Budapesti Hírlap, 1935. november (55. évfolyam, 250-273. szám)

1935-11-05 / 251. szám

8 B. H 1935 NOVEMBER 5, KEDD Képviselői beszámolók A vasárnap folyamán az ország minden részében politikai gyűléseket tartottak, amelyeken a Nemzeti Egység-párti kép­viselők tájékoztatták a választóközönsé­get a kormány legutóbbi intézkedéseiről és legközelebbi terveiről. A képviselői beszá­molóiéról az alábbiakban közlünk tudósí­tást: Vojnits Miklós báró mtMammmm—mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmm—mmrnm Vojnits Miklós báró, a tompái kerület or­szággyűlési képviselője az elmúlt héten ke­rülete községeit látogatta meg, ahol min­denütt nagy lelkesedéssel fogadták. Vasár­nap a tompái választókerületbe megérke­zett Bornemisza Géza iparügyi miniszter is, továbbá Tors Tibor, Németh Imre, Szent- pály László, Szily Márton, vitéz Bánsághy György, Makkon János és Rajniss Ferenc országgyűlési képviselők. Vojnits Miklós báró vasárnapi beszámolója impozáns kül­sőségek között folyt le. Különös jelentősé­get és mélységet adott a beszámolónak az, hogy Tompa közel a trianoni határhoz még súlyosabban érzi a maí gazdasági helyzetet, s a valamikor jólétben élő gazdák mai rossz sorsukban igazi megértéssel látják a kor­mánynak azokat a gazdavédelmi intézkedé­seit, amelyeket Vojnits báró beszámolójá­ban hangoztatott. A beszámolóra érkezett országgyűlési képviselőket a községháza előtt Dux Ká­roly tompái főjegyző üdvözölte meleg sza­vakkal, s a fogadtatáson jelenvoltak a Nemzeti Egység Pártjának kerületi és helyi vezetői is. A nagyszabású beszámoló­gyűlést Jankovich Rezső, a tompái NEP- szervezet elnöke nyitotta meg, majd Voj­nits Miklós báró tájékoztatta választókö­zönségét a politikai helyzetről, feltárta a Gömbös-kormány hároméves működésének részleteit, behatóan fejtegette a kormány agrárvédelmi intézkedéseit, azoknak jelen­tőségét, hangoztatva, hogy az a népi irány, amelyet Gömbös Gyula miniszterelnök és kormánya képvisel, valóban a kisemberek megsegítésén, a magyarság talpraállításán fáradozik, nem tűrve semmi megalkuvást és kiegyezést. A beszámolót a nagyszámban egybegyült választóközönség lelkesen megéljenezte és külön ünnepelték a jelenlevő képviselőket is, akik az ország csaknem minden részéből jöttek Tompára, s akik a beszámoló során valamennyien fel is szólaltak. A gyűlést, amely táviratilag üdvözölte vitéz jákfai Gömbös Gyula miniszterelnököt és Ivády Bélát, a NÉP országos elnökét, Koczkás József kelebiai plébános zárta be néhány ünnepi szóval. A beszámolót háromszázterítékes ebéd követte Kelebián, amelyen az első felkö­szöntőt Baranyi Tibor főispán mondotta a kormányzóra. A közebéden a tompái vá­lasztókerület közönségén kívül megjelentek Vojnits báró régi kerületéből nagyszámban hívei és barátai. Vojnits Miklós bárót és az ebéden résztvevő képviselőket hosszan és lelkesen ünnepelték a jelenvoltak. V. Arvátfalvi Nagy István főispán mondott ezután nagyhatású be­szédet. — A Gömbös-kormány — úgymond — a lüktető magyar élet kormánya és a Nem­zeti Egység képviselői a lüktető magyar életet képviselik, mert dolgoznak a népért, a nemzet egyeteméért. Ezt a munkát az országnak egységgel kell megbecsülni, de egységet csak fegyelmezettséggel lehet teremteni. Vésse minden magyar ember szivébe a Nemzeti Egység gondolatát, s mindenki, aki a keresztény magyar gon­dolat alapján áll* bátran remélheti a fel­támadást. A mindvégig lelkes hangulatú gyűlés Jancsó Benedek dr. elnök zárószavaival ért véget. Lányi Márton Lányi Márton, a tótkomlós! kerület Nemzeti Egység-párti országgyűlési kép­viselője Nagyszénás, Csorvás, Tótkomlós, Pusztaföldvár és Béliéssámson községek­ben beszámolókat tartott és igen népes gyűléseken tájékoztatta a választópolgár­ságot a kormány legutóbbi intézkedéseiről és legközelebbi terveiről. Nagyszénás-Ujpuszta tanyai központban egy méreteiben impozáns gazdaszékház avatáson vett részt Lányi Márton, ah-cl rajta kívül jelen voltak: Sterbecz József földbirtokos, az újpusztai NÉP elnöke, Bánóczy János plébános, Bartók Géza, Mannzell Gyula a nagyszénási NÉP szer­vezet elnöke és a vidék előkelőségei teljes számban. Békéssámson-Cserepespuszta szintén igen szép gazdaszékházavató ünnepélyt tartott, melynek keretében Lányi Mártonnak, mint a kör legelső díszelnökének, okleve­let nyújtottak át. Brogly József Brogly József, a szalántai kerület or­szággyűlési képviselője, Schmidt Lajos mohácsi képviselő társaságában, kerületé­nek két községét látogatta meg, hogy ott beszámolót és panasznapot tartson. Hosz- szúhetény község határában a községi tűzoltóság, a leventék, a hadviseltek, to­vábbá az ifjúsági és női csoportok élén Zimber József főjegyző üdvözölte meleg szavakkal Brogly Józsefet, akit virággal fogadtak. A községi nagyvendéglő zsúfo­lásig megtelt termében tartott NEP-nagy- gvűlést Radó János helyi elnök nyitotta meg, üdvözölve a vendégeket, majd Brogly József, utána pedig Schmidt Lajos ország- gyűlési képviselő mondottak hatásos be­szédet. A Péccsel szomszédos Mecsekálja nagy­községben Fejes Károly plébános üdvö­zölte Brogly Józsefet, aki beszámolójában méltatta a Gömbös-kormány bel- és kül­politikai érdemeit, kiemelve az államház­tartás kiegyensúlyozottságát, a pengő szi- ’árdságát, a gazdaadósságok rendezését, a kormány helyes és mozgékony külpoliti­káját, amellyel nemcsak dunavölgyi hely­zetünk jelentőségét ismertette el, de pia­cokat szerzett mezőgazdasági termé­nyeinknek a világpiaci áron felül. Végül Í "- bejelentette, hogy a kormány változatla­nul ma is a titkos választójog alapján áll, de érdekképviseleti alapon. A csurgói kerület Bárczay Ferenc mellett A NÉP sorozatos gyűlései a csurgói kerületben A csurgói választókerület polgársága va­sárnap is nagy tömegekben vett résat azo­kon a népgyűléseken, amelyeken Bárczay Ferenc, a NÉP közszeretetben álló kép­viselőjelöltje és a támogatására odaérke­zett politikusok tartottak beszédet. Gyékényesen, Zákányon és Zákánytele­pen a jelöltön kívül Pálffy-Daun József gróf és Miskolczy Hugó országgyűlési kép­viselők, Berzencén, Csurgón, Udvarhelyen és Szentán Melczer Lilla, Baross Endre, vi­téz Mikolay József, Petőinek József és vi­téz Szalay László országgyűlési képviselők, valamint a Nemzeti Egység Párt országos központjának képviseletében Zoch Alfonz báró tájékoztatták a választópolgárságot a Nemzeti Egység kormányának politikai munkájáról, legközelebbi programjáról és ennek a programnak egyik legtevékenyebb, fáradhatatlan művelőjének, Bárczay Fe­rencnek munkásságáról és személyéről. Vasárnap délután három órakor a NÉP csurgói női csoportja a Korona-szálló nagy­termében ülést tartott, amelyen Melczer Lilla, Baross Endre és Petőinek József or­szággyűlési képviselők, továbbá Zech Al­fonz báró tartottak beszédeket, rámutatva azokra a feladatokra, amelyek a magyar nők egységbe forrott munkájától várják megoldásukat. A nagysikerű női gyűlés Bárczay Ferenc képviselőjelölt és vitéz Gömbös Gyula miniszterelnök, a Nemzeti Egység mozgalma vezérének lelkes élteté­sével ért véget. A Nemzeti Egység Pártja gyűlései iránt mutatkozó, egészen szokatlanul nagy érdek- lődésrő', valamint a kerület általános han­gulatából következtetve, Bárczay Ferenc fölényes győzelme egészen bizonyosra ve­hető. Lichtenstein Lászlónak több mint tízezer ajánlófa van az ónodi kerületben Vitéz Arvátfalvi Nagy István dr., a zalaegerszegi kerület országgyűlési kép­viselője vasárnap beszámolót tartott, ame­lyen megjelentek vitéz Tabódy Tibor fő­ispán, Festetits Domokos gróf és Csicseri Rónay István országgyűlési képviselők. _ Vitéz Arvátfalvi Nagy István beszédé­ben örömmel állapította meg, hogy vá­lasztói vele a háború rokkantjait tisztel­ték meg mandátummal. Kifejtette, hogy az ország csak a Nemzeti Egység nagy gondolatának jegyében küzdheti át magát a válságos időkön. Megállapította, hogy a miniszterelnök programja a belső és a külső revíziót tartalmazza. Hangoztatta, hogy a miniszterelnök írta először zászla­jára hivatalosan a revíziót, s emellett ha­tározottan törekszik egyenjogúságunk biztosítására és a kisebbségi védelemre. A belső revíziót a Gömbös-kormány az al­kotmány alapján akarja elérni; soha még annyira alkotmányos kormánya és parla­mentje nem volt az országnak, mint a jelenlegi. Hosszasan ünnepelték Arvátfalvi Nagy Istvánt beszéde után, majd Csicseri Rónay István szólalt fel, aki az ellenzék kicsinyes támadásaival szembeállította azt a tényt, hogy a reformkormány és reformparla­ment az első hat hét alatt tizennyolc tör­MISKOLC, nov. 4. (A Budapesti Hírlap miskolci tudósít ójá­nak telefonjelentése.) Az ónodi kerületben a választás előküzdelmei már a legnagyobb erővel megindultak. Az aláírásgyűjtés so­rán a NÉP jelöltje, Lichtenstein László, Miskolc volt főispánja eddig 10.5JfS alá­írást szerzett. A kerületben a választók száma 15.283. A maradék megszerzéséért G. Tóth Imre, a független kisgazdapárt je­löltje küzd. A kerület hangulatát legjobban jellemzi, hogy Fitz Artur, aki a keresztény gazda­sági párt zászlójával akart indulni, vissza­lépett a jelöltségtől. A jelöltek sorában em­legették Somlyódi Lászlót, a legitimista párt igazgatóját is, valamint Fodor Pált, a Politika című hetilap szerkesztőjét, végül Egri Zoltán nyug. ezredest, aki párton- kívüli programmal akar indulni. Hétfőn Somlyódi is bejelentette visszalépését, Fo­dor Pál pedig, tekintve, hogy nem kapta meg Bethlen István gróf támogatását, aki­től azt kérte, hogy a kerülethez egy nyílt levelet intézzen, szintén visszavonul. Egri Zoltán ezredes, hír szerint, a keddi napon váltja ki ajánlási íveit. Kilátása azonban neki sincsen. A független kisgazdapárti választók azt panaszolják, hogy jelöltjüket. Hegymegi Kiss Pált a hatóságok törvényellenesen akadá­lyozták programbeszédeinek megtartásában, aminek aztán a választás eredményére döntő befolyása volt, mert csak így tudott Mecsér András 202 szavazat többséget el­érni. Brückler Elemér dr. választástvédő terje­delmes Írásos előterjesztést adott be a köz- igazgatási bírósághoz, amelyben egyrészt jogi okokból, másrészt ténybeli adatok alap­ján kimutatja, hogy a panasz nem helytálló. A tárgyalás elején Brückler Elemér dr. kü­lönböző alaki kifogásokat emelt a petíció ellen, de azokat a közigazgatási bíróság el­utasította, úgy hogy rátértek az érdemi tár­gyalásra. Brückler dr. és Paczner Jenő fel­szólalása után a közigazgatási bíróság kö­zölte, hogy határozatát holnap, kedden déli tizenkét órakor hirdeti ki. B NÉP vidéki szervezkedése Piszke község Nemzeti Egység szerve­zete új párthelyiségének felavatásán Czu- czor Gyula községi elnök megnyitója után Kosa Lajos vármegyei központi titkár mon­dott beszédet a Nemzeti Egység kormánya bel- és külpolitikai eredményeiről, valamint a kormány jövő terveiről. vényt hozott tető alá, s a régi szokásoktól eltérően nyáron sem pihent, hanem dol­gozott. Ennek eredménye lett az, hogy ősszel a parlamentet azonnal tudták fog­lalkoztatni, mert negyven fontos törvény- javaslat áll készen. Ezután Festetits Domokos gróf beszélt, hangsúlyozva, hogy a kormány legfontosabb teendőjének tartja az elesett társadalmi Osztályok felemelését. Vitéz Tabódy Tibor fl csengeri netició a közigazgatási bíróság előtt A közigazgatási bíróság Majzik Viktor dr. tanácselnök elnöklése mellett a mai napra tűzte ki a csengeri petíció tárgyalását, ame­lyet a független kisgazdapárti választók Paczner Jenő dr. ügyvéd útján nyújtottak be vitéz Mecsér András .megválasztott ország- gyűlési képviselő mandátuma ellen.­Lábatlan község Nemzeti Egység szerve­zetének gyűlésén Jókuthy Gyula községi elnök felszólalása után Kása Lajos központi vármegyei titkár nagy beszédben ismer­tette a Nemzeti Egység kormánya bel- és külpolitikájának eredményeit. Ezután a helyi népművelési bizottság és a Nemzeti Egység helyi szervezete nagysikerű elő­adást rendezett a magyar dal és a nemzeti táncok népszerűsítésére. B belügyminiszter hivatalvizsgálatot rendelt el Szolnok városánál A Magyar Távirati Irodát illetékes helyen felhatalmazták annak közlésére, _ hogy a belügyminiszter Szolnok városánál hivatal- vizsgálatot rendelt el, amelynek keretében a város egész vagyonkezelését és üzemei­nek vezetését is részletes vizsgálat tárgyává teszik. — A kiküldött miniszteri biztos a beosztott szakértőkkel a vizsgálatot azon­nal megkezdi. B képviselőház keddi illése A képviselőház holnap, kedden ülést tart. Az ülés napirendjén- a gazdajavaslat vitá­jának folytatása szerepel s úgy tudjuk, hogy azt rövidesen be is fejezik, s talán már a szerdai, vagy csütörtöki ülésen sor kerül Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter vitazáró beszédére, amely elé politikai és pénzügyi, valamint gazdasági körökben igen nagv érdeMőd^<ss'»l tekintenek. Mussolini: Nem hagyjuk magun­kat megtán tori tani A világháború befejezésének 17. évfordulója Olaszországban ROMA, nov. 4. Olaszországban nagy fénnyel ünnepelték meg a háború befejezésének 17. évfordulóját. V Santa Maria-bazilikában délelőtt ünnepé­lyes istentisztelet volt a háborús hősök em­lékére. Az istentiszteleten megjelent a király képviseletében a spoletoi herceg, Mussolini miniszterelnök, a kormány tagjai, a fasiszta­párt vezetői és az olasz társadalmi élet szine- java. A Duce a templomból kijövet kísére­tével a Piazza Veneziára ment és ott a tö­meg lelkes ünneplése közben a névtelen ka­tona sírjához vonult, ahol ájtatos hódolattal adózott az elesett olasz katonák emlékének. Ezután Mussolini a Palazzo Veneziába vo­nult, amelynek erkélyéről a következő rövid beszédet intézte a néphez: — Most 17 éve annak, hogy hadseregünk a legfényesebb győzelmet aratta. Ma ismét küzdelem közepén állunk és nem hagyjuk magunkat megtántorítani. Egyesülten és a nélkül, hogy visszatartani engednénk ma­gunkat, az olasz nép még egyszer kivívja a '■"■'öz-'lmet. Hz angol választások armíRcnyole egyhangú kerti« létből husxcmot a kormány« párté LONDON, nov. 4. Hétfőn délben járt le a jelölési határidő az általános választásokra. A délután 3 óráig kihirdetett eredmény szerint eddig 38 jelöltet választottak meg egyhangúlag. A megválasztott jelöltek közül 22 konzerva­tív, — ezek között van Baldwin miniszter- elnök is, — 3 nemzeti szabadelvű, tehát összesen 25 kormánypárti és 13 munkás­párti. Az általános választások eredmé­nyére kötött fogadások 160—170 főnyi többséget jósolnak a kormánynak. Ma délben zárták le a képviselőválasz­tásra a nevezéseket. Az egyetemi kerüle­tek kivételével 608 kerületben 1345 jelölt lép fel. Megkezdődött a Stavlsky-pör tárgyalása PÁRIZS, nov. 4. A Stavisky-pör főtárgyalása óriási to­longással és izgalmas összecsapásokkál kez­dődött. Az igazságügyi palota legnagyobb tár­gyalóterme is kicsinynek bizonyult a húsz vádlott, ötven ügyvéd és 270 tanú részére, nem is szólva arról, hegy az ügy iratai ma­guk is terjedelmes helyet foglalnak el. A biróság ötven dossziéján kívül a roakértői jelentések szintén közel tízezer oldalt tölte­nek meg. Miután attól kellett tartani, hogy egyik vagy másik akta esetleg eltűnhet, az iratokat több páncélszekrényben helyezték el s ezek a páncélszekrények is ott állanak most a tárgyalóteremben. A szekrényekre éjjel-nappal két fegyveres rendőr vigyáz. Már órákkal a szenzációs főtárgyalás megkezdése e’őtt mozogni sem lehetett a tárgyalóteremben. A tömeg minden helyet elfoglalt, úgy, hogy a későbben érkezett vé­dők már nem is tudtak leülni. Az egyik védő, Moro-Giafferi, rögtön a tárgyalás megnyitása után szóvá is tette ezt az álla­potot, mire a főügyész idegesen leintette es rászólt, hogy ne komplikálja mindjárt az első pillanatban a do1 gokat. A vita Mcro- Giafferi és az, államügyész között annyira kiéleződött, hogy az elnök kénytelen volt r<md időre félbeszakítani a tárgyalást.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék