Budapesti Közlöny, 1892. december (26. évfolyam, 275-299. szám)

1892-12-11 / 283. szám

283. szám. Budapest, 1892. BUDAPESTI MIT AT AliOS Tasárnap, deczember 11. KÖZLÖNY. LAP. Szerkesztőségi iroda : EV. kerület, Lipót-ntcza 19. szám. Kiadó-hitatai. : Vereucziektere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre ...... 20 frt Félévre ....... 10 » Negyedévre ...........................S » E gy teljen lap ára 10 ki. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai elölegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 1írt és igy tovább.-— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugt abélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajcárjával is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg am­pák térfogata) egyszeri heigtatásnál 19 kétszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden beigtatás után külön 80 kr. HIVATALOS RÉSZ. Ő császári és apostoli királyi Felsége: gróf Zichy József Pozsony vármegye és Pozsony szab. kir. város főispánját, Tren- csén vármegyében ideiglenesen viselt fő- ispáni állásától legkegyelmesebben fel­menteni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége f. évi november hó 28-án kelt legfelső elhatározásával: Szalavszky Gyula belügy- ministeri államtitkárt — ezen állásától saját kérelmére történt felmentése mel­lett — Trencsén vármegye főispánjává legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. » Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán: Szalavszky Gyula belügyministeriumi államtitkárnak, a köz­pályán, nevezetesen pedig államtitkári minőségében tett szolgálatai elismeréséül, Szent István-rendem kiskeresztjét díjmen­tesen adományozom. Kelt Bécsben, 1892. évi november hó 28-án. Febencz József, s. k. Gróf Tisza Lajos, a. k. Magyar belügyministerem előterjesz­tésére : gróf Andrássy Gyula országgyűlési képviselőt, belügyministeriumi államtit­kárrá kinevezem. Kelt Bécsben, 1892. évi november hó 28-án. Febencz József, s. k. Hieronymi Károly, s. k. Vallás-és közoktatásügyi magyar minis­terem előterjesztésére: Ivánkovics János szegedi esperes - plébánost és czimzetes apátot, ministeri osztálytanácsossá kine­vezem. Kelt Bécsben, 1892. évi deczember hó 5-én. Febencz József, s. k. Gróf Csáky Albin, s. k. Igazságügyi magyar ministerem elő­terjesztésére: Birin jer Arthur sátoraljaúj­helyi ügyészségi alügyészt a királyhelme- czi, és Nádas Arjpád gálszócsi járásbiró- sági albirót a sztropkói járásbírósághoz járásbirákká; továbbá dr. Krémer Gyula nyitrai törvényszéki jegyzőt és dr. Csaplaky Lipót egri lakos ügyvédet az ungvári, dr. Gönczy Gyula budapesti kereskedelmi és váltótörvényszéki aljegyzőt pedig az esztergomi járásbírósághoz albirákká ki­nevezem. Kelt Bécsben, 1892. évi deczember hó 5-én. Febencz József, s. k. Szilágyi Dezső, s. k. Ö császári és apostoli királyi Felsége, az osztrák­magyar bank főtanácsának a bank alapszabályai 28. §-a értelmében tett hármas kijelölése alapján, f. évi november hó 29-én kelt legf. elhatározásá­val : az osztrák-magyar bank alkormányzójává és bécsi igazgatóságának elnökévé aichholzi lovag Miller Vinczét, a bank eddigi főtanácsosát legk. kinevezni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, f. évi november hó 17-én kelt legf. elhatározásával: kantsteini báró Jacobs Jenőnek, a párisi cs. és kir. főconsulságnál alkalmazott tiszteletbeli consulnak, a Ferencz József-rend lovagkeresztjét legk. ado­mányozni méltóztatott. O császári és apostoli királyi Felsége, a cs. és kir. közös külügyminister 1. a. előterjesztése alapján, f. évi november hó 17-én kelt legf. elhatározásával: Otto C. M. fizetésnélküli alconsulnak Helsingfors- ban, a tiszteletbeli consuli czimet ad personam legk. adományozni méltóztatott. O császári és apostoli királyi Felsége f. évi deczember hó 5. napján kelt legf. elhatározásával: Urbán István sztropkói járásbirónak saját kérel­mére a homonnai, valamint Brán Gusztáv lugosi járásbirósági albirónak saját kérelmére a vingai járásbírósághoz leendő áthelyeztetését legk. meg­engedni méltóztatott. Az 1895. évben Budapesten tartandó országos ál­talános nemzeti kiállításról szóló 1892: II. t.-czikk végrehajtásából folyólag, a kereskedelemügyi m. kir. minister kiállítási országos bizottsá­got szervezett. Ezen a kereskedelemügyi minister elnöklete alatt működő országos bizottság tagjai a követ­kezők : gróf Andrássy Aladár val. belső titkos tanácsos, az orsz. gazd. egyesület alelnöke; gróf Andrássy Tivadar orsz. képviselő; gróf Apponyi Albert orsz. képviselő; Balázs Mór fő- és székvárosi bizotts. tag; gróf Batthyány Lajos, Fiume és a magyar hor- vát tengerpart kormányzója; gróf Bánffy György főrendiházi tag; Beniczky Gábor földbirtokos; Bernolák Sándor földmivelésügyi minist, osztály- tanácsos ; Bosányi Endre a magy. szesztermelők orsz. egyes, titkára; Böckh János minist, oszt. tanácsos, a földtani intézet igazgatója; bélavári Burchard Konrád főrendiházi tag és az országos malomipar egyesület elnöke ; dr. Csatáry Lajos egészségügyi tanácsos ; dr. Császka György val. belső titkos tanácsos, kalocsai érsek stb.; idősb Cséry Lajos fő- és székvárosi bizott­sági tag ; Csepregi János műasztalos; Cziegler Győző építész; Dániel Ernő orsz. képviselő; gróf Dessewffy Aurél, az orsz. gazd. egyesület elnöke; emökei Emich Gusztáv, az orsz. magyar kerté­szeti egyesület elnöke; lovag Fáik Zsigmond kir. tanácsos, az orsz. iparegyesület alelnöke; Feszty Árpád festőművész; Fischer Ignácz majolikagyáros; Forster Géza, az orsz. gazd. egyesület igazgatója ; Gaál Jenő orsz. képviselő, az aradi kereskedelmi és iparkamara titkára; Gelléri Mór, az orsz. iparegyesület titkára; Gerlóczy Károly, Budapest fő- és székváros I-ső alpolgármestere; Grósz Mór iparos; budai Goldberger Sámuel gyáros; Gyurkovits György orsz. képviselő ; Harkányi Frigyes orsz. képviselő; Hauszmann Alajos műegyetemi tanár; Havas Sándor gyáros; Hegedűs Sándor orsz. képviselő; Helfy Ignácz orsz. képviselő ; Hojtsy Pál orsz. képviselő ; Horváth Sándor m. kir. erdőigazgató; dr. Hummel Szaniszló ministeri osztálytanácsos; dr. Jekelfalussy József ministeri tanácsos, a magy. kir. statisztikai hivatal igazgatója; Jekelfalussy Lajos belügyministeri tanácsos; Jungfer Gyula műlakatos; Jókai Mór orsz. képviselő; Kammermayer Károly, a fő- és székváros pol­gármestere ; gróf Károlyi István orsz. képviselő ; gróf Károlyi Sándor val. belső titkos tanácsos, orsz. képviselő; Kauser József építész; gróf Keglevich István főrendiházi tag; Keleti Gusztáv, az orsz. magyar képzőművészeti társ. igazgatója; pókai ifjú Kölber Fülöp kocsigyáros; Kramer Samu butorgyáros; dr. Kovách Gyula keresk. múzeumi aligazgató; megyeri Krausz Lajos nagyiparos; Kenedi Géza; Lampl Hugó fő- és székvárosi főszámvevő; dr. László Zsigmond igazságügyministeri ta­nácsos ; Lechner Lajos fő- és székvárosi középitészeti igazgató; lovag Lederer Sándor kereskedelmi és ipar­kamarai tag; Linczer Imre gyáros; báró Lipthay Béla, a fő- és székváros kikül­döttje ; Lipthay Sándor műegyetemi tanár, a magyar mérnök- és építészeti egylet elnöke; r Lapunk mai számához egy ív melléklet, s egy és egynegyed ív «Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék