Budapesti Nap - Mai Budapesti Nap, 2003. november (2. évfolyam, 254-269. - 1. évfolyam, 1-8. szám)

2003-11-25 / 4. (273). szám

1___„A 4 2003. november 25., kedd Budapest személyesen Mai Budapesti Nap Aranyhal a Millenáris Parkban Derdák András a Millenáris Kht. művészeti igazgatója. Harminckét éves. Egykor az örökös anyagi gondok közepette is európai és világszín­vonalú fesztiválokkal előrukkoló csillaghegyi Banán Klub egyik alapí­tója, majd első embere. Ő volt az, aki olyan „művházat” akart csinálni, amelyik nagyon más, mint a hagyományos műve­lődési intézmények. Ahol kicsit maguktól születnek a dolgok, és legszebb álmainkat is valóra vált­hatjuk. Otthont adott számos szín­háznak, köztük Magyarország egyik legizgalmasabb teátrumá­nak, a Szárnyak Színházának. Clermont Ferrand-ból elhozta a Menekülés a rövidfilmbe sereg­szemle alkotásait, és segített, hogy a magyarok eljussanak a rövidfilm Cannes-jába. Továbbá Banán jazz fest a Szigeten, Euroconnections- hangversenyek, a zeneünnepek a Mechwart-ligetben, Sziget Sun Online. Csak így hirtelen.- A Banánt, gondolom, köny- nyebb volt elkezdeni, mint abba­hagyni. Nehezen jöttél el Csillag­hegyről?- Nagyon. így képzelem el, ami­kor a szülő szembesül azzal, hogy De hogy sorban menjek: eltelt né­hány hónap, mire megértettem a helyet, az itt dolgozókat - jóllehet a csapat egy részét már ösmertem korábbról is. És szembe kellett néznem azzal, hogy mennyire más vezetni egy kicsiny, mozgé­kony helyet, mint egy ilyen meg­lehetős méretű intézményt.- Mondd, ha jönne egy arany­hal, csak úgy, mi lenne az a há­rom dolog, amit kéméi tőle, hogy cselekedje meg Budapesttel kap­csolatban?- Hát, sajna az első dolog, ami eszembe jut, nem túl szép, ám an­nál életszerűbb: valahogy a politi­kusoktól (pártállásra való tekintet nélkül) kellene megmenteni a kö­zös ügyeinket! Hagyni a szakem­bereket dolgozni... De félek, erre még egy aranyhal se lenne képes - szoktam beszélgeti a Millenáris Park tavában úszkáló aranyhalak­kal! Három kérés? A második: le­gyen kissé mediterránabb a klíma, legyenek szépen és egyszerre fel­újítva a házak meg az utak, és vé­gül: valahpgyan a kultúra-kör­nyéki dolgokban legyen javulás, nem feltétlenül csak több pénz, bár az is. Az embereknek legyen idejük/vágyuk/energiájuk meg­nézni mindazt, ami ebben a vá­rosban létrejön a kultúra terén. Mert igenis létre jön, és fantaszti­kus dolgok vannak, csak rendre jól eldugva. HPP G/3 felnőtt a csecsemője, és csajoz- ni/pasizni jár. Igazából még most sem hagytam ott teljesen a Ba­nánt, csak egyre kevesebb időm van rá. Majdnem 13 év volt az éle­temből. Szóval hát ez így van, na.- A Millenáris ugye, ellentétben a Banánnal, ami csak úgy egy jó hely volt, és magától lett tekin­télye, már egy eleve tekintélyes hely, amelyiknek az imázsávál azért akadnak gondok. Vannak, akik Fidesz-főhadiszállásnak vé­lik, ezért nem jönnek. Vannak, akik szerint egy igazi nemzeti he­lyet rabolt el a jobboldaltól a Medgyessy-kabinet: Mennyire kell itt másképpen működnöd?- Meglehetősen! Amikor mi át­vettük Mizsei Zsuzsával az irányí­tást, egy olyan intézményt talál­tunk, amelyik az Álmok... kiállí­tás után bezárásra ítéltetett, hogy a helyén lakópark épülhessen... Egy olyan intézményt kellett el­kezdeni üzemeltetni, amelyben nem voltak meg az üzemszerű működés struktúrái, koncepciói. „A Banán Klub majdnem 13 év volt az életemből” Budapesti gyűjtemény nem csak fanatikusoknak tájékoztatón Fodor Péter, a Fővá­rosi Szabó Ervin Könyvtár fő­igazgatója elmondta, hogy a ki­advány igen széles körű szak­mai összefogásnak köszönhető. A bemutatón felszólalt H. Varga László, a Levéltár főigazgatója is: - Tíz esztendőnyi kemény munka áll a gyűjtemény mögött - mondta. - Terveztük a kötetek kiadását CD-n is, de semmikép­pen nem akartunk még évekig dolgozni rajta, úgy gondoltuk, hogy minél előbb hozzáférhe­tővé kell tenni a művet a közön­ség számára. Ennek a katalógus­nak óriási hasznát fogják venni azok, akik Budapestre vonat­kozó térképeket keresnek, mert ezentúl nem kell az intézménye­ket végigjárni, hanem akár ott- < hon is fel lehet kutatni egy-egy S darabot. Ráadásul olyan ritka I térképek is bekerültek a gyűjte- ö ménybe, melyek kisebb város- 2, részeket ábrázolnak, és esetleg nem terjedtek el a köztudatban - összegezte H. Varga László. Tízéves munka áll a mögött a térképkatalógus mögött, amely a napok­ban jelent meg. Több szerző kutatásainak e gyümölcse nemcsak a helytörténeti, esetleg történelmi tanulmányok segítését szolgálja majd, hanem a tervek szerint hasznos feladatot láthat el minden háztartásban. VÍZTELF.KI ZOLTÁN Az ötkötetes katalógus több mint 79 intézmény anyagából készült, és csaknem 5000 tételt tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy a tételek számánál jóval több tér­képről lehet megtudni, hogy hol található, milyen állapotban van, ki és mikor készítette, és természetesen azt is, hogy mi­lyen információkkal tud szol­gálni. A kötetet bemutató sajtó­A katalógusnak óriási hasznát veszik azok is, akik Budapestre vonatkozó térképeket keresnek Hajóra költözött, konferenciát szervez Mikulásunk idén valószínűleg megirigyelte szuperment: ilyentájt szo­kásos teendői mellett ugyanis egy sor egyéb fel­adatot is magára vállalt. Hajóra költözött, ahol már napokkal küldetésének megkezdése előtt fogadja a gyerekeket, bekameráz- tatta szobáját, s mindeze­ken kívül konferenciát is szervez az EU-csatlakozás előtt álló országokban „dolgozó” kollégáinak. Jóllehet nem vagyunk tipikus ha­jós nemzet, honi Mikulásunk a hétvégén mégis úgy döntött, hogy nem a fenyvesekbe, hanem egy kiszolgált gőzösre költözik. Péntektől bárki meglátogathatja a Velencei-tó partján horgonyzó Missipissi fedélzetén; aki pedig eljutott abba az életkorba, hogy már nem tartja evidenciának léte­zését, a világhálón naponta ellen­őrizheti, hogyan is készül a de­cember 6-i nagy napra. A Miku­lás a képek tanúsága szerint zálódó világ problémáit, ponto­sabban annak rájuk eső részét. A pirosruhások számára most az a legfőbb kérdés, hogy ho­gyan tudják majd az EU csatlako­zás után is megőrizni identitásu­kat, azaz hogyan kerülhetik el az ún. „santaclausosodás” veszé­lyét. Megmaradhat-e mondjuk a szláv mikulás Gyed Moroznak, ciprusi kollégája Aiosz Vasi- losznak a mi nagyszakállúnk pe­dig Mikulásnak. Egyebek között megvitatják, hogyan teremthető meg az esélyegyenlőség a szabad mun­kaerő-áramlás megindulásakor annak érdekében, hogy az új tagállamok mikulásai ugyan­olyan lehetőségekkel vághassa­nak neki decemberről decem­berre a nagy útnak, mint például a dán Sinteer Klaas, a finn Joulu Pukki, a francia Pere Noel vagy az olasz Babbo Natale. A nemzetközi Mikulás-konfe­renciát pénteken délelőtt 11-kor tartják a Nemzetek Házában. A tanácskozást a magyar Miku­lás nyitja meg, és elsőként a kö­vetkező kérdést ajánlja majd megvitatásra: „Milyen tapaszta­egyébként serényen pakolgatja az ajándékokat, puttonyát ren­dezgeti, és a hozzá érkező leve­lekre válaszol.' Ugyanakkor egyértelműen és szigorúan elhatárolja magát a valóságshow- hősöktől. Ezért - vagy másért - csupán délután négytől lehet megkukucskálni, mit is csinál. Idén a puttonyin túl egyéb fel­adatokat is a vállára vett: igazi aktivista lett belőle. Gondolt egyet, és összehívta az EU-csat­lakozásra váró országokban élő valamennyi kollégáját, hogy nemzetközi konferencia kereté­ben vitassa meg velük a globali­latokkal rendelkeznek, és milyen aggodalmak gyötrik a csatlako­zásra váró országok Mikulásait?”. Ezt követően kollégái anyanyel­vükön köszöntik az egybegyűlt gyerekeket és felnőtteket. vb |Látogatható Mikulás A Mikulás rezidenciája: A Missipissi hajón Cím: 2483 Gárdony, Pisztráng utcai szabadstrand Telefon: 06-22/355-044 Belépődíj: 300 Ft További infó: www.mikulasszolgalat.hu Karácsonyra beigli rendelést felveszünk! Téli nyitva tartás: H-V.: 10-21-ig Bp. HL, Nánási út 55. Tel.: 240-1188 www.czinielcukraszda.hu £ / cukrászda v és kávéház Á karácsonyi ünnepekre várjuk szíves megrendelésüket! Beigli, almatorta, gerbeaud torta, flódni torta, apró édes és sós sütemények, kandírozott gyümölcskenyér, ünnepi torták (főzött krémmel) Kóstolja meg helyben készített kávékülönlegességeinket, reggeli és uzsonnaételeinket, pogácsáinkat, süteményeinket, alkalmi és esküvői tortáinkat, fagylaltkelyheinket, turmixainkat, valamint üdítő- és alkoholos italainkat, koktéljainkat. Mielőbb adja le rendelését, hogy az ünnepi asztalról ne hiányozzanak nagyanyáink szívvel adott édességei! FORRALT BOR KAPHATÓ! Jegyzet One way ticket IziNG Antal K eleti pályaudvar, csütörtök este, hat óra negy­venkét perc. Az egyik jegykiadó automata előtt két ember vár. A másik előtt, velünk szem­ben, szakállas koldus, fehér járókerettel. A vissza- járóra vadászik. Mint Dustin Hoffman Az éjféli cowboyban. Szép jó estét köszön, gazsulál és jó tanácsot ad. Ő itt a kéretlen hibaüzenet. Aki a Trabant néven ismert gyógyászati segédeszközre támaszkodva háttal áll az automatának, szemben velünk és azt mondja, hogy nem jó. Maradok te­hát a másik gép előtti sorban. Aztán a koldus mö­gé nézek. Mert már nem látszik a gép rossznak. Ha tényleg rossz volt is.- Nem hazudok, jót akarok - mondja ö.- Ha megengedi, nem hiszem. Beütöm a kódokat. One way ticket, full price. Megkapom a jegyet. Kipottyan az apró. Csütörtök este, hat óra negyvenöt perc. Tizen­négy pénztárból öt dolgozik. Négy előtt átlag húsz főből álló sor, unott, némán dühöngő, kissé megalá­zott utasokkal, akik táskáikat a lábukkal lökdösik előre a kövezeten. Állok fenn a lépcsőn, már onnan nézek lefelé. Nehéz eset a vasút. De nem tudom utálni. Egyszer megírtam, hogy 205 perc alatt ért Monorról a vonat Pestre. Reakció: le akarom járatni a vasutat. Mi van ezen lejáratni való? Az ötödik pénztárnál csak négyen állnak. De oda csakis telefonos előrendelés esetén lehet beállni. Ha minden rendben, egy utas, egy perc. De húsz utas közül nem lehet mindenkivel minden rendben. Az információ zárva. Ügyelet a kilencedik vágány mel­lett. Az utas tehát a pénztárban kérdez. A pénztá­rosok dolgoznak, mint a rabszolgák, én pedig min­dig, de mindig szépen köszönök nekik. A jegyet is megköszönöm. Minden dühöm udvariasságomban. Amolyan férfistílus. Érzékelem, mennyire jólesik nekik a normális hang.- Szívesen - mondják zavartan, íjigy néznek rám, mint egy ufóra. Én nem nekik hisztizek. Mert én nem cserélnék velük. Azt hiszem, ők nagyon is megdolgoznak a nyomorúságos kis pénzükért. Nem tehetnek semmiről. Két jegykiadó automata a placcon. Azok előtt legfeljebb hárman, a pénztárak előtt kígyózó so­rok ellenére. Még nem szokták meg az emberek. Nem bíznak az automatában. Én egyre jobban kedvelem. Bár a papírpénzt, ha kicsit is gyűrött, csak másodikra fogadja el. Előfordul, hogy benye­li a pénzt. Ilyenkor jegyzőkönyvét kell felvétetni. Arra pedig nincs idő. Budapest Keleti pályaudvar. Magyarország legnagyobb pályaudvara. Valódi jel­kép. Minden benne van. Különös közlekedők Bizonyára sokan gondolják úgy, hogy a nagyvárosi tömegközleke­dés csupán egy, az urbanizációval járó kellemetlenség. Pedig ha nyi­tott szemmel jár az ember, különös jelenségek egész kincsesbányájára lelhet az utcán. E témakörben indí­tunk új sorozatot, amelynek min­den kis darabja egy-egy életképet mutat be a jelen Budapestjének közlekedési helyzetéből. Elsőként itt van mindjárt az a simsonos, aki a minap hajtott végig a Fogarasi úton. Legalább 50 kilo­méterrel ment óránként, melynek fényében még nagyobb elismerést érdemel mutatványa. Egészen ad­dig a pontig átlagos közlekedőnek tűnt, míg mindkét kezével a kor­mányt fogta. Aztán egyszer csak összecsapta a tenyerét. Aztán még egyszer. Harmadszorra már nem tapsolt, hanem olyan pózba vágta magát, mintha imádkozna. És úgy is maradt vagy három másodper­cig. Hogy mindeközben zsolozs- mált-e magában, nos, ezt elnyomta a motorzaj, azt pedig végképp nem volt alkalmunk megfigyelni, hogy szemét lehunyta-e. vb

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék