Büntető Jog Tára - Polgári Törvénykezés, 1890. április-szeptember (20. kötet, 1-25. szám)

Tartalomjegyzék

IV Büntető Jog Tára. XX. k. Büntető törvénykönyv a bűntettekről és vét ségekröl. 21. §. Halálbüntetés végrehajtatott. 9. C. 65. §. Közokirathamisitás (405. §.) kísérlete hamis j lólevél átíratásának megkísérlése által. I 42. C. Szándékos ülés kísérlete nincs, ha valaki a 1 töltött puskát lövésre felemeli. 177. C. Testi sértésnek (805. §.) van kísérlete. 213. C. 69. §. 2. p. Bukásnál az üzletvezető, ha csak ő in­tézkedett is, csak segéd. 157. C. 2. p. Bukásban (csalárd) segéd a hitelező, ki árukat vesz át, a többi hit. kár. mellett. 157. C. 2. p. Bukásban (vétkes) is lehet segéd 157. C 2. p. Erőszakos nemi közösülésben segéd, ki. a leányt lefogva tartja. 354. C. 2. p. Lopásban segéd, és nem orgazda, ki előzetesen egyetért. 233. C. 2. p. Lopásban segéd, ki jelen van, de az elvételben nem vesz részt. 143. C. 2. p. Testi sértésben segéd, ki a tettesnek, hogy fel ne ismertessék, ruháját kölcsönzi. 369. C. 2. p. Testi sértésben segély áll. meg, midőn az egyik vádlott a közös bántalmazás köz­ben a sértett fél ujját harapta le. 369. C. 70. §. Bukásban tettes csak a bukott lehet. 157. C. Rablásban tettestárs az őrt álló, ha megjele­nését a megtámadott látta. 25. C. Testi sértésben tettestársaság forog fenn, ha ! nem is lehet tudni a vádlottak melyike i okozta az egyik és melyik a másik sértést 356. C., 369. C. Testi sértésben tettestársaság forog fenn, ha j a testi sértés előzetes összebeszélés folytán j közösen hajtatott végre. 369. C. 74. §. Gyermekülés, esetén az extraneus részesekre a 284. §. nem alk. 81. C. 75. §. Férj és feleség közös tulajdonáért büntető­jogilag csak a férj felelős. 327. C. 70. §. Orvosi véleményeket a bíróság szabadon méri. (beszámítás megáll, az orv. vél. ell.)! 305. C. Szívbajban szenvedő ember ált. felhevült álla­potban elköv. támadás nem biint. 161. C. 79. §. Hozzátartozó megtámadása ellen jogos véde­lem. 134. C. Jogos védelem és annak tulhágása egy esetre nézve meg nem állapítható. 131. C. Magyarázat mindig tág ért. történik vádlott javára. 241. C. Szánd, ölés jogos védelemben. 241. C. Testi sértés jogos védelemben elköv. 132. C., 134. C., 241. C. 82. §. Erőszakos nemi közösülésnél ténybeli tévedés I a leány korára nézve. 145. C. 83. §. Tettes a jogtalan eltulajdonításban, ki a 12 éven alóli gyermek által talált dolgot eltulajdo­nítja. 381. C. 84. §. Orvosi megvizsgálás rendeltetett 16 éven alóli egyén belátásának megáll, végett. 129. C. 92. §. Megfertőztetésuél rendkívüli enyhítő körül­mény. 145. C. 95. §. Közokirathamisitás és megvesztegetés, midőn a megveszt., küzhiv. hamis közokir. áll. ki. 199. C. 96. §. Csalás és okiratham. (379., 401. nyugdíj fel­vétele a jogosított halála után hamis nyugta al.) 169. C. Gyilkosságok lialm., midőn egy alk. több ember gyillc. meg. 9. C. Gyilkosság rablással. 9. C., 76. C. Lopások visszavetésben elköv. anyagi halma­zaiban vannak egymással. 13. C. Lopás és szánd. ölés. 273. C. 107. §. Hamis tanuzás elévülése kezdődik azon per­beli Ítélet jogerőre emelkedésével, melyben a hamis vall. tétetett. 324. C. Magánokirathamisitás esetén, ha a hamis ok­irat perben használt, az elévülés a per be­fejeztével veszi kezdetét. 209. C. 116. §. Költséget csak olyant kell viselni-e a sértett félnek az ind. visszavonása esetén, mely az ind. csel. üld. folytán felmerült. 112. C. , Sértett fél szerepe a bűnvádi perben. 51. E. Sértett fél meg nem jelenése vagy kivándor­lása esetén az ind. visszavontnak tekin­tendő. 1. C., 51. É. Sértett fél ind., ki lakásán fel nem található, meg nem jelenés indokából visszavontnak nem tek. 3. C. Sértett fél igazolatlan elmaradása nem ered­ményezi a megszűnt., ha a vádhat. hiv. iild. csel.-re szólt. 319. C. 113. §. Sértett fél a tárgyalásra meghatalmazhatja ügyvédét vagy a kir. ügyészt. 1. C. 165. §. Erdőőr hiv. jár el, ha az erdőterületen kiviil a fatolvajt megzálogolja. 226. C. Fenyegetés, csak szóbeli a B. T. K. 41. §-a al. bűnt. 162. C. Ránczigálása a kéznek nem erőszak. 55. C. Szóbeli sértések beolvadnak e bűntettbe. 17. C. 189. §. Indítvány csak a bíróságnál tehető meg. 193. C. 193. §. Közhivatalnok nem tartóztathatja le Ítélet előtt a csak pénzbüntetéssel sújtott kihágás miatt vádlottat. 4. C. 215. §. Általános kérdésre adott tauuvall. csak akkor biint., ha az ügy lényegére vonat. 248. C. Elévülés kezdődik azon perbeli ítélet jogerőre emelkedésével, mely a hamis vall. tétetett. 324. C. 219. §. Eskületétel alakszerűségeinek jegyzőkönyvbe vétele lényeges kellék. 20. C. 213. §. Felbujtás nem forog fenn, ha a vallomás eskü­vel nem erősittetett meg, csak reábirás. (222. §.) 194. C. 227. §. Bíróság előtt alapos ok nélkül tett feljelentés mint hamis vád. 22. C. 222. §. Esküvel meg nem erősített vallomás esetén reábirás (222. §.) és nem felbujtás ham. tanuzásra áll meg. 194. C. 227. §. Hatóságot nem képez egyházi felsőbbség. 211. C. 222. §. Lényeges körülményre kell a reábirásnak is vonatkoznia. 194. C. 221. §. Tényálladék megállapítása. 67. C. 232. §. Bevégzett csel., ha a nemi részek egyesültek. 145. C. Korra nézve ténybeli tévedés figyelembe véte­tett. (236. §.) 145. C. Segéd, ki a leányt lefogva tartja. 354. C. 233. §. Fajtalanságra közvetlenül irányuló szándék­kal véghezvitt letart, e szakasz alá esik 56. C.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék