoskeresztúri izraelita temetőben. — Sírkövek Gerenday A. és Fia, Fiumei-út 7, Gyomorégés, gyomorfekély ellen Cigelkai „I. Iván“, vizet javalják az orvosok. Megrendelhető a cigelkai jódos gyógyforrások vezéiképvisele­ténél : Budapest, V., Sas-utca 29. sz. Telefon: Automata 120—20.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék