Budapesti Közlöny, 1879. augusztus (13. évfolyam, 177-201. szám)

1879-08-31 / 201. szám

Budapest, 1879. 201. szám. Vasárnap, augusztus 31, BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. ■ ii i - — SzERKRSZTŐSÉG : Budapesten, Verencziektere, BazártSpülfei, IL lépcső, II. emelet, S-ik ajtó. KlADÓ-KtVATAL : Budapesten , ferencziektere Atnenaeura épület. Előfizkj-ési Arak : Napouktinti postai szétküldéssel, vagy helybe^ házhoz hordva : Egész éyro ...... 20 írt. Félévre ; . 10 > Negyedévre........................5 » Egy teJJer, i*2> ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A rHivatalos Értesitö“*be iktatandó hivatalos hir­detések dijai olölegeien beküldendők; még­pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért \ írt, 100— 200-szóig 2frt, 200—300-szóig 3 írt és igy tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr bélyegdíj é# az esedékes nyugtából/*^ is bekül­dendő. Magánhirdetések: Eijy hatodhasábos petitsor egyszeri hl*. detésé?í 19 kr, kétszeri 18 kr, és több. szőri hirdetésért 13 kr minden beü- tatásnál. A bélyegdij külön minden beik. tatás után 30 kr oszt. ért.-- ■ ■ .......... H IVATALOS RÉSZ. O császári és Apostoli királyi Felsége a követ­kező legfelső kéziratot méltóztatott legkegyel­mesebben kibocsátani: Kedves Öcsém József fó'herczeg! Különös megelégedéssel értesültem, hogy Kedvességed a közelebbi székes-fehérvári országos kiállítás iránt nem csak folytonos érdekeltséget tanúsított, de gyakori szemé­lyes fellépése, a kiállítók buzdítása és átalában e közhasznú vállalat erélyes tá­mogatása által annak örvendetes sikerét kiválólag előmozditotta. Minélfogva magamat kedvesen indíttatva érzem, Kedvességednek, atyai szándé­kaimmal is találkozó ezen üdvös közremű­ködéséért, őszinte elismerésemet és meleg köszönetemet nyilvánitani. Kelt Schönbrunnban, 1879. évi augusz­tus hó 20-án. Ferencz József, s.k. Személyem körüli magyar ministeriu- mom vezetésével ideiglenesen megbízott ministerelnököm előterjesztése folytán, az 1879. évi székesfehérvári országos kiál­lítás alkalmával szerzett kitűnő érdemek elismeréséül: gróf Zichy Jenő, a kiállítási országos bizottság elnökének, díjmentesen, Lipót-rendem középkeresztjét; Havranek Józsc/Székesfehérvár városa pol­gármestere, és Bram Miksa, az osztr. déli vasuttársulat magyarországi képviselőjé­nek, szinte díjmentesen, a királyi taná­csosi czimet; Lederer Sándor budapesti háztulajdonos és borsodmegyei birtokosnak, hasonlóan az illető dijak elengedése mel­lett, III. osztályú vaskoronarende- met; továbbá idősb Kolosváry Miklós fe­hérmegyei tanfelügyelő, idősb Felmayer István székesfehérvári gyártulajdonos, bu- dahegyi Pauer Leo, a salgótarjáni vasfino- mitó társulat igazgatója, Schmidt Károly nagybosányi bőrgyártulajdonos, Nádosy Kálmán baranyamegyei földbirtokos és az ottani gazdasági egylet alelnöke, Mészöly Géza festőművész, Schier Ferencz székesfe­hérvári állami mérnök és Kreutzer Nándor ugyanottani háztulajdonosnak, Ferencz- J óz s e f-r e n d em lovagkeresztjét; Gebhardt Ignácz székesfehérvári birtokos, Seydl Lajos ottani városi kapitány, Máté Domokos budapesti fogorvos, Eüttl Tivadar ottani porczellánfestő, Brüll Lipót gőz- malmi igazgató, Zellerin Mátyás mübádo- gos, Klenner Ferencz budapesti óramüves és Quentzer Henrik ottani kalapgyárosnak, a koronás arany érdemkeresztet, és Petheö Imre kápolnásnyéki pezsgőgyáros, Thék Endre budapesti müasztalos, Ruprech Károly palotai müasztalos, Jungfer Gyida budapesti mülakatos, Say Rezső székesfehér­vári iskolaszéki elnök, Porst Ferencz buda­pesti kocsigyáros és Valser Ferencz ottani harangöntő és gépgyárosnak, az arany érdemkeresztet adományozom, s egyúttal megengedem, hogy Szögyény-Ma- rich László főkamarásmesterem, v. b. t. ta­nácsosom, Fehérmegye s Székesfehérvár vá­rosa főispánja, Pauer János székesfehérvári r. k. megyés püspök, gróf Brunszvik Géza, báró Bánffy Adám, Szogyény-Marich Géza és verebi Végh János földbirtokosok, Sza- lay Imre vallás- és közoktatásügyi minis- téri elnöki titkár, dr. Czöbor Béla nemzeti múzeumi segédőr, Boda Imre kálozdi ura­dalmi igazgató, Fackh Károly, a magyar nyugati vasuttársulat főigazgatója, Eobil- lard Ernő, az osztr. államvasuttársulat ki­állítási képviselője, Csapek József ugyané társulat oraviczai mérnöke, Ullmann Lajos, a dunagözhajózási társulat budapesti kép­viselője és Márkusz Ignácz, a fővárosi kép­viselőtestület tagjának, elismerésem nyilváníttassák. Kelt Schönbrunnban, 1879. évi augusz­tus hó 20-án. Ferencz József, b. k. Tisza Kálmán, s. k. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister által állandó gazdasági tudósí­tói tiszttel megbizattak, Nyitramegye terüle­tére : a nagy-tapolcsányi járásban Lelkes Zsigmondi az érsekujvári járásban Dióssy Imre, a nyitrai járás­ban Boróczy László, a privigyei járásban id. Maj- thényi Rudolf, a miavai járásban Kutzky Mihály, a pöstyéni járásban Skublics János, a vágujhelyi járásban Jeszenszky Sándor, a vágsellyei járásban Fülöp Lajos, a bolicsi járásban Boór János, a zsámbokréti járásban Lepores Dénes, A m. kir. pénziigyminister, f. évi 50,250. sz. a., kö­vetkező körrendeletét bocsátotta ki: A szeszadóról szóló 1878. évi XXIV. t.-cz. 26. íjának végrehajtása tekintetéből, bizonyos mező- gazdasági szeszfőzdéknek engedélyezendő szesz­nyeremény leengedésére nézve, ugyanazon t.-cz. 113. §-a alapján, az osztrák cs. kir. pénzügyminis- teriummal egyetértöleg, a következők rendeltetnek: I. Mezőgazdaságiszeszfőzdének az tekintendő, mely valamely egyes mezőgazdasággal annyira össze­függ, hogy kizárólag vagy legnagyobbrészt ez utób­binak terményeiből nyeri a szesztermelésre szük­séges anyagot, s másrészt a szesztermelés után nyert moslék a gazdaság részére takarmányt, vagy legalább is a szeszfőzde vállalkozójának számlájára ezen moslékon hizlalt hízó marháktól származó trágyát szolgáltat. Oly szeszfőzde tehát, a melyben czukorüledék dolgoztatik fel, hacsak ezen czukorüledék pótanyag gyanánt nem használtatnék fel a szeszfőzdével ösz- szekötött gazdaságból nyert anyagok mellé, — me­zőgazdasági szeszfőzdének nem tekinthető. H. A mezőgazdasági szeszfőzdéknél háromféle ese­tek knlönböztetendők meg. A. Valamennyi mezőgazdaságilag egyesitett tel­kek (szántóföldek, rétek és legelők), melyeknek földterülete a szeszfőzde adó alá eső érj ürméreté- hez való s a szeszadótörvény 26. §-ában előirt arány megállapításánál tekintetbe veendő, és nem­különben a szeszfőzde is ugyanazon egy mezőgaz­daság birtokállományához tartoznak, vagy B. Csak az összes telkek, melyeknek földterülete a fentemlitett aránynál számításba veendő, tartoz­nak egy mezőgazdaság birtokállományához, vagy C. Sem az egyik (A), sem a másik eset (B) nem forog fenn. Az A) alatt említett esetekben a mezőgazdasági szeszfőzde akkor tekintendő valamely mezőgazda­ság kiegészítő alkatrészének (szeszadótörvény 26. §-a), ba azon körülmény, hogy ezen szeszfőzde az illető mezőgazdaság birtokállományához tartozik, telekkönyvi kivonattal igazoltatik, és ezen birtok­állományt képező telkek mellett mások nem jönnek kérdés alá. Hogy a B) alatt megjelölt esetekben a mező- gazdasági szeszfőzde valamely egyes mezőgazda­ság kiegészítő alkatr^zeként tekintethessék, a kö­vetkező föltételek teljesítése igazolandó: 1. A szeszfőzde és a mezőgazdaság egy és ugyan­azon személy által kezelendő. 2. A szeszfőzdének távolsága azon mezőgazda­ság istállóitól, melyhez tartozik, 5 kilométert meg nem haladhat. Ezen távolság a szeszfőzde kapujától számítandó legrövidebb kocsiút hosszasága után állapítan­dó meg. 3. A mezőgazdasági istállók (2. §.) elég tág tért nyújtsanak egy oly nagy marhaállomány elhelye­zésére, hogy abból a szeszfőzde naponként meg* adóztatandó érj ürméretének minden egyes hekto­literjére legalább egy darab nagy marha (ökör, bika, tehén) essék. 4. Azon birtoktelkekre nézve, melyeknek föld­területe a szeszfőzde naponkénti termelőképességé­hez való törvényes arány megállapításánál szá­mításba veendő és melyeket a szeszfőzde vállalko­zója nem bir tulajdonjogon, hanem bérben tart, az illető bérszerződésnek legalább 6 évre keil ter­jednie. Lapunk mai számához három és fél iv »Hivatalos Értesítek van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék